Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2000/01:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2000

Beslut

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på 1 308 miljoner kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2001. Det största anslagen är Statistiska centralbyrån (376 miljoner kronor), Riksgäldskontorets förvaltningskostnader (256 miljoner kronor), Riksrevisionsverket (152 miljoner kronor) och Finansinspektionen (130 miljoner kronor). Riksdagen godkände också mål för politikområdena Effektiv statsförvaltning och Finansiella system och tillsyn samt investeringsplaner för Statens fastighetsverk och Fortifikationsförvaltningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på 1 308 miljoner kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2001. Det största anslagen är Statistiska centralbyrån (376 miljoner kronor), Riksgäldskontorets förvaltningskostnader (256 miljoner kronor), Riksrevisionsverket (152 miljoner kronor) och Finansinspektionen (130 miljoner kronor). Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner mål för politikområdena Effektiv statsförvaltning och Finansiella system och tillsyn samt investeringsplaner för Statens fastighetsverk och Fortifikationsförvaltningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.