Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2009/10:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2009

Beslut

Biologisk mångfald - centralt i miljöbudgeten (MJU1)

Under nästa år ska drygt 5,2 miljarder kronor gå till allmän miljö- och naturvård, enligt budgetramen för 2010. Regeringen vill lägga drygt 1,7 miljarder på biologiskt mångfald, den enskilt största posten i miljöbudgeten. Pengarna ska bland annat gå till skydd, skötsel och restaurering av värdefulla naturmiljöer. Särskilt prioriterat är också klimat och hav. Här handlar det bland om insatser för att skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet, cirka 370 miljoner ska gå till det ändamålet. Till miljöforskning ska cirka 633 miljoner avsättas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-11-19
Justering: 2009-11-26
Betänkande publicerat: 2009-12-02
Trycklov: 2009-12-01
Reservationer 16
bet 2009/10:MJU1

Alla beredningar i utskottet

2009-11-19, 2009-11-17, 2009-11-12

Biologisk mångfald - centralt i miljöbudgeten (MJU1)

Under nästa år ska drygt 5,2 miljarder kronor gå till allmän miljö- och naturvård, enligt budgetramen för 2010.

Regeringen vill lägga drygt 1,7 miljarder på biologiskt mångfald, den enskilt största posten i miljöbudgeten. Pengarna ska bland annat gå till skydd, skötsel och restaurering av värdefulla naturmiljöer.

Särskilt prioriterat är också klimat och hav. Här handlar det bland om insatser för att skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet, cirka 370 miljoner ska gå till det ändamålet.

Till miljöforskning ska cirka 633 miljoner avsättas.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-10
4

Beslut

Beslut: 2009-12-14
22 förslagspunkter, 18 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för havsmiljö och klimat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört i avsnittet om resultatredovisning för havsmiljö och klimat.

2. Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 82 000 000 kr under perioden 2011-2013,
2. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 360 000 000 kr efter 2010,
3. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 050 000 000 kr efter 2010,
4. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kr under perioden 2011-2013,
5. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kr under perioden 2011-2012,
6. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:12 Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 94 000 000 kr under perioden 2011-2015,
7. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kr under perioden 2011-2014,
8. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 31 000 000 kr under perioden 2011-2012,
9. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kr för 2011, högst 450 000 000 kr för 2012 och högst 450 000 000 kr under perioden 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 20 punkterna 1-9.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2010 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 20 punkt 10.

c) Motioner om anslag m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T426 yrkandena 89 och 106, 2009/10:T537 yrkande 14, 2009/10:MJ251, 2009/10:MJ254, 2009/10:MJ263, 2009/10:MJ270 yrkande 5, 2009/10:MJ300, 2009/10:MJ302, 2009/10:MJ340 yrkande 1, 2009/10:MJ341 yrkande 4, 2009/10:MJ371 yrkande 4, 2009/10:MJ373, 2009/10:MJ404 yrkande 5, 2009/10:MJ405, 2009/10:MJ431 yrkande 1, 2009/10:MJ438, 2009/10:MJ454, 2009/10:MJ468 yrkandena 33 och 41, 2009/10:MJ473 yrkandena 1-3 och 6-9 samt 2009/10:MJ474 yrkande 4.

3. Reformering av strandskyddsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C390 yrkandena 20 och 21, 2009/10:MJ224, 2009/10:MJ255 yrkandena 1 och 2, 2009/10:MJ368, 2009/10:MJ391 och 2009/10:MJ473 yrkande 18.

Reservation 1 (s, v, mp)

4. Rovdjursförvaltning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ317 och 2009/10:MJ473 yrkande 4.

Reservation 2 (s)

5. Ekonomisk kompensation vid områdesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ407.

6. Nedskräpning av hav och stränder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ261, 2009/10:MJ419 och 2009/10:MJ473 yrkande 17.

Reservation 3 (s)

7. Nedskräpning av stadsmiljöer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ280, 2009/10:MJ399 och 2009/10:MJ409.

Reservation 4 (s)

8. Myggbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ264 yrkandena 1 och 2, 2009/10:MJ268, 2009/10:MJ314 och 2009/10:MJ386.

Reservation 5 (s)

9. Övergödda sjöar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ455.

10. Ny myndighet för havs- och vattenförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ202, 2009/10:MJ219, 2009/10:MJ257, 2009/10:MJ328, 2009/10:MJ384, 2009/10:MJ406, 2009/10:MJ451, 2009/10:MJ473 yrkande 11, 2009/10:MJ474 yrkande 19, 2009/10:MJ476 och 2009/10:MJ477 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m820015
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01207
Totalt142136071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Inriktning för den svenska klimatpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U348 yrkande 1, 2009/10:MJ361, 2009/10:MJ410 och 2009/10:MJ468 yrkandena 8 och 40.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c21008
fp22006
kd16107
v01606
mp01207
Totalt142137070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Resurser på klimatåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ468 yrkande 39.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080022
m800116
c20009
fp22006
kd17007
v01606
mp12007
Totalt25916173

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Mål och visioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ468 yrkandena 1-6.

Reservation 9 (s, v, mp)

14. Strategier för utsläppsminskningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ206 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:MJ475.

15. Flyg och sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T426 yrkande 125 och 2009/10:T532 yrkande 1.

Reservation 10 (s, v, mp)

16. Livsmedelskedjans klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ403 yrkandena 6 och 19-21, 2009/10:MJ468 yrkandena 24-27 och 2009/10:MJ474 yrkande 9.

Reservation 11 (s)
Reservation 12 (v)

17. Skogsbruket och annan markanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ274 yrkande 1, 2009/10:MJ468 yrkandena 22 och 23 samt 2009/10:MJ482 yrkandena 6 och 7.

Reservation 13 (v)
Reservation 14 (mp)

18. Biokolmetoden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ210, 2009/10:MJ324 yrkande 3 och 2009/10:MJ482 yrkandena 1-5.

Reservation 15 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080022
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v00166
mp01207
Totalt251121670

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Torv som biobränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ292.

20. Forskning om klimatförändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ307, 2009/10:MJ324 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:MJ372 yrkandena 1 och 2.

21. Flexibla mekanismer, CDM m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U348 yrkandena 5 och 6, 2009/10:MJ403 yrkande 4 och 2009/10:MJ468 yrkande 29.

Reservation 16 (s, v, mp)

22. Utsläppsminskningar i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U348 yrkande 2 och 2009/10:MJ341 yrkandena 1-3.