Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2018

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

9,7 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård. Bland annat går 1,1 miljarder till åtgärder för havs- och vattenmiljön, 575 miljoner kronor till Naturvårdsverket och 678 miljoner kronor till skydd av värdefull natur.

50 miljoner kronor går till ett nytt anslag som ska användas för att bygga ut laddningsinfrastrukturen längs vägarna. Målet är bland annat att se till att laddningsstationerna kan användas av fler fordon än enbart batteridrivna.

Riksdagens beslut för hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas baseras på Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetalternativ.

I vissa andra delar sa riksdagen ja till regeringens förslag. Bland annat handlar det om en investeringsplan för fastigheter som ska fungera som riktlinjer för Naturvårdsverkets investeringar under 2019-2021.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2018/19:1 utgiftsområde 20 punkt 1. Delvis bifall till proposition 2018/19:1 utgiftsområde 20 punkt 2. Delvis bifall till proposition 2018/19:1 utgiftsområde 20 punkt 3. Delvis bifall till motionerna 2018/19:2726 yrkande 1, 2018/19:2819 yrkandena 101 och 111, 2018/19:2885 yrkande 2, 2018/19:2895 yrkande 10, 2018/19:2947 yrkandena 1-13 och motion 2018/19:2947 yrkande 14. Avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-13
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-14
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:MJU1

Alla beredningar i utskottet

2018-12-13, 2018-12-11, 2018-12-06

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

9,7 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård. Bland annat går 1,1 miljarder till åtgärder för havs- och vattenmiljön, 575 miljoner kronor till Naturvårdsverket och 678 miljoner kronor till skydd av värdefull natur.

50 miljoner kronor går till ett nytt anslag som ska användas för att bygga ut laddningsinfrastrukturen längs vägarna. Målet är bland annat att se till att laddningsstationerna kan användas av fler fordon än enbart batteridrivna.

Miljö- och jordbruksutskottets förslag för hur riksdagen ska fördela pengarna inom utgiftsområdet baseras på Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetalternativ.

I vissa andra delar föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Bland annat handlar det om en investeringsplan för fastigheter som ska fungera som riktlinjer för Naturvårdsverkets investeringar under 2019-2021.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-17
Debatt i kammaren: 2018-12-18
4

Beslut

Beslut: 2018-12-18
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 20

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 20 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 20 punkt 2 och motionerna

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 1,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkandena 101 och 111,

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 10 och

2018/19:2947 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1-13 och

avslår motionerna

2018/19:517 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L),

2018/19:683 av Heléne Björklund (S) yrkande 1,

2018/19:1289 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1, 5 och 6,

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 14,

2018/19:1885 av Johan Hultberg (M) yrkande 2,

2018/19:1927 av Pål Jonson (M),

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 10,

2018/19:2316 av Maria Gardfjell och Elisabeth Falkhaven (båda MP) yrkande 1,

2018/19:2367 av Martin Kinnunen m.fl. (SD),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 14, 30 och 51,

2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) yrkande 1,

2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. (C),

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 19 och 40,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 68 och

2018/19:2956 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 1.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp, och inom den tidsperiod, som utskottet föreslår i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 20 punkt 3 och motion

2018/19:2947 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 14 och

avslår motion

2018/19:2956 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 2-5.

c) Godkännande av en investeringsplan
Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2019-2021 som riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 20 punkt 1.

2. Storskalig myggbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) och

2018/19:2448 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (KD)

3. Biokolteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:229 av Larry Söder (KD) och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 31.

Reservation 2 (KD)