Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 december 2020

Nästa händelse: Bordläggning 1 december 2020

Utskottets förslag

5,5 miljarder till bostadsförsörjning och byggande (CU1)

Drygt 5,5 miljarder kronor ur statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar, 3,1 miljarder kronor, går till investeringsstöd för att ordna hyresbostäder och bostäder för studerande. Cirka 900 miljoner kronor går till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer och Lantmäteriet får cirka 700 miljoner kronor. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till 15 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-27
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:CU1

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-11-05

5,5 miljarder till bostadsförsörjning och byggande (CU1)

Drygt 5,5 miljarder kronor ur statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar, 3,1 miljarder kronor, går till investeringsstöd för att ordna hyresbostäder och bostäder för studerande. Cirka 900 miljoner kronor går till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer och Lantmäteriet får cirka 700 miljoner kronor. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till 15 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter

1. Statens budget inom utgiftsområde 18

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 18 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 18 punkt 2 och avslår motionerna

2020/21:3101 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkandena 1-4,

2020/21:3192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2020/21:3214 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD),

2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 7 och

2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 1, 20, 27, 47 och 48.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2021 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, avlösen av kommunala borgensåtaganden och lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativa hyresrätter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor,
2. under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 18 punkterna 1 och 3.

Reservation 1 (SD)

2. Bostadspolitiskt mål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:392 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

3. Konsumentpolitiskt mål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1617 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 1 och

2020/21:3248 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-01
Debatt i kammaren: 2020-12-02
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 18

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 18 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 18 punkt 2 och avslår motionerna

2020/21:3101 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkandena 1-4,

2020/21:3192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2020/21:3214 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD),

2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 7 och

2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 1, 20, 27, 47 och 48.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2021 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, avlösen av kommunala borgensåtaganden och lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativa hyresrätter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor,
2. under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 18 punkterna 1 och 3.

Reservation 1 (SD)

2. Bostadspolitiskt mål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:392 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

3. Konsumentpolitiskt mål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1617 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 1 och

2020/21:3248 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L)