Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2007

Beslut

Tydligare regler för GMO i foder och livsmedel (MJU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,7 miljarder kronor i anslag till miljö- och naturvård. De största posterna går till åtgärder för biologisk mångfald (drygt 1,9 miljarder kronor), sanering och återställning av förorenade områden (drygt 455 miljoner kronor) och stöd till klimatinvesteringar (drygt 392 miljoner kronor). Riksdagen tycker att reglerna för genmodifierade organismer, GMO, i foder, livsmedel och industriråvaror bör bli tydligare. Myndigheterna måste också bli bättre på att följa de regler som finns om etiska bedömningar och riskbedömningar vid prövning av GMO-ärenden. Regeringen får därför i uppdrag att göra reglerna tydligare och skärpa kraven på myndigheterna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till punkterna 1 och 2 i Riksrevisionens framställning. Avslag på framställningens punkt 3 och 4. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Tydligare regler för GMO i foder och livsmedel (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,7 miljarder kronor i anslag till miljö- och naturvård. De största posterna går till åtgärder för biologisk mångfald (drygt 1,9 miljarder kronor), sanering och återställning av förorenade områden (drygt 455 miljoner kronor) och stöd till klimatinvesteringar (drygt 392 miljoner kronor).

Utskottet tycker att reglerna för genmodifierade organismer, GMO, i foder, livsmedel och industriråvaror bör bli tydligare. Myndigheterna måste också bli bättre på att följa de regler som finns om etiska bedömningar och riskbedömningar vid prövning av GMO-ärenden. Regeringen får därför i uppdrag att göra reglerna tydligare och skärpa kraven på myndigheterna. Utskottet bygger detta ställningstagande på ett förslag från Riksrevisionens styrelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.