Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2000/01:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2000

Beslut

Barsebäck 2 stängs tidigast 2003 (NU3)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens bedömning att de villkor som riksdagen satt upp för stängning av den andra reaktorn i Barsebäcksverket (Barsebäck 2) inte är uppfyllda. Som förutsättning för stängningen gäller att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning av el. Regeringen bedömer att detta blir fallet senast före utgången av år 2003. Det är riksdagen som även i fortsättningen prövar om villkoren är tillgodosedda inför ett beslut att stänga Barsebäck 2. Riksdagen godkände vidare regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag - totalt ca 2,3 miljarder kronor - på energiområdet för 2001. Riksdagen beslutade även om ett nytt samlat system för att främja förnybar elproduktion baserat på handel med certifikat och förslag om investerings- och finansieringsplan m.m. för Affärsverket svenska kraftnät.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Barsebäck 2 stängs tidigast 2003 (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens bedömning att de villkor som riksdagen satt upp för stängning av den andra reaktorn i Barsebäcksverket (Barsebäck 2) inte är uppfyllda. Som förutsättning för stängningen gäller att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning av el. Regeringen bedömer att detta blir fallet senast före utgången av år 2003. Det är riksdagen som även i fortsättningen prövar om villkoren är tillgodosedda inför ett beslut att stänga Barsebäck 2. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag - totalt ca 2,3 miljarder kronor - på energiområdet för 2001. Riksdagen föreslås även godkänna regeringens förslag om ett nytt samlat system för att främja förnybar elproduktion baserat på handel med certifikat och förslag om investerings- och finansieringsplan m.m. för Affärsverket svenska kraftnät.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.