Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2013

Beslut

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 60 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2014. Bland annat kommer följande satsningar att genomföras 2014:

 • Statsbidrag för att ordna undervisning under sommarlovet och andra skollov för elever som inte nått upp till kunskapskraven inom ramen för den vanliga undervisningen.
 • Försöksverksamheten med mer undervisningstid i ämnet svenska för nyanlända elever utökas.
 • Reformen om karriärutveckling för lärare förstärks med mer medel.
 • Skolverket får mer resurser till arbetet med att legitimera förskollärare och lärare.
 • Antalet platser utökas på den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå och den kommunala vuxenutbildningen för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år.
 • Universitet och högskolor får medel för att kunna möta en fortsatt hög efterfrågan på högskoleutbildning.
 • De statliga anslagen för forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor ökas.

Riksdagen godkänner också en försöksverksamhet med lämplighetsprov vid antagningen till lärar- och förskollärarutbildningen. Vidare får statliga universitet och högskolor möjlighet att separat anta sökande som måste betala studieavgift för att studera på grundnivå och avancerad nivå.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

66 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-22
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-03
Trycklov: 2013-12-03
Reservationer 2
Betänkande 2013/14:UbU1

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 60 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2014. Bland annat kommer följande satsningar att genomföras 2014:

 • Statsbidrag för att ordna undervisning under sommarlovet och andra skollov för elever som inte nått upp till kunskapskraven inom ramen för den vanliga undervisningen.
 • Försöksverksamheten med mer undervisningstid i ämnet svenska för nyanlända elever utökas.
 • Reformen om karriärutveckling för lärare förstärks med mer medel.
 • Skolverket får mer resurser till arbetet med att legitimera förskollärare och lärare.
 • Antalet platser utökas på den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå och den kommunala vuxenutbildningen för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år.
 • Universitet och högskolor får medel för att kunna möta en fortsatt hög efterfrågan på högskoleutbildning.
 • De statliga anslagen för forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor ökas.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner en försöksverksamhet med lämplighetsprov vid antagningen till lärar- och förskollärarutbildningen. Vidare ska statliga universitet och högskolor få möjlighet att separat anta sökande som måste betala studieavgift för att studera på grundnivå och avancerad nivå.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-10
4

Beslut

Beslut: 2013-12-11
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 11 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen m.m. för 2014 inom utgiftsområde 16

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Anslag
Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 16 punkt 19 och avslår motionerna
2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1-3,
2013/14:C259 av Jan Lindholm (MP) yrkande 3,
2013/14:Sf231 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 5,
2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 9 och 22,
2013/14:Ub202 av Lars-Axel Nordell (KD),
2013/14:Ub204 av Anders Andersson och Magnus Sjödahl (båda KD),
2013/14:Ub210 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:Ub213 av Magnus Ehrencrona och Mats Pertoft (båda MP),
2013/14:Ub215 av Peter Rådberg m.fl. (MP),
2013/14:Ub226 av Esabelle Dingizian och Ulf Holm (båda MP),
2013/14:Ub229 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2013/14:Ub230 av Hannah Bergstedt (S),
2013/14:Ub244 av Peter Persson (S),
2013/14:Ub247 av Peter Persson m.fl. (S),
2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 3,
2013/14:Ub288 av Désirée Liljevall (S) yrkande 1,
2013/14:Ub312 av David Lång (SD),
2013/14:Ub318 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:Ub326 av Emma Henriksson (KD) yrkande 1,
2013/14:Ub327 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 3,
2013/14:Ub330 av Suzanne Svensson m.fl. (S),
2013/14:Ub333 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Shadiye Heydari (båda S) yrkande 1,
2013/14:Ub334 av Monica Green m.fl. (S),
2013/14:Ub335 av Monica Green m.fl. (S),
2013/14:Ub336 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (båda S),
2013/14:Ub340 av Mattias Jonsson (S),
2013/14:Ub379 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (båda S),
2013/14:Ub393 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:Ub394 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 3 och 7,
2013/14:Ub396 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 12,
2013/14:Ub397 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,
2013/14:Ub406 av Richard Jomshof m.fl. (SD),
2013/14:Ub411 av Jabar Amin m.fl. (MP),
2013/14:Ub421 av Åsa Lindestam och Elin Lundgren (båda S),
2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 1, 5 och 6,
2013/14:Ub431 av Marie Granlund m.fl. (S),
2013/14:Ub433 av Jennie Nilsson (S),
2013/14:Ub438 av Pia Nilsson m.fl. (S),
2013/14:Ub448 av Anna Wallén m.fl. (S),
2013/14:Ub463 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:Ub467 av Richard Jomshof m.fl. (SD),
2013/14:Ub468 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1,
2013/14:Ub469 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 9,
2013/14:Ub473 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 5, 6, 8, 14, 19 och 20,
2013/14:Ub488 av Lena Sommestad m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:Ub491 av Adnan Dibrani m.fl. (S),
2013/14:Ub502 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 1-3 och 11,
2013/14:Ub517 av Carina Herrstedt m.fl. (SD),
2013/14:Ub538 av Phia Andersson m.fl. (S),
2013/14:Ub542 av Ingemar Nilsson m.fl. (S),
2013/14:Ub564 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 1-3,
2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 1, 3, 4, 6, 9 och 10,
2013/14:Ub567 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:Ub568 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 2, 3, 5 och 6,
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 4, 10-12 och 20,
2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 8, 9, 13, 22 och 30,
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 3, 9 och 11,
2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 7 och 8,
2013/14:Ub573 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 3 och 5-7,
2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 9, 11 och 18,
2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 36,
2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 8,
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 13, 17 och 18 samt
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 9.

b) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2014 besluta om kapitaltillskott på högst 800 000 000 kronor till European Spallation Source ESS AB,
2. under 2014 besluta om medlemskap i ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, ett Eric-konsortium, för konstruktionen och driften av forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS,
3. under 2014 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 608 000 000 kronor 2015 och 2016,
4. under 2014 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2015,
5. under 2014 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 205 123 000 kronor 2015,
6. under 2014 för anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 350 000 000 kronor 2015-2020,
7. delta i bildandet av en stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utbildning samt informationsverksamhet genom att stödja Nobelmuseets verksamhet och utveckling samt besluta att tillskjuta medel om högst 10 000 000 kronor under förutsättning att motsvarande medel donerats för stiftelsens bildande,
8. under 2014 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
16 273 000 000 kronor 2015-2024,
9. under 2014-2017 besluta om medlemskap i nio konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur och om finansiering av årliga medlemsavgifter till konsortierna,
10. under 2014 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
1 533 000 000 kronor 2015-2019,
11. under 2014 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 300 000 000 kronor 2015-2034,
12. under 2014 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
1 700 000 000 kronor 2015-2022,
13. under 2014 besluta om kapitaltillskott på högst 12 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet och högskolor,
14. under 2014 för anslaget 4:1 Internationella program besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 16 punkterna 4-10 och 12-18.

c) Godkännanden
Riksdagen godkänner
1. vad regeringen föreslår i fråga om krav på lämplighet vid antagning till utbildning som leder till förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen i en försöksverksamhet,
2. att riksdagens tidigare ställningstaganden om ämnesdidaktiska centrum i naturvetenskap och teknik inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 16 punkterna 2 och 11 samt avslår motionerna
2013/14:Ub463 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:Ub526 av Meeri Wasberg (S).

2. Lagförslag om ändring i högskolelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 16 punkt 1.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP23002
FP20004
C21002
SD20000
V19000
KD17002
Totalt3150034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Separat antagning av sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om separat antagning av sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 16 punkt 3 och avslår motion
2013/14:Ub463 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP23002
FP20004
C21002
SD20000
V01900
KD16003
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Utbildningspolitiska mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub567 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 2,
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 3,
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 5 och
2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M98009
MP23002
FP20004
C21002
SD20000
V19000
KD17002
Totalt21897034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag