Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1)

Kulturutskottets betänkande 2007/08:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2007

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till bland annat kultur, folkbildning och ungdomspolitik för 2008 liksom medelsberäkningen för de publika servicebolagen. I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen regeringen att inom befintliga system eftersträva en jämn tilldelning på bidragen till de fria grupperna med flera vars anslag inte omfattas av pris- och löneomräkning. Det gäller bland annat anslagen till den fria scenkonsten, amatörkulturens centralorganisationer och litteratur- och tidskriftstödet. Till de större satsningarna i kulturbudgeten hör den nya stödformen skapande skola, som får 55 miljoner kronor. Skapande skola är en kulturpolitisk satsning riktad till elever i årskurserna 7-9 i grundskolan. Systemet med dans- och musikallianser byggs ut med 30 miljoner kronor

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om pris- och löneomräkning inom kultursektorn (punkten 1). Bifall till propositionen i övrigt och avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-10-23, 2007-10-25, 2007-11-01

Kulturutskottet vill se jämnare tilldelning av pengar till de fria grupperna (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om kultur, folkbildning och ungdomspolitik. Men i ett tillkännagivande uppmanas regeringen också att se till att storleken på bidragen till de fria grupperna inte varierar så mycket från år till år. Det gäller bland annat anslagen till den fria scenkonsten, amatörkulturens centralorganisationer och litteratur- och tidskriftstödet.

Till de större satsningarna i kulturbudgeten hör den nya stödformen skapande skola, som får 55 miljoner kronor. Skapande skola är en kulturpolitisk satsning riktad till elever i årskurserna 7-9 i grundskolan. Systemet med dans- och musikallianser byggs ut med 30 miljoner kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.