Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2016

Beslut

Pengar till området energi (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelningen av cirka 2,9 miljarder kronor inom utgiftsområdet energi. Nästan hälften av pengarna, 1,42 miljarder kronor, går till energiforskning. 440 miljoner kronor går till att utveckla och stimulera spridningen av energitekniska lösningar. Resten av pengarna går bland annat till Statens energimyndighet och till insatser för energieffektivisering.

Riksdagen godkände även det statliga affärsverket Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2017-2020 och Svenska kraftnäts finansiella befogenheter för 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-10
Justering: 2016-11-24
Trycklov: 2016-11-28
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:NU3

Pengar till området energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelningen av cirka 2,9 miljarder kronor inom utgiftsområdet energi. Nästan hälften av pengarna, 1,42 miljarder kronor, föreslås gå till energiforskning. 440 miljoner kronor förslås gå till att utveckla och stimulera spridningen av energitekniska lösningar. Resten av pengarna går bland annat till Statens energimyndighet och till insatser för energieffektivisering.

Utskottet föreslår även att riksdagen godkänner det statliga affärsverket Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2017-2020 och Svenska kraftnäts finansiella befogenheter för 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-02
Debatt i kammaren: 2016-12-06
4

Beslut

Beslut: 2016-12-07
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för utgiftsområde 21

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1558 av Betty Malmberg (M) yrkande 1 och

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 76 0 0 8
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 287 19 0 43


2. Anslag inom utgiftsområde 21

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 21 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 21 punkt 4 och avslår motionerna

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17,

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 20 och 37,

2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3127 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:3438 av Rickard Nordin m.fl. (C) och

2016/17:3459 av Maria Weimer m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 21 punkt 5.

c) Godkännande av investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät
Riksdagen godkänner investeringsplanen för elförsörjning för 2017-2020 som riktlinje för Affärsverket svenska kraftnäts investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 21 punkt 2.

d) Finansiella befogenheter för Affärsverket svenska kraftnät
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 21 punkt 3.

e) Avgiftsuttag för elberedskapsavgiften
Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor under 2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 21 punkt 1.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 4 0 72 8
SD 0 40 0 8
MP 23 0 0 2
C 1 0 18 3
V 17 0 0 4
L 2 0 13 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 149 40 117 43


3. Svenska kraftnäts ekonomiska mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 76 0 0 8
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 17 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 289 17 0 43