Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2016

Beslut

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelning av pengar inom utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Sammanlagt går 14,5 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till bidrag till folkbildning (3,9 miljarder), idrott (1,9 miljarder) och regional kulturverksamhet (1,4 miljarder).

Riksdagen sa också ja till att Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB tilldelas sammanlagt 8,2 miljarder, medel som kommer från radio- och tv-avgiften.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-25
Justering: 2016-11-24
Trycklov: 2016-11-28
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:KrU1

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelning av pengar inom utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Sammanlagt går 14,5 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till bidrag till folkbildning (3,9 miljarder), idrott (1,9 miljarder) och regional kulturverksamhet (1,4 miljarder).

Kulturutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB tilldelas sammanlagt 8,2 miljarder, medel som kommer från radio- och tv-avgiften.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-30
Debatt i kammaren: 2016-12-01
4

Beslut

Beslut: 2016-12-07
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 17 enligt utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 17 punkt 7 och avslår motionerna

2016/17:725 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:1431 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 2,

2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:2202 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2016/17:2212 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 12,

2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 1, 2, 7, 9 och 10,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 22,

2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 7,

2016/17:2883 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 4 och 6-8,

2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:2885 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4,

2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3385 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4,

2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 5,

2016/17:3416 av Per Lodenius m.fl. (C) och

2016/17:3463 av Bengt Eliasson m.fl. (L).

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 6.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 17 punkt 8.

2. Ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 76 0 0 8
SD 0 40 0 8
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 264 40 0 45


3. Medelstilldelning för 2017 till SR, SVT och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2017 från rundradiokontot till Sveriges Radio AB med 2 899 600 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 865 400 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 419 400 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 17 punkt 5.

4. Medelstilldelning för 2017 till Myndigheten för press, radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2017 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 8 700 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för press, radio och tv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

5. Lån till Kungliga Operan AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 120 000 000 kronor till Kungliga Operan AB för renovering och ombyggnation av vissa byggnadsanknutna inventarier som ägs av Kungliga Operan AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 17 punkt 3.

6. Riksutställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om att inrätta myndigheten Riksutställningar inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 17 punkt 4.

7. AB Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2017 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott från Nya Penninglotten 2016. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 17 punkt 2.

8. Mål för kulturpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2212 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 76 0 0 8
SD 1 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 251 39 15 44