Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2008/09:1)

Kulturutskottets bet 2008/09:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2008

Beslut

Riksdagen vill att regeringen åtgärdar problem med scenkonstnärernas pensioner (KrU1)

Pensionsvillkoren vid de statligt stödda teater-, dans- och musikinstitutionerna ger upphov till en rad oönskade effekter. Det konstaterar riksdagen som vill att regeringen vidtar åtgärder för att motverka problemen. Detta i avvaktan på att förslagen från en pågående utredning kan ge resultat. Åtgärderna handlar om: Utbildning, karriärväxling och karriärutveckling för sångare och dansare med låg pensionsålder. Fortsatt utbyggnad av teater-, dans- och musikallianserna. Analys av de institutionsspecifika pensionspremierna för statsunderstödda sång- och dansinstitutioner. Uppdrag till Kulturrådet att vid fördelning av bidrag ta hänsyn till att dans- och musikteater blivit dyrare på grund av att premierna differentierats. Stabilare planeringsförutsättningar för institutionerna med en gräns för tjänstepensionsavgiften. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid. En större satsning på 40 miljoner kronor görs på de centrala museerna. En betydande satsning görs också på scenkonsten där Dramaten, Operan, Riksteatern samt regionala institutioner och den fria scenkonsten förstärks med närmare 60 miljoner kronor. Tv-avgiften höjs 2009 med 44 kronor till 2 076 kronor per år. Uppdraget för Forum för levande historia förtydligas så att det framgår att det också innefattar upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om pensionsvillkoren inom scenkonsten (punkten 1). Bifall till propositionen i övrigt och avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-28
Justering: 2008-11-20
Betänkande publicerat: 2008-11-24
Trycklov: 2008-11-24
Reservationer 18
bet 2008/09:KrU1

Kulturutskottet vill att regeringen åtgärdar problem med scenkonstnärernas pensioner (KrU1)

Pensionsvillkoren vid de statligt stödda teater-, dans- och musikinstitutionerna ger upphov till en rad oönskade effekter. Det konstaterar kulturutskottet som vill att regeringen vidtar åtgärder för att motverka problemen. Detta i avvaktan på att förslagen från en pågående utredning kan ge resultat. Åtgärderna handlar om:

  • Utbildning, karriärväxling och karriärutveckling för sångare och dansare med låg pensionsålder.
  • Fortsatt utbyggnad av teater-, dans- och musikallianserna.
  • Analys av de institutionsspecifika pensionspremierna för statsunderstödda sång- och dansinstitutioner.
  • Uppdrag till Kulturrådet att vid fördelning av bidrag ta hänsyn till att dans- och musikteater blivit dyrare på grund av att premierna differentierats.
  • Stabilare planeringsförutsättningar för institutionerna med en gräns för tjänstepensionsavgiften.
Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid. En större satsning på 40 miljoner kronor görs på de centrala museerna. En betydande satsning görs också på scenkonsten där Dramaten, Operan, Riksteatern samt regionala institutioner och den fria scenkonsten förstärks med närmare 60 miljoner kronor. Tv-avgiften höjs 2009 med 44 kronor till 2 076 kronor per år. Uppdraget för Forum för levande historia förtydligas så att det framgår att det också innefattar upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-01
4

Beslut

Beslut: 2008-12-03
48 förslagspunkter, 38 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Pensionsvillkoren inom scenkonsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om pensionsvillkoren inom scenkonstområdet.

2. Riksrevisionens granskning av Kulturrådets och Konstnärsnämndens bidragsgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2008/09:RRS2 till handlingarna.

3. Anslagen för 2009 inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt specifikation i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 21 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

4. Ändring i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

5. Medelsberäkning för 2009 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av SVT, SR och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2009 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

6. Granskningsnämndens medelstilldelning för 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2009 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Granskningsnämnden för radio och TV.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 10.

7. Överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 12.

8. Bemyndigande om överföring av medel från distributionskontot till SVT och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att i samband med beslut om anslagsvillkor för 2009 tilldela Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB medel för distributionskostnader från distributionskontot.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 13.

9. Bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot upp till ett belopp av 1 150 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 11.

10. Upphävande av anslagsvillkor för SVT:s teckenspråksprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om anslagsvillkor för Sveriges Television AB beträffande SVT Teckenspråk med den ändringen att anslagsvillkoret ska upphöra att gälla.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 14.

11. Svenska Spels stöd till idrott och ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2009 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000 kronor, dels beslutar om ett bidrag på 500 000 000 kronor att fördelas till idrotten, dels beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2008 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. De två sistnämnda bidragen ska fördelas enligt de närmare anvisningar som kan komma att beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 19 och avslår motion
2008/09:Kr369 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150015
m870010
c21008
fp24004
kd21003
v01903
mp16003
Totalt28419046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Bemyndigande att besluta om bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kronor under 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 3.

13. Beställningsbemyndigande för talböcker och punktskriftsböcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2010-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 4.

14. Beställningsbemyndigande för inköp av konstverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under 2010-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 5.

15. Bemyndigande att besluta om ersättningar och bidrag till konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 000 000 kronor under 2010-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

16. Bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2010-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 7.

17. Bemyndigande att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 20.

18. Förtydligat uppdrag för Forum för levande historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Forum för levande historias uppdrag förtydligas så att det framgår att det också innefattar upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 2.

19. Mål för medieområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att det nuvarande målet för politikområdet Mediepolitik upphör att gälla och att samma mål i stället ska gälla för området Medier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkt 8.

20. Mål för ungdomspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag om mål för ungdomspolitiken eftersom något nytt riksdagsbeslut som bekräftar de tidigare fastställda målen inte behövs.
Därmed avslår riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkterna 15 och 16.

21. Mål för folkrörelsepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner dels att målen för politikområdet Folkrörelsepolitik upphör att gälla, dels vad regeringen föreslår om mål för Folkrörelsepolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 17 punkterna 17 och 18.

22. Riktlinjer för en framtida kulturpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr312 av Fredrik Schulte (m) och
2008/09:Kr358 av Mona Sahlin m.fl. (s).

Reservation 2 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c22007
fp25003
kd21003
v01903
mp16003
Totalt171134044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Kulturlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1141015
m870010
c22007
fp25003
kd21003
v01903
mp16003
Totalt28520044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Pensions- och trygghetssystemen för kulturarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr286 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (m) och
2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 4 (v)

25. 350-årsminnet av freden i Roskilde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr245 av Ronny Olander och Inger Jarl Beck (båda s).

26. Utvidgning av Skapande skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr335 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkande 3.

27. Förlängning av Accessprojektet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr335 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1141015
m870010
c22007
fp25003
kd21003
v01804
mp01603
Totalt26935045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Teckenspråksböcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr331 av Maria Kornevik Jakobsson och Per Lodenius (båda c).

Reservation 6 (v)

29. Kulturella mötesplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr271 av Kurt Kvarnström m.fl. (s).

30. Läsfrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr265 av Louise Malmström och Jan Björkman (båda s).

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c22007
fp25003
kd21003
v01903
mp01603
Totalt155150044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Distributionssystem för papperstidskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 23.

Reservation 8 (v)

32. Nämnden för enskilda arkiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr301 av Henrik von Sydow (m) och
2008/09:Kr354 av Ann-Kristine Johansson och Tommy Ternemar (båda s).

33. Uppdragsarkeologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr362 av Margareta Israelsson m.fl. (s) yrkande 9.

Reservation 9 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c22007
fp25003
kd21003
v19003
mp15103
Totalt189116044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Fri entré på museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr264 av Louise Malmström och Jan Björkman (båda s).

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c22007
fp25003
kd20004
v01903
mp01504
Totalt154149046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

35. Länsmuseernas arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr226 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (båda s).

Reservation 11 (v, mp)

36. Föremålsvården i Grängesberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr254 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda s).

Reservation 12 (v)

37. Forum för levande historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr258 av Agneta Berliner m.fl. (fp) och
2008/09:Kr285 av Rolf K Nilsson (m).

Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150015
m870010
c21008
fp25003
kd21003
v01903
mp16003
Totalt28519045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

38. Julita gård - Sveriges lantbruksmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr243 av Fredrik Olovsson (s).

39. Filmstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr251 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd (båda m).

40. Filmarkivet i Grängesberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr257 av Birgitta Sellén och Kenneth Johansson (båda c) och
2008/09:Kr262 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda s).

Reservation 14 (v)

41. Konkurrens på biografmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr278 av Thomas Bodström (s).

Reservation 15 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m870010
c21008
fp25003
kd21003
v01903
mp16003
Totalt170133046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

42. Avtal om utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr314 av Sven Bergström och Erik A Eriksson (båda c) yrkande 3.

Reservation 16 (v)

43. Statsbidraget till de politiska ungdomsförbunden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr260 av Oskar Öholm (m) och
2008/09:Kr337 av Fredrik Lundh m.fl. (s).

44. Folkrörelsefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr227 av Ann-Kristine Johansson (s),
2008/09:Kr246 av Anita Brodén och Agneta Berliner (båda fp) yrkande 1 och
2008/09:Kr256 av Åke Sandström och Stefan Tornberg (båda c).

45. Allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr221 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (båda s),
2008/09:Kr268 av Kenneth Johansson och Sven Bergström (båda c) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:Kr315 av Nikos Papadopoulos och Börje Vestlund (båda s).

Reservation 17 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m860011
c22007
fp25003
kd21003
v01903
mp16003
Totalt170134045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

46. Friluftsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr220 av Gunvor G Ericson och Jan Lindholm (båda mp) och
2008/09:Kr321 av Anne Marie Brodén och Göran Montan (båda m).

Reservation 18 (mp)

47. Folkbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr219 av Ann-Christin Ahlberg (s).

48. Tillsyn av spel och lotterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr320 av Anne Marie Brodén och Göran Montan (båda m).