Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad behandling)

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2014

Beslut

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU6)

Riksdagen sa i huvudsak ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2015. Sammanlagt går 12,7 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Den 18 december beslutade riksdagen att återförvisa kulturutskottets betänkande om fördelningen av pengar i statsbudgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid för ny behandling i kulturutskottet. 15 miljoner kronor omfördelas från anslaget bidrag till regional kulturverksamhet till bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att målet för området medier ska vara att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 15. Bifall till propositionen i övrigt. Bifall till motion 2014/15:2358 yrk. 6, delvis bifall till motion 2014/15:2358 yrk. 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-18
Trycklov: 2014-12-18
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:KrU6

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2015. Sammanlagt går 12,7 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Den 18 december beslutade riksdagen att återförvisa kulturutskottets betänkande om fördelningen av pengar i statsbudgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid för ny behandling i kulturutskottet. 15 miljoner kronor omfördelas från anslaget bidrag till regional kulturverksamhet till bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att målet för området medier ska vara att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-18
Debatt i kammaren: 2014-12-19
4

Beslut

Beslut: 2014-12-19
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet har angett, anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 enligt utskottets förslag i bilaga 3.


b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2015 för anslaget 1:3 Skapande skola besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2016,
2. under 2015 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2016 och 2017,
3. under 2015 för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 137 000 000 kronor 2016 och 2017,
4. under 2015 för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2016,
5. under 2015 för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2016-2025,
6. under 2015 för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kronor 2016-2018,
7. under 2015 för anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2016,
8. under 2015 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2016-2019,
9. under 2015 för anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors organisering besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 29 000 000 kronor 2016,
10. under 2015 för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2016.2. Mål för området medier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att ett mål för området medier ska vara att motverka skadlig mediepåverkan och att målet att motverka skadliga inslag i massmedierna ska upphöra att gälla. Övriga mål kvarstår.


3. Medelstilldelning för 2015 till SR, SVT och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2015 från rundradiokontot till Sveriges Radio AB med 2 787 000 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 566 000 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 403 100 000 kronor.


4. Medelstilldelning för 2015 till Myndigheten för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2015 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 8 700 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för radio och tv.


5. Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2015 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott från Nya Penninglotten 2014. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.


6. Mål för kulturpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 100 0 0 13
M 78 0 0 6
SD 0 42 0 7
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
KD 13 0 0 3
Totalt 264 42 0 43