Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2010

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om att 5,1 miljarder kronor ska gå till allmän miljö- och naturvård. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora utgiftsområden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning. Riksdagen har också godkänt miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av statens satsning på hållbara städer. Satsningen har varit otydlig, anser utskottet. Man har visserligen lyckats lyfta fram hållbar stadsutveckling i samhällsdebatten och i myndigheters arbete, men begreppet har inte definierats. Det här har bidragit till att det har blivit otydligt vad satsningen är inriktad på. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen fortsätter att årligen redovisa och bedöma resultaten av de insatser som staten gör för hållbar stadsutveckling.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-18
Justering: 2010-11-30
Betänkande publicerat: 2010-12-08
Trycklov: 2010-12-01
Betänkande 2010/11:MJU1

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 5,1 miljarder kronor i anslag till allmän miljö- och naturvård för 2011. Den största delen av pengarna ska gå till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora utgiftsområden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning.

Utskottet har också gjort en uppföljning av statens satsning på hållbara städer. Satsningen har varit otydlig, anser utskottet. Man har visserligen lyckats lyfta fram hållbar stadsutveckling i samhällsdebatten och i myndigheters arbete, men begreppet har inte definierats. Det här har bidragit till att det har blivit otydligt vad satsningen är inriktad på. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen fortsätter att årligen redovisa och bedöma resultaten av de insatser som staten gör för hållbar stadsutveckling. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner uppföljningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-15
4

Beslut

Beslut: 2010-12-16
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av statens satsning på hållbara städer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet anfört om utskottets uppföljning av statens satsning på hållbara städer.

2. Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20.

3. Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 82 000 000 kr under perioden 2012-2014,
2. bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 260 000 000 kr under perioden 2012-2036,
3. bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 067 000 000 kr under perioden 2012-2021,
4. bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kr under perioden 2012-2014,
5. bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kr under 2012,
6. bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kr under perioden 2012-2016,
7. bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kr under perioden 2012-2014,
8. bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 24 800 000 kr under perioden 2012-2015,
9. bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr under perioden 2012-2061,
10. bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kr 2012, högst 450 000 000 kr 2013 och högst 450 000 000 kr 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 20 punkterna 1-10.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 20 punkt 11.

c) Motioner om anslag m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ208, 2010/11:MJ218 yrkandena 1 och 3, 2010/11:MJ253, 2010/11:MJ272 yrkande 4, 2010/11:MJ275 yrkande 2, 2010/11:MJ280 yrkande 2, 2010/11:MJ290 yrkande 2, 2010/11:MJ296 yrkandena 7 och 8, 2010/11:MJ301, 2010/11:MJ370, 2010/11:MJ375, 2010/11:MJ383, 2010/11:MJ399 yrkandena 1 och 2, 2010/11:MJ411, 2010/11:MJ449 yrkandena 11, 12 och 16 samt 2010/11:N398 yrkandena 9 och 13.