Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2003

Beslut

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens och Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till ett tjugotal myndigheter inom utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning för 2004. Finansinspektionen får rätt att direkt använda de inkomster som kommer från avgifterna för inspektionens prövningsverksamhet. I ett uttalande till regeringen kräver riksdagen att mål- och resultatstyrningen bättre ska anpassas till riksdagens arbetsformer. Målen för de olika verksamheterna ska vara tydliga och lätta att följa upp. Riksdagen godkände också investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket. Premiepensionsmyndigheten ska beviljas en rörlig kredit på 200 miljoner kronor för 2004. Riksrevisionen får under 2004 låna högst 45 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i olika typer av utrustning.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition punkt 5, i övrigt bifall. Bifall till ett utskottsinitiativ om en mål- och resultatstyrning bättre anpassad till riksdagens arbetsformer. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-11-20
Justering: 2003-12-04
Betänkande publicerat: 2003-12-12
Trycklov: 2003-12-12
Reservationer 5
Betänkande 2003/04:FIU2

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens och Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till ett tjugotal myndigheter inom utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning för 2004. Finansinspektionen får rätt att direkt använda de inkomster som kommer från avgifterna för inspektionens prövningsverksamhet. Utskottet föreslår ett uttalande till regeringen där riksdagen kräver att mål- och resultatstyrningen bättre ska anpassas till riksdagens arbetsformer. Målen för de olika verksamheterna ska vara tydliga och lätta att följa upp. Riksdagen föreslås också godkänna investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket. Premiepensionsmyndigheten ska beviljas en rörlig kredit på 200 miljoner kronor för 2004. Riksrevisionen får under 2004 låna högst 45 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i olika typer av utrustning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-18
4

Beslut

Beslut: 2003-12-18
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ekonomisk styrning inom utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet framhåller om en mål- och resultatstyrning bättre anpassad till riksdagens arbetsformer.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet framhåller om en mål- och resultatstyrning bättre anpassad till riksdagens arbetsformer.

2. Målformulering för politikområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi284 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m47008
c17104
fp370011
kd03003
v24015
mp14003
-0000
Totalt26431153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Anslagen för 2004 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2004 anslag inom utgiftsområde 2 samhällsekonomi och finansförvaltning enligt specifikation i bilaga 2 samt godkänner att Finansinspektionen direkt får tillgodogöra sig inkomster från avgifter för prövningsverksamheten med den ändringen att inkomsterna och utgifterna för denna verksamhet ska redovisas med full kostnadstäckning vid sidan av statsbudgeten.
Riksdagen anvisar för budgetåret 2004 anslag inom utgiftsområde 2 samhällsekonomi och finansförvaltning enligt specifikation i bilaga 2 samt godkänner att Finansinspektionen direkt får tillgodogöra sig inkomster från avgifter för prövningsverksamheten med den ändringen att inkomsterna och utgifterna för denna verksamhet ska redovisas med full kostnadstäckning vid sidan av statsbudgeten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 2 punkterna 7 och 9, bifaller delvis proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 2 punkt 5 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 14 i denna del, 2003/04:Fi265, 2003/04:Fi268 yrkande 7, 2003/04:Fi273, 2003/04:Fi283 yrkande 8, 2003/04:Fi284 yrkandena 4 och 5, 2003/04:Fi296 yrkande 5 och 2003/04:Bo225 yrkande 1.

4. Statens fastighetsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Statens fastighetsverk samt bemyndigar regeringen att i enlighet med propositionens förslag besluta om att Fastighetsverket får ta upp lån inom en ram av högst 7 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.
Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Statens fastighetsverk samt bemyndigar regeringen att i enlighet med propositionens förslag besluta om att Fastighetsverket får ta upp lån inom en ram av högst 7 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 2 punkterna 1 och 3.

5. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Fortifikationsverket samt bemyndigar regeringen att i enlighet med propositionens förslag besluta om att Fortifikationsverket får ta upp lån inom en ram av högst 6,2 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Fortifikationsverket samt bemyndigar regeringen att i enlighet med propositionens förslag besluta om att Fortifikationsverket får ta upp lån inom en ram av högst 6,2 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 2 punkterna 2 och 4.

6. Rörlig kredit för Premiepensionsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2004 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 200 miljoner kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2004 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 200 miljoner kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 2 punkt 6.

7. Riksrevisionens investeringar i anläggningstillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2004 besluta att ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten inom en ram av högst 45 miljoner kronor.
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2004 besluta att ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten inom en ram av högst 45 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 2 punkt 8.

8. Regional statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N225 yrkande 7.

9. Finansinspektionens finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 2 punkt 5 och avslår motion 2003/04:Fi284 yrkande 2.

Reservation 2 (kd)

10. Försäljning av SBAB och Vasakronan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi269 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04708
c01804
fp037011
kd03003
v25005
mp14003
-0000
Totalt163132054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Lokalisering av Expertgruppen för miljöstudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N374.

12. Fastighetsverkets förvaltning av känslig skärgårdsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi253.

13. Föreningslivets andel av spelmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So501 yrkande 1.

Reservation 4 (kd)

14. Kommunala museers statsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi237.

15. Statliga myndigheters inbördes fakturering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi277.

16. Kontrollfunktionen i staten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi1 yrkandena 1-3 och lägger skrivelse 2002/03:137 till handlingarna.

Reservation 5 (fp)