Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets bet 2011/12:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2011

Beslut

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 13 miljarder kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2012. I den summan ingår även Riksrevisionens styrelses förslag till anslag för Riksrevisionen.

Sverige ska också vara med och höja kapitalet till Europarådets utvecklingsbank. Syftet med banken är att finansiera projekt som främjar den sociala sammanhållningen i Europa.

Riksdagen godkände också:

  • investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
  • kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret för Kammarkollegiet och Statens tjänstepensionsverk.
  • att Sjunde AP-fonden och Riksrevisionen ska få ta upp lån i Riksgäldkontoret.

Riksdagen uppmanar också regeringen att under 2014 lämna en särskild resultatskrivelse för 2012 och 2013 om målet för det finansiella systemet när det gäller effektivitet, stabilitet, konsumentskydd, reglering och tillsyn.

Riksdagen godkände regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionerna. Tillkännagivande om mål och resultat för utgiftsområde 2. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-24
Justering: 2011-12-06
Betänkande publicerat: 2011-12-13
Trycklov: 2011-12-12
Reservationer 3
bet 2011/12:FiU2

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 13 miljarder kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2012. I den summan ingår även Riksrevisionens styrelses förslag till anslag för Riksrevisionen.

Sverige ska också vara med och höja kapitalet till Europarådets utvecklingsbank. Syftet med banken är att finansiera projekt som främjar den sociala sammanhållningen i Europa.

Finansutskottet föreslår också att riksdagen godkänner:

  • investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
  • kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret för Kammarkollegiet och Statens tjänstepensionsverk.
  • att Sjunde AP-fonden och Riksrevisionen ska få ta upp lån i Riksgäldkontoret.

Dessutom föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att lämna en särskild resultatskrivelse för 2012, 2013 och 2014 om målet för det finansiella systemet när det gäller effektivitet, stabilitet, konsumentskydd, reglering och tillsyn.

Finansutskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt.  

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-20
4

Beslut

Beslut: 2011-12-20
16 förslagspunkter, 15 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och resultat för utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening att regeringen ska lämna en särskild resultatskrivelse under 2014 till riksdagen för 2012 och 2013 avseende målet för det finansiella systemet vad gäller effektivitet, stabilitet, konsumentskydd, reglering och tillsyn.

2. Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:138 till handlingarna.

Reservation 1 (V)

3. Anslagen 2012 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2012 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 2 punkterna 11 och 13 samt avslår motionerna 2011/12:Fi295 yrkande 1 och 2011/12:Fi308.

4. Bemyndigande för Kammarkollegiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 355 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 2 punkt 1.

5. Bemyndigande för verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ingå avtal för utveckling och underhåll av informationssystemet Hermes som medför behov av framtida anslag på högst 45 000 000 kronor under 2013-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 2 punkt 2.

6. Bemyndigande för Statens tjänstepensionsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionverks behov av likviditet i pensionshanteringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 2 punkt 3.

7. Bemyndigande för bidragsfastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor under 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 2 punkt 6.

8. Bemyndigande för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2012 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 15 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 2 punkt 12.

9. Kapitalhöjning i Europarådets utvecklingsbank

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Sverige under 2012 medverkar i kapitalhöjningen i Europarådets utvecklingsbank (CEB) och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till CEB intill ett belopp av 123 724 000 euro.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 2 punkt 10.

10. Statens fastighetsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Statens fastighetsverk för 2012-2014 och bemyndigar regeringen att för 2012 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 12 300 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 2 punkterna 4 och 5.

11. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Fortfikationsverket för 2012-2014 och bemyndigar regeringen att för 2012 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 10 200 000 000 kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 2 punkterna 7 och 8.

12. Sjunde AP-fonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 avseende Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 5 000 000 kronor, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 185 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 2 punkt 9.

13. Finansinspektionens finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi201.

14. Finansinspektionens tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi226 och 2011/12:C347 yrkande 3.

15. En personalförsörjningskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi208.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M103004
MP23002
FP24000
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt31018021

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. De maritima kulturmiljöerna på Skeppsholmen och Kastellholmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi293.

Reservation 3 (SD)