Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2019

Beslut

Cirka 4 miljarder till samhällsplanering, bostäder och konsumentpolitik (CU1)

3,7 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, samt konsumentpolitik. Bland annat ska 2,1 miljarder användas till investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Pengarna ska även användas till anslag för sex myndigheter, bland annat Boverket, Lantmäteriet och Konsumentverket. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa också nej till förslag i åtta motioner från allmänna motionstiden 2019 på området, bland annat alternativa budgetförslag. Motionerna rör även ett nytt bostadspolitiskt mål, ett nytt konsumentpolitiskt mål och kreditgarantier.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen utgiftsområde 18 punkterna 1, 2 och 3. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-21
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-11-29
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:CU1

Alla beredningar i utskottet

2019-11-21, 2019-11-07

Cirka 4 miljarder till samhällsplanering, bostäder och konsumentpolitik (CU1)

3,7 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, samt konsumentpolitik. Bland annat ska 2,1 miljarder användas till investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Pengarna ska även användas till anslag för sex myndigheter, bland annat Boverket, Lantmäteriet och Konsumentverket. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Civilutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till förslag i åtta motioner från allmänna motionstiden 2019 på området, bland annat alternativa budgetförslag. Motionerna rör även ett nytt bostadspolitiskt mål, ett nytt konsumentpolitiskt mål och kreditgarantier.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-03
Debatt i kammaren: 2019-12-04
4

Beslut

Beslut: 2019-12-05
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 18

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 18 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 18 punkt 2 och avslår motionerna

2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD),

2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 1 och

2019/20:3328 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkandena 1-4.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2020 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, avlösen av kommunala borgensåtaganden och lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor,
2. under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 18 punkterna 1 och 3.

2. Bostadspolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1621 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Konsumentpolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 21 0 0 6
KD 19 0 0 3
L 15 0 0 4
MP 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 252 58 0 39


4. Statliga kreditgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:250 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) och

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 13.