Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 1998/99:1) och Filmavtalet (skr. 1997/98:171)

Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 1998

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen godkände, med vissa ändringar, regeringens budgetförslag för kultur, medier, trossamfund och fritid. När det gäller de lokala och regionala kulturinstitutionerna beslutade riksdagen att de riktade stödinsatserna även för år 1999 ska utgöra 2 % av det totala statsbidraget och inte 4 % som regeringen angett. Detta med tanke på att den ekonomiska situationen för vissa institutioner är osäker. Riksdagen beslutade att bidrag till allmänna samlingslokaler skall utgå även i fortsättningen och anvisade 15 miljoner kronor för detta ändamål. Riksdagen gjorde vidare ett antal tillkännagivanden till regeringen: De fyra museer som ska ingå i den nya museimyndigheten Världskulturmuseet (Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Folkens museum - etnografiska och Göteborgs Etnografiska museum) bör ges likvärdiga förutsättningar när det gäller personal, utvecklingsmöjligheter för personalen, utställningar m.m. Regeringen bör senast i budgetpropositionen för år 2001 redovisa en plan för finansiering av Världskulturmuseet. Ett annat tillkännagivande rör Utbildningsradion (UR). Regeringen har föreslagit att Sveriges Television och Sveriges Radio ska tilldelas särskilda medel för övergången till ny teknik. Även UR bör enligt riksdagen få del av dessa medel. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att inför nästa budgetår överväga i vilka former bokklubbsverksamheten för punktskriftsläsare kan stödjas genom ett särskilt bidrag. Regeringen bör vidare utse Eric Sahlström-institutet i Tobo i Norduppland till mottagare av det nyinrättade bidraget till ett nationellt centrum för folkmusik.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1998-11-12
Justering: 1998-11-24
Betänkande 1998/99:KrU1

Alla beredningar i utskottet

1998-11-12, 1998-11-10

Budgetförslag för kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen, med vissa ändringar, godkänner regeringens budgetförslag för kultur, medier, trossamfund och fritid. När det gäller de lokala och regionala kulturinstitutioner föreslår utskottet att de riktade stödinsatserna även för år 1999 ska utgöra 2 % av det totala statsbidraget och inte 4 % som regeringen angett. Detta med tanke på att den ekonomiska situationen för vissa institutioner är osäker. Utskottet föreslår, i motsats till regeringen, 15 miljoner kronor i bidrag till allmänna samlingslokaler. Utskottet föreslår vidare att riksdagen gör tillkännagivanden till regeringen: De fyra museer som ska ingå i den nya museimyndigheten Världskulturmuseet (Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Folkens museum - etnografiska och Göteborgs Etnografiska museum) bör ges likvärdiga förutsättningar när det gäller personal, utvecklingsmöjligheter för personalen, utställningar m.m. Regeringen bör senast i budgetpropositionen för år 2001 redovisa en plan för finansiering av Världskulturmuseet. Ett annat tillkännagivande rör Utbildningsradion (UR). Regeringen har föreslagit att Sveriges Television och Sveriges Radio ska tilldelas särskilda medel för övergången till ny teknik. Även UR bör få del av dessa medel. Riksdagen bör vidare ge regeringen i uppdrag att inför nästa budgetår överväga i vilka former bokklubbsverksamheten för punktskriftsläsare kan stödjas genom ett särskilt bidrag. Utskottet föreslår även att Eric Sahlström-institutet i Tobo i Norduppland får det nyinrättade bidraget till ett nationellt centrum för folkmusik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-08
4

Beslut

Beslut: 1998-12-09

Protokoll med beslut