Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets bet 2008/09:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2008

Beslut

Budgetanslag till energi (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag på cirka 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet Energi för 2009. När det gäller energipolitikens inriktning hänvisar riksdagen till att regeringen inom kort kommer att presentera närmare riktlinjer för energipolitiken i en särskild proposition.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-23
Justering: 2008-11-20
Betänkande publicerat: 2008-11-26
Trycklov: 2008-11-26
Reservationer 4
bet 2008/09:NU3

Budgetanslag till energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag på cirka 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet Energi för 2009. När det gäller energipolitikens inriktning hänvisar utskottet till att regeringen inom kort kommer att presentera närmare riktlinjer för energipolitiken i en särskild proposition.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-03
4

Beslut

Beslut: 2008-12-10
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energipolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkandena 81-83, 2008/09:MJ459 yrkande 27, 2008/09:N201, 2008/09:N204, 2008/09:N208, 2008/09:N226, 2008/09:N230, 2008/09:N244, 2008/09:N245, 2008/09:N256, 2008/09:N296, 2008/09:N327, 2008/09:N332, 2008/09:N375 yrkandena 1-3 och 2008/09:N440 yrkande 1.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m88009
c25004
fp20008
kd20004
v00202
mp00154
Totalt1531133548

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vattenfall AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N15 yrkandena 1-4, 2008/09:MJ457 yrkande 6, 2008/09:N1 yrkandena 7 och 8, 2008/09:N323 yrkandena 7-9, 2008/09:N355 och 2008/09:N409 samt lägger redogörelse 2007/08:RRS25 till handlingarna.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m88009
c25004
fp20008
kd20004
v02002
mp01504
Totalt153148048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kraftledningsprojektet Sydlänken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N250 och 2008/09:N263.

4. Energisystemets sårbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fö289 yrkandena 30 och 31.

5. Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiella befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2009-2011.

a) Svenska kraftnäts investeringsplan
Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2009-2011.

b) Svenska kraftnäts finansiella befogenheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 21 punkt 7.

6. Avgifter enligt naturgaslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att låta de myndigheter som tar ut avgifter för tillsyn och försörjningstrygghetsfrågor enligt naturgaslagen (2005:403) disponera sådana avgiftsintäkter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 21 punkt 9.

7. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. godkänna avtal och besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kr under 2010 och 120 000 000 kr under 2011.

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning godkänna avtal och besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kr under 2010 och 60 000 000 kr under 2011.

c) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft godkänna avtal och besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kr under 2010, högst 70 000 000 kr under 2011 och högst 70 000 000 kr under 2012.

d) Bemyndigande för anslaget 1:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:5 Energiforskning godkänna avtal och besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 1 250 000 000 kr under 2010, högst 880 000 000 kr under 2011, högst 680 000 000 kr under 2012 och högst 400 000 000 kr under 2013.

e) Bemyndigande för anslaget 1:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:9 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kr under 2010.

f) Bemyndigande för anslaget 1:10
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:10 Stöd för installation av solvärme besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 22 000 000 kr under 2010.

g) Anslag under utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställningen i bilaga 3.

h) Motioner angående anslagen m.m.
Riksdagen bifaller proposition 2008/09:1 utgiftsområde 21 punkterna 1-6 och 10 samt avslår motionerna 2008/09:C448 yrkandena 2, 3 och 7, 2008/09:N338, 2008/09:N374 yrkandena 1 och 3, 2008/09:N376 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N398 yrkande 1 och 2008/09:N430 yrkandena 1-3 och 16.