Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2010/11:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2010

Beslut

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om cirka 1,3 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar inom utgiftsområdet går till Lantmäteriet (cirka 489 miljoner kronor) och räntebidrag (drygt 190 miljoner kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-18
Justering: 2010-12-09
Betänkande publicerat: 2010-12-10
Trycklov: 2010-12-10
Reservationer 10
Betänkande 2010/11:CU1

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om cirka 1,3 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar inom utgiftsområdet går till Lantmäteriet (cirka 489 miljoner kronor) och räntebidrag (drygt 190 miljoner kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-20
4

Beslut

Beslut: 2010-12-20
15 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik enligt vad som i bilaga 3 anges som utskottets förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 18 punkt 5 och avslår motion 2010/11:C329 yrkande 1.

2. Bemyndiganden för regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011
a) ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden samt kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp på högst 10 000 000 000 kr,
b) ställa ut kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (s.k. förvärvsgarantier) intill ett belopp på högst 5 000 000 000 kr,
c) för ramanslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kr under 2012-2019,
d) för ramanslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 18 punkterna 1-4.

3. Bostadspolitiska mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C329 yrkande 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Bostadspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C226, 2010/11:C275, 2010/11:C297, 2010/11:C300, 2010/11:C338, 2010/11:C339, 2010/11:So426 yrkande 2, 2010/11:A366 yrkande 3 och 2010/11:A393 yrkande 5.

Reservation 2 (S, MP, V)

5. Mål för bostadsbyggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C358 yrkande 1.

6. Stöd till bostadsbyggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C209, 2010/11:C264, 2010/11:C290, 2010/11:C315 yrkande 1, 2010/11:C329 yrkande 3 i denna del, 2010/11:C330 yrkande 1, 2010/11:C356 och 2010/11:N323 yrkande 11.

Reservation 3 (S, MP, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP21003
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt176142031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Stöd till ROT-verksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju307 yrkande 4, 2010/11:C315 yrkande 6, 2010/11:C329 yrkande 3 i denna del, 2010/11:C330 yrkandena 5 och 6, 2010/11:C358 yrkandena 2 och 3 samt 2010/11:T502 yrkande 16.

Reservation 5 (S, MP, V)

8. Kreditgaranti för byggande i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C368 och 2010/11:C374.

9. Bosparande för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C360 yrkande 2.

10. Statlig markpolitik för bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C315 yrkande 4.

11. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C329 yrkande 4, 2010/11:C330 yrkande 2 och 2010/11:C358 yrkande 14.

Reservation 6 (S, MP, V)

12. Kommunal bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C213, 2010/11:C315 yrkande 2 och 2010/11:C358 yrkande 19.

Reservation 7 (S, MP, V)

13. Allmännyttans roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C358 yrkandena 7 och 12.

Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980113
M970010
MP24010
FP22002
C20003
SD19001
V01801
KD17002
Totalt29718232

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Mål för området Konsumentpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C329 yrkande 5.

Reservation 9 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C250 och 2010/11:C302.

Reservation 10 (S, MP, V)