Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2014

Beslut

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja i stort till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2015. Riksdagen sa också ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om pengar till finansmarknadsforskning.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är knappt 14,6 miljarder kronor. Mest pengar går till statliga tjänstepensioner (drygt 12 miljarder), Statistiska centralbyrån (drygt 545 miljoner) och Finansinspektionen (knappt 453 miljoner).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-12
Betänkande 2014/15:FiU2

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen i stort säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2015. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om pengar till finansmarknadsforskning.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är knappt 14,6 miljarder kronor. Mest pengar går till statliga tjänstepensioner (drygt 12 miljarder), Statistiska centralbyrån (drygt 545 miljoner) och Finansinspektionen (knappt 453 miljoner).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-17
Debatt i kammaren: 2014-12-18
4

Beslut

Beslut: 2014-12-18
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslag
Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt utskottets förslag i bilaga 3.b) Sjunde AP-fondens kredit och möjlighet att ta upp lån
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 40 000 000 kronor, dels får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 5 000 000 kronor.c) Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 355 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.d) Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen.e) Investeringsplan för Statens fastighetsverk 2015-2017
Riksdagen godkänner investeringsplanen för Statens fastighetsverk för 2015-2017.f) Statens fastighetsverks lån för investeringar i fastigheter m.m.
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 13 600 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m.g) Bemyndigande för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2016.h) Investeringsplan för Fortifikationsverket 2015-2017
Riksdagen godkänner investeringsplanen för Fortifikationsverket för 2015-2017.i) Fortifikationsverkets lån för investeringar i mark, anläggningar och lokaler
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 11 700 000 000 kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.j) Riksrevisionens lån för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2015 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 15 000 000 kronor.2. Äganderätten till Prins Eugens Waldemarsudde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att staten avstår anspråk på äganderätt till byggnader och inventarier vid Prins Eugens Waldemarsudde.


3. Äganderätten till fastigheten Lund Thomander 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att staten avstår från anspråk på äganderätt till fastigheten Lund Thomander 1.