Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2011

Beslut

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag för utbildning och universitetsforskning. Anslagen kommer att uppgå till närmare 54,5 miljarder kronor 2012. Bland annat kommer följande satsningar att genomföras 2012:

 • En fortsatt satsning på kompetensutveckling för lärare, förskollärare, fritidspedagoger och rektorer, det så kallade Lärarlyftet, genomförs. Lärare ska få möjlighet till karriärutveckling.
 • Satsningarna på matematik, naturvetenskap och teknik samt läsa-skriva-räkna-satsningen fortsätter.
 • En satsning genomförs för att stärka elevhälsan.
 • Antalet platser på den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen, yrkesvux, och på yrkeshögskolan utökas.
 • Utbildningarna till läkare, tandläkare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska och civilingenjör byggs ut.
 • En fortsatt ökning görs av resurserna till forskning och innovation enligt tidigare beslut.
 • För att stärka kvaliteten höjs ersättningsbeloppen för högskoleutbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-27
Justering: 2011-12-06
Betänkande publicerat: 2011-12-09
Trycklov: 2011-12-09
Reservationer 2
Betänkande 2011/12:UbU1

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag för utbildning och universitetsforskning. Anslagen kommer att uppgå till närmare 54,5 miljarder kronor 2012. Bland annat kommer följande satsningar att genomföras 2012:

 • En fortsatt satsning på kompetensutveckling för lärare, förskollärare, fritidspedagoger och rektorer, det så kallade Lärarlyftet, genomförs. Lärare ska få möjlighet till karriärutveckling.
 • Satsningarna på matematik, naturvetenskap och teknik samt läsa-skriva-räkna-satsningen fortsätter.
 • En satsning genomförs för att stärka elevhälsan.
 • Antalet platser på den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen, yrkesvux, och på yrkeshögskolan utökas.
 • Utbildningarna till läkare, tandläkare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska och civilingenjör byggs ut.
 • En fortsatt ökning görs av resurserna till forskning och innovation enligt tidigare beslut.
 • För att stärka kvaliteten höjs ersättningsbeloppen för högskoleutbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-19
4

Beslut

Beslut: 2011-12-19
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 19 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner målet för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 1.

2. Utbildningspolitiska mål för grundskolan och gymnasiekompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 3,
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 5 och
2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 2 i denna del.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP25000
FP23001
C22001
SD19000
V00181
KD18001
-0001
Totalt2061021823

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Utbildningspolitiskt mål för högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub460 yrkande 2 och 2011/12:Ub473 yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP25000
FP23001
C22001
SD19000
V00181
KD18001
-0001
Totalt2061021823

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Anslag m.m. inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 19 och avslår motionerna
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 14 och 16,
2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8,
2011/12:Ub280 av Lars-Axel Nordell (KD),
2011/12:Ub283 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 1,
2011/12:Ub284 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1,
2011/12:Ub285 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,
2011/12:Ub286 av Rossana Dinamarca m.fl. (V),
2011/12:Ub288 av Rossana Dinamarca m.fl. (V),
2011/12:Ub353 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkandena 2, 6, 7, 9 och 10,
2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:Ub476 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:Ub488 av Richard Jomshof och Per Ramhorn (båda SD),
2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 2,
2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 1 och 5,
2011/12:Ub509 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (båda SD),
2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (båda SD) yrkandena 2 och 3,
2011/12:Ub521 av Richard Jomshof m.fl. (SD) och
2011/12:MJ336 av Helena Leander (MP) yrkande 2.

b)
Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om grunderna för statligt ekonomiskt stöd till utbildning i teckenspråk för föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 2.

c)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 3.

d)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 312 000 000 kronor 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 4 och avslår motion
2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 4.

e)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 5.

f)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 401 000 000 kronor 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 6 och avslår motion
2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 5.

g)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 900 000 000 kronor 2013-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 7 och avslår motion
2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 6.

h)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor, universitet och högskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 kronor 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 8.

i)
Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om Institutet för social forskning inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 9.

j)
Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om Institutet för fortbildning av journalister inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 10.

k)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 11.

l)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 500 000 000 kronor 2013-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 12.

m)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst 300 000 000 kronor till European Spallation Source ESS AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 13.

n)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 och 2013 besluta om medlemskap i vissa konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur och att besluta om finansiering av årliga medlemsavgifter till konsortierna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 14.

o)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 873 000 000 kronor 2013-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 15.

p)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 910 000 000 kronor 2013-2022.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 16.

q)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 300 000 000 kronor 2013-2022.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 17.

r)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst 19 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet och högskolor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 16 punkt 18.