Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2018

Beslut

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Drygt 4,7 miljarder kronor av statens budget för 2019 går till utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar, 3 miljarder kronor, går till investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Lantmäteriet får drygt 600 miljoner kr, och Boverket drygt 300 miljoner kr. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget innebär bland annat att stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer, stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och stödet för investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande på sikt kommer att avvecklas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom ett förslag till anslag och bemyndiganden för utgiftsområde 18 som har lagts fram gemensamt av Moderaterna och Kristdemokraterna. Delvis bifall till propositionens förslag till anslag (punkt 3). Bifall (punkt 2) och delvis bifall (punkt 4) till propositionens förslag om bemyndiganden. Delvis bifall till två motionsyrkanden om anslag och bifall till ett motionsyrkande om bemyndigande. Avslag på övriga motioner. Bifall till propositionens föreslag om upphävande av lagen (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn (punkt 1).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-13
Reservationer 3
Betänkande 2018/19:CU1

Alla beredningar i utskottet

2018-12-11, 2018-12-06, 2018-12-04

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Drygt 4,7 miljarder kronor av statens budget för 2018 går till utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar, 3 miljarder kronor, går till investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Lantmäteriet får drygt 600 miljoner kr, och Boverket drygt 300 miljoner kr. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget innebär bland annat att stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer, stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och stödet för investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande på sikt kommer att avvecklas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-14
Debatt i kammaren: 2018-12-15
4

Beslut

Beslut: 2018-12-17
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 18

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 18 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 18 punkt 3 och motionerna

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 1 och

2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 1 och

avslår motionerna

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 27 och 31,

2018/19:2366 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1-7,

2018/19:2630 av Ola Johansson m.fl. (C),

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 37,

2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 2-6 och

2018/19:2994 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2019 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, avlösen av kommunala borgensåtaganden och lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor.
2. under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som utskottet föreslår i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 18 punkt 2 och motion

2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 7,

bifaller delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 18 punkt 4 och avslår motion

2018/19:2994 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2.

2. Bostadspolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 66 0 23 11
M 59 0 0 11
SD 54 0 0 8
C 27 0 0 4
V 0 23 0 5
KD 1 0 19 2
L 18 0 0 2
MP 8 0 5 3
Totalt 233 23 47 46


3. Konsumentpolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2366 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 3 11
M 59 0 0 11
SD 0 54 0 8
C 27 0 0 4
V 22 0 0 6
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 2
MP 12 0 1 3
Totalt 244 54 4 47


4. Upphävande av lagen (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 18 punkt 1.