Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2019

Beslut

Drygt 17 miljarder till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Ungefär 17,4 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till området samhällsekonomi och finansförvaltning. Finansinspektionen får 623 miljoner kronor, Statistiska centralbyrån får 584 miljoner och Statens servicecenter får 699 miljoner. Mest pengar går till statliga tjänstepensioner, som får 13,9 miljarder kronor.

Regeringen får också rätt att ingå ekonomiska åtaganden. Bland annat får regeringen besluta om krediter och garantier för stabilitetsfonden och resolutionsreserven, som ger staten möjlighet att vidta förebyggande åtgärder inom banksektorn om det skulle uppstå en kris.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till sex motionsförslag om Agenda 2030 från allmänna motionstiden 2018 och 2019.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-05
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2019-12-16
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:FiU2

Alla beredningar i utskottet

2019-12-05, 2019-11-26

Drygt 17 miljarder till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Ungefär 17,4 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till området samhällsekonomi och finansförvaltning. Finansinspektionen får 623 miljoner kronor, Statistiska centralbyrån får 584 miljoner och Statens servicecenter får 699 miljoner. Mest pengar går till statliga tjänstepensioner, som får 13,9 miljarder kronor.

Regeringen får också rätt att ingå ekonomiska åtaganden. Bland annat får regeringen besluta om krediter och garantier för stabilitetsfonden och resolutionsreserven, som ger staten möjlighet att vidta förebyggande åtgärder inom banksektorn om det skulle uppstå en kris.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till sex motionsförslag om Agenda 2030 från allmänna motionstiden 2018 och 2019.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-17
Debatt i kammaren: 2019-12-18
4

Beslut

Beslut: 2019-12-18
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 2 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 2 punkt 16 och avslår motionerna

2019/20:2223 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 1,

2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD),

2019/20:3015 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och

2019/20:3313 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår,
2. för 2020 besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor för stabilitetsfonden,
3. för 2020 besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor för resolutions-reserven,
4. under 2020 för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter besluta om kapitaltillskott till Asiatiska banken för infrastruktur-investeringar, vilket innebär att de totala kapitaltillskotten under 2016-2020 får uppgå till högst 1 110 000 000 kronor,
5. för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor,
6. för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor,
7. för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor,
8. för 2020 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 200 000 000 kronor,
9. för 2020 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 18 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 2 punkterna 1-3, 9-11, 13, 15 och 17.

c) Godkännande av investeringsplaner
Riksdagen godkänner
1. investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2020-2022 som en riktlinje för Statens fastighetsverks investeringar,
2. investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2020-2022 som en riktlinje för Fortifikationsverkets investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 2 punkterna 12 och 14.

d) Bemyndigande för Nordiska investeringsbanken
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut statliga garantier för garantikapital i Nordiska investeringsbanken (NIB) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 2 600 282 165 euro.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 2 punkt 4.

e) Godkännanden av stadgeändringar för Nordiska investeringsbanken
Riksdagen godkänner
1. att Sveriges andel av kreditriskreserveringarna för NIB:s projektinvesteringslån (PIL) om 147 563 948 euro överförs till Sveriges inbetalda kapital,
2. att regeringen upphör med garantigivning till PIL och miljöinvesteringslån,
3. stadgeändringen som innebär att NIB:s guvernörsstyrelse beslutar om principer för bankens kapital- och likviditetshantering,
4. stadgeändringen som innebär att sammansättningen av NIB:s kontrollkommitté ändras.  
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 2 punkterna 5-8.

2. Agenda 2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2018/19:2738 av Annica Hjerling m.fl. (MP) yrkandena 1-3,

2019/20:747 av Markus Wiechel m.fl. (SD) och

2019/20:3356 av Yasmine Posio m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)