Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2011

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård. Anslagen kommer att uppgå till cirka 5 miljarder kronor 2012.

Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning av biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft. Den visar att vattenkraften påverkar den biologiska mångfalden i rinnande vatten negativt. Riksdagen anser att det är viktigt att lyfta fram problem och möjligheter som har uppmärksammats för att kunna bevara och återskapa den biologiska mångfalden på bästa möjliga sätt.

I övrigt anser riksdagen att arbetet med att utveckla den ekonomiska styrningen för utgiftsområdet behöver fortsätta. Likaså behöver dialogen mellan riksdagen och regeringen fördjupas när det gäller hur resultatredovisningen kan utvecklas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-15
Justering: 2011-11-24
Betänkande publicerat: 2011-12-08
Trycklov: 2011-12-08
Reservationer 4
Betänkande 2011/12:MJU1

Alla beredningar i utskottet

2011-11-15, 2011-11-10

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård. Anslagen kommer att uppgå till cirka 5 miljarder kronor 2012.

Utskottet har vidare behandlat utskottets uppföljning av biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft. Uppföljningen visar att vattenkraften påverkar den biologiska mångfalden i rinnande vatten negativt. Utskottet anser därför att det är viktigt att lyfta fram problem och möjligheter som har uppmärksammats för att kunna bevara och återskapa den biologiska mångfalden på bästa möjliga sätt.

Utskottet har i samband med behandlingen av regeringens budgetförslag gjort en uppföljning av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen. Utskottet anser att arbetet med att utveckla den ekonomiska styrningen behöver fortsätta. Likaså behöver dialogen mellan riksdagen och regeringen fördjupas när det gäller hur resultatredovisningen kan utvecklas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-19
4

Beslut

Beslut: 2011-12-20
9 förslagspunkter, 8 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet anfört om utskottets uppföljning av biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft.

2. Uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20.

3. Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. låta Batterifondens medel, som tagits ut med stöd av lagen (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier, användas för forskning om batterier
2. under 2012 för ramanslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 82 000 000 kr 2013-2015
3. under 2012 för ramanslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kr 2013-2037
4. under 2012 för ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 668 000 000 kr 2013-2022
5. under 2012 för ramanslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kr 2013-2015
6. under 2012 för ramanslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kr 2013-2015
7. under 2012 för ramanslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 000 000 kr 2013-2017
8. under 2012 för ramanslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 150 000 000 kr 2013-2021
9. under 2012 för ramanslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr 2013-2017
10. under 2012 för ramanslaget 1:15 Hållbara städer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 111 000 000 kr 2013-2017
11. under 2012 för ramanslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kr 2013-2062
12. under 2012 för ramanslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kr 2013, högst 450 000 000 kr 2014 och högst 450 000 000 kr 2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 20 punkterna 1-12.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 20 punkt 13.

c) Motioner om anslag m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi241 yrkande 19, 2011/12:MJ250, 2011/12:MJ263, 2011/12:MJ281 yrkandena 4 och 5, 2011/12:MJ294, 2011/12:MJ307 yrkandena 5 och 6, 2011/12:MJ312, 2011/12:MJ325, 2011/12:MJ364, 2011/12:MJ382 yrkandena 1-3 och 14, 2011/12:MJ407 yrkandena 22 och 34, 2011/12:MJ408, 2011/12:MJ423, 2011/12:MJ462, 2011/12:MJ467 yrkande 1, 2011/12:MJ475, 2011/12:N260 yrkande 8 och 2011/12:N303 yrkande 6.

4. Information om rovdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ389.

5. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:157 till handlingarna.

6. Köp av utsläppskrediter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ2 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:MJ407 yrkandena 5 och 13.

Reservation 1 (V)

7. Svensk klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ1 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2011/12:MJ382 yrkande 8.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M103004
MP02302
FP24000
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt183145021

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Kostnader för klimatinvesteringar i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ1 yrkande 6.

Reservation 3 (S, MP)

9. Styrning och kontroll av CDM-projekt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ1 yrkandena 2 och 5.

Reservation 4 (S, MP)