Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2007

Beslut

Anslag till energiområdet (NU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 2,8 miljarder i anslag till energiområdet. Riksdagen ställer sig också bakom regeringens förslag till investeringsplan och finansiella befogenheter för Svenska kraftnät samt till att Svenska kraftnäts ansvar för effektbalansen ska gälla i ytterligare tre år.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-25
Justering: 2007-11-27
Betänkande publicerat: 2007-12-10
Trycklov: 2007-12-07
Reservationer 10
Betänkande 2007/08:NU3

Anslag till energiområdet (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 2,8 miljarder i anslag till energiområdet. Utskottet ställer sig också bakom regeringens förslag till investeringsplan och finansiella befogenheter för Svenska kraftnät samt till att Svenska kraftnäts ansvar för effektbalansen ska gälla i ytterligare tre år.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-17
4

Beslut

Beslut: 2007-12-19
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energipolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ412 yrkandena 8-10, 12 och 14, 2007/08:MJ463 yrkande 9, 2007/08:MJ465 yrkande 22, 2007/08:N273 yrkandena 1 och 2, 2007/08:N279, 2007/08:N283, 2007/08:N286 yrkande 1, 2007/08:N320, 2007/08:N328, 2007/08:N348 yrkande 7, 2007/08:N377 yrkandena 1, 7, 8 och 10, 2007/08:N378 yrkandena 1-3 och 2007/08:N384 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m88009
c25004
fp23005
kd22002
v00193
mp00154
Totalt1581153442

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vattenfall AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ412 yrkandena 5 och 6, 2007/08:N287 yrkandena 8-10, 2007/08:N305, 2007/08:N348 yrkande 6 och 2007/08:N392 yrkandena 1-5.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m88009
c25004
fp23005
kd22002
v00193
mp00145
Totalt1581153343

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Sydlänken mellan Närke och Skåne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N242, 2007/08:N304, 2007/08:N360, 2007/08:N374 och 2007/08:N375.

Reservation 7 (v)

4. Svenska kraftnäts investeringsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 21 punkt 11.

Reservation 8 (mp)

5. Svenska kraftnäts finansiella befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för år 2008 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 21 punkt 12.

6. Lagen om effektreserv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 21 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 110 och 2007/08:N348 yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (mp)

7. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 35:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 35:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kr år 2009 och 360 000 000 kr under perioden 2010-2012

b) Bemyndigande för anslaget 35:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för anslaget 35:3 Insatser för uthållig energianvändning besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kr år 2009 och 195 000 000 kr under perioden 2010-2012.

c) Bemyndigande för anslaget 35:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 105 000 000 kr år 2009 och 175 000 000 kr under perioden 2010-2012.

d) Bemyndigande för anslaget 35:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 35:5 Energiforskning besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 820 000 000 kr år 2009 och 1 445 000 000 kr under perioden 2010-2012.

e) Godkännande rörande planeringsstöd för vindkraft m.m.
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om planeringsstöd för vindkraft m.m.

f) Bemyndigande för anslaget 35:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 35:9 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kr år 2009.

g) Godkännande rörande stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.

h) Bemyndigande för anslaget 35:10
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 250 000 000 kr år 2009 och 170 000 000 kr år 2010.

i) Bemyndigande för anslaget 35:11
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 35:11 Stöd för installation av solvärme besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kr år 2009 och 12 000 000 kr år 2010.

j) Anslag under utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning i bilaga 3.

k) Motioner rörande anslagen m.m.