Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2009/10:1)

Kulturutskottets bet 2009/10:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2009

Beslut

Regeringen uppmanas åtgärda problemen med kulturhyrorna (KrU1)

Många statliga kulturinstitutioner som museer och teatrar har drabbats hårt av det nuvarande systemet för hyressättning. Institutionerna menar att när hyresanslagen inte räcker till tvingas de ta pengar från verksamheten för att bekosta hyrorna. Riksdagen uppmanar regeringen att ta itu med problemen. Riksdagen föreslår bland annat att en spärr övervägs som hindrar att en myndighet får minskad hyreskompensation samtidigt som hyran höjs. Några av de stora institutionerna, som Nationalmuseum, Operan och Dramaten betalar hyra utifrån sina faktiska kostnader, så kallad kostnadshyra. Kostnadshyran kan medföra att underhållet skjuts på framtiden. Riksdagen menar att regeringen måste se till att det inte blir eftersatt. Bättre möjligheter till anslagssparande eller att pengar sätts av till särskilda fonder för underhåll kan vara tänkbara lösningar, enligt riksdagen. Vidare sa riksdagen ja till regeringens förslag om budgetanslag för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2010. Anslagen uppgår till cirka 11,36 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om hyressättningen inom kulturområdet (punkt 2). Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-20
Justering: 2009-12-03
Betänkande publicerat: 2009-12-07
Trycklov: 2009-12-07
Reservationer 15
bet 2009/10:KrU1

Regeringen uppmanas åtgärda problemen med kulturhyrorna (KrU1)

Många statliga kulturinstitutioner som museer och teatrar har drabbats hårt av det nuvarande systemet för hyressättning. Institutionerna menar att när hyresanslagen inte räcker till tvingas de ta pengar från verksamheten för att bekosta hyrorna. Ett enigt kulturutskott vill att riksdagen uppmanar regeringen att ta itu med problemen. Utskottet föreslår bland annat att en spärr övervägs som hindrar att en myndighet får minskad hyreskompensation samtidigt som hyran höjs.

Några av de stora institutionerna, som Nationalmuseum, Operan och Dramaten betalar hyra utifrån sina faktiska kostnader, så kallad kostnadshyra. Kostnadshyran kan medföra att underhållet skjuts på framtiden. Kulturutskottet menar att regeringen måste se till att det inte blir eftersatt. Bättre möjligheter till anslagssparande eller att pengar sätts av till särskilda fonder för underhåll kan vara tänkbara lösningar, enligt utskottet.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2010. Anslagen uppgår till cirka 11,36 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-14
4

Beslut

Beslut: 2009-12-14
44 förslagspunkter, 36 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Pris- och löneomräkningen inom kultursektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr278 av Siv Holma m.fl. (v).

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080022
m830014
c21008
fp22006
kd16008
v01606
mp11008
Totalt26116072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Hyressättningen inom kulturområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening till känna vad kulturutskottet anfört med anledning av utskottets uppföljning av hyressättningen inom kulturområdet.

3. Anslagen för 2010 inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt specifikation i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 13 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

4. Medelsberäkning för 2010 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av SVT, SR och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2010 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 7.

5. Granskningsnämndens medelstilldelning för 2010

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2010 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida när det gäller Granskningsnämnden för radio och TV.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

6. Överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

7. Bemyndigande om överföring av medel från distributionskontot till SVT och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att i samband med beslut om anslagsvillkor för 2010 tilldela Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB medel för distributionskostnader från distributionskontot.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 10.

8. Bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot upp till ett belopp av 1 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 8.

9. Svenska Spels stöd till idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2010 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett bidrag på 500 000 000 kronor att fördelas på idrotten, dels beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2009 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. Bidragen ska fördelas enligt de närmare anvisningar som kan komma att beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 11 och avslår motion
2009/10:Kr269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m820015
c21008
fp21007
kd17007
v01408
mp10018
Totalt25814176

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Bemyndigande att besluta om bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 2:3 besluta om bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 miljoner kronor under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

11. Beställningsbemyndigande för talböcker och punktskriftsböcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 3:3 beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial till belopp som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 5 miljoner kronor under 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 2.

12. Beställningsbemyndigande för inköp av konstverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 4:2 beställa konstverk till belopp som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 miljoner kronor under 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 3.

13. Bemyndigande att besluta om ersättningar och bidrag till konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 5:2 besluta om ersättningar och bidrag till konstnärer som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 125 miljoner kronor under 2011-2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 4.

14. Bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 7:2 besluta om bidrag till kulturmiljövård som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 100 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 5.

15. Bemyndigande att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 14:2 till studerande med funktionshinder vid folkhögskolor under 2010 besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 12 miljoner kronor under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 punkt 12.

16. Kunskap om Förintelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr299 av Agneta Berliner m.fl. (fp).

17. Nyskriven Drottningholmsmusik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr226 av Gunnar Andrén (fp).

18. Forsknings- och informationsverksamheten i Vimmerby

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr284 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Yvonne Andersson (båda kd).

19. Digitala bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr304 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp12007
Totalt26216071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Läsfrämjande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 21.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080022
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v00166
mp01207
Totalt251121670

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Barnlitteraturstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Ub359 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 5 (v)

22. Bibliotekslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Ub359 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) yrkande 5.

23. Översyn av det offentliga stödet till konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 12.

Reservation 6 (mp)

24. Sysselsättningsåtgärder för kulturarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr317 av Håkan Juholt (s).

Reservation 7 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c20009
fp22006
kd17007
v01156
mp12007
Totalt1541091571

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Översyn av landets historiska kulturlämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 29.

Reservation 8 (mp)

26. Digitalisering av det svenska kulturarvet inom ramen för Accessprojektet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 32.

Reservation 9 (mp)

27. Immateriella kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 30.

Reservation 10 (mp)

28. Stockholms skärgård som världsarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr291 av Mikael Damberg (s).

29. Fäbodbruk som världsarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr237 av Per Svedberg och Sinikka Bohlin (båda s).

30. Det kristna kulturarvets betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr285 av Yvonne Andersson och Chatrine Pålsson Ahlgren (båda kd).

31. Sala silvergruva

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr272 av Pia Nilsson (s).

32. Lambohovs säteri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr225 av Finn Bengtsson (m).

33. Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) yrkande 10.

Reservation 11 (s, v, mp)

34. Stöd till trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr321 av Jan Lindholm (mp).

35. Filmarkivet i Grängesberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr212 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda s).

36. 15-årsgräns på biografer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr283 av Jessica Polfjärd (m).

37. Medier och kvinnliga experter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr326 av Eva Flyborg (fp).

38. Allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Kr232 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén (båda c) och
2009/10:Kr287 av Annelie Enochson (kd).

39. Friluftsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr267 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1071022
m820015
c21008
fp22006
kd17007
v00166
mp01207
Totalt249131671

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

40. Stöd till friluftsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr216 av Jan-Olof Larsson (s).

41. Dialog med kommuner och landsting om folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Kr213 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda s),
2009/10:Kr245 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (båda s),
2009/10:Kr248 av Thomas Strand (s) och
2009/10:Kr273 av Louise Malmström och Jan Björkman (båda s).

Reservation 13 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01207
Totalt143136070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

42. Studieomdöme från folkhögskola som väg in i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr255 av Berit Högman m.fl. (s).

Reservation 14 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m820015
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01207
Totalt142135072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

43. Informationssatsningar för att minska den digitala klyftan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9.

Reservation 15 (v)

44. Utbildning av syntolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr215 av Ann-Christin Ahlberg (s).