Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2011

Beslut

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,2 miljarder i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2011. De största anslagen går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Bland de större satsningarna finns en förstärkning av den fria scenkonsten. En ökad satsning görs på den regionala kultursamverkansmodellen som införs successivt från och med 2011 i syfte att öka möjligheterna till kulturverksamhet i hela landet. Satsningen på digitalisering av biografer fortsätter.

Sveriges Radio, SVT och UR får extra medel för att göra program ur arkiven tillgängliga. Riksdagen sa nej till en begäran från regeringen. Det handlar om att avskaffa kravet på att minst 55 procent av allmänproduktionen i Sveriges Radios och SVT:s rikssändningar ska produceras utanför Stockholm.

Riksdagen konstaterade att det pensionssystem som nu tillämpas på scenkonstområdet har negativa konsekvenser för scenkonstinstitutionerna, de konstnärliga yrkesutövarna och publiken. Riksdagen uppmanade därför regeringen att återkomma med besked om hur frågan kan och bör lösas på ett statsfinansiellt ansvarsfullt sätt. Regeringen ska återkomma inom ramen för den ordinarie budgetprocessen, gärna i budgetpropositionen för 2013. Riksdagen konstaterade också att antalet besök på de statliga museerna har minskat sedan entréavgifter återinfördes. Riksdagen uppmanade regeringen att följa upp museibesökens utveckling. Regeringen ska sedan analysera besöksmönstren så att de kan ställas mot de kulturpolitiska målen.  

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionens punkt 14 och bifall till motionerna i förslagspunkt 17. I övrigt bifall till alla förslag i propositionen. Bifall och delvis bifall till motionerna i förslagpunkt 18. Bifall till motionen i förslagspunkt 20. I övrigt avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-27
Justering: 2011-11-24
Betänkande publicerat: 2011-11-30
Trycklov: 2011-11-29
Reservationer 4
Betänkande 2011/12:KrU1

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,2 miljarder i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2011. De största anslagen går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Bland de större satsningarna finns en förstärkning av den fria scenkonsten. En ökad satsning görs på den regionala kultursamverkansmodellen som införs successivt från och med 2011 i syfte att öka möjligheterna till kulturverksamhet i hela landet. Satsningen på digitalisering av biografer fortsätter.

Sveriges Radio, SVT och UR får extra medel för att göra program ur arkiven tillgängliga. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till en begäran från regeringen. Det handlar om att avskaffa kravet på att minst 55 procent av allmänproduktionen i Sveriges Radios och SVT:s rikssändningar ska produceras utanför Stockholm.

Utskottet konstaterar att det pensionssystem som nu tillämpas på scenkonstområdet har negativa konsekvenser för scenkonstinstitutionerna, de konstnärliga yrkesutövarna och publiken. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att återkomma med besked om hur frågan kan och bör lösas på ett statsfinansiellt ansvarsfullt sätt. Regeringen ska återkomma inom ramen för den ordinarie budgetprocessen, gärna i budgetpropositionen för 2013. Utskottet konstaterar också att antalet besök på de statliga museerna har minskat sedan entréavgifter återinfördes. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att följa upp museibesökens utveckling. Regeringen ska sedan analysera besöksmönstren så att de kan ställas mot de kulturpolitiska målen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-08
4

Beslut

Beslut: 2011-12-14
25 förslagspunkter, 23 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2012 inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt specifikation i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 17 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

2. Ändring i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

3. Medelsberäkning för 2012 för SR, SVT och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2012 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

4. Medelstilldelning för 2012 till Myndigheten för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2012 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida avseende Myndigheten för radio och tv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 10.

5. Överföring av medel till och från distributionskontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om dels överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot, dels överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 12.

6. Bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för tv-distribution intill ett belopp av 500 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 11.

7. Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2012 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2011 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 3.

8. Bemyndigande att besluta om bidrag till icke-statliga kulturlokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 2.

9. Bemyndigande att besluta om bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 107 000 000 kronor 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 4 och avslår motion
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 2.

10. Bemyndigande att besluta om bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 5.

11. Bemyndigande att beställa konstverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 6 och avslår motion
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 3.

12. Bemyndigande att besluta om ersättningar och bidrag till konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om ersättningar och bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2013-2022.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 7.

13. Bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 8.

14. Bemyndigande att besluta om bidrag till allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 15.

15. Bemyndigande att besluta om bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 16.

16. Verkställande direktörens ställning i programföretagens styrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen upphäver riksdagens beslut från den 2 juni 1993 om att den verkställande direktören i respektive programföretag ska vara självskriven ledamot i företagets styrelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 13.

17. 55-procentsvillkoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag om att avskaffa villkoret att andelen av allmänproduktionen i Sveriges Radio AB:s och Sveriges Televisions AB:s rikssändningar som produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst 55 procent.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:Kr286 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 1 och
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 4 och
avslår proposition 2011/12:1 utgiftsområde 17 punkt 14.

18. Scenkonstpensionerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om scenkonstpensionerna.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 9 och 10,
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 14,
2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 19 och
2011/12:Kr320 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 2 och
bifaller delvis motion
2011/12:Kr203 av Billy Gustafsson (S).

19. Kulturarvslyftet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 21 och
2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M103004
MP23002
FP18015
C18005
SD01900
V00181
KD15004
-0001
Totalt277191934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Uppföljning av utvecklingen av museibesök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om att följa upp utvecklingen av musiebesöken.
Därmed bifaller riksdagen motion
2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 19.

21. Översyn av möjligheten att återinföra fri entré på de statliga museerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr257 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (båda S).

Reservation 3 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP23002
FP19005
C18005
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt197118034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Hbtq-frågor inom kulturområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr312 av Hannah Bergstedt m.fl. (S).

Reservation 4 (S)

23. Sverigefinländarnas arkiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr300 av Hans Ekström m.fl. (S).

24. Föreningsdrivna biografer i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr290 av Caroline Helmersson Olsson (S).

25. Ungdomsstyrelsens nya uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr234 av Anna Steele (FP) yrkandena 1 och 2.