Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2007

Beslut

Tydligare regler för GMO i foder och livsmedel (MJU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,7 miljarder kronor i anslag till miljö- och naturvård. De största posterna går till åtgärder för biologisk mångfald (drygt 1,9 miljarder kronor), sanering och återställning av förorenade områden (drygt 455 miljoner kronor) och stöd till klimatinvesteringar (drygt 392 miljoner kronor). Riksdagen tycker att reglerna för genmodifierade organismer, GMO, i foder, livsmedel och industriråvaror bör bli tydligare. Myndigheterna måste också bli bättre på att följa de regler som finns om etiska bedömningar och riskbedömningar vid prövning av GMO-ärenden. Regeringen får därför i uppdrag att göra reglerna tydligare och skärpa kraven på myndigheterna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till punkterna 1 och 2 i Riksrevisionens framställning. Avslag på framställningens punkt 3 och 4. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-01
Justering: 2007-11-27
Betänkande publicerat: 2007-12-10
Trycklov: 2007-12-10
Reservationer 8
Betänkande 2007/08:MJU1

Tydligare regler för GMO i foder och livsmedel (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,7 miljarder kronor i anslag till miljö- och naturvård. De största posterna går till åtgärder för biologisk mångfald (drygt 1,9 miljarder kronor), sanering och återställning av förorenade områden (drygt 455 miljoner kronor) och stöd till klimatinvesteringar (drygt 392 miljoner kronor).

Utskottet tycker att reglerna för genmodifierade organismer, GMO, i foder, livsmedel och industriråvaror bör bli tydligare. Myndigheterna måste också bli bättre på att följa de regler som finns om etiska bedömningar och riskbedömningar vid prövning av GMO-ärenden. Regeringen får därför i uppdrag att göra reglerna tydligare och skärpa kraven på myndigheterna. Utskottet bygger detta ställningstagande på ett förslag från Riksrevisionens styrelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-17
4

Beslut

Beslut: 2007-12-17
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 34:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kr under 2009-2011,
2. bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 180 000 000 kr efter 2008,
3. bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kr under 2009-2015,
4. bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 34:5 Miljöforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kr under 2009-2011,
5. bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 34:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 72 000 000 kr under 2009-2012,
6. bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr under 2009-2010,
7. bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:Forskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 350 000 000 kr för 2009, högst 235 000 000 kr för 2010 och högst 235 000 000 kr för 2011-2013 samt
8. anvisar anslagen för 2008 under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 20 punkterna 2-9 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkandena 100 och 102-105, 2007/08:T525, 2007/08:MJ228, 2007/08:MJ235, 2007/08:MJ294, 2007/08:MJ310, 2007/08:MJ323, 2007/08:MJ335, 2007/08:MJ352, 2007/08:MJ366 yrkandena 19-22, 2007/08:MJ367, 2007/08:MJ373 yrkande 1, 2007/08:MJ385, 2007/08:MJ412 yrkande 23, 2007/08:MJ428 yrkande 1, 2007/08:MJ449 yrkandena 7, 13, 14 och 16, 2007/08:MJ456 yrkande 2 och 2007/08:MJ457 yrkandena 2-4 och 7-9.

2. Förändring av kväveoxidavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 20 punkt 1.

3. Uppföljning och analys av resultatredovisningen för havsmiljöområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört i avsnittet om resultatredovisning för havsmiljöområdet.

4. Klimatmärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 101, 2007/08:MJ318, 2007/08:MJ327, 2007/08:MJ412 yrkande 3 och 2007/08:MJ456 yrkande 6.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m830113
c22007
fp20008
kd17007
v10174
mp00154
Totalt1431013372

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Satsning på klimatåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ449 yrkande 9.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010029
m840013
c21008
fp20008
kd17007
v01804
mp15004
Totalt25818073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Framtida klimatinvesteringsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 99, 2007/08:MJ412 yrkande 1 och 2007/08:MJ449 yrkandena 10 och 11.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m840013
c21008
fp20008
kd17007
v00184
mp00154
Totalt1421013373

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Myndigheternas prövning av GMO-ärenden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om
a) att regeringen ska se till att myndigheterna utför sin prövning av GMO-ärenden rörande foder, livsmedel och industriråvaror i enlighet med gällande regler för etiska bedömningar och riskbedömningar samt
b) att regeringen ska tydliggöra och komplettera regelsystemen för genmodifierade organismer i foder, livsmedel och industriråvaror.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2006/07:RRS23 punkterna 1 och 2.

8. Rapportering till riksdagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2006/07:RRS23 punkterna 3 och 4 samt motion 2007/08:MJ425 yrkande 10.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s982030
m840013
c22007
fp20008
kd17007
v01804
mp01504
Totalt24135073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Hanteringen av GMO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ2 yrkandena 1-4 och 2007/08:MJ425 yrkandena 1, 2 och 5-8.

Reservation 7 (v)

10. Ställningstaganden kring GMO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ2 yrkande 5 och 2007/08:MJ425 yrkandena 3, 4 och 9.

Reservation 8 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s992029
m840013
c21008
fp20008
kd17007
v01804
mp01504
Totalt24135073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag