Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets bet 2008/09:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2008

Beslut

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik för 2009. De största anslagen går till räntebidrag med mera, Lantmäteriet, Boverket och Konsumentverket.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen samt utskottets förslag till godkännande av mål. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-11-18
Justering: 2008-12-02
Betänkande publicerat: 2008-12-03
Trycklov: 2008-12-03
Reservationer 14
bet 2008/09:CU1

Alla beredningar i utskottet

2008-11-18, 2008-11-13

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik för 2009. De största anslagen går till räntebidrag med mera, Lantmäteriet, Boverket och Konsumentverket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-11
4

Beslut

Beslut: 2008-12-15
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik enligt vad som i bilaga 3 anges som utskottets förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 18 punkt 6 och avslår motionerna 2008/09:C279 yrkandena 5 och 7, 2008/09:C444 yrkande 7, 2008/09:C453 yrkandena 2, 3, 5, 7 och 8 samt 2008/09:C463 yrkande 4 i denna del.

2. Mål för områdena Bostadsmarknad och Hållbart samhällsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för Bostadsmarknad som regeringen föreslår och att målen för politikområdet Bostadspolitik upphör att gälla samt godkänner vad utskottet anför om mål för Hållbart samhällsbyggande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 18 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2008/09:C421 yrkande 1, 2008/09:C444 yrkandena 1-4, 2008/09:C453 yrkande 1 och 2008/09:C463 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, mp)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s090040
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v00175
mp01306
Totalt12910317100

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Stöd till bostadsproduktionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 75, 2008/09:C230, 2008/09:C241, 2008/09:C246, 2008/09:C279 yrkandena 3 i denna del och 6, 2008/09:C421 yrkande 2 och 2008/09:C439 yrkande 3.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v00184
mp00145
Totalt129923296

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Stöd till miljonprogrammets bostadsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 76, 2008/09:C279 yrkande 3 i denna del, 2008/09:C288, 2008/09:C406 yrkande 1, 2008/09:C411, 2008/09:C439 yrkande 9 och 2008/09:C444 yrkande 5.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v00184
mp00145
Totalt129923296

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Bemyndiganden för kreditgarantier m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009
a) ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden samt kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp på högst 10 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden,
b) ställa ut kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (s.k. förvärvsgarantier) intill ett belopp på högst 5 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden,
c) för ramanslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kr efter 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 18 punkterna 2-4.

6. Kreditgarantier för byggande i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C333, 2008/09:C349, 2008/09:C373 och 2008/09:C463 yrkande 4 i denna del.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (v)

7. Åtgärder mot radon i bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 000 000 kr under 2010-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 18 punkt 5 och avslår motion 2008/09:C453 yrkande 4.

Reservation 11 (mp)

8. Mål för området Konsumentpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för Konsumentpolitik som regeringen föreslår och att målet för politikområdet Konsumentpolitik upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 18 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2008/09:C440 yrkande 1, 2008/09:C444 yrkande 6, 2008/09:C453 yrkande 6 och 2008/09:C463 yrkande 3.

Reservation 12 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v01804
mp01405
Totalt129124096

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C223, 2008/09:C229, 2008/09:C232, 2008/09:C295 yrkande 1 och 2008/09:C390 yrkande 8.

Reservation 13 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v01804
mp01405
Totalt129124096

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Marknadskontroller på konsumentområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C419.

Reservation 14 (mp)