Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets bet 2009/10:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2009

Beslut

Utbildningsinsatser för 53,5 miljarder (UbU1)

Under nästa år ska drygt 53,5 miljarder kronor gå till utbildning och universitetsforskning, enligt budgetramen för 2010. Regeringen vill lägga 11,4 miljarder kronor på barn, ungdoms- och vuxenutbildning. Universitet och högskolor får 36,6 miljarder och 5,4 miljarder går till forskning. Regeringen föreslår också en rad särskilda insatser. Till exempel: 10 000 nya platser på komvux och 3 000 platser inom yrkeshögskolan. 10 000 nya platser på universitet och högskolor under 2010 och 2011. Det så kallade lärarlyftet, som ska erbjuda lärare fortbildning under hela yrkeslivet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-15
Justering: 2009-11-26
Betänkande publicerat: 2009-12-01
Trycklov: 2009-11-30
bet 2009/10:UbU1

Utbildningsinsatser för 53,5 miljarder (UbU1)

Under nästa år ska drygt 53,5 miljarder kronor gå till utbildning och universitetsforskning, enligt budgetramen för 2010.

Regeringen vill lägga 11,4 miljarder kronor på barn, ungdoms- och vuxenutbildning. Universitet och högskolor får 36,6 miljarder och 5,4 miljarder går till forskning.

Regeringen föreslår också en rad särskilda insatser. Till exempel:

  • 10 000 nya platser på komvux och 3 000 platser inom yrkeshögskolan.
  • 10 000 nya platser på universitet och högskolor under 2010 och 2011.
  • Det så kallade lärarlyftet, som ska erbjuda lärare fortbildning under hela yrkeslivet.
Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-10
4

Beslut

Beslut: 2009-12-10
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 1.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030027
m790018
c24005
fp23005
kd20004
v18004
mp15004
Totalt2820067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2010 samt vissa bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2010 på det sätt som framgår av bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 16 och avslår motionerna 2009/10:Ub349 yrkandena 1-4 och 7, 2009/10:Ub350, 2009/10:Ub357 yrkande 2, 2009/10:Ub513 yrkande 2, 2009/10:Ub550 yrkandena 4, 5 och 7, 2009/10:Ub551 yrkandena 6, 7, 9 och 12, 2009/10:Ub555 yrkandena 3 och 5, 2009/10:Ub557 yrkande 21 och 2009/10:Ub559 yrkandena 1 och 3-15.

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kr under 2011-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 3.

c)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 125 000 000 kr under 2011-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 4.

d)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 83 000 000 kr under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 5.

e)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kr under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 6.

f)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kr under 2011 och högst 900 000 000 kr under 2012-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 7.

g)
Riksdagen godkänner att verksamheterna vid Dramatiska insitutet och Teaterhögskolan i Stockholm ska ingå i en högskola.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 8.

h)
Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå ett avtal med Handelshögskolan i Stockholm om vissa grundläggande förhållanden mellan staten och högskolan i fråga om utbildning och forskning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 9.

i)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kr under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 10.

j)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 600 000 000 kr under 2011-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 11.

k)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 3:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kr under 2011-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 12.

l)
Riksdagen bemyndigar regeringen att bilda ett bolag vars verksamhet ska vara att planera, projektera, finansiera, uppföra, äga, förvalta, driva och underhålla den europeiska spallationskällan (ESS) samt att avyttra delar av statens aktieinnehav i bolaget till andra parter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 13.

m)
Riksdagen bemyndigar regeringen att använda redan anvisade medel och i denna proposition föreslagna medel för att bilda ett bolag för ESS.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 14.

n)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kr under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 16 punkt 15.