Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2008

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till miljö- och naturvård för 2009. De största anslagen går till åtgärder för biologisk mångfald, sanering och återställning av förorenade områden, miljöforskning och till Miljöbilspremie. Utskottet har gjort en fördjupad uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet. Utskottet har även gjort en ny uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för år 2009 när det gäller havsmiljö och följt upp resultatredovisningen för klimatområdet. Riksdagen godkände utskottets slutsatser i båda uppföljningarna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-13
Justering: 2008-11-27
Betänkande publicerat: 2008-12-01
Trycklov: 2008-12-01
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:MJU1

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till miljö- och naturvård för 2009. De största anslagen går till åtgärder för biologisk mångfald, sanering och återställning av förorenade områden, miljöforskning och till Miljöbilspremie. Utskottet har gjort en fördjupad uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet. Utskottet har även gjort en ny uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för år 2009 när det gäller havsmiljö och följt upp resultatredovisningen för klimatområdet. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner utskottets slutsatser i båda uppföljningarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-08
4

Beslut

Beslut: 2008-12-10
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fördjupad uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om genomförd uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet.

2. Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för havsmiljö och klimat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört i avsnittet om resultatredovisning för havsmiljö och klimat.

3. Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kr under 2010-2012,
2. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 280 000 000 kr efter 2009,
3. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 100 000 000 kr efter 2009,
4. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:5 Miljöforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kr under 2010-2012,
5. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:12 Havsmiljö besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 700 000 000 kr under 2010-2015,
6. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 350 400 000 kr under 2010-2013,
7. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 34 800 000 kr under 2010-2012,
8. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kr för 2010, högst 450 000 000 kr för 2011 och högst 450 000 000 kr för 2012-2014.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt utskottets förslag i bilaga 2.

c) Motioner rörande anslag m.m.

4. Nedskräpning av hav och stränder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ278 och 2008/09:MJ418.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m88009
c25004
fp20008
kd20004
v02002
mp01504
Totalt153148048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Miljöstyrningsrådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ488.