Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets bet 2008/09:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2008

Beslut

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 50,2 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2009. Beslutet innebär bland annat följande: 900 miljoner kronor går till fortsatt satsning på lärarfortbildning. Pengar satsas på den nya myndigheten Statens skolinspektion för att förstärka inspektionen av skolor. 250 miljoner kronor satsas på ett nytt statsbidrag för att stärka skolhuvudmännens arbete med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. 124 miljoner kronor extra för att öka tillgången till gymnasial yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. 31 miljoner kronor extra för att öka antalet platser i yrkeshögskolan. 339 miljoner kronor till Vetenskaprådet som en satsning på forskning. 1 215 miljoner kronor extra som en förstärkning av forskningen vid universitet och högskolor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-21
Justering: 2008-12-04
Betänkande publicerat: 2008-12-09
Trycklov: 2008-12-09
bet 2008/09:UbU1

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 50,2 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2009. Förslagen innebär bland annat följande:

  • 900 miljoner kronor går till fortsatt satsning på lärarfortbildning.
  • Pengar satsas på den nya myndigheten Statens skolinspektion för att förstärka inspektionen av skolor.
  • 250 miljoner kronor satsas på ett nytt statsbidrag för att stärka skolhuvudmännens arbete med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.
  • 124 miljoner kronor extra för att öka tillgången till gymnasial yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • 31 miljoner kronor extra för att öka antalet platser i yrkeshögskolan.
  • 339 miljoner kronor till Vetenskaprådet som en satsning på forskning.
  • 1 215 miljoner kronor extra som en förstärkning av forskningen vid universitet och högskolor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-17
4

Beslut

Beslut: 2008-12-18
7 förslagspunkter, 7 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens ljud- och bildarkiv upphör som myndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att Statens ljud- och bildarkiv ska upphöra som en myndighet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 16 punkt 6.

2. Vissa lagändringar till följd av att Statens ljud- och bildarkiv upphör som myndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

b)
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram.

c)
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

d)
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

3. Målen för politikområdena Utbildningspolitik och Forskningspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målen för politikområdena Utbildningspolitik och Forskningspolitik upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 16 punkt 5.

4. Försäljning av aktier i Ideon AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna försäljning av aktier i Ideon AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 16 punkt 12.

5. Sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar ska ingå i ett universitet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 16 punkt 14.

6. Riksrevisionens styrelses redogörelse angående fem stiftelsers kapitalförvaltning och regeringens roll som stiftare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2007/08:RRS26 till handlingarna.

7. Anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2009 samt vissa bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2009 på det sätt som framgår av bilaga 3.

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 000 000 kr under 2010-2011.

c)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kr under 2010-2011.

d)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 83 000 000 kr under 2010.

e)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 310 000 000 kr under 2010-2011.

f)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 322 847 000 kr under 2010 och högst 477 153 000 kr under 2011-2013.

g)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 2:56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kr under 2010.

h)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 600 000 000 kr under 2010-2014.

i)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 3:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 860 000 000 kr under 2010-2014.

j)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 4:3 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kr under 2010.