Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets bet 2008/09:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2008

Beslut

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 11,9 miljarder kronor i anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2009. Den största delen av anslagen går till statliga tjänstepensioner. Premiepensionsmyndigheten avvecklas den 31 december 2009. En ny pensionsmyndighet inrättas den 1 januari 2010 genom att PPM och pensionsverksamheten i Försäkringskassan förs samman till en gemensam myndighet. Riksdagen sa också ja till Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till Riksrevisionen, vilka ingår i den totala nivån om 11,9 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-25
Justering: 2008-12-04
Betänkande publicerat: 2008-12-12
Trycklov: 2008-12-12
Reservationer 2
bet 2008/09:FiU2

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 11,9 miljarder kronor i anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2009. Den största delen av anslagen går till statliga tjänstepensioner. Premiepensionsmyndigheten avvecklas den 31 december 2009. En ny pensionsmyndighet inrättas den 1 januari 2010 genom att PPM och pensionsverksamheten i Försäkringskassan förs samman till en gemensam myndighet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till Riksrevisionen, vilka ingår i den totala nivån om 11,9 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-19
4

Beslut

Beslut: 2008-12-19
17 förslagspunkter, 16 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt mål för utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning och upphäver de nuvarande målen för politikområdena Effektiv statsförvaltning samt Finansiella system och tillsyn.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 1.

2. Anslagen 2009 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2009 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkterna 11 och 13 samt avslår motionerna
2008/09:Fi243 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Fi293 av Thomas Östros m.fl. (s) och
2008/09:Fi298 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) yrkande 1.

3. Bemydigande för Kammarkollegiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på högst 150 miljoner kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 3.

4. Bemyndigande för Statens pensionsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 75 miljoner kronor för att tillgodose Statens pensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 4.

5. Bemyndigande för bidragsfastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för anslag 1:10 Bidragsfastigheter ingå ekonomiska avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på 50 miljoner kronor under perioden 2010-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 7.

6. Bemyndigande för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2009 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten till ett belopp av högst 30 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 12.

7. Statens fastighetsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan samt bemyndigar regeringen att för 2009 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret inom en ram av högst 11 900 miljoner kronor för investeringar i fastigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkterna 5 och 6.

8. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan samt bemyndigar regeringen att för 2009 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret inom en ram av högst 9 090 miljoner kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkterna 8 och 9.

9. Premiepensionsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 9 miljarder kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 10.

10. Avveckling av Premiepensionsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att Premiepensionsmyndigheten avvecklas den 31 december 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 2.

11. Statistik om äldres situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi218 yrkande 1.

12. Grön NNP

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi286.

13. Lägenhetsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 1 (v)

14. Konkurrensutsättning av SCB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi213.

15. Elektronisk förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi216 och 2008/09:Fi252.

16. Statliga fastighetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi210, 2008/09:Fi244, 2008/09:Fi265, 2008/09:Fi275, 2008/09:Fi288 och 2008/09:Kr291 yrkande 2.

17. Skyddsvärd skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ494 yrkande 7.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m860011
c23006
fp20008
kd18006
v00202
mp11017
Totalt1581032167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag