Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2010/11:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2010

Beslut

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sa ja till regeringes förslag i budgetpropositionen om 12,2 miljarder i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2011. De största anslagen går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Bland de större satsningarna finns Skapande skola, som ska föra in kulturen i skolarbetet. Satsningen utvidgas nu till att omfatta hela grundskolan. Nationalmuseum och Kungliga Operan är i starkt behov av renovering, och får därför i ett första steg 7,3 respektive 5 miljoner kronor för underhåll och investeringar. Flera av de kulturpolitiska reformer som riksdagen tog ställning till hösten 2009 kommer att fullföljas under 2011. Bland annat införs en samverkansmodell för fördelning av statliga medel till regional och lokal verksamhet. Syftet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och stärka det regionala och lokala engagemang för kulturfrågor. Två nya myndigheter inrättas nästa år, Myndigheten för kulturanalys och Statens musikverk. Satsningen Idrottslyftet, som riktar sig till barn och unga, blir permanent.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-18
Justering: 2010-11-30
Betänkande publicerat: 2010-12-07
Trycklov: 2010-12-07
Reservationer 4
Betänkande 2010/11:KrU1

Alla beredningar i utskottet

2010-11-18, 2010-11-16, 2010-11-11

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

I budgetpropositionen för 2011 föreslår regeringen 12,2 miljarder i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid. De största anslagen går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet.

Bland de större satsningarna finns Skapande skola, som ska föra in kulturen i skolarbetet. Satsningen utvidgas nu till att omfatta hela grundskolan. Nationalmuseum och Kungliga Operan är i starkt behov av renovering, och får därför i ett första steg 7,3 respektive 5 miljoner kronor för underhåll och investeringar. Flera av de kulturpolitiska reformer som riksdagen tog ställning till hösten 2009 kommer att fullföljas under 2011. Bland annat införs en samverkansmodell för fördelning av statliga medel till regional och lokal verksamhet. Syftet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och stärka det regionala och lokala engagemang för kulturfrågor. Två nya myndigheter inrättas nästa år, Myndigheten för kulturanalys och Statens musikverk. Satsningen Idrottslyftet, som riktar sig till barn och unga, blir permanent.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-15
4

Beslut

Beslut: 2010-12-15
23 förslagspunkter, 21 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2011 inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt specifikation i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 17 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

2. Medelsberäkning för 2011 för SVT, SR och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2011 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 17 punkt 10.

3. Medelstilldelning för 2011 till Myndigheten för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2011 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Myndigheten för radio och tv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 17 punkt 9.

4. Överföring av medel till och från distributionskontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om dels överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot, dels överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 17 punkt 12.

5. Bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för tv-distribution intill ett belopp av 700 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 11.

6. Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2011 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2010 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 3.

7. Bemyndigande att besluta om bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 4.

8. Bemyndigande att beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 5.

9. Bemyndigande att beställa konstverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

10. Bemyndigande att besluta om ersättningar och bidrag till konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kronor under perioden 2012-2021
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 7.

11. Bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 8.

12. Bemyndigande att besluta om bidrag till allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor under 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 14.

13. Bemyndigande att besluta om bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 15.

14. Bemyndigande att besluta om bidrag till insatser för den ideella sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor under perioden 2012-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 16.

15. Lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet,
2. lag om ändring i arkivlagen (1990:782).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkterna 1 och 2.

16. Upphävande av riktlinjerna för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att riktlinjerna för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna upphävs.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 17 punkt 13.

17. En miljardsatsning på ett kulturlyft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr301 av Berit Högman m.fl. (S, MP, V) yrkande 3.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010705
M102005
MP02401
FP21003
C21002
SD20000
V01504
KD19000
Totalt183146020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Populärkulturcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 2 (S, MP, V)

19. Statens kulturråds uppdrag och roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr299 av Andreas Norlén (M).

20. Bergmancentret på Fårö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr242 av Anders Åkesson (C).

21. Stallet - scen för folk- och världsmusik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 3 (S, V)

22. Fri entré på museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010705
M102005
MP02401
FP21003
C21002
SD20000
V01504
KD19000
Totalt183146020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr283 av Yvonne Andersson och Anders Andersson (båda KD) yrkandena 1 och 2.