Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2016

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i om fördelningen av cirka 8,5 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2017. Den största delen av pengarna, drygt 2,2 miljarder går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora poster är åtgärder för sanering av förorenade områden, åtgärder för havs- och vattenmiljö, forskning samt klimatinvesteringar.

När det gäller regeringens resultatredovisning anser riksdagen att det är viktigt att det framgår vilka resultat olika statliga insatser har gett. Regeringen bör också ge en övergripande beskrivning av utvecklingen för samtliga miljökvalitetsmål till riksdagen. Effekten av betydande anslagsförstärkning i syfte att minska klimatpåverkan är viktigt att följa upp och redovisa för riksdagen. Utöver det ger riksdagen regeringen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder när det gäller övergödning samt åtgärder gällande problem med biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen gav även regeringen tillåtelse att ta bort de utsläppsrätter som Sverige kommer att tilldelas i enlighet med EU:s ansvarsfördelningsbeslut och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU 2014 och 2015. Även de utsläppsrätter Sverige har tillgodoräknats som resultat av internationella klimatinsatser, under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, ska tillåtas tas bort.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-17
Justering: 2016-12-06
Trycklov: 2016-12-08
Betänkande 2016/17:MJU1

Alla beredningar i utskottet

2016-11-17, 2016-11-15

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i om fördelningen av cirka 8,5 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2017. Den största delen av pengarna, drygt 2,2 miljarder går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora poster är åtgärder för sanering av förorenade områden, åtgärder för havs- och vattenmiljö, forskning samt klimatinvesteringar.

När det gäller regeringens resultatredovisning anser miljö- och jordbruksutskottet att det är viktigt att det framgår vilka resultat olika statliga insatser har gett. Regeringen bör också ge en övergripande beskrivning av utvecklingen för samtliga miljökvalitetsmål till riksdagen. Effekten av betydande anslagsförstärkning i syfte att minska klimatpåverkan är viktigt att följa upp och redovisa för riksdagen. Utöver det föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder när det gäller övergödning samt åtgärder gällande problem med biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft. Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager det här för regeringen.

Utskottet föreslår även att riksdagen ger regeringen tillåtelse att ta bort de utsläppsrätter som Sverige kommer att tilldelas i enlighet med EU:s ansvarsfördelningsbeslut och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU 2014 och 2015. Även de utsläppsrätter Sverige har tillgodoräknats som resultat av internationella klimatinsatser, under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, ska tillåtas tas bort.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-13
Debatt i kammaren: 2016-12-14
4

Beslut

Beslut: 2016-12-15
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 och tillkännager detta för regeringen.


2. Anslag inom utgiftsområde 20

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 20 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 20 punkt 5 och avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 39,

2016/17:2135 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2913 av Anders Forsberg m.fl. (SD),

2016/17:3164 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 1-5,

2016/17:3165 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3166 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 5,

2016/17:3169 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3281 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkandena 1, 6 och 7,

2016/17:3297 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:3299 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 12,

2016/17:3439 av Kristina Yngwe m.fl. (C) och

2016/17:3460 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 1.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 20 punkt 6 och avslår motion

2016/17:3460 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkandena 2 och 3.

c) Godkännande av en investeringsplan
Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2017-2020 som riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 20 punkt 4.

3. Ändring av överenskommelsen om Nordiska miljöfinansieringsbolaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändringen av överenskommelsen om Nordiska miljöfinansieringsbolaget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 20 punkt 1.

4. Borttagning av utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2014 och 2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ta bort de utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2014 och 2015 som Sverige har tilldelats och som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtagande inom EU för de åren.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 20 punkt 2.

5. Annullering av förvärvade utsläppsrätter från 2008-2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att annullera de utsläppsenheter som har förvärvats under Kyotoprotokollet genom Sveriges program för internationella klimatinsatser och som har genererats under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 20 punkt 3.

6. Bekämpning av mygg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S),

2016/17:1173 av Solveig Zander (C) yrkandena 1-3,

2016/17:1916 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M) och

2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S).