Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets bet 2012/13:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2012

Beslut

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 57,1 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2013. Bland annat kommer följande satsningar att genomföras 2013:

 • Medel avsätts för en reform om karriärutveckling för lärare.
 • Satsningen på att förstärka elevhälsan fortsätter.
 • Skolverket får mer resurser till arbetet med att legitimera förskollärare och lärare.
 • Satsningen på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn, det så kallade Tekniksprånget, förlängs med ett år och får mer pengar.
 • Medel avsätts för ett riktat statsbidrag som ska stimulera kommunerna att erbjuda mer barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
 • Antalet platser på den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan utökas. Mer pengar avsätts till lärlingsutbildning för vuxna och den kommunala vuxenutbildningen för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år.
 • Universitet och högskolor får pengar för en tillfällig ökning av platserna.
 • Universiteten och högskolorna får mer pengar till utbildningen inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi.
 • Lärosäten med utbildningar som har fått omdömet mycket hög kvalitet i Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar får mer pengar.
 • De statliga anslagen för forskning ökas med 1,7 miljarder kronor.

Högskolan Gotland blir en del av Uppsala universitet den 1 juli 2013. Medel avsätts för att stödja fler frivilliga sammanslagningar av lärosäten under året.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-23
Justering: 2012-11-29
Betänkande publicerat: 2012-12-04
Trycklov: 2012-12-03
Reservationer 5
bet 2012/13:UbU1

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 57,1 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2013. Bland annat kommer följande satsningar att genomföras 2013:

 • Medel avsätts för en reform om karriärutveckling för lärare.
 • Satsningen på att förstärka elevhälsan fortsätter.
 • Skolverket får mer resurser till arbetet med att legitimera förskollärare och lärare.
 • Satsningen på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn, det så kallade Tekniksprånget, förlängs med ett år och får mer pengar.
 • Medel avsätts för ett riktat statsbidrag som ska stimulera kommunerna att erbjuda mer barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
 • Antalet platser på den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan utökas. Mer pengar avsätts till lärlingsutbildning för vuxna och den kommunala vuxenutbildningen för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år.
 • Universitet och högskolor får pengar för en tillfällig ökning av platserna.
 • Universiteten och högskolorna får mer pengar till utbildningen inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi.
 • Lärosäten med utbildningar som har fått omdömet mycket hög kvalitet i Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar får mer pengar.
 • De statliga anslagen för forskning ökas med 1,7 miljarder kronor.

Högskolan Gotland blir en del av Uppsala universitet den 1 juli 2013. Medel avsätts för att stödja fler frivilliga sammanslagningar av lärosäten under året.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-11
4

Beslut

Beslut: 2012-12-12
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 12 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
2. lag om ändring i skollagen (2010:800),
3. lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material,
4. lag om ändring i högskolelagen (1992:1434),
5. lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall,
6. lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596),
7. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkterna 1-7.

2. Utbildningspolitiska mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 3,
2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 5,
2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 3 och
2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M960011
MP22003
FP21003
C20003
SD18002
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt194981740

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 16

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 21 och avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 19 och 35,
2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 4,
2012/13:So486 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 6,
2012/13:Ub2 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Ub212 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:Ub233 av Désirée Liljevall (S) yrkande 1,
2012/13:Ub236 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (båda S),
2012/13:Ub239 av Robert Halef (KD),
2012/13:Ub253 av Peter Persson m.fl. (S),
2012/13:Ub255 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 1 och 3,
2012/13:Ub256 av Rossana Dinamarca m.fl. (V),
2012/13:Ub279 av Elin Lundgren och Per Svedberg (båda S),
2012/13:Ub283 av Mattias Jonsson (S),
2012/13:Ub284 av Carin Runeson och Roza Güclü Hedin (båda S),
2012/13:Ub322 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (båda SD),
2012/13:Ub335 av Staffan Anger (M),
2012/13:Ub351 av Monica Green m.fl. (S),
2012/13:Ub352 av Monica Green (S),
2012/13:Ub365 av Peter Johnsson (S) yrkandena 1 och 3,
2012/13:Ub370 av Ingemar Nilsson m.fl. (S),
2012/13:Ub384 av Jabar Amin och Mehmet Kaplan (båda MP),
2012/13:Ub386 av Peter Rådberg m.fl. (MP),
2012/13:Ub389 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 3-6,
2012/13:Ub392 av Richard Jomshof m.fl. (SD),
2012/13:Ub394 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkande 1,
2012/13:Ub417 av Suzanne Svensson m.fl. (S),
2012/13:Ub426 av Richard Jomshof och Per Ramhorn (båda SD),
2012/13:Ub439 av Adnan Dibrani m.fl. (S),
2012/13:Ub458 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 1-3,
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 4-6 och 11-13,
2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:Ub469 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,
2012/13:Ub475 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2012/13:Ub485 av Isak From m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 2 och 4,
2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 3 och 5-7,
2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 4 och 5,
2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:Ub502 av Kerstin Lundgren (C),
2012/13:Ub509 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 1, 2 och 4,
2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3,
2012/13:A264 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 8,
2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 2, 5, 6, 9, 11 och 12,
2012/13:A395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 7 och
2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5.

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 besluta om kapitaltillskott på högst 2 500 000 kronor till holdingbolag knutna till Örebro universitet och Mittuniversitetet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 8.

c)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 440 700 000 kronor 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 9.

d)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 10.

e)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 407 000 000 kronor 2014 och 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 11.

f)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 900 000 000 kronor 2014-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 12.

g)
Riksdagen godkänner att Högskolan på Gotland ska inordnas i Uppsala universitet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 13.

h)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 560 000 000 kronor 2014-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 14.

i)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 besluta om kapitaltillskott på högst 400 000 000 kronor till European Spallation Source ESS AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 15.

j)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 055 000 000 kronor 2014-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 16.

k)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 159 000 000 kronor 2014-2023.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 17.

l)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 800 000 000 kronor 2014-2022.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 18.

m)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst 12 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet och högskolor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 19.

n)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 4:1 Internationella program m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 16 punkt 20.

4. Forskningsanknytning i högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub1 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 2 (S)

5. Översyn av det svenska högskolelandskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub1 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 9 och
2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 3 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M960011
MP22003
FP21003
C20003
SD18002
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt194981740

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Fördelning av forskningsresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub2 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 4 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M960011
MP02203
FP21003
C20003
SD18002
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt270221740

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Nytt kvalitetsutvärderingssystem för högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub2 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 5 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M960011
MP02113
FP21003
C20003
SD18002
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1721191840

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Skrivelse 2011/12:170

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:170 till handlingarna.