Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets bet 2011/12:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2011

Beslut

Budgetanslagen för energi 2012 (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet energi. Beslutet innebär bland annat följande:

  • Anslagen för energi ska uppgå till cirka 2,9 miljarder kronor 2012.
  • En investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2012-2014 godkänns. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft. Affärsverket ska också få finansiella befogenheter för 2012, som bland annat innebär att det får ta lån på upp till 6 miljarder kronor.
  • Uttaget av avgiften för elberedskapsavgiften ska få uppgå till högst 255 miljoner kronor 2012. Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete.
  • Regeringen får mandat att låta Svenska kraftnät förvärva svenska statens andel av tillgångarna i Swe-Pol Link AB och därefter likvidera detta bolag. Swe-Pol Link AB är en koncern som äger och driver en likströmsförbindelse mellan Sverige och Polen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-27
Justering: 2011-11-24
Betänkande publicerat: 2011-11-30
Trycklov: 2011-11-30
Reservationer 7
bet 2011/12:NU3

Budgetanslagen för energi 2012 (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet energi. Förslagen innebär bland annat följande:

  • Anslagen för energi ska uppgå till cirka 2,9 miljarder kronor 2012.
  • En investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2012-2014 godkänns. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft. Affärsverket ska också få finansiella befogenheter för 2012, som bland annat innebär att det får ta lån på upp till 6 miljarder kronor.
  • Uttaget av avgiften för elberedskapsavgiften ska få uppgå till högst 255 miljoner kronor 2012. Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete.
  • Regeringen får mandat att låta Svenska kraftnät förvärva svenska statens andel av tillgångarna i Swe-Pol Link AB och därefter likvidera detta bolag. Swe-Pol Link AB är en koncern som äger och driver en likströmsförbindelse mellan Sverige och Polen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-07
4

Beslut

Beslut: 2011-12-07
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och riktlinjer för energipolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 20,
2011/12:MJ307 av Emma Henriksson (KD) yrkandena 9-11,
2011/12:N205 av Jasenko Omanovic (S),
2011/12:N217 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S),
2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3-5,
2011/12:N258 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 2,
2011/12:N266 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S),
2011/12:N268 av Jenny Petersson m.fl. (M),
2011/12:N293 av Staffan Anger och Ulf Berg (båda M),
2011/12:N343 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkandena 1-4 och 7,
2011/12:N364 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 5,
2011/12:N404 av Lars Isovaara m.fl. (SD),
2011/12:N406 av Erik Almqvist och Josef Fransson (båda SD),
2011/12:N409 av Edward Riedl (M) och
2011/12:N415 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M900017
MP00205
FP20004
C19004
SD00172
V00154
KD16003
-0001
Totalt145935259

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Uppdrag till Energimyndigheten om förnybar energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M900017
MP02005
FP20004
C19004
SD17002
V01504
KD16003
-0001
Totalt162128059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Nationell strategi för biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M900017
MP02005
FP20004
C19004
SD17002
V01504
KD16003
-0001
Totalt162128059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Planeringsmål för solenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:N208 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:N231 av Kerstin Lundgren (C) och
2011/12:N415 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M890018
MP02005
FP20004
C18005
SD17002
V01504
KD16003
-0001
Totalt160128061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Kraftledningsprojektet Sydvästlänken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:N267 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda S).

6. Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiella befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Svenska kraftnäts investeringsplan
Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 11.

b) Svenska kraftnäts finansiella befogenheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 12.

7. Omstrukturering av Swe-Pol Link AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att låta Affärsverket svenska kraftnät förvärva svenska statens andel av tillgångarna i Swe-Pol Link AB och därefter likvidera bolaget Swe-Pol Link AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 13.

8. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kr under 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 90 000 000 kr under 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 2.

c) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kr under 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 3.

d) Bemyndigande för anslaget 1:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 278 000 000 kr under 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 4.

e) Bemyndigande för anslaget 1:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kr under 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 5.

f) Bemyndigande för anslaget 1:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:9 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 160 000 000 kr under 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 6.

g) Bemyndigande för anslaget 1:10
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:10 Elberedskap besluta om beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 290 000 000 kr under 2013-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 8.

h) Bemyndigande för anslaget 1:11
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:11 Energieffektiviseringsprogram besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 500 000 000 kr under 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 9.

i) Bemyndigande för anslaget 1:12
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:12 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kr under 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 10.

j) Avgiftsuttag för elberedskapsavgift
Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 7.

k) Anslag inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen inom utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 21 punkt 14.

l) Motioner om anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna
2011/12:N347 av Lars Johansson m.fl. (S),
2011/12:N367 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:N415 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1 och 5,
2011/12:N418 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 2 och
2011/12:N421 av Lars Isovaara m.fl. (SD).