Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2012/13:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2012

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,9 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2013. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora områden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-13
Justering: 2012-11-29
Betänkande publicerat: 2012-12-05
Trycklov: 2012-12-05
bet 2012/13:MJU1

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,9 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2013. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora områden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-13
4

Beslut

Beslut: 2012-12-18
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet har anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20.

2. Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2013 för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 92 000 000 kronor 2014-2016
2. under 2013 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kronor 2014-2037
3. under 2013 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 812 000 000 kronor 2014-2022
4. under 2013 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kronor 2014-2016
5. under 2013 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2014 och 2015
6. under 2013 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 145 000 000 kronor 2014-2018
7. under 2013 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 674 000 000 kronor 2014-2022
8. under 2013 för anslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 21 000 000 kronor 2014-2018
9. under 2013 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2014-2062
10. under 2013 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på 450 000 000 kronor 2014, 450 000 000 kronor 2015 och 450 000 000 kronor 2016-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 20 punkterna 1-10.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2013 anslagen inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt utskottets förslag i bilaga 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 20 punkt 11.

c) Motioner om anslag m.m.
Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 32 och 34 i denna del,
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 20 och 29,
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:MJ211 av Isak From (S),
2012/13:MJ219 av Suzanne Svensson och Annelie Karlsson (båda S),
2012/13:MJ246 av Lars-Axel Nordell (KD),
2012/13:MJ266 av Åsa Torstensson (C),
2012/13:MJ398 av Stina Bergström m.fl. (MP),
2012/13:MJ405 av Jan Lindholm (MP),
2012/13:MJ412 av Josef Fransson m.fl. (SD),
2012/13:MJ420 av Cristina Husmark Pehrsson (M) i denna del,
2012/13:MJ444 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 1-8,
2012/13:MJ453 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och
2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 4.