Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2021

Beslut

21 miljarder till miljö- och naturvård (MJU1)

Cirka 21 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård. Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner. Ramen för utgiftsområdet är 900 miljoner kronor mindre än vad regeringen föreslog i sin budgetproposition.

Mest pengar, cirka 3,5 miljarder kronor, går till klimatbonusen, ett bidrag till dem som köper en så kallad klimatbonusbil. Knappt 2,8 miljarder kronor går till klimatinvesteringar, exempelvis stöd till laddinfrastruktur för elfordon. En stor del går också till åtgärder och skydd för värdefull natur, åtgärder för havs- och vattenmiljö samt sanering och återställning av förorenade områden.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att redovisa resultatet av de statliga insatserna på klimatområdet på ett tydligare sätt och att det behövs tydligare indikatorer som inriktas på klimat. Riksdagen sa nej till övriga cirka 60 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 inom området.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen på ett tydligare sätt ska redovisa resultatet av de statliga insatserna på klimatområdet och att det behövs tydligare indikatorer inriktas på klimat. Bifall till proposition 2021/22:1 utgiftsområde 20 punkt 1. Bifall till proposition 2021/22:1 utgiftsområde 20 punkt 2. Delvis bifall till proposition 2021/22:1 utgiftsområde 20 punkt 3. Delvis bifall till proposition 2021/22:1 utgiftsområde 20 punkt 4. Delvis bifall till motionerna 2021/22:3881 yrkande 1, 2021/22:3887 och 2021/22:4183 yrkandena 1 och 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-09, 2021-11-25, 2021-11-30, 2021-12-02

21 miljarder till miljö- och naturvård (MJU1)

Cirka 21 miljarder kronor ur statens budget för 2022 föreslås gå till utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner. Ramen för utgiftsområdet är 900 miljoner kronor mindre än vad regeringen föreslog i sin budgetproposition.

Mest pengar, cirka 3,5 miljarder kronor, föreslås gå till klimatbonusen, ett bidrag till dem som köper en så kallad klimatbonusbil, och drygt 2,8 miljarder kronor till klimatinvesteringar, exempelvis stöd till laddinfrastruktur för elfordon. En stor del föreslås också gå till åtgärder och skydd för värdefull natur, åtgärder för havs- och vattenmiljö samt sanering och återställning av förorenade områden.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att redovisa resultatet av de statliga insatserna på klimatområdet på ett tydligare sätt och att det behövs tydligare indikatorer som inriktas på klimat. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga cirka 60 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.