Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets bet 2018/19:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2018

Beslut

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Knappt 15,8 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Mest pengar går till folkbildning, knappt 4,3 miljarder kronor. Knappt 2 miljarder kronor går till idrotten och drygt 1,5 miljarder går till regional kulturverksamhet. Riksdagen sa delvis ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag och delvis ja till regeringens förslag till hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen sa vidare ja till förslag från regeringen om bland annat att Sveriges Radio AB får drygt 3 miljarder kronor, Sveriges Television AB får drygt 4,9 miljarder och Sveriges Utbildningsradio AB får drygt 436 miljoner kronor för år 2019. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till nytt mål för spelmarknaden.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två.

Utskottets förslag till beslut: Beslutspunkt 1: Delvis bifall till propositionen punkt 7 och delvis bifall till motionerna 2018/19:2904, yrkande 1 och 2018/19:2939, yrkandena 1-3, 5 och 6. Avslag på övriga motionsyrkanden. Bifall till propositionen punkt 8. Beslutspunkterna 2-7: Bifall till regeringens förslag. Beslutspunkt 8: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-04
Justering: 2018-12-14
Trycklov: 2018-12-17
Reservationer 2
bet 2018/19:KrU1

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Knappt 15,8 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Mest pengar går till folkbildning, knappt 4,3 miljarder kronor. Knappt 2 miljarder kronor går till idrotten och drygt 1,5 miljarder går till regional kulturverksamhet. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag och delvis ja till regeringens förslag på hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Kulturutskottet föreslår vidare att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om bland annat att Sveriges Radio AB får drygt 3 miljarder kronor, Sveriges Television AB får drygt 4,9 miljarder och Sveriges Utbildningsradio AB får drygt 436 miljoner kronor för år 2019. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag till nytt mål för spelmarknaden.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-17
Debatt i kammaren: 2018-12-18
4

Beslut

Beslut: 2018-12-18
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 17 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 17 punkt 7 och motionerna

2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 1 och

2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 1-3, 5 och 6 samt

avslår motionerna

2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:642 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:644 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 24,

2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2018/19:2375 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2631 av Per Lodenius m.fl. (C),

2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 12 och 13,

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 2, 6, 8 och 9,

2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 4 och

2018/19:2958 av Christer Nylander m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 17 punkt 8.

2. Medelstilldelning för 2019 till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2019 från public service-kontot till Sveriges Radio AB med 3 016 800 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 942 300 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 436 400 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 17 punkt 3.

3. Kredit på rundradiokontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 250 000 000 kronor för att täcka ett underskott på rundradiokontot.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 17 punkt 4.

4. Kredit på public service-kontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 250 000 000 kronor för att täcka ett underskott på public service-kontot.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 17 punkt 5.

5. Lån till Kungliga Operan AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 126 000 000 kronor till Kungliga Operan AB för investeringar i vissa byggnadsanknutna inventarier som ägs av Kungliga Operan AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

6. Lån till Kungliga Dramatiska teatern AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 70 000 000 kronor till Kungliga Dramatiska teatern AB för investeringar i ett nytt övermaskineri.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 17 punkt 2.

7. Mål för spelmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för spelmarknaden som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

8. Mål för kulturpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 1 och

2018/19:2375 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 5
M 65 0 0 5
SD 0 56 0 6
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 0 0 20 0
MP 15 0 0 1
Totalt 252 56 20 21