Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2016

Beslut

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning för 2017. Cirka 15 miljarder kronor går till detta område. Mest pengar går till statliga tjänstepensioner (cirka 12,6 miljarder kronor), Statistiska centralbyrån (555 miljoner kronor) och Finansinspektionen (512 miljoner).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-24
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-09
Betänkande 2016/17:FiU2

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning för 2017. Cirka 15 miljarder kronor går till detta område. Mest pengar går till statliga tjänstepensioner (cirka 12,6 miljarder kronor), Statistiska centralbyrån (555 miljoner kronor) och Finansinspektionen (512 miljoner).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-14
Debatt i kammaren: 2016-12-15
4

Beslut

Beslut: 2016-12-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkterna 12 och 15 samt avslår motionerna

2016/17:2232 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (båda SD),

2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M),

2016/17:3354 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 1 och 3,

2016/17:3428 av Mats Persson m.fl. (L) och

2016/17:3445 av Emil Källström m.fl. (C).

b) Beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkt 13.

c) Kreditram och garantiram för stabilitetsfonden
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor för stabilitetsfonden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkt 1.

d) Kreditram och garantiram för resolutionsreserven
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor för resolutionsreserven.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkt 2.

e) Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkt 3.

f) Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkt 4.

g) Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkt 5.

h) Investeringsplan för Statens fastighetsverk
Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2017-2020 som riktlinje för Statens fastighetsverks investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkt 6.

i) Statens fastighetsverks lån för investeringar i fastigheter och markanläggningar
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 200 000 000 kronor för investeringar i fastigheter och markanläggningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkt 7.

j) Investeringsplan för Fortifikationsverket
Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2017-2020 som riktlinje för Fortifikationsverkets investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkt 8.

k) Fortifikationsverkets lån för investeringar i fastigheter och markanläggningar
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 13 100 000 000 kronor för investeringar i fastigheter och markanläggningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkt 9.

l) Kapitaljustering i Nordiska investeringsbanken
1. Riksdagen bemyndigar regeringen att ställa ut statliga garantier för grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken som inklusive tidigare åtaganden uppgår till högst 1 978 147 338 euro.
2. Riksdagen godkänner ändringen av Nordiska investeringsbankens stadgar, som dels innebär att Sveriges andel av garantierna för bankens projektinvesteringslån anges till 622 134 827 euro och att andelen av garantierna för dess miljöinvesteringslån anges till 103 689 138 euro, dels syftar till att vinstfördelningen ska baseras på medlemsländernas andelar av bankens grundkapital och inte på det inbetalade kapitalet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkterna 10 och 11.

m) Riksrevisionens lån för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2017 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 2 punkt 14.