Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

BoUs betänkande 1998/99:BoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 1998

Beslut

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Riksdagen godkände, med vissa ändringar, regeringens budgetförslag för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. En ändring rörde anslaget för byggforskning. Regeringen ville minska anslaget med 100 miljoner kronor. Riksdagen beslutade att den forskningsverksamhet som stöds av Byggforskningsrådet ska kompenseras för anslagsminskningen med 50 miljoner kronor med medel från annat anslag. Stödet för anordnande av studentbostäder ska avvecklas genom att endast de ansökningar som kommit in senast den 12 oktober 1998 ska kunna prövas. Det anslag som regeringen föreslagit för verksamheten är dock inte tillräckligt. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att tillföra medel på tilläggsbudgeten för 1999. Riksdagen gjorde två tillkännagivanden till regeringen om allmännyttiga bostadsföretag och om stöd till fukt- och mögelskadade småhus: Kriterierna för om ett bostadsföretag är allmännyttigt bör klarläggas. Dessa företag bör också ges ett särskilt skydd mot att de omdanas till andra typer av företag och att deras egendom avyttras i strid med målsättningen för företagens verksamhet. När det gäller stöd till fukt- och mögelskadade småhus konstaterar riksdagen att det finns problem, bl.a. med en för hög självrisk. Regeringen bör därför överväga vilka regeländringar som är möjliga att genomföra inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1998-11-17
Justering: 1998-11-26
Betänkande 1998/99:BoU1

Alla beredningar i utskottet

1998-11-17, 1998-11-12, 1998-11-10, 1998-11-05

Budgetförslag för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen, med vissa ändringar, godkänner regeringens budgetförslag för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. En ändring rör anslaget för byggforskning. Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 100 miljoner kronor. Utskottet föreslår att den forskningsverksamhet som stöds av Byggforskningsrådet kompenseras för anslagsminskningen med 50 miljoner kronor med medel från annat anslag. Regeringen föreslår vidare att stödet för anordnande av studentbostäder avvecklas genom att endast de ansökningar som kommit in senast den 12 oktober 1998 ska kunna prövas. Det anslag som regeringen föreslagit för verksamheten är dock inte tillräckligt. Medel bör därför tillföras på tilläggsbudgeten för 1999. Utskottet föreslår vidare att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen om allmännyttiga bostadsföretag och om stöd till fukt- och mögelskadade småhus: Kriterierna för om ett bostadsföretag är allmännyttigt bör klarläggas. Dessa företag bör också ges ett särskilt skydd mot att de omdanas till andra typer av företag och att deras egendom avyttras i strid med målsättningen för företagens verksamhet. När det gäller stöd till fukt- och mögelskadade småhus konstaterar utskottet att det finns problem, bl.a. med en för hög självrisk. Regeringen bör därför överväga vilka regeländringar som är möjliga att genomföra inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-08
4

Beslut

Beslut: 1998-12-09

Protokoll med beslut