Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets bet 2017/18:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2017

Beslut

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Knappt 16,3 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning. Mest pengar, drygt 13,2 miljarder kronor, går till statliga tjänstepensioner. Utöver det fördelas pengar bland annat till olika myndigheter, exempelvis Finansinspektionen som får knappt 603 miljoner kronor och Statistiska centralbyrån som får drygt 557 miljoner kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändrade bankavgifter till resolutionsreserven, den statliga fond som kan användas för att hantera en finanskris. Avgiften höjs 2018 för att sedan stegvis trappas ned 2019 och 2020. Lagändringarna börjar gälla stegvis från och med den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-07
bet 2017/18:FiU2

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Knappt 16,3 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning. Mest pengar, drygt 13,2 miljarder kronor, går till statliga tjänstepensioner. Utöver det fördelas pengar bland annat till olika myndigheter, exempelvis Finansinspektionen som får knappt 603 miljoner kronor och Statistiska centralbyrån som får drygt 557 miljoner kronor. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Finansutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrade bankavgifter till resolutionsreserven, den statliga fond som kan användas för att hantera en finanskris. Avgiften höjs 2018 för att sedan stegvis trappas ned 2019 och 2020. Lagändringarna börjar gälla stegvis från och med den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-14
Debatt i kammaren: 2017-12-15
4

Beslut

Beslut: 2017-12-15
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 2 punkterna 15 och 18 samt avslår motionerna

2017/18:3063 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD),

2017/18:3694 av Emil Källström m.fl. (C),

2017/18:3823 av Mats Persson m.fl. (L),

2017/18:3834 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 1 och 3 samt

2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).

b) Lagändring om ett förhöjt uttag av resolutionsavgiften
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 5 till
   1. lag om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
   2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
   3. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution med den ändringen att i 23 kap. 7 § första stycket 1 ska ordet avses bytas ut mot ordet anges,
   4. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,
   5. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 2 punkterna 1, 2, 4 och 5 samt bifaller delvis proposition 2017/18:1 utgiftsområde 2 punkt 3.

c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 4.
2. för 2018 besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor för stabilitetsfonden.
3. för 2018 besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor för resolutionsreserven.
4. för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.
5. för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet.
6. för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen.
7. för 2018 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 200 000 000 kronor för investeringar i fastigheter och markanläggningar.
8. för 2018 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 14 200 000 000 kronor för investeringar i fastigheter och markanläggningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 2 punkterna 6-10, 12, 14 och 16.

d) Riksrevisionens lån för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2018 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 2 punkt 17.

e) Godkännande av investeringsplaner
Riksdagen godkänner
1. investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för perioden 2018-2020 som riktlinje för Statens fastighetsverks investeringar.
2. investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för perioden 2018-2020 som riktlinje för Fortifikationsverkets investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 2 punkterna 11 och 13.

2. Ansluta fler myndighetstjänster till Statens servicecenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:997 av Lars Beckman (M).

3. Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2276 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Lisbeth Sundén Andersson (båda M) yrkande 3 och

2017/18:2280 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 1.