Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2002

Beslut

Anslag inom energiområdet (NU3)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,7 miljarder kronor i anslag inom energiområdet för 2003. Riksdagen uppmanar regeringen att återkomma i 2003 års vårproposition om de beräknade anslagsnivåerna 2004 för vissa anslag inom utgiftsområdet. Vidare beslutade riksdagen om investerings- och finansplan m.m. för Affärsverkskoncernen svenska kraftnät.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2002/03:1 punkt 1-8 samt till motion 2002/03:N394 yrkande 1. Delvis bifall till proposition 2002/03:1 punkt 9. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag inom energiområdet (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,7 miljarder kronor i anslag inom energiområdet för 2003. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma i 2003 års vårproposition om de beräknade anslagsnivåerna 2004 för vissa anslag inom utgiftsområdet. Riksdagen föreslås också godkänna regeringens förslag om investerings- och finansplan m.m. för Affärsverkskoncernen svenska kraftnät.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.