Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2012

Beslut

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,7 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2013. De största anslagen går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Bland de större nya satsningarna kan nämnas en utbyggnad av Skapande skola till att även omfatta förskoleklass.

Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 och får med anledning av det 37 miljoner kronor 2013. Ett antal museer får extra medel i en kulturarvssatsning, och satsningen på digitalisering av biografer tidigareläggs. Statens kulturråd får extra medel för att kartlägga hur digital teknik kan användas för att göra kulturen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för kulturanalys har fått fler uppgifter och får därför ökat anslag. Stödet till trossamfunden ökar med 15 miljoner kronor och folkhögskolorna får fler utbildningsplatser till arbetslösa ungdomar. Taltidningsverksamheten får en ny inriktning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och till utskottets lagförslag. I övrigt avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-25
Justering: 2012-11-22
Betänkande publicerat: 2012-11-30
Trycklov: 2012-11-30
Reservationer 4
Betänkande 2012/13:KrU1

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,7 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2013. De största anslagen går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Bland de större nya satsningarna kan nämnas en utbyggnad av Skapande skola till att även omfatta förskoleklass.

Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 och får med anledning av det 37 miljoner kronor nästa år. Ett antal museer får extra medel i en kulturarvssatsning och satsningen på digitalisering av biografer tidigareläggs. Myndigheten för kulturanalys har fått fler uppgifter och får därför ökat anslag. Stödet till trossamfunden ökar med 15 miljoner kronor och folkhögskolorna får fler utbildningsplatser till arbetslösa ungdomar.

Taltidningsverksamheten får en ny inriktning och det införs ett nytt system för produktion och distribution av taltidningar via internet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-11
4

Beslut

Beslut: 2012-12-12
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt specifikation i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 17 punkt 18 och avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 33,
2012/13:Kr293 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 1,
2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 5, 6, 8 och 10-14,
2012/13:Kr298 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2,
2012/13:Kr319 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 1,
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 1, 5 och 7,
2012/13:Kr321 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2012/13:Kr326 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 6, 11, 12, 15, 16 och 19,
2012/13:Kr329 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Kr333 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof (båda SD) och
2012/13:Ub383 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 3.

2. Bemyndiganden för regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013
a) för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2014 och 2015,
b) för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 107 000 000 kronor 2014 och 2015,
c) för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2014,
d) för anslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2014 och 2015,
e) för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2014-2023,
f) för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2014-2016,
g) för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2014-2017,
h) för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2014,
i) för anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 000 000 kronor 2014-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 17 punkterna 1, 3-5, 7, 8 och 15-17 samt avslår motion
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 2-4.

3. Ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller utskottets förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

4. Medelstilldelning för 2013 till SR, SVT och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2013 från rundradiokontot till Sveriges Radio AB med 2 677 900 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 112 700 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 338 400 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 17 punkt 10.

5. Medelstilldelning för 2013 till Myndigheten för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2013 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 7 660 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för radio och tv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 17 punkt 11.

6. Överföring av medel från distributionskontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel från distributionskontot avseende distributionskostnader för 2013 med 264 700 000 kronor till Sveriges Television AB och med 11 300 000 kronor till Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 17 punkt 14.

7. Överföring av medel till distributionskontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att i samband med beslut om anslagsvillkor för 2013 besluta om överföring av medel från rundradiokontot till distributionskontot med ett belopp som möjliggör att skulden på distributionskontot slutregleras 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 17 punkt 13.

8. Bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för tv-distribution som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 17 punkt 12.

9. Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2013 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2012 från Nya Penninglotten. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 17 punkt 2.

10. Överlåtelse av egendom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att utan ersättning överlåta en samling grafiska verk till kommunala och fristående skolor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

11. Taltidningsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att riksdagens tidigare ställningstaganden i frågor om taltidningsverksamhetens utformning inte längre ska gälla samt godkänner förslaget om taltidningsverksamhetens framtida inriktning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

12. Inriktningen på kulturpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och
2012/13:Kr298 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M960011
MP22003
FP21003
C20003
SD01802
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29118040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Kulturarvslyftet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 16 och
2012/13:Kr326 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 9 och 10.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M960011
MP22003
FP21003
C20003
SD00182
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt274171840

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Pensionerna på scenkonstområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr319 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 2,
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 16 och
2012/13:Kr326 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M960011
MP02203
FP21003
C20003
SD18002
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt172137040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag