Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2013

Beslut

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 60 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2014. Bland annat kommer följande satsningar att genomföras 2014:

 • Statsbidrag för att ordna undervisning under sommarlovet och andra skollov för elever som inte nått upp till kunskapskraven inom ramen för den vanliga undervisningen.
 • Försöksverksamheten med mer undervisningstid i ämnet svenska för nyanlända elever utökas.
 • Reformen om karriärutveckling för lärare förstärks med mer medel.
 • Skolverket får mer resurser till arbetet med att legitimera förskollärare och lärare.
 • Antalet platser utökas på den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå och den kommunala vuxenutbildningen för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år.
 • Universitet och högskolor får medel för att kunna möta en fortsatt hög efterfrågan på högskoleutbildning.
 • De statliga anslagen för forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor ökas.

Riksdagen godkänner också en försöksverksamhet med lämplighetsprov vid antagningen till lärar- och förskollärarutbildningen. Vidare får statliga universitet och högskolor möjlighet att separat anta sökande som måste betala studieavgift för att studera på grundnivå och avancerad nivå.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 60 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2014. Bland annat kommer följande satsningar att genomföras 2014:

 • Statsbidrag för att ordna undervisning under sommarlovet och andra skollov för elever som inte nått upp till kunskapskraven inom ramen för den vanliga undervisningen.
 • Försöksverksamheten med mer undervisningstid i ämnet svenska för nyanlända elever utökas.
 • Reformen om karriärutveckling för lärare förstärks med mer medel.
 • Skolverket får mer resurser till arbetet med att legitimera förskollärare och lärare.
 • Antalet platser utökas på den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå och den kommunala vuxenutbildningen för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år.
 • Universitet och högskolor får medel för att kunna möta en fortsatt hög efterfrågan på högskoleutbildning.
 • De statliga anslagen för forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor ökas.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner en försöksverksamhet med lämplighetsprov vid antagningen till lärar- och förskollärarutbildningen. Vidare ska statliga universitet och högskolor få möjlighet att separat anta sökande som måste betala studieavgift för att studera på grundnivå och avancerad nivå.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.