Trafikutskottets betänkande
1998/99:TU01

Utgiftsområde 22 Kommunikationer


Innehåll

1998/99

TU1

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens
förslag till  anslag  för budgetåret 1999 inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer och övriga förslag
i budgetpropositionen inom utgiftsområdet. Vidare
behandlar utskottet 42 motioner som väcktes under
den allmänna motionstiden i år.

Till betänkandet har fogats 21 reservationer och 8
särskilda yttranden. De frågor som reservationerna
avser samt de partier som har avgett dem framgår av
avsnittet Hemställan (s. 86-91).
Moderata  samlingspartiets,  Kristdemokraternas,
Centerpartiets  och  Folkpartiet  liberalernas
budgetalternativ redovisas i de särskilda yttrandena
1-4 (s. 106-112).

Anslag

Finansutskottet har den 19 november 1998 ställt sig
bakom  regeringens  förslag  att  ramen  för
utgiftsområde 22 Kommunikationer bör fastställas
till 25,5 miljarder kronor för budgetåret 1999. I
budgetpropositionen redovisar regeringen hur den
anser att denna ram bör fördelas mellan olika
anslag. Den största delen av ramen, 22,9 miljarder
kronor, föreslås gå till vägar och järnvägar och då
främst infrastrukturåtgärder i form av investeringar
och  underhåll.  Utskottet  ställer  sig  bakom
regeringens samtliga förslag till medelsanvisningar.

Väg och järnväg

Utskottet föreslår att riksdagen för nästa budgetår
anvisar  12,5  miljarder kronor  till  anslaget
Väghållning och statsbidrag. Av dessa medel beräknas
4,7 miljarder kronor  gå  till  nationella och
regionala investeringar och 5,3 miljarder kronor
till drift och underhåll.
Utskottet föreslår också att riksdagen för nästa
budgetår  anvisar  6,7  miljarder  kronor  till
Banverkets anslag för banhållning.
Det statliga  bidraget  till  banhållningen på
Inlandsbanan bör enligt utskottets mening höjas med
7 miljoner kronor till 56 miljoner kronor.
En utgångspunkt för förslagen är att riksdagens
beslut   våren  1997  om  inriktningen  av
infrastruktursatsningarna  för perioden 1998-2007
skall fullföljas.

Sjö- och luftfart

En  uppgörelse har träffats mellan  regeringen,
Vänsterpartiet,  Miljöpartiet de gröna, Sveriges
redareförening och fackförbundet SEKO om hur det
statliga stödet till sjöfarten bör utformas. Enligt
uppgörelsen  skall  stödet  bygga  på den s.k.
bruttomodellen, som innebär full återbetalning av
skatt för de tillfälligt anställda och stöd till de
sociala avgifterna med 58 000 kr per årsarbetskraft
fr.o.m. år 1999 t.o.m. år 2001. Utskottet, som ser
mycket positivt på uppgörelsen, anser i likhet med
parterna bakom den att den skapar förutsättningar
för en god utveckling av svensk sjöfartsnäring.
Utskottet föreslår att anslaget Transportstöd till
Gotland höjs med 15 miljoner kronor med hänvisning
till att det är angeläget att klara godstrafiken på
ett tillfredsställande sätt under högtrafikperioden.
Ett nytt anslag Driftbidrag till kommunala
flygplatser bör inrättas. För nästa budgetår bör
riksdagen anvisa 105 miljoner kronor. Härutöver bör
Luftfartsverket finansiera ett sådant stöd med 10
miljoner kronor.

Post- och telekommunikation

Utskottet  föreslår  att riksdagen anvisar  147
miljoner kronor till Post- och telestyrelsen som är
central förvaltningsmyndighet för frågor om post-,
tele-  och  radiokommunikation. Vidare  föreslår
utskottet att 157 miljoner kronor anvisas för att
trygga  funktionshindrade  personers  behov  av
effektiva telekommunikationer och postservice. Till
Posten AB bör 200 miljoner kronor utbetalas som
ersättning för den rikstäckande betalnings- och
kassaservice som Posten tillhandahåller.

Statens järnvägar, kollektivtrafik och samhällsköpta
tjänster m.m.

Utskottet,  som  anser  det  viktigt  att  en
högkvalitativ och miljövänlig järnvägstrafik kan
erbjudas  på de marknader  där  järnvägen  har
utvecklingsmöjligheter,   ställer   sig  bakom
regeringens förslag till ekonomiska mål för SJ-
koncernen. Till köp av interregional persontrafik på
främst järnväg bör riksdagen anvisa 405 miljoner
kronor. Enligt gällande avtal bör trafikhuvudmännen
erhålla bidrag med 205 miljoner kronor för att de
tagit över ansvaret för trafikförsörjningen utmed
vissa länsjärnvägar.

Kommunikationsforskning och meteorologi

För att möjliggöra en kvalificerad
forskning på kommunikationsområdet
föreslår utskottet att riksdagen
till   Statens   väg-   och
transportforskningsinstitut   och
Kommunikationsforskningsberedningen
anvisar  29,8  respektive  169,3
miljoner kronor.

Betänkandets disposition

I betänkandet redovisas först de propositions- och
motionsyrkanden som utskottet behandlar (s. 3-12).
Efter varje yrkande anges i vilket avsnitt yrkandet
behandlas.

Betänkandet är därefter indelat i två huvudavsnitt.
I det första - Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer  -  behandlas  regeringens  och
motionernas förslag  till  medelsanvisningar för
budgetåret 1999. Dessa förslag redovisas i avsnitten
1-7. Utskottet tar ställning till  förslagen i
avsnitt 8.
I det andra - Övriga frågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer  -  (avsnitten  9-16)  behandlar
utskottet övriga frågor i budgetpropositionen och i
motionerna samt redovisar övergripande synpunkter på
uppföljning och utvärdering.
I bilaga 1 redovisas regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1996:20) om upphävande av lagen
(1979:1035)  med bemyndigande om
utjämning  av taxor  för  vissa
lastbilstransporter.  I bilaga 2
redovisas utskottets förslag till
beslut om anslag för budgetåret
1999 inom utgiftsområdet. I bilaga
3  redovisas  regeringens  och
partiernas    förslag    till
medelsanvisningar   för   nästa
budgetår inom utgiftsområdet.

BUDGETPROPOSITIONEN FÖR ÅR 1999

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regeringen (Kommunikationsdepartementet) föreslår i
budgetpropositionen för år 1999 (prop. 1998/99:1,
utg.omr. 22) att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1996:20) om upphävande av lagen (1979:1035)
med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa
lastbilstransporter (avsnitt 11),
2. godkänner en låneram om totalt 800 000 000 kr
för   Vägverket   för   såväl   inköp   av
omsättningstillgångar och anläggningstillgångar som
för byggande av broar som ersätter färjor (avsnitt
9),
3. godkänner att anslaget A 2 Väghållning och
statsbidrag får belastas med kostnader för ränta och
amortering av upptagna lån för väg E 6 delen
Stenungsund-Ljungskile,  väg  E  18/20  delen
Örebro-Arboga, väg E 4 delen Stora Åby-Väderstad,
väg E 22 delen Söderåkra-Hossmo samt väg E 4
trafikplats Hallunda (avsnitt 9),
4. godkänner att anslaget A 2 Väghållning och
statsbidrag får belastas med 18 000 000 kr för lösen
av   lån   samt   avvecklingskostnader   för
avgiftsanläggningen på Rödöbron (avsnitt 9),
5. godkänner att anslagen A 2 Väghållning och
statsbidrag och A 4 Banverket: Banhållning får
belastas för att täcka dels förluster vid infriandet
av kapitaltäckningsgarantin  till  SVEDAB,  dels
eventuella   förluster   i   samband   med
Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB (avsnitt 9),
6. godkänner en låneram om totalt 8 050 000 000 kr
för Banverket för investeringar i eldrifts- och
teleanläggningar,     produktions-     och
telenätsutrustning, rörelsekapital, finansiering av
omsättningstillgångar,  tidigareläggningskostnader
som   finansieras   med   bidrag    från
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) samt för statens andel
av  kapitalkostnader  för  lån  avseende  vissa
investeringar   i   Stockholmsområdet   enligt
överenskommmelse år 1983 mellan Statens järnvägar,
Stockholms läns landsting och staten (avsnitt 10),
7.  godkänner  att anslaget  A  4  Banverket:
Banhållning får belastas med kostnader för räntor
och   amorteringar   för  upptagna  lån  i
Riksgäldskontoret (avsnitt 10),
8. godkänner ekonomiska mål och investeringsplan
för Sjöfartsverket för perioden 1999-2001 i enlighet
med vad regeringen förordat (avsnitt 11),
9. bemyndigar regeringen att fastställa utdelning
och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet
med vad regeringen förordat (avsnitt 11),
10. bemyndigar regeringen att för år 1999 ge
Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet
med vad regeringen förordat (avsnitt 11),
11.  godkänner  vad  regeringen  anfört  om
Handelsflottans kultur- och fritidsråd (avsnitt 11),
12. godkänner ekonomiska mål och investeringsplan
för  Luftfartsverket  för perioden 1999-2001  i
enlighet med vad regeringen förordat (avsnitt 12),
13. bemyndigar regeringen att fastställa utdelning
och  skattemotsvarighet  för  Luftfartsverket  i
enlighet med vad regeringen förordat (avsnitt 12),
14. bemyndigar regeringen att för år 1999 ge
Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet
med vad regeringen förordat (avsnitt 12),
15. godkänner vad regeringen anfört om Statens
haverikommission (avsnitt 12),
16. bemyndigar regeringen att, för ändamål som
omfattas  av  ramanslaget C 2  Upphandling  av
samhällsåtaganden,  under år 1999 ikläda staten
ekonomiska förpliktelser  som inklusive tidigare
gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 200 000
000 kr efter år 1999 (avsnitt 13),
17. godkänner ekonomiska mål och investeringsplan
för Statens järnvägar för perioden 1999-2001 i
enlighet med vad regeringen förordat (avsnitt 14),
18. bemyndigar regeringen att för år 1999 ge
Statens  järnvägar  finansiella  befogenheter  i
enlighet med vad regeringen förordat (avsnitt 14),
19. bemyndigar regeringen att, för ändamål som
omfattas av ramanslaget D 2 Köp av interregional
persontrafik på järnväg m.m. under år 1999 upphandla
interregional persontrafik på  järnväg m.m. som
innebär utgifter om högst 404 000 000 kr under år
2000 (avsnitt 14),
20. bemyndigar regeringen att, för ändamål som
omfattas av ramanslaget D 2 Köp av interregional
persontrafik på järnväg m.m. under år 1999 upphandla
flygtrafik på sträckan Umeå-Östersund som innebär
utgifter om högst 5 000 000 kr under år 2000
(avsnitt 14),
21. bemyndigar regeringen att, för ändamål som
omfattas    av    ramanslaget    E    2
Kommunikationsforskningsberedningen, under år 1999
ikläda staten ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst
300 000 000 kr under åren 2000-2004 (avsnitt 15),
22. godkänner vad regeringen anfört om Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (avsnitt
15),
23. för budgetåret 1999 anvisar anslagen under
utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt följande
uppställning (tusental kronor): (avsnitt 8)
A 1 Vägverket: Administration, ramanslag,1 125 242
A 2 Väghållning och statsbidrag, ramanslag,12 479
738
A 3 Banverket: Sektorsuppgifter, ramanslag,786 593
A 4 Banverket: Banhållning, ramanslag,6 689 600
A 5 Från EG-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk, ramanslag,200 000
A                         6
Nationellt investeringsprogram för infrastruktur-
utveckling, obetecknat anslag,
1 650 000
B  1  Ersättning  för fritidsbåtsändamål m.m.,
obetecknat
anslag,  44 415
B 2 Transportstöd till Gotland, ramanslag,190 000
B 3 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.,
obetecknat anslag,   62 660
B 4 Bidrag till sjöfarten, ramanslag,405 000
B 5 Driftbidrag till kommunala flygplatser,
obetecknat anslag,   105 000
C 1 Post- och telestyrelsen, ramanslag,147 391
C 2 Upphandling av samhällsåtaganden, ramanslag,157
484
C 3  Ersättning till Posten AB för rikstäckande
betalnings- och kassaservice, ramanslag,
200 000
C 4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för
alarmeringstjänst enligt avtal, ramanslag,
140 000
C 5 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.,
ramanslag, 50 000
D 1 Ersättning till Statens järnvägar i samband med
utdelning från AB Swedcarrier, ramanslag,5 000
D 2  Köp av interregional persontrafik på järnväg
m.m.,
ramanslag, 405 000
D 3 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av
viss
kollektivtrafik, ramanslag,205 000
D 4 Viss internationell verksamhet, ramanslag,7 500
D 5 Kostnader för avveckling av Styrelsen för
riksfärdtjänst m.m., obetecknat anslag,
50
D 6 Rikstrafiken, ramanslag,10 000
E 1 Statens väg- och transportforskningsinstitut,
ramanslag, 29 822
E 2 Kommunikationsforskningsberedningen, ramanslag,
169 277
E 3  Statens  institut för kommunikationsanalys
(SIKA),
ramanslag, 43 852
E  4 Bidrag till Sveriges  meteorologiska  och
hydrologiska institut m.m., ramanslag,
192 690
Summa   25 501 314

MOTIONERNA
Motioner från den allmänna motionstiden 1998
1998/99:T203 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om Rikstrafikens
lokalisering till Dalarna (avsnitt 14).
1998/99:T205  av  Barbro  Johansson och  Mikael
Johansson (båda mp) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en  utredning  om  ett för Sverige
heltäckande riksresekort (avsnitt 14).

1998/99:T209 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson
(båda kd) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
att inrätta samåkningscentraler (avsnitt 15).

1998/99:T214 av Agne Hansson (c) vari yrkas
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att Banverket bör
initiera projektet Kustpilen med det miljövänliga
bränslet rapsmetylester i tågtrafik (avsnitt 10),
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna vad  i  motionen  anförts  om  en
Europavägsnumrering     på     sträckningen
London-Göteborg-Västervik-Moskva (avsnitt 9),
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om gemensam
numrering        på        Dackeleden
Linköping-Vimmerby-Hultsfred-Målilla-Virserum-Växjö-Hässleholm-Malmö
(avsnitt 9),
1998/99:T217 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) vari
yrkas
7. att riksdagen avslår förslaget att godkänna
ekonomiska  mål  och  investeringsplan   för
Luftfartsverket för perioden 1999-2001 i enlighet
med vad regeringen förordat (avsnitt 12),
8. att riksdagen avslår förslaget att bemyndiga
regeringen  att för år 1999 ge Luftfartsverket
finansiella befogenheter  i  enlighet  med  vad
regeringen förordat (avsnitt 12),
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om flygkapacitet i
Stockholmsområdet (avsnitt 12),
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om det statliga
stödet till kommunala flygplatser (avsnitt 8),
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om Rikstrafiken
(avsnitt 14),
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om el- och
hybridbilsforskningen (avsnitt 15),
15. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om beräknad
fördelning  på  anslag  inom  utgiftsområde  22
Kommunikationer för åren 2000 och 2001 enligt tabell
i motionen (avsnitt 8).
1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m) vari
yrkas
19. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om cyklismen
(avsnitt 9),
31. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna  vad  i  motionen  anförts  om
sjöfartspolitiken (avsnitt 11),
37. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna  vad  i  motionen  anförts  om
Gotlandstillägget (avsnitt 11),
39. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna  vad  i  motionen anförts  om  en
privatisering av SAS Sverige AB (avsnitt 12),
40. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna  vad  i  motionen  anförts  om  en
privatisering av Arlanda och Landvetters flygplatser
(avsnitt 12),
41. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts  om  Bromma
flygplats (avsnitt 12),
42. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om stöd till
kommunala flygplatser (avsnitt 8),
43. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om flygkapaciteten
i Stockholmsområdet (avsnitt 12),
44. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om privatisering
av delar av Luftfartsverkets verksamhet (avsnitt
12),
47. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om ersättning till
Posten AB rikstäckande betalningsservice (avsnitt
8).
1998/99:T221 av Per-Richard Molén m.fl. (m) vari
yrkas
1. att riksdagen beslutar att under anslaget A 2
Väghållning och statsbidrag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer anvisa 12 814 738 kr för år 1999 i
enlighet med vad som anförts i motionen (avsnitt 8),
2. att riksdagen beslutar att under anslaget A 3
Banverket: Sektorsuppgifter inom utgiftsområde 22
Kommunikationer anslå 774 577 000 kr för år 1999 i
enlighet med vad som anförts i motionen (avsnitt 8),
3. att riksdagen beslutar att under anslaget A 4
Banverket:  Banhållning  inom  utgiftsområde  22
Kommunikationer anslå 6 189 60 000 kr för 1999 i
enlighet med vad som anförts i motionen (avsnitt 8),
4. att riksdagen beslutar att under anslaget B 2
Transportstöd till Gotland inom utgiftsområde 22
Kommunikationer anslå 175 000 000 kr för år 1999 i
enlighet med vad som anförts i motionen (avsnitt 8),
5. att riksdagen beslutar att under anslaget B 4
Bidrag  till  sjöfarten  inom  utgiftsområde 22
Kommunikationer anslå 265 000 000 kr för år 1999 i
enlighet med vad som anförts i motionen (avsnitt 8),
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om hur stödet till
kommunala flygplatser skall konstrueras (avsnitt 8),
7. att riksdagen beslutar att avskaffa anslaget C 3
Ersättning  till  Posten  AB  för  rikstäckande
betalnings- och kassaservice inom utgiftsområde 22
Kommunikationer i enlighet med vad som anförts i
motionen (avsnitt 8),
8. att riksdagen beslutar att under anslaget D 2
Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m.
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer anslå 305 000
000 kr för år 1999 i enlighet med vad som anförts i
motionen (avsnitt 8),
9. att regeringen beslutar att avskaffa anslaget D
6 Rikstrafiken inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
i enlighet med vad som anförts i motionen (avsnitt
8),
10. att regeringen beslutar att under anslaget E 4
Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
anslå 172 690 000 kr för år 1999 i enlighet med vad
som anförts i motionen (avsnitt 8),
11. att riksdagen beslutar om ett nytt system för
beräkning  av banavgifter inom utgiftsområde 22
Kommunikationer i enlighet med vad som anförts i
motionen (avsnitt 10).
1998/99:T222 av Kenth Skårvik och Elver Jonsson
(båda fp) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om utförsäljning av SAS
(avsnitt 12),
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen  anförts om att de
kommunala flygplatsbolagen bör privatiseras eller
drivas i förvaltningsform (avsnitt 12),
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om sjöfarten
(avsnitt 11),
20. att riksdagen avslår regeringens förslag om ett
bemyndigande att för budgetåret 1998 vid behov
omfördela medel mellan anslagen A 2 och A 4 (avsnitt
8),
21.  att  riksdagen  med följande ändringar i
förhållande  till  regeringens  förslag  anvisar
anslagen under utgiftsområde  22 Kommunikationer
enligt uppställning (1 000 kr): (avsnitt 8)
Anslag          Regeringens förslag
Anslags-
förändring
A 1 Vägverket: Administration      1 125 242
-75 000
A 2 Väghållning och statsbidrag    12 479 738
-1 500 000
A 3 Banverket: Sektorsuppgifter      786 593
-75 000
A 4 Banverket: Banhållning 6 689 600
-1 250 000
Summa för utgiftsområdet         25 501 314
-2 900 000
1998/99:T223 av Johnny Gylling m.fl. (kd) vari yrkas
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen anförts om flerspråkig
vägskyltning (avsnitt 9),
21. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om gång- och
cykelpolitiska frågor (avsnitt 9),
29. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om Inlandsbanans
behov av ökade medel för banhållningen (avsnitt 10),
31. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en långsiktig
sjöfartspolitik, samt att den s.k. nettomodellen i
rederistödet skall införas enligt uppgjort avtal
mellan parterna (avsnitt 11),
42. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
utformning av ett gemensamt informationssystem för
kollektivtrafiken i Sverige (avsnitt 14),
43. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om avkastningskrav
på SJ (avsnitt 14),
49. att riksdagen  med  följande  ändringar i
förhållande  till  regeringens  förslag  anvisar
anslagen  under utgiftsområde 22 Kommunikationer
enligt uppställning (1 000 kr): (avsnitt 8)
Anslag          Regeringens förslag
Anslags-
förändring
A 1 Vägverket: Administration         1
125 242                  -30 000
A 2 Väghållning och statsbidrag
+20 000
A 3 Banverket: Sektorsuppgifter
786 593                  -30 000
Summa för utgiftsområdet    25 501 314-40 000
1998/99:T229 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
2. att riksdagen begär att regeringen återkommer
med förslag i vårpropositionen angående överföring
av medel från väganslagen till järnväg (avsnitt 8),
3. att riksdagen begär att regeringen återkommer
med förslag i vårpropositionen angående överföring
av medel från väganslagen till sjöfart (avsnitt 11).
1998/99:T230 av Sven Bergström m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att 500 miljoner
kronor mer än vad regeringen föreslår anvisas till
åtgärder  för  drift  och  underhåll  samt för
bärighetshöjande  åtgärder  för  budgetåret 1999
(avsnitt 8),
3. att riksdagen beslutar att anslå 670 miljoner
kronor till bidrag för enskilda vägar för budgetåret
1999 (avsnitt 8),
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om snabbtåg också på
stambanan i södra Norrlands inland (avsnitt 14),
8. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
system för upphandling av flygtrafiktjänster som är
regionalpolitiskt viktiga, i enlighet med vad som
anförts i motionen (avsnitt 14),
9. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan  lagändring  för  tillfälligt anställda i
enlighet med vad som anförts i motionen (avsnitt
11).
1998/99:T231 av Berit Andnor m.fl. (s) vari yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att hela
flygsektorn solidariskt bör bära kostnaderna för att
upprätthålla trafiken på vissa olönsamma linjer
(avsnitt 12),
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om samordning av
de olika trafikslagen så att hela Sverige får en god
kommunikationsstandard (avsnitt 14).
1998/99:T310 av Per-Richard Molén m.fl. (m) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att öka anslaget
till enskilda vägar med 150 miljoner kronor (avsnitt
8),
1998/99:T313 av Åke Sandström m.fl. (c) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om medelsbehovet för
enskilda vägar (avsnitt 8).

1998/99:T320 av Conny Öhman (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om översyn av dagens regler
för vägskyltning (avsnitt 9).

1998/99:T407 av Carl G Nilsson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om skyltning vid allmän väg
(avsnitt 9).

1998/99:T412 av Jan Backman och Ingvar Eriksson
(båda m) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
behovet av att småföretagare på landsbygden på ett
effektivt sätt kan göra de vägfarande uppmärksamma
på sin verksamhet (avsnitt 9),

1998/99:T414 av Åke Sandström och Viviann Gerdin
(båda c) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
enklare regler vid skyltning (avsnitt 9).

1998/99:T505 av Ulf Björklund (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad i motionen anförts om att överföra
bandelen Kristinehamn-Mora och samtliga tvärbanor
att förvaltas av Inlandsbanan AB (avsnitt 10),
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen anförts om behovet  av
upprustning  av  bandelarna  Sveg-Brunflo  och
Arvidsjaur-Gällivare (avsnitt 10),
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av ökat
banunderhåll på Inlandsbanan (avsnitt 10),
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad i motionen  anförts  om  gemensamma
överläggningar med alla berörda parter inför nytt
avtal år 2001 (avsnitt 10).
1998/99:T511 av Stefan Hagfeldt (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Banverket bör stå för
stängselkostnaderna  vid nyinvesteringar (avsnitt
10).

1998/99:T521 av Susanne Eberstein m.fl. (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om upphandling av
tågtrafik på sträckan Östersund-Sundsvall (avsnitt
14).

1998/99:T527 av Sven Bergström m.fl. (c, s, m, v,
kd, mp) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att snabbtågstrafik
mellan Stockholm och Östersund skall gå på stambanan
via Bollnäs och Ljusdal (avsnitt 14),
1998/99:T531 av Yvonne Ångström (fp) vari yrkas att
riksdagen  till  anslaget  A  6  Nationellt
investeringsprogram för infrastrukturutveckling inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 1999
anvisar 7 miljoner kronor utöver vad regeringen
föreslagit till Inlandsbanan (avsnitt 10).

1998/99:T542 av Rune Berglund och Berit Andnor (båda
s) vari yrkas (delvis) att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
järnvägstrafik  mellan  Stockholm  och Östersund
(avsnitt 14).

1998/99:T545 av Hans Andersson m.fl. (v) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om goda tågförbindelser
Stockholm-Hamburg och biltåg (avsnitt 14).

1998/99:T602 av Sten Andersson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att presentera förslag på
hur svensk sjöfartsnäring långsiktigt skall kunna
vara internationellt konkurrensduglig (avsnitt 11).

1998/99:T607 av Elizabeth Nyström och Maud Ekendahl
(båda m) vari yrkas att riksdagen avslår förslaget
om sänkt soliditet för Sjöfartsverket i enlighet med
vad som anförts i motionen (avsnitt 11).

1998/99:T613 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts  om  svensk
sjöfartspolitik (avsnitt 11).

1998/99:T615 av Johnny Gylling m.fl. (kd) vari yrkas
6. att riksdagen begär att regeringen skyndsamt tar
fram  erforderliga  förslag till lagändringar i
enlighet   med   sjöarbetsmarknadens   parters
överenskommelse (TAP-avtalet) från 1997 (avsnitt
11),
1998/99:T620 av Agne Hansson och Lena Ek (båda c)
vari  yrkas att riksdagen som sin mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
nödvändigheten av en snabbfärja i daglig trafik året
om i Gotlandstrafiken (avsnitt 8).

1998/99:T626 av Lilian Virgin (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av att beslut som
leder  till  jämlika konkurrensförhållanden  för
fraktkostnaderna  till  och från Gotland fattas
snarast (avsnitt 11).

1998/99:T628 av Camilla Dahlin-Andersson och Eva
Flyborg (båda fp) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  Sveriges
förhållningssätt till EU:s riktlinjer till stöd för
sjöfarten (avsnitt 11).
1998/99:T702 av Bertil Persson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fortsatt utveckling av
Bromma flygplats (avsnitt 12).

1998/99:T703 av Stig Eriksson m.fl. (v) vari yrkas
2. att riksdagen begär att regeringen tillsätter en
utredning med uppgift att se över avregleringens
konsekvenser  för  den  regionala  balansen  i
inrikesflyget (avsnitt 12).
1998/99:T705 av Agne Hansson och Lena Ek (båda c)
vari yrkas att  riksdagen hos regeringen begär
förslag till en närmare utformning av ett system med
statlig upphandling av regionalpolitiskt viktiga
flygtrafiktjänster för att sänka flygpriserna till
och från Gotland (avsnitt 14).

1998/99:T706 av Carin Lundberg m.fl. (s) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen  anförts om den kommande
upphandlingen av regional- och sjukvårdspolitiskt
motiverad interregional flygtrafik i Norrland från
år 2000 (avsnitt 14).

1998/99:T707 av Kristina Zakrisson och  Lennart
Klockare (båda s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behov av förlängning av start- och
landningsbanan vid Kiruna flygplats (avsnitt 12).

1998/99:T909 av Gunnel Wallin (c) vari yrkas att
riksdagen   hos   regeringen   begär   att
Miljöteknikdelegationens uppdrag utvidgas så att
teknikupphandling av miljöanpassade mindre bussar
kan genomföras (avsnitt 15).

1998/99:T910 av Gunnel Wallin (c) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att påskynda införandet av
tekniker som minskar tunga fordons hälsovådliga
utsläpp (avsnitt 15).

1998/99:Fi210 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari yrkas
22. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag
inom utgiftsområde 22 i enlighet med vad i motionen
anförts (avsnitt 8).
1998/99:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari
yrkas
18. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar
anslagen  under utgiftsområde 22 Kommunikationer
enligt bilaga 2 i motionen (avsnitt 8).
1998/99:N337 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari yrkas

19. att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en översyn av
nuvarande regler för skyltning i
anslutning till väg (avsnitt 9).

Utskottet

Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer
Inledning

I  avsnitten  1-7  redovisas  regeringens  och
motionernas  förslag  till medelsanvisningar för
budgetåret 1999 inom utgiftsområdet. I avsnitt 8
redovisas utskottets ställningstagande till dessa
förslag. De yrkanden som behandlas är:
- proposition 1998/99:1, utgiftsområde 22, yrkande
23,
- motion T217 yrkandena 10 och 15 av Marianne
Samuelsson m.fl.
(mp),
- motion T220 yrkandena 42 och 47 av Per-Richard
Molén m.fl.
(m),
- motion T221 yrkandena 1-10 av Per-Richard Molén
m.fl. (m),
- motion T222 yrkandena 20-21 av Kenth Skårvik och
Elver Jons-
son (båda fp),
- motion T223 yrkande 49 av Johnny Gylling m.fl.
(kd),
- motion T229 yrkande 2 av Gudrun Schyman m.fl. (v),
- motion T230 yrkandena 1 och 3 av Sven Bergström
m.fl. (c),
- motion T310 yrkande 1 av Per-Richard Molén m.fl.
(m),
- motion T313 av Åke Sandström m.fl. (c),
- motion T620 av Agne Hansson och Lena Ek (båda c),
- motion Fi210 yrkande 22 av Lennart Daléus m.fl.
(c),
- motion Fi211 yrkande 18 av Lars
Leijonborg m.fl. (fp).

1 Vägverket

1.1 Anslaget A 1 Vägverket: Administration

Från anslaget finansieras kostnader för ledning,
ekonomiadministration,    personaladministration,
planering  och  uppföljning  av  verksamheten,
expertstöd internt, intern utveckling samt övriga
kostnader  som  ej  är  direkt hänförliga till
Vägverkets produkter och tjänster.

Regeringen föreslår ett ramanslag på 1,1 miljarder
kronor. Beloppet är något lägre än det som anvisats
för  innevarande budgetår. Regeringen framhåller
vikten  av  att  Vägverket söker begränsa sina
kostnader för administration och förvaltning.

1.2 Anslaget A 2 Väghållning och
statsbidrag

För innevarande budgetår har under anslaget anvisats
11,9 miljarder kronor med följande av regeringen
bestämda fördelning på anslagsposter:

--------------------------------------------------
Område     Anslagspost       Belopp
(miljoner
kronor)
--------------------------------------------------
Sektorsuppgifter               776
--------------------------------------------------
Myndighetsuppgifter              430
--------------------------------------------------
Statlig
väghållning
--------------------------------------------------
Investeringar  i
nationell plan
2 334
--------------------------------------------------
Investeringar  i     1 900
länsplaner
--------------------------------------------------
Drift     och     5 279
underhåll
--------------------------------------------------
Bidrag
--------------------------------------------------
Drift och byggande
av en-skilda vägar
566
--------------------------------------------------
Storstadsöverenskommelser
200
--------------------------------------------------
Kollektivtrafikanläggningar  151
--------------------------------------------------
Förbättring   av
miljö     och
trafiksäkerhet        139
--------------------------------------------------
Ökad
tillgänglighet för
kollektivtrafiken       82
--------------------------------------------------
Summa                   11 857
--------------------------------------------------
1.2.1 Regeringens förslag

Regeringen  föreslår en medelsanvisning på 12,5
miljarder kronor för nästa budgetår. Utgångspunkt
för  hur medlen skall användas är,  framhåller
regeringen,   främst  riksdagens  beslut  om
infrastrukturinriktning  för framtida transporter
(prop.  1996/97:53,  bet.  1996/97:TU7,  rskr.
1996/97:174)  och  riksdagens  beslut  om  det
trafiksäkra samhället  (prop.  1996/97:137, bet.
1997/98:TU4, rskr. 1997/98:11). Regeringen erinrar
vidare om att den under våren 1998 fastställt den
nationella planen för vägtransportsystemet för åren
1998-2007, medan länsstyrelserna  har fastställt
länsplaner för regional infrastruktur för samma
period.
I propositionen anges fördelningen på anslagsposter
för  budgetåret  1999 enligt följande (miljoner
kronor):
-----------------------------------------------
Anslagspost
Belopp
-----------------------------------------------
Sektorsuppgifter              785
-----------------------------------------------
Investeringar i nationell plan      2 535
-----------------------------------------------
Södra       länken/Övriga      400
Stockholmsprojekt
-----------------------------------------------
Investeringar i regional plan      2 175
-----------------------------------------------
Drift och underhåll           5 331
-----------------------------------------------
Myndighetsutövning             495
-----------------------------------------------
Enskilda vägar               100
-----------------------------------------------
Storstad                  658
-----------------------------------------------
Summa                  12 479
-----------------------------------------------
Regeringen anser att 500 miljoner kronor av de medel
som är beräknade för Vägverket tills vidare bör
ställas till regeringens disposition. Om Banverket
visar sig ha behov av ytterligare medel än vad
regeringen nu bedömer kommer detta att underställas
riksdagens prövning i samband med vårpropositionen
år 1999. I annat fall bör dispositionsrätten övergå
till Vägverket.

1.2.2 Motionsförslag

I motion T221 föreslår Per-Richard Molén m.fl. (m)
en ökning av anslaget med 335 miljoner kronor
jämfört med regeringens förslag.  Det betyder ökade
resurser till vägutbyggnad, framhåller motionärerna,
samt att vi kan förbättra standarden på det enskilda
vägnätet och höja den passiva säkerheten i vägnätet.

I motion T230 (yrkande 1) framhåller Sven Bergström
m.fl. (c) att 500 miljoner kronor mer än vad
regeringen förordar bör anvisas till åtgärder för
drift och underhåll  samt  för bärighetshöjande
åtgärder. Motionärerna betonar att avstängningar
eller  dålig  framkomlighet  innebär  betydande
merkostnader för näringslivet.

Enligt samma motion (yrkande 3) bör anslagsposten
Enskilda vägar höjas till 670 miljoner kronor.
Motionärerna understryker att de enskilda vägarna är
viktiga inte bara för dem som bor utmed dessa vägar
utan också är en förutsättning för utveckling av
näringslivet,  ökad  sysselsättning  och  ökad
tillgänglighet.

I motion T310 uttalar Per-Richard Molén m.fl. (m)
att den anslagspost som avser enskilda vägar bör
öka med 150 miljoner kronor. Av detta belopp bör 100
miljoner kronor användas för bidragshöjningar samt
för särskilda insatser för förbättringar på och
beläggning av de enskilda vägarna. Resterande 50
miljoner kronor  bör enligt motionärerna användas
för bärighetsinsatser på det enskilda vägnätet.

Åke Sandström (c) uttalar i motion
T313  att anslagsposten Enskilda
vägar bör uppgå till 660 miljoner
kronor.   Denna   ökning   av
anslagsposten i förhållande till
regeringens förslag  bör,  säger
motionären, finansieras genom en
omfördelning inom anslaget A2.

2 Banverket

2.1 Anslaget A 3 Banverket:
Sektorsuppgifter

Anslaget      finansierar      Banverkets
administrationskostnader, Tågtrafikled-ningens och
Järnvägsinspektionens  kostnader, statligt bidrag
till Inlandsbanan samt verksamheter som bedrivs inom
ramen  för Banverkets sektorsansvar,  exempelvis
forsknings-    och    utvecklingsverksamhet,
internationellt   arbete,   samhälls-   och
transportplanering samt trafiksäkerhetsfrågor.

2.1.1 Regeringens förslag

Regeringen föreslår ett ramanslag för Banverkets
sektorsuppgifter  på drygt 786 miljoner  kronor.
Jämfört med innevarande år innebär medelsberäkningen
en  resursförstärkning   för  forskning  och
utvecklingsverksamhet,  internationellt  arbete,
insatser inom miljöområdet  samt  planering och
uppföljning    inom    järnvägssektorn.   I
anslagsberäkningen ingår vidare en ökning av det
statliga bidraget till banhållningen på Inlandsbanan
med 7 miljoner kronor till 56 miljoner kronor.

2.1.2 Motionsförslag

Förslag  om  minskade  anslagsanvisningar  till
Banverkets  sektorsuppgifter  redovisas  i  fyra
motioner.

Per-Richard Molén m.fl. (m) framhåller i motion T221
att  Banverket  bör  kunna  klara  det  ökade
resursbehovet inom ramen för sitt nuvarande anslag.
Mot denna bakgrund föreslås  en  minskning  av
regeringens medelsberäkning, med drygt 12 miljoner
kronor till 774,6 miljoner kronor.

Johnny Gylling m.fl. (kd) bedömer i motion T223 att
med Banverkets nya organisation kan verksamheten
effektiviseras och utrymme skapas för ytterligare
rationaliseringar. Banverket föreslås därför åläggas
ett allmänt besparingsbeting som gör att anslaget
kan reduceras med 30 miljoner kronor.

Även i motionerna Fi211 och T222 (båda fp) bedöms
att  regeringens  medelsberäkning för Banverkets
sektorsuppgifter bör kunna minskas. Kenth Skårvik
och Elver Jonsson framhåller i motion T222 att
anslaget bör reduceras med 75 miljoner kronor.

2.2 Anslaget A 4 Banverket: Banhållning

Från anslaget finansieras drift och underhåll av de
järnvägar    som    Banverket    förvaltar,
investeringsåtgärder  på stomjärnvägar, regionala
järnvägsinveste-ringar samt kapitalkostnader som är
förknippade  med  lån  för  investeringar  i
järnvägsanläggningar.

2.2.1 Regeringens förslag

Regeringen föreslår ett ramanslag för Banverkets
banhållning på drygt 6 689 miljoner kronor. Av
propositionen framgår att anslaget beräknas fördelas
på anslagsposter enligt följande:

----------------------------------------------
Anslagspost           Belopp
(miljoner
kronor)
----------------------------------------------
Drift och underhåll av statliga
järnvägar                2 250
----------------------------------------------
Lånekostnader        för
infrastrukturinvesteringar        895
----------------------------------------------
Regionala järnvägsinvesteringar
450
----------------------------------------------
Investeringar i stomjärnvägar
3 094
----------------------------------------------
Regeringen anger att anslagsposten för drift och
underhåll  har förstärkts med hänsyn till  att
Banverket tagit över ansvaret för vissa anläggningar
som SJ tidigare ansvarade för. Medelsberäkningen
för regionala järnvägsinveste-ringar innebär att ca
80 % av de järnvägsinvesteringar som ingår  i
länsplanerna  för  år  1999  kan  genomföras.
Beträffande investeringar i stomjärn-vägar anges att
den beräknade anslagsnivån med tillägg för extern
finansiering motsvarar ca 97 % av den genomsnittliga
nivån i stomnätsplanen.

2.2.2 Motionsförslag

Förslag  om  minskade  medelsanvisningar  för
banhållning redovisas i tre motioner.

Per-Richard Molén m.fl. (m) förordar i motion T221
att  Banverkets verksamhet utsätts för en ökad
konkurrens. Det bör gälla såväl baninvesteringar som
banunderhållet.  Mot denna bakgrund föreslås en
minskning av regeringens medelsberäkning med 500
miljoner kronor till 6 189 miljoner kronor.

Folkpartiet liberalerna bedömer i motionerna Fi211
och  T222 att regeringens  medelsberäkning  för
Banverkets banhållning bör kunna reduceras. Kenth
Skårvik och Elver Jonsson anger i motion T222 att
anslaget bör minskas med 1 250 miljoner till 5 439
miljoner kronor.

2.3 Anslaget A 5 Från EG-budgeten
finansierade stöd till Transeuropeiska
nätverk

Från anslaget bekostas utbetalning av finansiellt
stöd  från  Europeiska gemenskapen till svenska
projekt inom området transeuropeiska nätverk (TEN)
för  infrastrukturerna  inom  transport  och
telekommunikationer. Av budgetpropositionen framgår
att finansiellt stöd hittills har beviljats för
bl.a. Öresundsförbindelsen  samt  för  väg- och
järnvägsprojekt inom den nordiska triangeln.  I
enlighet  med  principen  om  bruttoredovisning
redovisas stödet på inkomsttitel i statsbudgeten
samt i form av anslag på statsbudgetens utgiftssida.

Regeringen föreslår att anslaget beräknas till 200
miljoner kronor. Beräkningen grundas på en bedömning
av hur stort stöd som kan påräknas under år 1999.

2.4 Anslaget A 6 Nationellt
investeringsprogram för
infrastrukturutveckling

Från anslaget bekostas återbetalningen av vissa
skulder och andra åtaganden staten har inom ramen
för  de särskilda storstadsöverenskommelserna  i
Stockholm och Göteborg samt för Inlandsbanan.

Regeringen föreslår ett obetecknat
anslag för år  1999  om 1 650
miljoner kronor.

3 Sjöfart

3.1 Anslaget B 1 Ersättning för
fritidsbåtsändamål

Från  anslaget  finansieras   tjänster  inom
Sjöfartsverkets  verksamhetsområde,  bl.a.  för
fritidsbåtssektorn,  som  inte  finansieras  via
handelssjöfarten.

Regeringen  föreslår  för  nästa  budgetår  ett
obetecknat anslag på 44,4 miljoner kronor, vilket
motsvarar anslagsnivån för innevarande budgetår.

3.2 Anslaget B 2 Transportstöd för Gotland

Från  anslaget  ges  bidrag  för  person-  och
godsbefordran i linjetrafiken på Gotland.

3.2.1 Regeringens förslag

Regeringen föreslår ett ramanslag  på 190 miljoner
kronor, vilket innebär en ökning med 15 miljoner i
kronor i jämförelse  med  innevarande budgetår.
Anslagsökningen behövs enligt regeringen för att
finansiera  en ökad färjekapacitet  även  under
högtrafikperioden juni-augusti 1999.

3.2.2 Motionsförslag

I motion T221 framhåller Per-Richard Molén m.fl. (m)
att anslaget bör minskas med 15 miljoner kronor i
jämförelse med regeringens förslag (yrkande 4).
Motionärerna bedömer att färjetrafiken på Gotland
kan öka utan kostnad för staten, om nuvarande
monopol i färjetrafiken slopas och därmed även andra
operatörer än den  nuvarande  tillåts trafikera
Gotland.

I motion T620 pekar Agne Hansson och Lena Ek (båda
c) på att den nya snabbfärjan till Gotland planeras
trafikera ön endast sommartid. Rederiet har enligt
motionärerna beräknat merkostnaden för att köra
dagliga turer året runt till 21 miljoner kronor.
Motionärerna vill att staten skall bidra med det
beloppet, varvid 11 miljoner  kronor  tas från
anslaget B 4 Bidrag till sjö-farten och 10 miljoner
kronor från anslaget B 1 Ersättning för fritidsbåts-
ändamål m.m.

3.3 Anslaget B 3 Ersättning till viss
kanaltrafik m.m.

Under  anslaget utgår bidrag till täckande  av
underskott  för drift av Trollhätte och Säffle
kanaler   samt   ersättning   till   Vänerns
seglationsstyrelse.

För  budgetåret  1999 föreslår  regeringen  att
riksdagen anvisar ett obetecknat anslag på 62,7
miljoner kronor.

3.4 Anslaget B 4 Bidrag till sjöfarten

3.4.1 Bakgrund

Riksdagen fattade ett sjöfartpolitiskt beslut i
december 1996 (prop. 1996/97:1 utg.omr. 22, bet.
1996/97:TU1, rskr. 1996/97:115). Enligt beslutet
skall staten tillförsäkra den svenska handelsflottan
rimliga konkurrensvillkor och härigenom tillvarata
sjöfartens   möjligheter   att   såsom   en
konkurrenskraftig     exportnäring    stärka
betalningsbalansen. Vidare skall enligt beslutet
bidrag till den svenskflaggade handelsflottan lämnas
för arbetsgivares kostnader för skatt och sociala
avgifter t.o.m. år 2001. Syftet med bidraget är att
stärka den internationella konkurrenskraften. För
budgetåret 1997 anvisades ett ramanslag på 400
miljoner kronor. Bidraget till de sociala avgifterna
uppgick  till  29 000 kr per kalenderår  och
årsarbetskraft.
Även för budgetåret 1998 anvisade riksdagen till en
början 400 miljoner kronor under anslaget B 4
Bidrag till sjöfarten (prop. 1997/98:1 utg.omr. 22,
bet. 1997/98:TU1, rskr. 1997/98:104).  Våren 1998
anvisade  riksdagen,  på  tillläggsbudget  för
budgetåret 1998, ytterligare 110 miljoner kronor
under anslaget (prop. 1997/98:150 utg.omr. 22, bet.
1997/98:FiU20, rskr. 1997/98: 318 och 319).  Av
detta belopp skulle 40 miljoner kronor användas för
en tillfällig höjning, fr.o.m. den 1 juli 1998, av
bidraget till sociala avgifter från 29 000 kr till
45  000  kr per kalenderår och årsarbetskraft.
Resterande 70 miljoner kronor utgjorde en för år
1998 temporär ökning av anslaget som hängde samman
med slopandet av sjömansskatten den 31 december
1997.

3.4.2 Regeringens överväganden och förslag

I årets budgetproposition framhåller regeringen att
flera  länder inom EU, bl.a. Nederländerna och
Tyskland,  har  förstärkt  sina näringspolitiska
insatser på sjöfartsområdet. Detta har påverkat den
svenska handelsflottans konkurrenskraft negativt.
1996 års sjöfartspolitiska beslut behöver förstärkas
för att man skall kunna bryta nuvarande trend i
fråga om utflaggning.  Så  kan  ske  genom en
kombination av statliga åtgärder och åtgärder som
sjöfartsnäringen själv vidtar i syfte att minska
kostnadsgapet    gentemot   våra   närmaste
konkurrentländer. Regeringen säger sig ha för avsikt
att höja bidraget till  sjöfarten  för sociala
avgifter  till  48  000 kr per kalenderår och
årsarbetskraft,  när  sjöarbetsmarknadens  parter
kommit överens om åtgärder som påtagligt förbättrar
den svenska handelsflottans konkurrenskraft.  Om
sådan  överenskommelse  inte  träffas,  kommer
regeringen att besluta att bidraget till sociala
avgifter skall återgå till 29 000 kr. Tills vidare
bör anslaget ligga kvar på nivån 405 miljoner
kronor,  säger  regeringen  och  föreslår  en
medelsanvisning med det beloppet för nästa budgetår.

3.4.3 Motionsförslag

I motion 1998/99:T221 framhåller
Per-Richard Molén m.fl. (m) att
anslaget  bör  minskas  med 140
miljoner  kronor  jämfört  med
regeringens förslag. Vi  avvisar
bidrag  till  enskilda näringar,
säger motionärerna, och vi ställer
oss   också   avvisande  till
riksdagsbeslutet i  våras om en
höjning av bidraget till kostnader
för sociala avgifter från 29 000 kr
till 45 000 kr per kalenderår och
årsarbetskraft.  Regeringen  står
fast vid den modellen trots att
parterna kommit överens om  ett
avtal  som  inte förutsätter en
höjning av bidraget.

4 Luftfart

4.1 Anslaget B 5 Driftbidrag till
kommunala flygplatser

4.1.1 Regeringens förslag

Våren 1998 beslutade riksdagen att staten, inom
ramen för ett oförändrat delat huvudmannaskap för
luftfartens infrastruktur, skulle ta ett större
ansvar för driften vid kommunala flygplatser (prop.
1997/98:56, bet. 1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266). I
enlighet med riksdagsbeslutet föreslår regeringen
ett nytt anslag för driftbidrag till kommunala
flygplatser.  Det  nya  stödet  skall  enligt
riksdagsbeslutet införas budgetåret 1999 och ersätta
dels  nuvarande  driftbidrag  till  kommunala
flygplatser  i  skogslän, dels det provisoriska
resultatutjämningsbidraget från Luftfartsverket till
de största kommunala  flygplatserna.  Regeringen
föreslår att stödet totalt omfattar 115 miljoner
kronor, varav 105 miljoner kronor anvisas över det
nu föreslagna anslaget medan återstoden, 10 miljoner
kronor, bestrids av Luftfartsverket i dess egenskap
av sektorsmyndighet.

4.1.2 Motionsförslag

I motion Fi210 kräver Lennart Daléus m.fl. (c) att
Luftfartsverket tar ett regionalpolitiskt ansvar.
Därför bör hela det föreslagna stödet, 115 miljoner
kronor, tas ut inom sektorn (yrkande 22).

I motionerna T220 (m) yrkande 42
och T221 (m) yrkande 6 säger sig
Per-Richard Molén m.fl. acceptera
det  av  regeringen  redovisade
förslaget  såvitt gäller stödets
storlek och fördelning på anslag
respektive  sektorsbidrag. Enligt
motionärerna är det angeläget att
staten  bidrar  till att  klara
trafikförsörjningen   vid   de
kommunala   flygplatserna.  Men
stödreglerna bör ändras. Stödet bör
gå till upphandling av trafik, inte
till    finansiering     av
terminalanläggningar.

5 Post- och telekommunikation samt
informations-teknik

5.1 Anslaget C 1 Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) är sektorsmyndighet
inom post- och teleområdet. Myndighetens uppgift är
att utöva tillsyn över operatörerna på post- och
telemarknaderna. Antalet anställda uppgår till ca
160. Verksamheten finansieras med avgifter  som
inlevereras på särskild inkomsttitel. Avgifterna tas
ut av dem som berörs av myndighetens verksamhet.
Sådana offentligrättsliga avgifter får dock inte
disponeras    av    myndigheten.    Även
förvaltningskostnader    för    verksamheterna
Totalförsvar samt samhällsåtaganden finansieras från
detta anslag.  Denna del av anslaget finansieras
dock inte med avgifter.

Regeringen föreslår en medelsanvisning  på 147,4
miljoner kronor för nästa budgetår.

5.2 Anslaget C 2 Upphandling av
samhällsåtaganden

Anslaget används till att trygga funktionshindrades
behov  av  effektiva  telekommunikationer  och
posttjänster genom upphandling.

Regeringen föreslår ett ramanslag på 157,5 miljoner
kronor för nästa budgetår.

5.3 Anslaget C 3 Ersättning till Posten AB
för rikstäckande betalnings- och
kassaservice

5.3.1 Regeringens förslag

Regeringen erinrar om att den tillsatt en utredning
med uppgift att se över statens ansvar för den
grundläggande      betaltjänsten      och
kontantförsörjningen. Den nuvarande ordningen med
ersättning  till  Posten  AB  bör tills vidare
bibehållas i väntan på resultatet av utredningen.
Regeringen föreslår ett ramanslag på 200 miljoner
kronor för nästa budgetår.

5.3.2 Motionsförslag

I motion T220 framhåller Per-Richard Molén m.fl.
(m) att staten skall ha ett övergripande ansvar för
att det finns en rikstäckande postservice. Om det
behövs skall en sådan upphandlas i konkurrens på
marknaden inom de regioner där detta är motiverat.
Den ersättning till  Posten  AB som regeringen
föreslår avvisas eftersom den enligt motionärerna
framstår som en förtäckt statlig subvention.

I motion T221 yrkar Per-Richard Molén m.fl. (m) att
riksdagen beslutar av-skaffa anslaget Ersättning
till Posten AB för rikstäckande betalningsservice.

5.4 Anslaget C 4 Ersättning till SOS Alarm
Sverige AB för alarmeringstjänst enligt
avtal

Anslaget används till ersättning till SOS Alarm
Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal.

Regeringen  föreslår  en medelsanvisning på 140
miljoner kronor för nästa budgetår.

5.5 Anslaget C 5 Informationsteknik:
Telekommunikation m.m.

Regeringen framhåller att anslaget har använts bl.a.
till  att  finansiera  IT-kommissionen,  2000-
delegationen, Infrastrukturutredningen, Utredningen
avseende  domännamn  samt  till  att  stödja
punktinsatser som leder till att nya användargrupper
kommer i kontakt med informationsteknik. Regeringen
erinrar också om att den i en skrivelse till
riksdagen (skr. 1998/99:2) lämnat en redogörelse för
den allmänna utvecklingen på IT-området samt för
vidtagna och pågående åtgärder inom  ramen för
handlingsprogrammet för att bredda och utveckla
användningen  av  informationsteknik.  För nästa
budgetår föreslår regeringen ett ramanslag på 50
miljoner kronor.

6     Statens    järnvägar,
kollektivtrafik och samhälls-köpta
tjänster m.m.

6.1 Anslaget D 1 Ersättning till Statens
järnvägar i samband med utdelning från AB
Swedcarrier

SJ-koncernen består av affärsverket SJ, som är
moderföretag, och AB Swedcarrier, som är helägt av
affärsverket och fungerar som ett sammanhållande
företag för SJ:s bolagsgrupp. Järnvägstrafiken är
koncentrerad till affärsverket SJ. Anslaget används
för att möjliggöra  en  resultatutjämning  inom
koncernen  då  AB Swedcarrier inte står i ett
skatterättsligt koncernförhållande till affärsverket
SJ.

Regeringen föreslår att SJ även fortsättningsvis bör
få tillföras det belopp som AB Swedcarrier betalar i
skatt till följd av att koncernbidrag inte kan ges
från AB Swedcarrier till affärsverket  SJ. För
budgetåret 1999 beräknas ett ramanslag på 5 miljoner
kronor för ändamålet.

6.2 Anslaget D 2 Köp av interregional
persontrafik på järnväg m.m.

Anslaget   används   för   upphandling   av
regionalpolitiskt    angelägen   interregional
persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Umeå
och Östersund.

6.2.1 Regeringens förslag

Regeringen föreslår ett anslag på 405 miljoner
kronor  för  budgetåret 1999.  Medelsberäkningen
grundas på att avtal tecknats om dels interregional
järnvägstrafik på 13 linjer, dels flygtrafik mellan
Östersund och Umeå.

6.2.2 Motionsförslag

Per-Richard Molén m.fl. (m) framhåller i motion T221
att med en konkurrensutsättning av persontrafiken
och en genomförd fullständig avreglering av den
långväga busstrafiken är det inte längre nödvändigt
att finansiera olönsam järnvägstrafik. Mot denna
bakgrund  förordas  en minskning av regeringens
anslagsberäkning med 100 miljoner kronor till 305
miljoner kronor för år 1999 (yrkande 8).

6.3 Anslaget D 3 Ersättning till
trafikhuvudmännen för köp av viss
kollektivtrafik

Från  anslaget  ges statsbidrag i enlighet med
gällande avtal till vissa trafikhuvudmän under i
huvudsak en tioårsperiod för att de tagit över
ansvaret för persontrafiken utmed 18 länsjärnvägar.
För 17 av de 18 linjerna upphör avtalen år 2000.
Vidare ersätts från anslaget trafikhuvudmännen längs
Inlandsbanan med 36 miljoner kronor i prisnivån
1991/92  för  att de tagit över ansvaret  för
persontrafiken utmed banan.

Med  utgångspunkt  i  gällande  avtal  föreslår
regeringen för nästa budgetår ett ramanslag på 205
miljoner kronor.

6.4 Anslaget D 4 Viss internationell
verksamhet

Anslaget  disponeras  av  Regeringskansliet  för
kostnader för  bl.a.  medlemsavgifter och resor
förenade med Sveriges deltagande i internationella
organisationer m.m.

Regeringen föreslår att riksdagen för nästa budgetår
anvisar ett ramanslag på 7,5 miljoner kronor.

6.5 Anslaget D 5 Kostnader för avveckling
av Styrelsen för riksfärdtjänst m.m.

Regeringen föreslår  att anslaget för nästa år
begränsas till 50 000 kr.

6.6 Anslaget D 6 Rikstrafiken

Enligt 1998 års transportpolitiska beslut skall en
ny  myndighet  inrättas  -  Rikstrafiken - med
huvuduppgift  att  verka  för  samordning  och
upphandling av viss interregional trafik.

6.6.1 Regeringens förslag

Regeringen anser att myndigheten bör starta sin
verksamhet den 1 juli 1999. Dessförinnan kommer
utredningsarbete  att  pågå  för att  förbereda
uppbyggandet  och  bildandet  av  myndigheten.
Regeringen bedömer att förvaltningskostnaderna för
den nya trafikmyndigheten fullt utbyggd inte kommer
att överstiga 10 miljoner kronor per år.

6.6.2 Motionsförslag

I motion T221 av Per-Richard Molén
m.fl.  (m)  avvisas  regeringens
medelsförslag.  Det  innebär  en
anslagsbesparing med 10 miljoner
kronor för år 1999 (yrkande 9).

7  Kommunikationsforskning  och
meteorologi

7.1 Anslaget E 1 Statens väg- och
transportforskningsinstitut

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
utför  kvalificerad  tillämpad  forskning  och
utveckling åt myndigheter och andra uppdragsgivare.
Intäkterna från avgiftsfinansierad verksamhet skall
uppgå till minst 70  %  av institutets totala
intäkter.   Anslaget   skall  användas   för
myndighetsuppgifter samt för att täcka vissa övriga
kostnader  för  kompetensutveckling,  särskild
utrustning, lokaler och administration.

Regeringen föreslår ett ramanslag för VTI på 29,8
miljoner  kronor,  vilket  efter  pris-  och
löneomräkning motsvarar anslaget för år 1998. I
budgetpropositionen  framhålls  vikten  av  att
regeringens  mål  om  den  långsiktiga  kun-
skapsuppbyggande  forskningen  kan  uppfyllas.
Samtidigt konstateras att VTI:s möjligheter att av
egen   kraft   finansiera   den  långsiktiga
kunskapsuppbyggande forskningen är begränsad genom
den  utförarroll  VTI  fick i samband med det
forskningspolitiska beslutet samt till följd av
bestämmelsen  om  att  uppdragsintäkterna  skall
motsvara minst 70 % av totalintäkterna. Det är
enligt  regeringen  viktigt  att  institutet
tillförsäkras  nödvändiga  medel  för  att  en
långsiktigt hög kompetensnivå skall kunna säkras.
Kommunikationsforskningsberedningens ansvar enligt
det forskningspolitiska beslutet att bidra till
kunskapsuppbyggnaden  betonas.  Det  är  också
väsentligt  att  de  nationella  basresurserna
utvecklas. Emellertid ser regeringen inga större
möjligheter att tillföra ytterligare anslagsmedel.
Finansieringen måste därför klaras inom befintliga
ekonomiska ramar och med lånefinansiering. För att
bl.a. möjliggöra inköp av en ny fordonssimulator
vill  regeringen  utöka  VTI:s  låneram  i
Riksgäldskontoret till totalt 40 miljoner kronor.

7.2 Anslaget E 2
Kommunikationsforskningsberedningen

Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) planerar,
initierar,  stöder  och  samordnar  övergripande
kommunikationspolitiskt   motiverad   forskning,
utveckling och demonstrationsverksamhet. KFB svarar
också  för  information  och dokumentation inom
forskningsområdet. Enligt riksdagens  beslut  om
transportpolitik för en hållbar utveckling (prop.
1997/98:56, bet. 1997/98: TU10, rskr. 1997/98:266)
skall KFB:s ramanslag förstärkas med 20 miljoner
kronor från år 1999 för att möjliggöra fortsatta
insatser  i  form av  systemdemonstrationer  av
miljöanpassade   transporter,   forskning   om
förutsättningarna att ställa om transporter och
kommunikationer till  en bättre hushållning med
energi- och naturresurser  samt  uppföljning av
erfarenheterna från av beredningen medfinansierade
pilotprojekt.

Regeringen föreslår för år 1999 ett ramanslag till
KFB på 169,3 miljoner kronor, vilket innebär en
höjning med ca 23 miljoner kronor jämfört med
anslaget för år 1998.

7.3 Anslaget E 3 Statens institut för
kommunikationsanalys (SIKA)

SIKA har i uppgift bl.a. att samla in, sammanställa,
utveckla,  analysera och sprida planerings- och
beslutsunderlag av betydelse för måluppfyllelsen
inom kommunikationssektorn. SIKA skall  särskilt
verka för en samordning av planeringsunderlag och
den statliga  investeringsplaneringen. Institutet
skall  vidare tillgodose  samhällets  behov  av
grundläggande  statistik  om kommunikationer och
kommunikationsinfrastruktur.

Regeringen föreslår för år 1999 ett ramanslag till
SIKA på 43,9 miljoner kronor. Förslaget innebär en
förstärkning  av  SIKA:s budget med totalt 6,1
miljoner kronor. Härav beräknas 2,4 miljoner kronor
för att SIKA fr.o.m. år 1999 skall kunna ansvara för
den riksomfattande resvaneundersökningen. Ett lika
stort belopp beräknas för att SIKA skall ansvara för
den   riksomfattande   varuflödesundersökningen.
Slutligen anser regeringen att SIKA behöver ett
resurstillskott om 1,3 miljoner kronor för att kunna
delta i det ökande internationella arbetet och
handlägga nya arbetsuppgifter som tillkommit under
de senaste åren.

7.4 Anslaget E 4 Bidrag till Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut
m.m.

Anslaget  till  Sveriges  meteorologiska  och
hydrologiska institut (SMHI) skall användas bl.a.
till uppgifter som är nödvändiga för att tillgodose
samhällets allmänna behov av prognoser, varningar
och  beredskap  m.m.  Övrig  verksamhet,  dvs.
uppdragsverksamhet  och  affärsverksamhet,  skall
avgiftsfinansieras.

7.4.1 Regeringens förslag

Regeringen beräknar anslaget till SMHI för år 1999
till 192,7 miljoner kronor. Regeringen konstaterar
att SMHI:s samlade anslagssparande för år 1997
uppgick till 50,6 miljoner kronor, motsvarande ca 27
% av ramanslaget för budgetåret 1998. Regeringen
anser att detta anslagssparande skall förbrukas inom
de närmaste tre åren, varav 38,9 miljoner kronor
under  innevarande  budgetår. Därmed kommer det
utgående anslagssparandet år 1998 att uppgå till 7,8
miljoner kronor.

7.4.2 Motionsförslag

Moderaterna anser att SMHI i större
utsträckning  än  för närvarande
skall   avgiftsfinansiera   sin
verksamhet. Därför bör, enligt vad
som föreslås i motion T221 av Per-
Richard Molén m.fl. (m), anslaget
minskas  med 20 miljoner kronor
jämfört med  regeringens förslag
(yrkande 10).

8 Utskottets ställningstagande till
anslagsfrågorna

8.1 Inledning

Utgiftsområdet kommunikationer omfattar vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart, luftfart, postbefordran,
telekommunikationer     och     övergripande
informationsteknikfrågor. I utgiftsområdet  ingår
också  sektorsforskning  och  transportsektorns
miljöfrågor.
Genom beslut den 9 juni 1998 (prop. 1997/98:150,
bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318) fastställde
riksdagen  preliminärt  ramen för  utgiftsområde
22 Kommunikationer till 26,044 miljarder kronor för
nästa budgetår. I årets budgetproposition föreslås
utgiftsområdet  tillföras 25,5 miljarder kronor,
vilket belopp alltså understiger den preliminära
ramen med ca 543 miljoner kronor.
I avsnitten  1-7  ovan  redovisas  samtliga i
budgetpropositionen och i motioner framlagda förslag
till medelsanvisningar för budgetåret 1999 inom
utgiftsområdet.  I  det  följande tar utskottet
ställning till samtliga dessa förslag. Utskottets
förslag till medelsanvisningar framgår av bilaga 2
till betänkandet.
Finansutskottet har den 19 november 1998 föreslagit
riksdagen att godkänna regeringens förslag till
utgiftstak och fördelning på utgiftsområden för
budgetåret 1999. Trafikutskottets ställningstagande
förutsätter att riksdagen beslutar i enlighet med
finansutskottets hemställan.

8.2 Utgångspunkter

8.2.1 Mål för verksamheten inom utgiftsområdet

Inom utgiftsområdet har fastställts ett antal mål
för olika sektorer och verksamheter. Inom den ram
för utgiftsområdet som riksdagen fastställt skall
anslagen användas för att förverkliga dessa mål.

Det transportpolitiska målet

Enligt det beslut som riksdagen fattade våren 1998
är det övergripande transportpolitiska målet att
säkerställa  en  samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt  hållbar  transportförsörjning  för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta
mål preciseras i fem långsiktigt inriktade delmål:
-     ett tillgängligt transportsystem,
-
-     en hög transportkvalitet,
-
-     en säker trafik,
-
-     en god miljö,
-
-     en positiv regional utveckling.
-
Härutöver har fastställts ett antal etappmål rörande
bl.a. säkerhet och miljö.

Det telepolitiska målet

Enskilda och myndigheter i landets olika delar skall
ha tillgång till effektiva telekommunikationer.

Det postpolitiska målet

I hela landet skall det finnas en posttjänst som är
av god kvalitet och som innebär att alla kan ta emot
brev och andra adresserade försändelser som väger
högst 20 kg. Alla skall kunna få sådana försändelser
befordrade till enhetliga priser. Det skall finnas
möjlighet att försäkra försändelser och få kvitto
från mottagaren på att en försändelse har tagits
emot.

Det IT-politiska målet

Målen för den nationella IT-strategi som riksdagen
fastställde våren 1996 skall vara att:
· utnyttja IT:s möjligheter på ett aktivt sätt som
bidrar till tillväxt och sysselsättning och som
stärker Sveriges konkurrenskraft,
·
· värna allas lika möjligheter så att IT kan bli
ett  medel för ökad kunskap, demokrati  och
rättvisa,
·
· utnyttja  kvinnors och mäns erfarenheter och
kompetens i IT-utvecklingen,
·
· utnyttja IT för att utveckla välfärdssamhället
och öka medborgarnas livskvalitet,
·
· använda IT för att stödja grupper med särskilda
behov,
·
· skapa bred tillgång till information för ökad
delaktighet och kunskapsutveckling,
·
· bevara och utveckla det svenska språket och
kulturen,
·
· använda IT för  att  öka effektiviteten och
kvaliteten i offentlig verksamhet och förbättra
servicen till medborgare och företag.
·
8.2.2 Prioriteringar för år 1999

Av budgetpropositionen framgår att regeringen gör
följande prioriteringar för år 1999.

Inom  transportområdet prioriteras  arbetet  med
säkerhet  och miljö samt trafikslagsövergripande
åtgärder. Vad gäller infrastrukturen har regeringen
beslutat  tidigarelägga  trafiksäkerhetssatsningar
inom väghållningen samt fullfölja anpassningen till
snabbtågstrafik och godstrafiksatsningar.

Inom sjöfarten och luftfarten prioriteras säkerhets-
och miljöfrågor.

Vad gäller EU-arbetet prioriteras i enlighet med
riksdagens tidigare beslut etablering och utveckling
av nordsydliga transportkorridorer, åtgärder för
ökad  säkerhet  och  minskad miljöpåverkan samt
åtgärder  för att åstadkomma  en  mer  rättvis
konkurrenssituation.

För SJ prioriteras åtgärder för en anpassning av
verksamheten till rådande efterfrågan och för en
förbättring av det ekonomiska resultatet.

Åtgärder för en positiv ekonomisk utveckling är ett
prioriterat område också för Posten AB.

Utveckling  av  uppföljnings-  och  utvärderingsmetoder
prioriteras. Som ett led i detta arbete ingår en
fortsatt utveckling av etappmål.

På IT-området prioriteras uppföljningen  av den
nationella IT-strategin. Regeringen avser att även
fortsättningsvis stödja pilotprojekt för att nå nya
grupper av IT-användare. Andra viktiga frågor är
bl.a. elektronisk handel och statistikförsörjning på
IT-området. Regeringen redovisar sin avsikt att i
slutet av år 1998 lämna riksdagen en lägesrapport om
och   analys   av  datoromställningen  inför
millennieskiftet. På  grundval  av denna analys
prioriteras åtgärder för år 1999.

8.2.3 Sammanfattning

De mål och prioriteringar som ovan redovisats bildar
utgångspunkt  för  regeringens  och  utskottets
ställningstaganden   till  de  förslag  till
medelsanvisningar för budgetåret 1999 som behandlas
i det följande.

8.3 Väg och järnväg

I  mars 1997 fattade riksdagen beslut  om  en
långsiktig inriktning för investeringar i trafikens
infrastruktur (prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7,
rskr. 1996/97:174). Beslutet  innebär  att  190
miljarder kronor skall användas under tioårsperioden
1998-2007 för att genomföra åtgärder som bidrar till
tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet,
som leder till förbättrad transportkvalitet, som
ökar infrastrukturens  miljöanpassning  och  som
minskar störningarna från trafikbuller. Åtgärderna
skall  präglas av högsta  trafiksäkerhetsmässiga
ambitioner.
Av medlen skall 98,5 miljarder kronor användas för
nyinvesteringar  och  förbättringar av befintlig
infrastruktur, främst vägar och järnvägar. Vidare
skall 83 miljarder kronor användas för drift- och
underhållsåtgärder. Resterande 8,5 miljarder kronor
skall användas för vissa kompletterande åtgärder som
minskar vägtrafikens miljöpåverkan och ökar dess
säkerhet.  Åtgärderna  skall  präglas av högsta
trafiksäkerhetsmässiga ambitioner.
På grundval av riksdagsbeslutet och i enlighet med
regeringens direktiv har Banverket och Vägverket
upprättat planer inom sina respektive  ansvars-
områden. Efter remissbehandling och beredning har
dessa planer fastställts av regeringen i juni 1998.
I  samband  med  inriktningsbeslutet  godkände
riksdagen  en  ny form av länsbaserad regional
investeringsplanering  för  samtliga  trafikslag.
Innebörden av riksdagsbeslutet i denna del är i
korthet   att   de   tidigare   regionala
väghållningsplanerna och de s.k. LTA-planerna har
ersatts av trafikslagsövergripande länsplaner som
avser nyinvesteringar och förbättringsåtgärder i
regional     infrastruktur.     Riksdagens
inriktningsbeslut innebär att totalt 32 miljarder
kronor   har   avsatts   för   regionala
investeringsåtgärder   under  planeringsperioden
1998-2007. Samtliga länsplaner har fastställts.
I skrivelse till riksdagen den 5 oktober 1998 (skr.
1998/99:8) har regeringen  redovisat  Banverkets
förslag till stomnätsplan och Vägverkets förslag
till nationell väghållningsplan samt regeringens
ställningstagande  till dessa planer.  Härutöver
redovisas huvuddragen i länsplanerna. Av skrivelsen,
som beräknas bli behandlad av riksdagen under våren
1999, framgår att regeringen före fastställelsen av
stomnätsplanen  gjort  vissa  förändringar  i
förhållande till Banverkets  förslag. Exempelvis
upptas kostnaderna för Citytunneln i Malmö med 1 900
miljoner kronor, i stället för 3 041 miljoner kronor
som  Banverket  föreslagit.  Vidare  reserverar
regeringen ett lägre belopp för Ådalsbanan. Vad
gäller den nationella väghållningsplanen föreskriver
regeringen att de beräknade totalkostnaderna inte
får överstiga planeringsramen 30,5 miljarder kronor.
Beträffande de olika objekten fastslår regeringen
bl.a. att förbifart Markaryd på E 4 utgår ur planen
eftersom  objektet  inte  uppfyller  Vägverkets
prioriteringskriterier. Den av Vägverket föreslagna
utbyggnaden av väg E 6 mellan Rabbalshede och
Svinesund till fyrfältsväg fastställs  inte.  I
stället skall Vägverket för varje objekt pröva
vilken  standard  som  är  motiverad  av bl.a.
trafikförhållandena.
I  budgetpropositionen  föreslår  regeringen att
riksdagen för nästa budgetår anvisar 12,5 miljarder
kronor  under  anslaget  A  2  Väghållning och
statsbidrag. Moderata samlingspartiet  önskar en
förstärkning  av  väghållningsanslaget  med  335
miljoner kronor vilket, enligt vad som uttalas i
motion  T221  (m),  innebär mer resurser  till
vägbyggandet samt att standarden på det enskilda
vägnätet och den passiva säkerheten i vägnätet kan
höjas.  Också  Kristdemokraterna  vill  höja
väghållningsanslaget i förhållande till regeringens
förslag men med ett betydligt mindre belopp, 20
miljoner kronor. Folkpartiet liberalerna föreslår
att anslaget skärs ned med 1,5 miljarder kronor.
Utgiftsminskningen, som skall möjliggöras genom att
vissa projekt senareläggs, är,  enligt vad som
uttalas i motion T222 (fp), inte något som partiet
anser önskvärt men nödvändigt för att angelägna
satsningar på vård och skola skall kunna genomföras.
Partiet betonar att besparingen inte får gå ut över
drift och underhåll och inte heller får drabba
bidraget till enskilda vägar.

Till  banhållning  inom järnvägen (anslaget A4)
föreslår regeringen att  riksdagen  anvisar 6,7
miljarder kronor. Såväl Moderata samlingspartiet som
Folkpartiet vill minska järnvägsanslaget med 500
miljoner kronor respektive 1,25 miljarder kronor.
Moderaterna anser att besparingen kan åstadkommas
genom ökad konkurrensutsättning av produktion och
underhåll. Folkpartiet anger, liksom i fråga om
väganslaget,  statsfinansiella  skäl  för  en
neddragning. Man betonar att besparingen inte får gå
ut över drift och underhåll utan skall åstadkommas
genom senareläggning av nyinvesteringar.

Som utskottet framhöll i samband med behandlingen av
statsbudgeten  för  innevarande  budgetår  (bet.
1997/98:TU1) innebär 1997 års riksdagsbeslut om
inriktningen av infrastruktursatsningarna under de
kommande tio åren en  kraftfull  och nödvändig
satsning för att skapa möjligheter för ekonomisk
tillväxt, ökad sysselsättning och bibehållen välfärd
i landets olika delar. I motsats till vad som
uttalas i motion T222 (fp) bedömer utskottet att det
finns  statsfinansiella  förutsättningar för ett
fullföljande av denna satsning för det kommande
budgetåret. En neddragning av väghållningsanslaget
med över  10 % i förhållande till regeringens
förslag, vilket föreslås i motionen, innebär att
färdigställandet av pågående projekt försenas. Om å
andra sidan dessa projekt skulle fullföljas enligt
planerna innebär Folkpartiets förslag stor risk för
att  i  stället  angelägna  underhålls-  och
förbättringsåtgärder måste skjutas på framtiden.
Detta innebär en oacceptabel förslösning av det
kapital som är investerat i infrastrukturen. Det
innebär vidare att framkomligheten försämras, till
men för såväl näringslivets transporter som för
övrigt resande. En annan allvarlig konsekvens kan
bli  att  angelägna  trafiksäkerhetsförbättrande
åtgärder  inte  kommer  till  stånd. Regeringen
konstaterar   i   sammanhanget  att  antalet
vägtrafikolyckor ökade under år 1997 och att 1990-
talets positiva olyckstrend därmed har brutits.
Slutligen vill utskottet återigen peka på att en
neddragning  av  väganslaget  innebär  risk för
försvagad sysselsättning i ett arbetsmarknadsläge
där alla  möjligheter till nya arbetstillfällen
måste tas till vara. Av samma skäl är utskottet inte
berett att förorda en minskning av järnvägsanslaget,
vilket föreslås i motionerna T221 (m) och T222 (fp).
Utskottet vill erinra om att regeringen i mars 1998
beslutade  omfördela  749  miljoner  kronor  av
Banverkets   anslag   för   år  1998  till
väghållningsanslaget.

I motion T230 (c) föreslås att 500 miljoner kronor
mer än vad regeringen föreslår anvisas till drift
och underhåll av vägar samt för bärighetshöjande
åtgärder (yrkande 1). Utskottet vill med anledning
av  yrkandet  erinra om att Vägverket år 1987
påbörjade en särskild tioårig bärighetssatsning. År
1993 fattades beslut om utökade åtgärder omfattande
även angelägna broar på sekundära och tertiära vägar
i län utanför skogslänen samt åtgärder i övrigt för
att öka bärigheten på vägar av betydelse  för
näringslivet. Riksdagens infrastrukturbeslut år 1997
innebar att den utökade satsningen skulle fullföljas
till år 2003. Dessutom skulle eftersatt underhåll på
vägnätet  återtas,  vägar  rekonstrueras  och
tjälsäkringsåtgärder  genomföras. Utskottet  vill
vidare  erinra  om  att  bärighetsåtgärder  och
rekonstruktionsåtgärder  på  det  lågtrafikerade
vägnätet upptar en väsentlig del av utrymmet för de
första  åren  i  länsplanerna  för  regional
transportinfrastruktur.  I propositionen Regional
tillväxt - för arbete och välfärd (prop. 1997/98:62)
meddelade regeringen sin avsikt att tidigarelägga
åtgärder i de nationella och regionala planerna för
att  möjliggöra ett  återtagande  av  eftersatt
underhåll,  en forcering av rekonstruktionen av
vägnätet  samt   bärighetshöjande  satsningar.
Regeringen betonade att dessa åtgärder skulle få
särskild betydelse för Norrlandslänen. Utskottet
finner att regeringen vidtagit kraftfulla åtgärder
för att förbättra framkomligheten på det glest
trafikerade vägnätet. Vidare konstaterar utskottet
att Centerpartiet i sin partimotion Fi210 inte
föreslår vare sig en utökad ram för utgiftsområde 22
eller  en  omfördelning  av  anslagen  inom
utgiftsområdet. För att förslaget i motion T230 (c)
om en resursförstärkning med 500 miljoner kronor
skall kunna genomföras krävs därmed, som utskottet
ser  det, att andra åtgärder som bekostas  av
väghållningsanslaget eller järnvägssatsningar måste
stå tillbaka. Utskottet är inte berett att medverka
till en sådan omfördelning inom anslaget.

I tre motioner krävs en höjning av statsbidraget
till enskilda vägar. I motionerna T310 (m) och T230
(c) föreslås en uppräkning av anslagsposten med 150
respektive 104 miljoner kronor, jämfört med nivån
för innevarande budgetår. I motion T313 (c) krävs
att bidraget återställs till 1995 års nivå, 660
miljoner  kronor.  Utskottet  konstaterar  att
anslagsposten avseende statsbidrag till byggande och
drift av enskilda vägar i regeringens förslag för år
1999 beräknas till 100 miljoner kronor, vilket
motsvarar en minskning med 466 miljoner kronor
jämfört med år 1998. Av budgetpropositionen framgår
emellertid  också att neddragningen är av rent
teknisk natur och att den reella nivån för år 1999
är oförändrad. Sålunda genomförs år 1999 en teknisk
omläggning som innebär att anslagsavräkningen skall
ske i takt med utbetalningen av bidraget. Därmed
uppstår en anslagsbesparing. Med hänsyn härtill,
samt till att regeringen klart deklarerar  sin
ambition  att  återställa  anslagsposten  till
oförändrad nivå år 2000,  anser  utskottet att
motionerna i denna del inte bör föranleda någon
riksdagens åtgärd.

Utskottet finner sammanfattningsvis att regeringens
förslag innebär en fortsatt satsning på väg och
järnväg inom ramen för vad som för närvarande är
statsfinansiellt möjligt. Utskottet anser också att
regeringens förslag innebär en rimlig fördelning av
tillgängliga medel på de två trafikslagen. Inte
heller vad som i övrigt föreslagits beträffande
anslag  under  avsnittet  Väg  och  järnväg  i
budgetpropositionen föranleder några erinringar från
utskottets sida. Med  det  anförda ställer sig
utskottet  bakom  regeringens  förslag  till
medelsanvisningar under avsnittet och  avstyrker
samtliga   i   detta  sammanhang  behandlade
motionsyrkanden.

8.4 Sjö- och luftfart

8.4.1 Sjöfart

Under anslaget B 2  Transportstöd till Gotland
föreslår regeringen att riksdagen för budgetåret
1999 anvisar 190 miljoner kronor, vilket innebär en
höjning med 15 miljoner kronor jämfört med anslaget
för innevarande budgetår. Med uppräkningen önskar
regeringen  tillgodose  en  hemställan  från
Sjöfartsverket innebärande att M/S Gute under de tre
sommarmånaderna år 1999 förstärker basutbudet om två
konventionella  färjor  och  ett  enskrovigt
höghastighetsfartyg. I motion T221 (m) avvisas denna
förstärkning. Motionärerna anser det sannolikt att
trafiken kan öka utan ytterligare kostnader för
staten, om ensamrätten för rederiet Destination
Gotland att upprätthålla Gotlandstrafiken avskaffas.
Utskottet vill med anledning av yrkandet erinra om
att staten sedan början av 1970-talet har tagit på
sig ansvaret för att Gotland tillförsäkras  en
tillfredsställande transportförsörjning på rimliga
villkor. Som konstateras i budgetpropositionen har
antalet passagerare i Gotlandstrafiken utvecklats
positivt under senare år med en rekordnotering om
1,1 miljoner passagerare förra året. Med hänsyn till
dels att belastningen är koncentrerad till de tre
sommarmånaderna  juni-augusti,  dels  att  även
godstrafiken beräknas öka samt dels också att man
kan förvänta en skärpt tillämpning av reglerna om
transport av farligt gods, anser utskottet att
transportstödet  till  Gotland bör förstärkas i
enlighet  med  regeringens förslag.  Beträffande
motionärernas hänvisning till Destination Gotlands
ensamrätt kan utskottet konstatera att statsmakterna
under hela den period statligt stöd har utgått har
bedömt att det begränsade trafikunderlaget  och
möjligheterna  att  få till stånd en rationell
trafikuppläggning förutsätter koncessionsregler.

Med hänsyn till det redan omfattande ekonomiska
engagemanget från statens sida är utskottet inte
berett att tillstyrka förslaget i motion T620 (c) om
ett ytterligare stöd med 21 miljoner kronor för att
i Gotlandstrafiken möjliggöra trafik året runt med
höghastighetsfartyg.

Under anslaget B 4 Bidrag till sjöfarten beräknar
regeringen för nästa budgetår 405 miljoner kronor.
Anslaget är beräknat med utgångspunkt i ett bidrag
om 48 000 kr till kostnader för sociala avgifter,
räknat per kalenderår och årsarbetskraft.

I avsnitt 11.1.5 föreslår utskottet att bidraget
till kostnader för sociala avgifter höjs till 58 000
kr fr.o.m. den l januari 1999. Kostnaderna för
bidragshöjningen kommer emellertid inte att belasta
anslaget under budgetåret 1999. Mot den bakgrunden
bör riksdagen godkänna den medelsberäkning för nästa
år som redovisas i budgetpropositionen. Yrkandet i
motion T221 (m) om en sänkning av anslaget avstyrks
följaktligen.

8.4.2 Luftfart

Under anslaget B 5  Driftbidrag till kommunala
flygplatser föreslår regeringen att riksdagen för år
1999 anvisar 105 miljoner kronor. Förslaget är i
enlighet med riksdagens beslut våren 1998 om ett
nytt statligt stöd till kommunala trafikflygplatser
(prop.  1997/98:56.  bet.  1997/98:TU10,  rskr.
1997/98:266). Det nya stödet, som skall utgå fr.o.m.
nästa  budgetår,  ersätter  dels det  nuvarande
driftbidraget till kommunala flygplatser i skogslän,
dels Luftfartsverkets resultatutjämningsbidrag till
vissa större kommunala flygplatser. Stödet skall år
1999 uppgå till 115 miljoner kronor, varav 10
miljoner kronor skall bestridas av Luftfartsverket i
dess egenskap av sektorsmyndighet. Enligt vad som
uttalas i två motioner, T220 (m) och T221 (m), är
det  angeläget  att  staten  bidrar  till  att
trafikförsörjningen  vid  kommunala  flygplatser
klaras. Men stödet bör ges en annan konstruktion,
anser motionärerna. Sålunda bör stödet gå till
upphandling  av  trafik, inte till täckning av
kostnader för terminalanläggningar.
Utskottet konstaterar för sin del att riksdagen i
samband med det transportpolitiska beslutet våren
1998 tog ställning, inte bara till det nya stödets
storlek, utan också till huvuddragen i stödets
konstruktion.   Riksdagens   ställningstagande
föranledde  ingen  reservation  från  Moderata
samlingspartiets ledamöter.  Utskottet anser att
riksdagen  bör  stå  kvar  vid  sitt  tidigare
ställningstagande  och  avstyrker  följaktligen
motionsyrkandena.
Utskottet tillstyrker också vad regeringen i övrigt
föreslår rörande anslag under avsnitt 5 Sjö- och
luftfart i budgetpropositionen.

8.5 Post- och telekommunikation samt
informationsteknik

Till anslaget C 3  Ersättning till Posten AB för
rikstäckande betalnings- och kassaservice beräknar
regeringen 200 miljoner kronor för budgetåret 1999.
Anslaget föreslås upptas till samma belopp som för
innevarande budgetår i avvaktan på den utredning som
regeringen tillsatte i mars 1998 för att utreda
statens ansvar för den grundläggande betaltjänsten
och kontantförsörjningen (dir. Fi1998:4). Utskottet
delar regeringens bedömning och är därmed inte
berett att tillstyrka förslaget i motionerna T220
(m) och T221 (m) om att anslaget skall avskaffas. De
aktuella motionsyrkandena avstyrks följaktligen.

Utskottet tillstyrker regeringens samtliga förslag
till medelsanvisningar för nästa budgetår under
avsnittet  Post-  och  telekommunikation  samt
informationsteknik.

8.6 Statens järnvägar, kollektivtrafik och
samhällsköpta tjänster m.m.

Under  anslaget  D  2  Köp  av  interregional
persontrafik på järnväg m.m. föreslår regeringen att
riksdagen för budgetåret 1999 anvisar 405 miljoner
kronor. Enligt vad som uttalas i motion T221 (m) bör
anslaget i stället tas upp till 305 miljoner kronor.
Motionärerna anser att besparingen möjliggörs om
persontrafiken konkurrensutsätts och den långväga
busstrafiken  avregleras helt. Med anledning av
motionen vill utskottet erinra om att riksdagen i
samband med behandlingen av den transportpolitiska
propositionen fattade  beslut om en långtgående
avreglering av den långväga busstrafiken. Beslutet
innebär att den s.k. skadeprövningen för långväga
busstrafik den 1 januari 1999 avskaffas gentemot
länsöverskridande järnvägstrafik och behålls enbart
gentemot  sådan  järnvägstrafik  i  länet  där
trafikhuvudmannen har trafikeringsrätten. Därmed har
den långväga busstrafikens konkurrensförutsättningar
enligt  utskottets  mening förbättrats avsevärt.
Utskottet ställer sig bakom regeringens beräkning av
resursbehovet för år 1999 och avstyrker följaktligen
yrkande 8 i motion T221 (m).

Våren 1998 godkände riksdagen regeringens förslag om
tillskapande  av  en  myndighetsfunktion  för
rikstrafikfrågor - Rikstrafiken - vars huvuduppgift
skall vara att verka för samordning och upphandling
av  interregional trafik. Av budgetpropositionen
framgår att tre anslag som används för upphandling
av kollektivtrafik, nämligen B 3 Transportstöd till
Gotland, D 2 Köp av interregional persontrafik på
järnväg  m.m.  och  D  3  Ersättning  till
trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik,
enligt regeringens planer skall föras över till
Rikstrafiken vid ingången  av  år 2000. I den
transportpolitiska propositionen (prop. 1997/98:56)
redovisade regeringen bedömningen att den samlade
upphandlingen av interregional kollektivtrafik borde
uppgå till högst 875 miljoner  kronor per år.
Trafikutskottet godtog detta men förutsatte att
riksdagen fick möjlighet att ta del av regeringens
bedömning av  den ungefärliga kostnadsramen för
framtida trafikupphandling. Nu anför regeringen att
myndighetens kostnader för närvarande är svåra att
bestämma exakt. En utredning har tillsatts med
uppgift att förbereda uppbyggandet och bildandet av
den nya myndigheten.  Regeringen  avser att på
grundval av ett utredningsbetänkande, som förväntas
föreligga i slutet av november 1998, avlämna en
proposition om Rikstrafiken under våren 1999. I
utredningens  uppdrag   ingår   att  beräkna
förvaltningskostnaderna för Rikstrafiken.  Enligt
regeringens mening bör dessa kostnader emellertid
inte överstiga 10 miljoner kronor. Rikstrafiken
beräknas starta sin verksamhet den 1 juli 1999.
Eftersom regeringen bedömer att utredningen under
första halvåret 1999 kan behöva disponera en del av
ramanslaget föreslår regeringen att anslaget D 6
Rikstrafiken för år 1999 bestäms till 10 miljoner
kronor. I motion T221 (m) föreslås att Rikstrafiken
inte skall inrättas (yrkande 9). Utskottet för sin
del står kvar vid sitt ställningstagande från våren
1998.  Detta innebär att utskottet  tillstyrker
regeringens förslag och avstyrker det nu behandlade
motionsyrkandet.  Utskottet  tillstyrker  även
regeringens övriga förslag till medelsanvisningar
under denna rubrik.

8.7 Kommunikationsforskning och meteorologi

Till  Bidrag  till Sveriges meteorologiska  och
hydrologiska institut m.m. föreslår regeringen ett
ramanslag på 192,7 miljoner kronor för år 1999,
vilket, efter pris-  och löneomräkning samt en
justering föranledd av ett  förändrat sätt att
finansiera avtalsförsäkringar, innebär en oförändrad
nivå jämfört med år 1998. I motion T221 (m) föreslås
att anslaget minskas med 20 miljoner kronor jämfört
med regeringens förslag (yrkande 10). Motionärerna
bedömer  att SMHI i  större  utsträckning  kan
avgiftsfinansiera sin verksamhet. Utskottet delar
regeringens  bedömning  rörande  anslagsbehovet.
Motionen avstyrks följaktligen i denna del.

Utskottet tillstyrker regeringens samtliga förslag
till medelsanvisningar för nästa budgetår under
avsnittet Kommunikationsforskning och meteorologi i
budgetpropositionen.

8.8 Anslagsberäkningar för budgetåren 2000
och 2001

I motion T217 (mp) föreslås (yrkande 15) vissa i
tabell redovisade  avvikelser  från  regeringens
anslagsberäkningar för åren 2000 och 2001.  De
föreslagna förändringarna innebär i sammanfattning
att väganslagen bör minska, att järnvägsanslagen bör
öka samt att ramen för utgiftsområde 22 bör höjas
med en halv miljard kronor respektive 1,4 miljarder
kronor för nämnda två budgetår. I samma motion
(yrkande 10) föreslås att det nya anslaget till
driftbidrag till kommunala flygplatser, 105 miljoner
kronor, skall avvecklas. Miljöpartiet  de gröna
förordar en återgång till det stödsystem som nu
gäller, där kommunala flygplatser i skogslänen kan
erhålla stöd över ett särskilt anslag medan andra
kommunala flygplatser  erhåller stöd i form av
resultatutjämningsbidrag från Luftfartsverket.

I motion T229 (v) krävs en prioritering av åtgärder
för att stimulera det kollektiva resandet och för
att  göra  godstransporterna mer miljöanpassade.
Därför bör regeringen återkomma med förslag i 1999
års vårproposition angående överföring av medel från
väganslagen till järnvägsanslagen (yrkande 2).

Utskottet finner inte anledning att gå in på en
detaljerad bedömning av enskilda anslag för tid
efter år 1999. Följaktligen avstyrks motionerna T217
(mp) yrkandena 10 och 15 och T229 (v) yrkande 2.

8.9 Omfördelning mellan anslag

I förra årets budgetproposition föreslog regeringen
att ramanslaget A 2 under år 1998 även skulle få
användas för investeringar  samt för drift och
underhåll av statliga järnvägar. På motsvarande sätt
borde ramanslaget A 4 få användas  också  för
väghållning  och  statsbidrag.  Utskottet delade
regeringens  uppfattning  om  behovet  av  ökad
flexibilitet i medelsanvisningen. Dock borde denna
form av anslagsanvändning begränsas till belopp
motsvarande anslagskrediten för anslagen i fråga. I
motion T222 (fp) begärs att riksdagen inte skall
lämna något motsvarande bemyndigande för år 1999
(yrkande 20). Eftersom regeringen inte föreslår
något sådant bemyndigande bör motionen i denna del
inte föranleda någon åtgärd från riksdagens sida.
Motionsyrkandet avstyrks följaktligen.

8.10 Sammanfattning av utskottets
ställningstagande till anslagsfrågorna

Av redovisningen ovan följer att
utskottet anser att riksdagen för
budgetåret 1999 bör anvisa anslag
under    utgiftsområde    22
Kommunikationer  i  enlighet med
regeringens  förslag.  Utskottets
förslag  till  medelsanvisningar
redovisas             i
bilaga 2. Motionerna 1998/99:T217 (mp) yrkandena 10 och 15, 1998/99:
T220 (m) yrkandena 42 och 47, 1998/99:T221 (m) yrkandena 1-10,
1998/99: T222 (fp) yrkandena 20 och
21, 1998/99:T223 (kd) yrkande 49,
1998/99:
T229 (v) yrkande 2, 1998/99:T230 (c) yrkandena 1 och 3, 1998/99:T310
(m) yrkande 1, 1998/99:T313 (c),
1998/99:T620 (c), 1998/99:Fi210 (c)
yrkande 22 och 1998/99:Fi211 (fp)
yrkande 18 avstyrks följaktligen.

Övriga frågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer

9 Vägar

Avsnittets innehåll

I  detta  avsnitt  behandlar  utskottet  fyra
regeringsförslag om vägar. Det gäller yrkandena 2-5
enligt vilka riksdagen föreslås
dels godkänna en låneram om totalt 800 000 000 kr
för   Vägverket   för   såväl   inköp   av
omsättningstillgångar och anläggningstillgångar som
för byggande av broar som ersätter färjor,
dels godkänna att anslaget A 2 Väghållning och
statsbidrag får belastas med kostnader för ränta och
amortering av upptagna lån för väg E 6 delen
Stenungsund-Ljungskile,  väg  E  18/20  delen
Örebro-Arboga, väg E 4 delen Stora Åby-Väderstad,
väg E 22 delen Söderåkra-Hossmo samt väg E 4
trafikplats Hallunda,
dels godkänna att anslaget A 2 Väghållning och
statsbidrag får belastas med 18 000 000 kr för lösen
av  lån  samt avvecklingskostnader för avgifts-
anläggningen på Rödöbron,
dels godkänna att anslagen A 2 Väghållning och
statsbidrag och A 4 Banverket: Banhållning får
belastas för att täcka dels förluster vid infriandet
av  kapitaltäckningsgarantin  till SVEDAB,  dels
eventuella   förluster   i   samband   med
Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB.
I anslutning till regeringens förslag behandlar
utskottet motionerna
- T214 yrkandena 12 och 13 av Agne Hansson (c),
- T220 yrkande 19 av Per-Richard Molén m.fl. (m),
- T223 yrkandena 9 och 21 av Johnny Gylling m.fl.
(kd),
- T320 av Conny Öhman (s),
- T407 av Carl G Nilsson (m),
- T412 av Jan Backman och Ingvar Eriksson (m),
- T414 av Åke Sandström och Viviann Gerdin (c),
- N337 yrkande 19 av Lennart Daléus m. fl. (c).

9.1 Låneram för vissa väginvesteringar

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag att
riksdagen  godkänner en låneram om totalt  800
miljoner kronor för Vägverket för såväl inköp av
omsättningstillgångar och anläggningstillgångar som
för byggande av broar som ersätter färjor.

9.2 Finansiering av vissa kapitalkostnader
inom vägväsendet

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag att
anslaget  A 2 Väghållning och statsbidrag  får
belastas med kostnader för ränta och amortering av
upptagna   lån   för   väg   E  6  delen
Stenungsund-Ljungskile,  väg  E  18/20  delen
Örebro-Arboga, väg E 4 delen Stora Åby-Väderstad,
väg E 22 delen Söderåkra-Hossmo samt väg E 4
trafikplats Hallunda,

9.3 Avvecklingskostnader för
avgiftsanläggningen på Rödöbron m.m.

Utskottet tillstyrker  regeringens  förslag  att
anslaget  A  2 Väghållning och statsbidrag får
belastas med 18 miljoner kronor för lösen av lån
samt avvecklingskostnader för avgiftsanläggningen på
Rödöbron. Utskottet har erfarit att regeringen nu
kommer att uppdra åt Vägverket att förhandla med
berörda kommuner och näringslivet om ersättningen
för avvecklingen av betalstationen på Rödösundsbron.
Utskottet  förutsätter  att förhandlingarna  kan
bedrivas så skyndsamt att Rödöbron  kan  göras
avgiftsfri från ingången av år 1999.

9.4 Vissa statliga garantier i fråga om
SVEDAB

Under  rubriken  Särskilda  frågor  framhåller
regeringen att ett nytt system för statens garantier
har etablerats sedan ett par år. Såvitt gäller
Svensk-Danska Broförbindelsen  AB  (SVEDAB)  har
Vägverket   och   Banverket   utställt  dels
kreditgarantier   för   SVEDAB:s   lån   i
Riksgäldskontoret, dels en kapital-täckningsgaranti
till skydd för SVEDAB:s egna kapital. Omläggningen
av garantiverksamheten bör för redan  utställda
garantier  lösas så att dispositionsrätten till
myndighetens anslag för infriande av gamla garantier
flyttas från myndigheten till Riksgäldskontoret.
Regeringen föreslår därför att Riksgäldskontoret ges
dispositionsrätt  till anslag hos Vägverket och
Banverket för att täcka dels förluster vid ett
infriande av kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB,
dels  eventuella  förluster  i  samband  med
Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB.
Utskottet tillstyrker  regeringens  förslag att
riksdagen godkänner att  anslagen A 2 Väghållning
och statsbidrag och A 4 Banverket:Banhållning får
belastas för att täcka dels förluster vid infriandet
av kapitaltäckningsgarantin  till  SVEDAB,  dels
eventuella   förluster   i   samband   med
Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB.

9.5 Cykelfrågor

I motion T220 framhåller Per-Richard Molén m.fl.
(m) att cykeln är ett transportmedel som måste tas
på allvar och behandlas jämbördigt med bil och
kollektivtrafik för att fungera bra och utvecklas.
Motionärerna understryker att det krävs ett väl
fungerande cykelnät och att man söker minska de
hinder som nu finns mot cyklande. Att ge cyklisterna
en egen plats i trafiken är en av huvudprinciperna
för en god och trygg cykelmiljö.

I motion T223  framhåller Johnny Gylling m.fl. (kd)
att det viktigaste  man kan göra för att öka
cyklandet är att satsa på bra cykelstråk och god
väghållning  med  bra snöröjning, liksom vettig
skyltning  samt  bättre   och   stöldsäkrare
parkeringsmöjligheter för cyklister. Det är vidare
angeläget, säger motio-närerna, att göra det enkelt
att ta med cykeln på kollektiva transportmedel såsom
tåg och buss.  Även  bra  cykelparkeringar vid
stationer o.d., gärna med övervakning och tak, bör
kunna  underlätta  för  cyklisterna. Försök med
kommunala lånecyklar kan vara ytterligare ett sätt
att stimulera till ökat cyklande.

I sitt av riksdagen godkända betänkande 1997/98:TU1
framhöll utskottet att cykelåkning erbjuder fördelar
i flera olika avseenden och att det därför var
viktigt att förbättra villkoren för cykeltrafiken.
Utskottet,  som  självfallet  vidhåller  dessa
uppfattningar, ser därför med tillfredsställelse på
ett  arbete som för närvarande pågår i Vägverket i
syfte att främja ett ökat cyklande. Arbetet, under
medverkan av bl.a. två av riksdagens ledamöter,
avses inom kort resultera i ett förslag till en
"cykelstrategi", som skall bli föremål för ett
omfattande remissförfarande med början i februari
1999. Sedan förfarandet avslutats är det meningen
att Vägverkets styrelse skall fatta beslut i frågan
senare under år 1999.
Med det anförda och i avvaktan på styrelsebeslutet
finner utskottet syftet med de båda motionsyrkandena
tillgodosett. Dessa bör därför kunna lämnas utan
någon riksdagens åtgärd och avstyrks följaktligen.

9.6  Vägmärken och vägskyltar

9.6.1 Vägmärken

I motion T223 av Johnny Gylling m.fl. (kd) framhålls
att flera orter i framför allt Tornedalen  är
flerspråkiga (svenska, finska, samiska). I Finland,
där det finns en svenskspråkig minoritet, är man
mycket noga med att återspegla detta i skyltningen
vid vägarna men också allmänt i samhällsservicen,
säger motionärerna. Således borde också skyltningen
på vissa orter i Sverige anpassas till flera språk.
Enligt vad utskottet erfarit  låter Vägverkets
Region Norr  sätta upp vägmärken med ortsnamn på
finska och samiska i den utsträckning sådana orts-
namn anges i de kartor som Lantmäteriverket ansvarar
för.  Syftet med motionsyrkandet  synes sålunda
tillgodosett. Det bör därför kunna lämnas utan någon
riksdagens åtgärd och avstyrks med det sagda.

9.6.2 Vägskyltar

I motion T320 av Conny Öhman (s) framhålls att det
för många företagare, inte minst på landsbygden, är
mycket viktigt att kunder och leverantörer kan hitta
företaget.  Företag  såsom  t.ex.  gårdsbutiker,
rumsuthyrning  med  "bed  and  breakfast"  samt
hantverkare har emellertid svårt att få tillstånd
att  sätta  upp vägskyltar om sin  verksamhet.
Motionären vill ha en översyn av bestäm-melserna.

Motionerna N337 yrkande 19 av Lennart Daléus m.fl.
(c), T407 av Carl G Nilsson (m), T412 av Jan Backman
och Ingvar Eriksson (båda m) samt  T414 av Åke
Sandström och Viviann Gerdin (båda c) har alla samma
huvudsakliga innebörd som den just refererade motion
T320 (s).

Som utskottet framhöll i sitt av riksdagen i mars
innevarande  år godkända betänkande  1997/98:TU8
regleras frågor som gäller vägmärken och vägskyltar
för reklam o.d. i  bl.a.  vägmärkesförordningen
(1978:1001) och väglagen (1971:948). Som en allmän
princip för trafikanvisningar genom vägmärken enligt
vägmärkesförordningen, t.ex. lokaliseringsmärken för
vägvisning,  gäller att vägmärkena skall  tjäna
trafikanternas intressen. Näringsidkares intressen
kan tillgodoses genom de bestämmelser om skyltar för
reklam, propaganda eller liknande  ändamål  som
återfinns i väglagen och naturvårdslagen (1964:822).
Till grund för dessa bestämmelser ligger främst
hänsynen till trafiksäkerheten och landskapsbilden.
Inom   Vägverket   pågår  en  översyn  av
vägmärkesförordningen. I samband med denna översyn,
vars resultat kommer att föreläggas regeringen inom
kort,  undersöks också andra vägskyltningsfrågor,
såsom serviceskyltning, reklamskyltning och vad man
kallar "den brun-vita turistskyltningen".  Avsikten
är bl.a. att tillåta vägskyltar för information  om
näringsverksamhet  o.d.   i  glesbygd  och  i
turistområden  i  större  utsträckning  än  för
närvarande. Förslag härom kommer att redovisas för
Vägverkets ledning i början av nästa år.
Utskottet  ser  med  tillfredsställelse  på
inriktningen av Vägverkets arbete och förutsätter
att verket därvid söker säkerställa att ändrade
regler får en så enhetlig tillämpning som möjligt
och att näringslivets  intressen  beaktas.  Med
hänvisning till det anförda finner utskottet syftet
med  samtliga  nu  aktuella  motionsyrkanden
tillgodosett. Dessa bör således inte föranleda någon
riksdagens åtgärd och avstyrks därför.

9.7 Vägnummer

I motion T214 av Agne Hansson (c) framhålls (yrkande
13)  att  den  s.k.  Dackeleden,  dvs.  vägen
Malmö-Hässleholm-Växjö-Virserum-Målilla-Hultsfred-Vimmerby-Linköping,
bör få ett  gemensamt Europavägs-nummer. Vidare
framhålls (yrkande 12) att en Europavägsförbindelse,
med ett enhetligt Europavägsnummer, bör upprättas på
sträckan                London-Göte-
borg-Jönköping-Västervik-Visby-Moskva.
Vägsträckan    Malmö-Hässleholm-Växjö-Virserum-
Målilla-Hultsfred-Vim-merby-Linköping  omfattar ett
flertal  riksvägs-  och  länsvägsnummer.  Inom
Regeringskansliet bereds för närvarande, enligt vad
utskottet erfarit, frågan om  ett uppdrag  för
Vägverket att förändra dels nuvarande indelning i
riksvägar och länsvägar, dels vägnumreringen med
utgångspunkt i den funktion som vägarna tilldelas i
vägplaneringen. Utskottet förutsätter att Vägverket
inom ramen för sitt uppdrag undersöker möjligheterna
att numrera den angivna sträckan mellan Malmö och
Linköping på ett enhetligare sätt än för närvarande.
Vägverket  följer  också  frågor  som  gäller
Europavägsnumreringen.  Den  regleras  i  en
internationell överenskommelse som ingicks år 1975
inom  ramen  för  samarbetet i FN:s ekonomiska
kommission för Europa (ECE). Nya eller ändrade
Europavägsnummer kan  självfallet  inte ensidigt
bestämmas  av  en  eller  några  få  parter i
överenskommelsen.
I avvaktan på resultatet av det
planerade uppdraget för Vägverket
är utskottet inte för sin  del
berett att förorda någon riksdagens
åtgärd med anledning av yrkandena
12 och 13 i motion T214 (c). Dessa
yrkanden avstyrks följaktligen.

10 Banverket

Avsnittets innehåll

I  detta  avsnitt  behandlar  utskottet  två
regeringsförslag om Banverket. Det gäller yrkandena
6 och 7 enligt vilka riksdagen föreslås
dels godkänna en låneram om totalt 8 050 000 000 kr
för Banverket för investeringar i eldrifts- och
teleanläggningar, produktions- och telenätsutrust-
ning,   rörelsekapital,   finansiering   av
omsättningstillgångar,  tidigareläggningskostnader
som   finansieras   med   bidrag    från
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) samt för statens andel
av  kapitalkostnader  för  lån  avseende  vissa
investeringar   i   Stockholmsområdet   enligt
överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar,
Stockholms läns landsting och staten,
dels  godkänna att anslaget  A  4  Banverket:
Banhållning får belastas med kostnader för räntor
och  amorteringar  för  upptagna   lån   i
Riksgäldskontoret.
Vidare behandlar utskottet följande motioner:
- T214 yrkande 8 av Agne Hansson (c),
- T221 yrkande 11 av Per-Richard Molén m.fl. (m),
- T223 yrkande 29 av Johnny Gylling m.fl. (kd),
- T505 av Ulf Björklund (kd),
- T511 av Stefan Hagfeldt (m),
- T531 av Yvonne Ångström (fp).

10.1 Lån i Riksgäldskontoret

10.1.1 Regeringens förslag

Banverket har möjlighet att låna i Riksgäldskontoret
för att finansiera inve-  steringar i eldrifts-
och teleanläggningar, de s.k. SL-investeringarna,
produktionsutrustning,        rörelsekapital,
omsättningstillgångar              samt
tidigareläggningskostnader  som  finansieras  med
bidrag från AMS. Lånen återbetalas med anslagsmedel
i enlighet med anläggningarnas ekonomiska livslängd.
För år 1999 föreslår regeringen en låneram för dessa
ändamål på  8 050  miljoner  kronor. Regeringen
föreslår  vidare  att  anslaget A 4 Banverket:
Banhållning får belastas med kostnader för räntor
och   amorteringar   för  upptagna  lån  i
Riksgäldskontoret.

10.1.2 Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att i enlighet med riksdagens
tillkännagivande  våren  1998   redovisas  i
budgetpropositionen beräknat anslagsbehov för räntor
och   amorteringar   för   Banverkets  olika
lånefinansierade projekt (bet. 1997/98:TU10, rskr.
1997/98:266). Av regeringens redovisning framgår att
kostnaden för räntor, amorteringar m.m. under år
1999 beräknas uppgå till 895 miljoner kronor, vilket
motsvarar  nära  30  % av de anslagsmedel som
regeringen beräknat för infrastrukturinvesteringar i
järnvägar.  Under  den  följande  tioårsperioden
beräknas denna kapitalkostnad öka med 75 % till
sammanlagt 1 570 miljoner kronor år 2008. Merparten
av den förutsedda ökningen av kapitalkostnaderna -
525 miljoner kronor - avser räntor och amorteringar
för Botniabanan.
Utskottet tillstyrker att riksdagen godkänner en
låneram  om totalt  8 050 miljoner  kronor  för
Banverket för  investeringar  i  eldrifts-  och
teleanläggningar,     produktions-     och
telenätsutrusning, rörelsekapital, finansiering av
omsättningstillgångar,  tidigareläggningskostnader
som   finansieras   med   bidrag    från
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) samt för statens andel
av  kapitalkostnader  för  lån  avseende  vissa
investeringar   i   Stockholmsområdet   enligt
överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar,
Stockholms läns landsting och staten. Utskottet har
inte heller några erinringar mot regeringens förslag
att anslaget A 4 Banverket: Banhållning får belastas
med  kapitalkostnader  för  upptagna  lån  i
Riksgäldskontoret.

10.2 Banavgifter

Sedan år 1988 betalar företag som driver trafik på
statliga järnvägar som Banverket sköter banavgifter.
Avgifterna är uppdelade i en fast och en rörlig del
samt en trafikledningsavgift.  Enligt riksdagens
beslut i juni 1998 om transportpolitik för en
hållbar utveckling införs ett nytt banavgiftssystem
år 1999.

10.2.1 Motionsförslag

I motion T221 avvisar Per-Richard Molén m.fl. (m)
det nya systemet för beräkning av banavgifter och
föreslår en återgång till tidigare principer för att
bestämma banavgifternas storlek. Därmed uppnås
enligt motionärerna en besparing på ca 690 miljoner
kronor.

10.2.2 Utskottets ställningstagande

Riksdagen  har  nyligen  fattat  beslut  om
transportpolitik för en hållbar utveckling (prop.
1997/98:56, bet. 1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266).
För järnvägstrafiken innebar beslutet bl.a. ett nytt
banavgiftssystem. Utgångspunkten vid beräkningen av
banavgifterna   var   de   samhällsekonomiska
marginalkostnaderna som tågtrafiken ger upphov till.
Det innebar att banavgifterna reducerades med två
tredjedelar till omkring 275 miljoner kronor.
Utskottet anser att ekonomiska styrmedel kan vara
verkningsfulla i arbetet  med  att  uppnå  ett
långsiktigt  hållbart  transportsystem. Utskottet
anser det därför viktigt att  arbetet med att
åstadkomma  en mer rättvisande prissättning  av
trafiken     och     mer     likvärdiga
konkurrensförutsättningar  på  transportmarknaden
fullföljs. Utskottet är därför inte berett att
återgå till tidigare principer för att beräkna
banavgifter. Av detta följer att utskottet avstyrker
motion T221 (m) yrkande 11.

10.3 Miljöanpassad tågtrafik

10.3.1 Motionsförslag

I motion T214 av Agne Hansson (c) framhålls att
användningen av fossila bränslen bör begränsas genom
minskad bränsleförbrukning och en övergång till mer
miljövänliga bränslen. För att målet om ett hållbart
samhälle skall nås är det viktigt att samtliga
myndigheter och aktörer prioriterar detta. Av den
anledningen bör Banverket  initiera projekt som
eliminerar  användning av miljöskadlig diesel i
tågtrafiken. Exempelvis kan den i dag dieseldrivna
Kustpilen  drivas  med  rapsmetylester  (RME).
Förutsättningarna för detta är goda då det i nära
anslutning till den aktuella tågtrafiken  finns
anläggningar för framställande av RME-bränsle. Ett
mycket bra tillfälle finns därmed att visa hur
miljövänlig   bränsleframställning   och   ett
miljövänligare transportsystem kan gå hand i hand
med en regionalpolitiskt riktig och viktig satsning.

10.3.2 Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att Banverket fr.o.m. år 1997
har ett sektorsansvar för hela järnvägssystemet.
Banverket skall därmed aktivt driva på och följa
utvecklingen inom järnvägssektorn, bistå regering
och riksdag i olika järnvägsfrågor och verka för
bl.a. ett miljöanpassat utnyttjande av järnvägarna.
Inom ramen för detta ansvar har Banverket utarbetat
en miljöpolicy. Miljöpolicyn anger att Banverket
skall bygga och förvalta statens spåranläggningar så
att de negativa miljöeffekterna minimeras. Däri
ingår att hushålla med energi, naturresurser och
råvaror.  Vidare  anges  att Banverket har ett
övergripande ansvar för att järnvägssektorn klarar
miljökraven i lagar och förordningar samt även i
övrigt  medverkar  till  att  de  övergripande
miljöpolitiska målen uppnås. Av miljöpolicyn framgår
även att miljöarbetet skall bedrivas systematiskt
och  på  ett sådant sätt att Banverket följer
principerna i miljöledningssystemet ISO 14001.
Utskottet vill vidare klargöra att ungefär 95 % av
järnvägens transportarbete  utförs  med eldrivna
fordon. Den spårbundna trafiken svarar för mindre än
1 % av transportsektorns samlade utsläpp. För att
bl.a. minska emissionerna från tågdriften sker en
övergång  från  användning  av  diesellok  på
rangerbangårdarna   till   radiostyrda  ellok.
Elektrifiering har vidare skett under senare år av
flera länsbanor och ytterligare banor utreds för en
eventuell elektrifiering. Det gäller bl.a. Blekinge
kustbana som trafikeras av den i motionen omnämnda
Kustpilen.
Utskottet vill även i sammanhanget erinra om att
Banverket år 1997 fick i uppdrag av regeringen att
kartlägga omfattningen av dieseldriven trafik som
sker på elektrifierade bandelar samt ge förslag om
hur denna trafik kan regleras. Banverket har i sin
redovisning av uppdraget angett att omfattningen av
den dieseldrivna trafiken minskar successivt bl.a.
genom  elektrifieringen  av  Ystadbanan  och de
norrländska kustbanorna. Banverket bedömde vidare
att möjligheterna att reglera denna trafik  är
begränsade.  Det  är  heller  inte miljömässigt
motiverat att särskilt prioritera en reglering av
emissionerna  från denna del av dieseltrafiken.
Enligt Banverket förefaller det lämpligare att söka
styra utvecklingen av all spårburen dieseltrafik mot
mer miljöanpassade fordon och bränslen.
Utskottet förutsätter  mot  denna bakgrund att
Banverket på ett aktivt sätt verkar  för  ett
miljöanpassat utnyttjande av hela järnvägssystemet.
I detta ansvar ingår att överväga och pröva olika
åtgärder  för  att främja användningen av  mer
miljövänliga fordon och bränslen. Utskottet vill
vidare erinra om att regeringens medelsberäkning för
Banverket inrymmer en resursförstärkning för att öka
Banverkets insatser rörande bl.a. miljöfrågor och
forskning och utveckling. Enligt utskottets mening
bör det dock inte ankomma på riksdagen att peka ut
någon  speciell sorts bränslekvalitet som skall
prövas. Banverket tillsammans med andra berörda
organ bör rimligen vara bäst skickat att bedöma
frågor av denna karaktär.
Med hänvisning till det anförda anser utskottet att
riksdagen inte bör ta något initiativ i frågan.
Utskottet avstyrker därför motion T214 (c) i nu
behandlad del. Syftet med motionsyrkandet förutsätts
dock till väsentlig del komma att bli tillgodosett.

10.4 Inlandsbanan

10.4.1 Motionsförslag

Ulf Björklund (kd) anger i motion T505 att sedan
kommunerna längs Inlandsbanan genom Inlandsbanan AB
(IBAB) tog över ansvaret för banan år 1992 har denna
utvecklats till en väl fungerande kommunikationslänk
mellan inlandets näringsliv och exportmarknaderna.
En rad banförbättringar har också gjorts till en
lägre kostnad än beräknat samtidigt som godstrafiken
har ökat med 150 %. Enligt motionären finns det
därför starka skäl för att skapa ett sammanhållet
järnvägssystem med "icke elektrifierade banor" i
Sveriges inland med IBAB som huvudman. Mot denna
bakgrund föreslås att en utredning tillsätts om att
överföra södra banavsnittet mellan Kristinehamn och
Mora samt alla tvärbanor till Inlandsbanan AB. För
att  klara  behovet  av  ökat  banunderhåll på
Inlandsbanan samt en upprustning av bandelarna Sveg-
Brunflo  och  Arvidsjaur-Gällivare förordas  att
ytterligare 9 miljoner kronor per år avsätts till
Inlandsbanan från Banverkets anslag.
I motionen påtalas vidare att det tioåriga avtalet
mellan  staten  och  länstrafikhuvudmännen  om
ersättningstrafik med buss utmed Inlandsbanan löper
ut år 2001. Innan dess finns det inga möjligheter
att  bedriva reguljär persontrafik med tåg  på
Inlandsbanan. Motionären anser därför det angeläget
att regeringen tillsammans med berörda parter i
inlandet  tar  ett  gemensamt  ansvar  för
persontrafikfrågorna längs Inlandsbanestråket för
att hitta lämpliga och effektiva trafiklösning för
inlandets persontransporter efter år 2001.
För att bibehålla och vidareutveckla den positiva
utvecklingen av Inlandsbanans godstrafik framhåller
Johnny Gylling m.fl. (kd) i motion T223 att det
krävs   ökade   insatser  för  banunderhåll.
Kristdemokraterna föreslår därför att 65 miljoner
kronor avsätts för Inlandsbanan inom ramen för
Banverkets anslag.

I motion T531 av Yvonne Ångström (fp) framhålls att
enligt  1997  års  riksdagsbeslut  tilldelades
Inlandsbanan 50 miljoner kronor till banunderhåll,
trots att kostnaderna egentligen uppgick till 63
miljoner kronor.  Därefter  har den trafikerade
banlängden utökats med närmare 50 % på grund av att
godstrafiken   återupptagits   på   bandelarna
Sveg-Brunflo,     Hoting-Ulriksfors     och
Dorotea-Vilhelmina. Motionären anser därför att ett
extra tillskott på ytterligare 7 miljoner kronor
krävs för Inlandsbanans fortsatta existens. Medlen
bör enligt motionen anvisas från anslaget A 6
Nationellt     investeringsprogram     för
infrastrukturutveckling.

10.4.2 Utskottets ställningstagande

Genom riksdagens beslut år 1997 har nya villkor
lagts  fast  för  Inlandsbanan (prop. 1997/98:1
utg.omr. 22, bet. 1997/98:TU1, rskr. 1997/98:104).
Utskottet framhöll i sitt av riksdagen godkända
betänkande  att Inlandsbanan fyller  en  viktig
funktion i det nationella godssystemet. Kommunerna
längs Inlandsbanan har, genom  Inlandsbanan  AB
(IBAB), också på ett förtjänstfullt sätt lyckats
utföra banunderhållet till en lägre kostnad än vad
som förutsågs när det statliga stödet infördes. IBAB
är dock beroende av fortsatt bidrag för att kunna
bedriva sin verksamhet. Utskottet ansåg mot denna
bakgrund att 50 miljoner kronor per år i statligt
bidrag möjliggjorde för IBAB att vidmakthålla banan
i ett tillfredsställande skick.
När  det  gäller  en  fortsatt upprustning av
Inlandsbanan  redovisades  i  betänkandet  en
kostnadsberäkning på ca 780 miljoner kronor för att
rusta   upp   sträckorna   Sveg-Brunflo  och
Arvidsjaur-Gällivare. Enligt utskottets bedömning
var efterfrågan på godstrafik på dessa sträckor inte
så stor att den för överblickbar tid kunde motivera
de mycket kostsamma infrastruktur-investeringar det
skulle bli fråga om. Utskottet konstaterade vidare
att det i första hand är en fråga för IBAB samt
berörda kommuner och trafikhuvudmän att ta ställning
till hur persontrafikförsörjningen skall vara ordnad
när de nuvarande avtalen löper ut år 2001.
Utskottet har inte ändrat uppfattning. Utskottet
vill vidare tillägga  att  regeringen  i årets
budgetproposition beräknat en ökning av det statliga
bidraget till banhållningen på Inlandsbanan med 7
miljoner kronor till sammanlagt 56 miljoner kronor.
Medelsökningen har skett dels mot bakgrund av ökad
godstrafik på Inlandsbanan, dels intäktsbortfall på
grund  av  det nya systemet för beräkning  av
banavgifter.
Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet
motionerna T223 (kd) yrkande 29, T505 (kd) och T531
(fp).

10.5 Stängselreglering

10.5.1 Motionsförslag

I motion T511 framhåller Stefan Hagfeldt (m) att
införandet av snabba och tysta snabbtåg har ändrat
förutsättningarna för säkerheten kring järnvägsspår.
För att öka järnvägens säkerhet bör därför i ökad
utsträckning   stängsel   sättas  upp  utmed
järnvägslinjerna. Ett hinder är dock gällande regler
som innebär att kommunerna får stå för merparten av
stängselkostnaderna.  I  sammanhanget  görs  en
jämförelse  med  reglerna  på  vägområdet  där
väghållaren står för stängselkostnaderna. Motionären
efterlyser mot  denna  bakgrund  en översyn av
lagstiftningen kring stängselskydd. I detta arbete
bör prövas att ge Banverket betalningsansvaret för
stängselskyddet.

10.5.2 Utskottets ställningstagande

Enligt lagen (1945:119) om stängselskyldighet för
järnväg m.m. gäller olika regler för stängsel till
skydd för större hemdjur respektive stängsel till
skydd för allmänheten. I lagens 1 § anges att
innehavare av järnväg är "pliktig att hålla stängsel
utmed järnvägen  till skydd för större hemdjur
(hästar och nötkreatur) under betesgång, såframt
kostnaden för stängsel icke är oskälig i förhållande
till nyttan därav för betesbruket". Beträffande
stängselskydd för allmänheten anges i lagen att
ansvaret för hållandet av stängsel utmed järnväg i
första hand är en kommunal angelägenhet. Kommunerna
har sålunda rätt att inom sitt område besluta om var
stängsel skall sättas upp och hur de skall utformas.
Kostnaderna för sådana stängsel skall enligt lagen
betalas till 90 % av kommunen och till 10 % av
järnvägsinnehavaren.   För   stations-   och
bangårdsområden gäller dock att kostnaderna skall
delas lika. För att pröva frågor om uppsättning och
kostnadsfördelning finns en särskild statlig nämnd,
Stängselnämnden.
Utskottet noterar att regleringen av järnvägens
stängselskyldighet är tämligen gammal och delvis
avspeglar en annan samhällsstruktur och ett annat
trafiksystem än vad som i dag gäller. Utskottet vill
även erinra om att i samband med att riksdagen våren
1975   behandlade   kostnadsansvaret    för
järnvägsstängsel för allmänheten förutsattes att om
ändrade förhållanden skulle uppstå i framtiden, på
grund av den tekniska utvecklingen av järnvägens
drift som kräver utökad stängselskyldighet, borde
frågan om kostnadsfördelningen tas upp till förnyad
prövning (prop. 1975:67, bet. TU 1975:14, rskr.
1975: 196). I sammanhanget kan vidare nämnas att
Stängselnämnden som inrättades år 1976 ännu inte
enligt vad utskottet erfarit haft ett enda ärende
att avgöra.
Utskottet konstaterar att  Banverket  har  ett
sektorsansvar  för  järnvägssy-    stemet. Det
innebär bl.a. ett samlat ansvar för järnvägens
trafiksäkerhet. Mot denna  bakgrund  förutsätter
utskottet  att  frågan  om  stängselregleringens
framtida utformning behandlas av Banverket. Något
initiativ från  riksdagens sida är därför inte
nödvändigt. Utskottet avstyrker således motion T511
(m).
11 Sjöfart

Avsnittets innehåll

I  detta  avsnitt  behandlar  utskottet  fem
regeringsförslag  med anknytning till sjöfart. Det
gäller yrkandena  1 samt   8-11  enligt vilka
riksdagen föreslås
dels anta regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1996:20) om upphävande av lagen (1979:1035)
med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa
lastbilstransporter,
dels godkänna ekonomiska mål och investeringsplan
för Sjöfartsverket för perioden 1999-2001 i enlighet
med vad regeringen förordar,
dels bemyndiga regeringen att fastställa utdelning
och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet
med vad regeringen förordar,
dels bemyndiga regeringen att för år 1999 ge
Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet
med vad regeringen förordar,
dels  godkänna  vad  regeringen  anför  om
Handelsflottans kultur- och fritidsråd.
Vidare behandlar utskottet följande motioner:
- T220 yrkandena 31 och 37 av Per-Richard Molén
m.fl. (m),
- T222 yrkande 13 av Kenth Skårvik och Elver Jonsson
(fp),
- T223 yrkande 31 av Johnny Gylling m.fl. (kd),
- T229 yrkande 3 av Gudrun Schyman m.fl. (v),
- T230 yrkande 9 av Sven Bergström m.fl. (c),
- T602 av Sten Andersson (m),
- T607 av Elizabeth Nyström och Maud Ekendahl (m),
- T613 av Elizabeth Nyström m.fl. (m),
- T615 yrkande 6 av Johnny Gylling m.fl. (kd),
- T626 av Lilian Virgin (s),
- T628 yrkande 2 av Camilla Dahlin-Andersson och Eva
Flyborg (fp).

11.1 Den svenska handelssjöfartens
internationella konkurrenskraft

11.1.1 Inledning

Riksdagen antog ett sjöfartspolitiskt  beslut i
december 1996 (prop. 1996/97:1, utg.omr. 22, bet.
1996/97:TU1, rskr. 1996/97:115). Enligt detta skall
staten tillförsäkra den  svenska  handelsflottan
rimliga konkurrensvillkor och härigenom tillvarata
sjöfartens möjligheter att såsom en konkurrens-
kraftig  exportnäring  stärka betalningsbalansen.
Vidare skall enligt beslutet  bidrag  till den
svenskflaggade   handelsflottan   lämnas   för
arbetsgivares  kostnader  för skatt och sociala
avgifter t.o.m. år 2001. Syftet med bidraget är att
stärka den internationella konkurrenskraften.
Utskottet  har  i  det  föregående,  under
anslagsfrågorna, behandlat regeringens förslag om en
medelsanvisning  på  405 miljoner kronor  under
anslaget Bidrag till sjöfarten. Utskottet behandlar
i  det  följande ett antal motionsyrkanden  om
främjande  av  den  svenska  handelssjöfartens
internationella konkurrenskraft som inte berör den
av regeringen föreslagna medelsanvisningen för nästa
budgetår.  Som en bakgrund till dessa yrkanden
återger  utskottet   några   av  regeringens
sjöfartspolitiska uttalanden i fjolårets och årets
budgetpropositioner.

11.1.2 Budgetpropositionen för år 1998

I   fjolårets  budgetproposition  konstaterade
regeringen  att  den  svenska  sjöfartsnäringens
omvärld  hade  förändrats  efter  riksdagens
sjöfartspolitiska beslut i december 1996. Sålunda
hade man inom EU beslutat om riktlinjer  för
statsstöd till sjöfartsnäringen. Dessa innebar bl.a.
möjlighet att tillämpa nya förmånliga regler för
företagsbeskattningen.  Sådana tillämpades  också
redan i Norge och Holland. Båda dessa länder, men
även andra europeiska länder, hade också  - genom
att acceptera s.k. internationella register - gett
rederierna möjligheter att anställa sjöfolk till
låga   bemanningskostnader.   De   förändrade
konkurrensförutsättningarna hade medfört oro inom
den svenska rederinäringen och utflaggning.
Regeringen   konstaterade   också   att  en
principöverenskommelse  hade  träffats  mellan
SEKO-Sjöfolk och Sveriges redareförening i syfte att
stärka den svenska sjöfartens konkurrenssituation.
Enligt principöverenskommelsen öppnades möjlighet
för svenska rederier att anställa sjöfolk från
rederier  utanför EU för tillfällig anställning
enligt särskilda  förutsättningar.  För  att nå
nödvändiga kostnadsbesparingar i de fallen krävdes -
framhöll   regeringen   -   förändringar  av
lagstiftningen,  bl.a. på det sociala  området.
Regeringen sade sig också ha för avsikt att se över
den  berörda lagstiftningen  med  anledning  av
parternas principöverenskommelse.

11.1.3 Budgetpropositionen för år 1999

I årets budgetproposition framhåller regeringen att
det behövs en kombination av statliga åtgärder och
åtgärder som sjöfartsnäringen  själv vidtar för att
man skall kunna minska kostnadsgapet gentemot våra
närmaste konkurrentländer. De statliga åtgärderna
innebär,  som  nämnts  vid  behandlingen  av
anslagsfrågorna, att bidraget till kostnader för de
sociala avgifterna höjs  till  48 000 kr per
kalenderår och årsarbetskraft.  Näringens  egna
åtgärder skulle bestå i att sjöarbetsmarknadens
parter   träffar   avtal   om   löner  och
anställningsvillkor för vissa grupper av tillfälligt
anställt sjöfolk.
Parterna har utvecklat den tanken - fortsätter
regeringen -  i särskilda principöverenskommelser
och ramavtal, vilka  innebär möjligheter att i
väsentlig grad minska bemanningskostnaderna. Dessa
möjligheter  bör  kunna  utnyttjas,  framhåller
regeringen. Möjligheterna  att  anställa  sjömän
bosatta utanför EES för kortare tid, högst sex
månader, är det moment som är mest betydelsefullt
för bemanningskostnaderna.
Parterna har emellertid  därvid  förutsatt att
befrielse från inkomstskatt och sociala avgifter
skulle  kunna  medges  liksom  att  i  Sverige
obligatoriska krav på sociala trygghetsersättningar
skulle kunna ersättas  med avtalsbundna sådana.
Regeringen säger sig ha granskat parternas förslag i
de två sistnämnda avseendena och betonar nu att
förslagen inte kan godtas. Efter att ha redovisat
skälen för den ståndpunkten säger sig regeringen ha
funnit att konkurrensförbättringen för den svenska
handelssjöfarten  i  huvudsak  är  densamma med
regeringens förslag om det nämnda bidraget på 48 000
kr som med parternas förslag. En förutsättning för
denna likvärdighet är dock att parterna utnyttjar
den möjlighet att träffa avtal om löner och vissa
anställningsvillkor  som  gällande  lagstiftning
medger.  Om sådan överenskommelse  inte träffas
kommer regeringen att besluta att bidraget till
sociala avgifter skall återgå till 29 000 kr.

11.1.4 Motionsförslag

I motion T220  av Per-Richard Molén m.fl. (m)
framhålls att Moderata sam-lingspartiet tidigare
föreslagit lösningar för att  undvika  fortsatt
stödberoende. De moderata förslagen har avvisats av
den socialdemokratiska regeringen som i stället
uppdrog åt de avtalsslutande parterna att finna en
framtida lös-ning. En sådan har också presenterats,
men något förslag från regeringens sida har inte
lämnats och utflaggningen av svenskt tonnage går nu
i allt snabbare takt.
Moderata  samlingspartiet  anser,  fortsätter
motionärerna,  att det  framför-handlade avtalet
snarast måste träda i kraft och att regeringen
snarast måste återkomma till riksdagen med förslag
till erforderlig lagstiftning.
I motion T602 av Sten Andersson (m) framhålls att
Sverige även inom sjöfartsområdet måste acceptera
vad som gäller för andra branscher, nämligen att det
inte på sikt går att förbättra konkurrenssituationen
genom subventioner. Om ambitionen är att svensk
sjöfart även fortsättningsvis skall finnas kvar,
tvingas man anpassa sig till de konkurrensmetoder
som gäller för andra länder.

I motion T613 av Elizabeth  Nyström m.fl. (m)
framhålls att regeringens ståndpunkter  i årets
budgetproposition  innebär  en  anmärkningsvärd
kovändning. Parternas överenskommelser negligeras
helt.  I  stället  presenterar  regeringen  en
bidragsmodell som för det första inte är likvärdig
den lösning som parterna förordat och som också
regeringen tidigare förordat. Dessutom, vilket är än
mer anmärkningsvärt, tycks regeringens lösning inte
kunna  genomföras.  Det är därför hög tid att
regeringen nu genomför de förändringar som krävs för
att parternas avtal skall kunna tillämpas.

I motion T229 av Gudrun Schyman m.fl. (v) yrkas att
riksdagen begär att regeringen  återkommer  med
förslag i vårpropositionen angående överföring av
medel från väganslagen till sjöfart. I takt med att
det europeiska vägnätet korkar igen alltmer, kan
sjöfarten  väntas  öka sina marknadsandelar  av
godstrafiken, framhåller  motionärerna. Även med
tanke på den väsentligt billigare infrastruktur som
trafiken på sjön kräver i jämförelse med andra
transportslag är Sveriges geografiska läge med sin
långa kust fördelaktigt i relation till de länder
som  är  hänvisade till ett vägnät  för  sina
transporter. Av säkerhets- och rättviseskäl har
riksdagen  intresse  av  att  inte  ytterligare
utflaggning sker. Därför vill Vänsterpartiet anslå
ytterligare medel till sjöfarten.

I motion T223 av Johnny Gylling m.fl. (kd) framhålls
att  det  avtal  som  arbetats  fram  mellan
sjöarbetsmarknadens parter är värt all respekt.
Utflaggning av svenska fartyg kan förhindras genom
att staten nu inför den s.k. nettomodellen (slopat
krav på  inbetalning av arbetsgivaravgifter för
tillfälligt anställda utanför EES). Regeringen bör
skyndsamt ge sådana signaler  till den svenska
handelsflottan att en långsiktig sjöfartspolitik
kommer att genomföras så att utflaggningen  av
svenska fartyg stoppas.

Även i motion T615 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
framhålls att regeringen skyndsamt bör ta fram
erforderliga förslag till lagändringar i enlighet
med parternas överenskommelse samt ge den svenska
sjöfartsnäringen besked om hur man avser att gå
vidare.
Vår sammanfattande syn på sjöfartspolitiken är,
säger motionärerna
- att arbetet i EU måste fortsätta i riktning mot
konkurrensneutralitet     samt    gemensamma
avgiftsprinciper för de olika trafikslagen,
- att Sverige måste slå vakt om sin position som
sjöfartsnation   och   behålla  den  svenska
handelsflottan så långt som möjligt under svensk
flagg,
- att regeringen bör sträva efter långsiktiga
parlamentariska     överens-kommelser     om
sjöfartspolitiken  samt  en  bred  enighet  på
sjöarbetsmarknaden om dess framtida inriktning,
-  att regeringen skyndsamt  bör  initiera  en
lagändring så att den s.k. nettomodellen införs som
princip för rederistödet.
I motion T230 av Sven Bergström m.fl. (c) framhålls
att  sjöfartspolitiken  behandlas  minst  sagt
anmärkningsvärt  i budgetpropositionen. När  det
gäller de sedan tidigare aviserade regeländringarna
för att kunna fullfölja parternas överenskommelse om
s.k. nettolöner för icke EES-medborgare förefaller
man nu  göra en tvärvändning. Regeringen hotar
parterna med att bidraget på   48 000 kr per
anställd skall sänkas till 29 000 kr. Ett avtal
mellan Sveriges redareförening och berörda parter om
bemanningsanpassningar i svenska fartyg föreligger.
Erforderliga lagändringar måste genomföras snabbt,
understryker motionärerna.  Riksdagen bör begära
förslag  av  regeringen  till  lagändring  för
tillfälligt anställda.

I motion T222 av Kenth Skårvik och Elver Jonsson
(båda  fp)  framhålls  att   parterna   på
sjöarbetsmarknaden har kommit överens om nödvändiga
reformer  men  att de av  regeringen  utlovade
lagreformerna  uteblivit,  enligt  regeringens
uppfattning på grund av det nya pensionssystemet.
Det är ett svepskäl, säger motionärerna, och visar
med all tydlighet att regeringen inte har någon
politik för sjöfartsnäringen. Förslag måste komma
omgående om inte hela den svenska sjöfartsnäringen
skall raderas ut.

I motion T628 av Camilla Dahlin-Andersson och Eva
Flyborg (båda fp) framhålls att utflaggning av
fartyg inneburit att Sverige är på väg att förlora
en hel näring. Det kan inte accepteras, understryker
motionärerna, som också erinrar om att man inom EU
har antagit riktlinjer till stöd för sjöfarten.
Dessa kan leda till att ett land kan besluta om att
stödja sin sjöfart genom att avstå från sociala
avgifter och skatter som skulle utgått för de
ombordanställda  och  befria  rederierna  från
bolagsskatt. Sverige har ställt sig bakom EU:s
riktlinjer och således accepterat principen. Medan
andra länder valt att följa EU:s riktlinjer kräver
Sverige först in skatter  och sociala avgifter för
att sedan i form av stöd återbetala skatten samt del
av de sociala avgifterna.

11.1.5 Utskottets ställningstagande

Regeringen, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna,
Sveriges redareförening och fackförbundet SEKO har
den 16 november 1998 enats om hur det statliga
stödet  till  sjöfarten  bör  utformas.  Enligt
uppgörelsen  skall  stödet  bygga  på den s.k.
bruttomodellen, som innebär full återbetalning av
skatt för de tillfälligt anställda och stöd till de
sociala avgifterna med 58 000 kr per årsarbetskraft
fr.o.m. år 1999 t.o.m. år 2001. Detta innebör en
ökning med  10  000  kr  per årsarbetskraft i
förhållande till det förslag som presenterades i
budgetpropositionen.
Företrädare för regeringen, Sveriges redareförening
och SEKO framhåller i ett gemensamt uttalande att
uppgörelsen är positiv för svensk  sjöfart. De
anställda  ges  löne-  och  anställningstrygghet
samtidigt som konkurrenskraften stärks. Därmed finns
förutsättningar för en fortsatt god utveckling av
svensk sjöfartsnäring.
Sjöarbetsmarknadens parter kommer nu att sluta
erforderliga avtal om tillfälligt anställd personal
under svensk flagg.
Riksdagen har uttalat att staten skall tillförsäkra
den    svenska    handelsflottan    rimliga
konkurrensvillkor. Utskottet  ser  därför mycket
positivt  på  den uppgörelse som träffats  och
instämmer i bedömningen  att uppgörelsen skapar
förutsättningar för en god utveckling av svensk
sjöfartsnäring. Utskottet anser därför att riksdagen
bör ställa sig bakom överenskommelsen. Det innebär
sålunda att stödet till de sociala avgifterna utgår
med 58 000 kr per kalenderår och årsarbetskraft
fr.o.m. den 1 januari 1999 t.o.m. den 31 december
2001.
Enligt förordningen (1996:1559) om statligt bidrag
till svensk sjöfart skall ansökan om bidrag till
kostnader  för  socialavgifter  ges  in  till
Rederinämnden efter utgången av det kalenderår som
ansökan avser, dock senast den 31 mars. En höjning
av bidraget till kostnader för socialavgifter till
58 000 kr per kalenderår kommer därför inte att
påverka anslaget för budgetåret 1999.
Kostnaderna  för  bidragshöjningen  bör  enligt
utskottets  mening  finansieras inom ramen  för
utgiftsområde 22. Det bör ankomma på regeringen att
återkomma till riksdagen med en närmare redovisning
av kostnaderna för reformen och för hur dessa skall
finansieras. En utvärdering av stödet skall göras.
Utskottet ser positivt på detta.
Vad utskottet  nu anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
Utskottets ställningstagande innebär att syftet med
motionsyrkandena  till  väsentlig  del  blir
tillgodosett. Något initiativ från riksdagens sida
med  anledning av  yrkandena  är  därför  inte
erforderligt. Dessa avstyrks följaktligen.

11.2 Fartygsfonder m.m.

I motion T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m) yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  som  i  motionen  anförs  om
sjöfartspolitiken. Yrkandet har behandlats i det
föregående i den del det innehåller krav på att
regeringen skall förelägga riksdagen lagförslag som
gör det möjligt att genomföra den s.k. nettomodell
som sjöarbetsmarknadens  parter  har  enats om.
Yrkandet omfattar emellertid även en rad andra
sjöfartspolitiska   frågor.   Sålunda   kräver
motionärerna t.ex. att fartygsfonderna återinförs,
att Lex Britannia upphävs, att svenska regler om
personalövergång vid fartygsförsäljningar ändras så
att de överensstämmer med EU:s regler samt att för
sjöfarten  speciella  bestämmelser  om  sjuklön,
arbetstid och semester anpassas till de generella
bestämmelserna på den svenska arbetsmarknaden.
Dessa och andra frågor som motionärerna nämner har
tidigare behandlats av riksdagen. Utskottet är inte
berett att förorda en omprövning av riksdagens
ställningstaganden  i  de  berörda frågorna och
avstyrker motion T220 yrkande 31 i nu berörd del.
I sammanhanget förtjänar nämnas att Utredningen om
sjöfartens struktur- och kapitalsituation i sitt
nyligen   framlagda   slutbetänkande   Svensk
sjöfartsnäring hot och möjligheter (SOU 1998:129)
bl.a. föreslår att frågan om att införa någon form
av fartygsfonder bör utredas.

11.3 Ekonomiska mål och investeringsplan
för Sjöfartsverket

11.3.1 Regeringens överväganden och förslag

Regeringen  erinrar  om  att den  i  fjolårets
budgetproposition förordade  att Sjöfartsverkets
soliditet på sikt skulle sänkas. Soliditeten är
fortfarande för hög, framhåller regeringen, och bör
på sikt understiga nuvarande nivå på   50 %. Det
långsiktiga målet för soliditeten bör uppgå till
lägst 30 %, i enlighet med de principer  som
regeringen numera allmänt tillämpar för ägarkrav på
affärsdrivande  verksamhet. Regeringen säger sig
därför ha för avsikt att besluta om en extra
inleverans från Sjöfartsverket under hösten 1998.
Räntabilitetsmålet  bör  i enlighet med verkets
förslag ligga fast på 7 % av eget kapital.
Regeringen framhåller vidare att den inte har någon
erinran mot Sjöfartsverkets förslag i fråga om
investeringsplanens nivå och inriktning. Nivån bör
enligt verket ligga på sammanlagt 337,6 miljoner
kronor under perioden 1999-2001. Investeringarna
inriktas  till  stor del på återanskaffningar.
Sålunda kommer t.ex. 18 lotsbåtar att återanskaffas
under treårsperioden till en kostnad av ca 140
miljoner  kronor. Samtliga lotsbåtar förses med
avgaskatalysatorer. Investeringar i farleder och
utmärkning samt sjökartläggning omfattar totalbelopp
under treårsperioden på 34 respektive 42 miljoner
kronor.

11.3.2 Motionsförslag

I motion T607 av Elizabeth Nyström och Maud Ekendahl
(båda  m)  fram-hålls  att  en  sänkning  av
Sjöfartsverkets soliditet inte enbart bör ske genom
att verket åläggs extra inleveranser av vinstmedel.
Ett sådant agerande skadar på sikt Sjöfartsverket
och   därigenom   handelssjöfarten,   betonar
motionärerna. I sammanhanget erinrar motionärerna om
att  handelssjöfarten   avkrävs   ett  fullt
kostnadsansvar för den infrastruktur och de tjänster
som verket tillhandahåller. Motionärerna yrkar att
riksdagen  avslår  regeringens förslag om sänkt
soliditet för Sjöfartsverket.

11.3.3 Utskottets ställningstagande

Utskottet har för sin del ingen erinran mot vad
regeringen  anför om det långsiktiga målet för
Sjöfartsverkets soliditet och om sin avsikt att
besluta  om  en  extra  inleverans  av verkets
vinstmedel.   Utskottet   tillstyrker  därför
regeringens  förslag  om  ekonomiska  mål  för
Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets investeringsplan för
perioden 1999-2001 är som  nämnts till stor del
inriktad på återanskaffningar. Utskottet tillstyrker
regeringens förslag om investeringsplanen. Motion
T607 (m) avstyrks.

11.4 Utdelning och skattemotsvarighet för
Sjöfartsverket

Regeringen  säger  sig  dela  Sjöfartsverkets
uppfattning att utdelningskravet  bör  vara  en
tredjedel av vinsten, räknat som resultat efter
skattemotsvarighet. Utdelning och skattemotsvarighet
bör även fortsättningsvis slutligt fastställas av
regeringen.
Utskottet tillstyrker  regeringens  förslag att
riksdagen godkänner vad regeringen sålunda förordar.

11.5 Finansiella befogenheter för
Sjöfartsverket

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
om att den bör bemyndigas ge Sjöfartsverket
vissa finansiella befogenheter. Dessa
innebär att Sjöfarsverket under år 1999 får
ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret
inom en total ram på 110 miljoner kronor.
Kassamässigt överskott får Sjöfartsverket
placera i bank och på räntebärande konto i
Riksgäldskontoret.

11.6 Gotlandstillägget

11.6.1 Bakgrund

Genom   det  statliga  transportstödet  till
färjetrafiken på Gotland subventioneras både person-
och godstrafiken. Utöver detta stöd subventioneras
dessutom godstrafiken enligt ett särskilt system med
högstprisreglering och ett s.k. Gotlandstillägg.
Bakgrunden   till  detta  system  är   att
transportförmedlingsföretagen tidigare tillämpade en
speciell taxa för  Gotlandstrafiken.  Taxan var
konstruerad på i princip samma sätt som taxorna för
övriga transporter på fastlandet. För att täcka
färje-  och  hamnavgifter  samt  av  överfarten
föranledda  merkostnader  påfördes  dock  ett
sjötillägg.
Sjötillägget slopades år 1976 samtidigt som en
högsprisreglering  infördes.  Denna innebär  att
transportförmedlingsföretagens    taxor    för
godstransporter  till eller från Gotland  skall
motsvara taxan för en transport av motsvarande längd
i  landet  i  övrigt.  För  att  kompensera
transportförmedlingsföretagen får dessa debitera ett
frakttillägg i all inrikes fjärrtrafik, det s.k.
Gotlandstillägget. Detta tillägg utgör innevarande
år 0,4 % av nettofraktsumman i varje  enskilt
fraktavtal.
I proposition 1995/96:44 (bet. 1995/96:TU7, rskr.
1995/96:99) framhölls att högstprisregleringen och
Gotlandstillägget är ett otillfredsställande system
och att det på sikt borde avvecklas. Avvecklingen
föreslogs ske med 0,2 procentenheter per år - från
den dåvarande nivån på tillägget, som var    0,6
%  - med start den 1 januari 1997. Riksdagen
beslutade i enlighet med regeringens förslag. Lagen
(1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor
för vissa lastbilstransporter skulle upphävas med
utgången av år 1998.
Sedan nivån på Gotlandstillägget sänkts till 0,4 %
med verkan från den 1 januari 1997 framhölls det i
budgetpropositionen för år 1998 att den fortsatta
avvecklingen av Gotlandstillägget borde anstå i
avvaktan på en långsiktig lösning av frågan om
lämplig form för stöd till godstranporter till och
från Gotland. Gotlandstillägget skulle därför vara
0 ,4 % även under år 1998.

11.6.2 Regeringens överväganden och förslag

I nu föreliggande proposition framhåller regeringen
att frågan behöver beredas ytterligare och att den
fortsatta avvecklingen  av Gotlandstillägget bör
anstå i avvaktan på att regeringen återkommer i
budgetpropositionen för  år 2000. Tillägget bör
således vara 0,4 % även under år 1999. Regeringen
föreslår  därför  att  riksdagen  antar  ett i
propositionen framlagt förslag till lag om ändring i
lagen (1996:20) om upphävande av den nämnda lagen
med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa
lastbilstransporter.  Ändringen innebär att  den
tidpunkt då lagen skall upphöra att gälla förskjuts
från utgången av år 1998 till utgången av år 1999.

11.6.3 Motionsförslag

I motion T220  av Per-Richard Molén m.fl. (m)
framhåller  motionärerna   att   de   finner
Gotlandstillägget  principiellt  felaktigt.  Det
innebär, säger motionärerna, att staten beviljar
privata aktörer en "beskattningsrätt". Varumottagare
i olika delar av Sverige reagerar också ofta mot att
deras fraktkostnad inkluderar ett Gotlandstillägg.
Det har också gång efter annan förts fram argument
för att Gotlandstillägget inte skapar  önskvärd
konkurrensneutralitet    fraktare    emellan.
Motionärerna kan därför inte godta att avvecklingen
av  tillägget  skjuts  upp  ett helt år.  Det
föreliggande analysmaterialet bör göra det möjligt
för regeringen att före den 1 juli nästa år till
riksdagen återkomma med ett konkret förslag till
avveckling av tillägget som tillgodoser Gotlands
behov av rationella, kostnadsneutrala transporter
till och från fastlandet.

I motion T226 av Lilian Virgin (s) utgår motionären
från riksdagens beslut om en successiv avveckling av
Gotlandstillägget och framhåller att den avveckling
som hittills skett medfört olägenheter i form av
försämrad lönsamhet för trädgårdsnäringen och vissa
andra delar av det gotländska näringslivet. Det är
av största vikt, säger motionären, att beslut om ett
transportstöd för Gotland inte dröjer och att stödet
utformas så att kostnaderna för frakterna inte skall
vara högre till och från Gotland än för motsvarande
sträcka på fastlandet.

11.6.4 Utskottets ställningstagande

Utskottet ansluter sig för sin del till regeringens
uppfattning att frågan om  utformning  av  ett
transportstöd  för Gotland bör bli föremål för
fortsatt beredning. I avvaktan på att regeringen
återkommer till frågan i budget-propositionen för år
2000  bör  den  fortsatta  avvecklingen  av
Gotlandstillägget anstå under hela år 1999.
Med det sagda tillstyrker utskottet att riksdagen
antar regeringens lagförslag. Motionerna T220 (m)
yrkande 37 och T226 (s) avstyrks.

11.7 Handelsflottans kultur- och fritidsråd

I propositionen erinras om att HKF har till uppgift
att tillhandahålla sjöfolk ett attraktivt fritids-
och kulturliv. Verksamheten finansieras genom en
avräkning på Sjöfartsverkets farledsavgifter samt av
egna   avgiftsintäkter.    Avräkningen   på
farledsavgifterna för år 1998 är 20 miljoner kronor.
Regeringen framhåller att HKF har föreslagit att
18,5 miljoner kronor av verksamheten år 1999 skall
finansieras genom avräkning av farleds-avgifterna.
Eftersom  HKF  har medgivits en nettobudget  i
momshänseende blir avräkningen för år 1999 mindre än
för närmast föregående år. HKF beräknar vidare att
de egna avgiftsintäkterna uppgår till 7,3 miljoner
kronor.  Regeringen  säger sig tillstyrka HKF:s
förslag till avräkning av farledsavgifter för rådets
kostnader.
Utskottet tillstyrker för sin del
att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen sålunda anför.

12 Luftfart

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet regeringens
förslag om luftfart m.m., nämligen yrkandena 12-15 i
regeringens hemställan.

Riksdagen bör enligt regeringen
dels godkänna ekonomiska mål och investeringsplan
för Luftfartsverket  för  perioden  1999-2001 i
enlighet med vad regeringen förordat,
dels bemyndiga regeringen att fastställa utdelning
och  skattemotsvarighet  för  Luftfartsverket  i
enlighet med vad regeringen förordat,
dels bemyndiga regeringen att för år 1999 ge
Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet
med vad regeringen förordat,
dels godkänna vad regeringen anfört om Statens
haverikommission.
Vidare behandlar utskottet följande motioner:
- T217 yrkandena 7-9 av Marianne Samuelsson m.fl.
(mp),
- T220 yrkandena 39-41, 43-44 av Per-Richard Molén
m.fl. (m),
- T222 yrkandena 3 och 12 av Kenth Skårvik m.fl.
(fp),
- T231 yrkande 12 av Berit Andnor m.fl. (s),
- T702 av Bertil Persson (m),
- T703 yrkande 2 av Stig Eriksson m.fl. (v),
- T707 av Kristina Zakrisson och Lennart
Klockare (s).

12.1 Luftfartsverkets ekonomiska mål,
investeringsplan och finansiella
befogenheter m.m.

12.1.1 Regeringens förslag

I avsnittet om ekonomiska mål och resurser för
Luftfartsverket anför regeringen att det långsiktiga
målet för soliditet bör ligga fast på 25 %. Också
räntabilitetsmålet bör ligga fast, dvs. på 8 % av
eget  kapital. Likaså bör prisrestriktionen för
Luftfartsverkets  trafikavgifter vara oförändrad,
vilket innebär att trafikavgifterna får öka med
högst 80 % av nettoprisindex fr.o.m. år 1993. Vad
gäller Luftfartsverkets investeringsplan säger sig
regeringen inte ha något att erinra mot planens nivå
eller inriktning, som i allt väsentligt innebär en
fortsättning enligt nu gällande treårsplan. För de
tre kommande åren innefattar planen investeringar om
sammanlagt 4,8 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder
kronor  för  budgetåret 1999. Sistnämnda belopp
fördelar  sig  med  775  miljoner  kronor  på
investeringar vid Arlanda  flygplats,  med  200
miljoner kronor på övriga flygplatser och med 375
miljoner  kronor  på  flygtrafiktjänst.  Övriga
investeringar om 350 miljoner kronor inbegriper
anpassningsåtgärder  med  anledning  av Sveriges
deltagande  i Schengensamarbetet. Av det totalt
beräknade investeringsbeloppet för de kommande tre
åren beräknas drygt 2,6 miljarder, eller mer än
hälften, falla på Arlanda.

I avsnittet om finansiella befogenheter föreslås att
riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999
låta Luftfartsverket få rätt att ta upp lån inom en
total ram på 5,5 miljarder kronor. Vidare föreslås
bl.a. att Luftfartsverket  får rätt att teckna
borgensförbindelser till förmån för dotterbolaget
LFV Holding AB inom en total ram på 60 miljoner
kronor  samt  placera kassamässigt överskott på
närmare angivet sätt. Kapitaltäckningsgarantin till
förmån för dotterdotterbolaget LFV Airport Center AB
föreslås förlängd till utgången av år 2003.

12.1.2 Motionsförslag

I motion T217 föreslår Marianne Samuelsson m.fl.
(mp) att riksdagen avslår förslagen om ekonomiska
mål  och  investeringsplan  för  Luftfartsverket
(yrkande  7) samt finansiella befogenheter  för
Luftfartsverket   (yrkande  8).   Målet  för
Luftfartsverket bör enligt motionärerna vara att av
hälso- och miljöskäl hålla flygtrafiken på låga men
nödvändiga nivåer. Eftersom Sverige bör träda ut ur
EU bör någon anpassning till Schengensamarbetet inte
göras.

12.1.3 Utskottets ställningstagande

I motion T217 (mp) yrkas avslag på regeringens
förslag om ekonomiska mål, investeringsplan och
finansiella  befogenheter  för  Luftfartsverket.
Utskottet  tog  ställning  till  ett  liknande
motionsyrkande  i  samband  med  förra  årets
budgetbehandling. Då konstaterade utskottet (bet.
1997/98:TU1)  att  det  över-gripande målet för
Luftfartsverket innebär att verket skall anpassa sin
verksamhet i enlighet med marknadens  krav och
utifrån de förutsättningar som statsmakterna anger
för luftfarten. Riksdag och regering tar på ett
övergripande  plan  ställning  till  verkets
investeringsplaner  och prissättning, vad gäller
såväl prisnivåer som relatering till miljöpåverkan.
Detta innebar enligt utskottet att Luftfartsverket
inte borde åläggas att av t.ex. miljöskäl på eget
bevåg verka för en begränsning av flygtrafiken.
Flygets volymutveckling skulle bestämmas i annan
ordning. Utskottet står fast vid denna uppfattning
och är därmed inte berett att tillstyrka förslaget i
motion T217 (mp) om en begränsning av flygtrafiken
till "låga men nödvändiga nivåer". Vad  gäller
uttalandet i samma motion om att Sverige inte bör
anpassa sina flygplatser till Schengensamarbetet
konstaterar  utskottet  att  Sverige,  sedan
anslutningsfördraget    slutförhandlats    och
undertecknats i december 1996, deltar fullt ut i
detta samarbete. Därmed måste Sverige, liksom övriga
Schengenstater, vidta de förberedelseåtgärder som
krävs, bl.a. genom att bygga om flygplatser. Med det
anförda avstyrker utskottet  motion  T217  (mp)
yrkandena 7 och 8 och tillstyrker vad regeringen har
förordat rörande ekonomiska mål och investeringsplan
samt  finansiella befogenheter för Luftfartsverket.

12.2 Utdelning och skattemotsvarighet för
Luftfartsverket

Utskottet har ingen erinran mot vad regeringen
föreslår rörande utdelning och skattemotsvarighet
för Luftfartsverket.

12.3 Bromma flygplats och flygkapaciteten i
Stockholmsområdet m.m.

12.3.1 Motionsförslag

I några motioner aktualiseras frågan om Bromma
flygplats och flyg-kapaciteten i Stockholmsområdet.
I motion T217 anför Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
att flygkapaciteten i Stockholmsområdet - liksom i
hela  Sverige -  är  fullt  tillräcklig. Bromma
flygplats bör av hälso- och miljöskäl   snabbav-
vecklas (yrkande 9). I motion T220 hävdar Per-
Richard Molén m.fl. (m) att en nedläggning av Bromma
skulle innebära kapitalförstöring och ett avbräck
för näringslivet. De korta avstånden till centrum
gör Bromma till ett bra alternativ för tjänste- och
affärsresor (yrkande 41). I samma motion framförs
uppfattningen    att   flygkapaciteten    i
Stockholmsområdet bör utvecklas. En begränsning av
kapaciteten skulle få negativa konsekvenser för hela
det  svenska  inrikesflyget,  menar motionärerna
(yrkande 43). Också i motion T702 av Bertil Persson
(m) uttalas stöd för fortsatt drift vid Bromma
flygplats.

I motion T707 uttalar Kristina Zakrisson och Lennart
Klockare (båda s) att Kiruna  flygplats skulle
fungera väl som reservflygplats för den planerade
fraktflygplatsen i Luleå, om rullbanan förlängdes.
En sådan åtgärd skulle enligt motionärerna också
vara till gagn för rymd- och miljöforskningen.
Dessutom skulle turismen främjas.

12.3.2 Utskottets ställningstagande

Bromma flygplats och flygkapaciteten i
Stockholmsområdet

Utskottet konstaterar att frågorna om en förtida
avveckling av Bromma flygplats och flygkapaciteten i
Stockholmsområdet är nära förknippade med varandra.
Luftfartsverket  utreder  för  närvarande  på
regeringens   uppdrag   hur   behovet   av
flygplatskapacitet  i  Stockholmsregionen  skall
tillgodoses på längre sikt. Uppdraget skall, enligt
vad utskottet inhämtat,  slutredovisas i början av
år  1999.  Utskottet anser att  resultatet  av
utredningsarbetet bör avvaktas. Utskottet vill i
sammanhanget också hänvisa till sitt uttalande våren
1998  med  anledning  av den transportpolitiska
propositionen (prop. 1997/98:56, bet. 1997/98:TU10,
rskr. 1997/98:266). I nämnda betänkande (s. 103)
anförde utskottet bl.a. att ett ställningstagande
till frågan om fortsatt verksamhet vid  Bromma
flygplats måste bygga på bl.a. två förutsättningar.
För det första måste Stockholm som landets huvudstad
tillförsäkras goda flygförbindelser. För det andra
måste Arlanda flygplats kunna fylla sin funktion som
nav i det svenska flygsystemet. Vidare uttalade
utskottet att en fortsatt positiv marknadsutveckling
inom luftfarten förutsatte att en tredje rullbana
tillkom inom en snar framtid och att en tillräcklig
flygplatskapacitet i Stockholmsregionen  på sikt
säkerställdes.
Med hänvisning till vad som ovan anförts avstyrker
utskottet motionerna T217 (mp) yrkande 9, T220 (m)
yrkandena 41 och 43 samt T702 (m).

Kiruna flygplats

Förslaget i motion T707 (s) om en förlängning av
rullbanan  vid  Kiruna flygplats anknyter  till
planerna  på  en  utbyggnad  av  Luleå-Kallax
flygstation till en stor godstrafikflygplats. I den
senare frågan har utskottet inhämtat att regeringen
i april 1998 tillsatte en utredningsman med uppdrag
att  närmare utreda  förutsättningarna  för  en
utbyggnad.  En  första redovisning av uppdraget
redovisades i augusti 1998. På grundval av denna
redovisning  har  regeringen  (Närings-  och
handelsdepartementet) den 22 oktober 1998 beslutat
bidra till finansieringen med 90 miljoner kronor.
Till utfästelsen har fogats ett antal villkor. Bl.a.
måste  den  fortsatta  utredningen bekräfta att
totalkostnaden  för  utbyggnaden  inte  beräknas
överstiga 140 miljoner kronor. Vidare måste de andra
myndigheter som ställt i utsikt att delfinansiera
banförlängningen skriftligt bekräfta angivna belopp.
Utskottet  har  inte anledning att ifrågasätta
motionärernas uppfattning att en förlängning av
rullbanan vid Kiruna flygplats kan vara till stor
nytta för den rymd- och miljöforskning som bedrivs i
Kiruna. Utskottet är emellertid inte nu berett att
diskutera frågan om en reservflygplats till den
planerade godstrafikflygplatsen i Luleå. Det är
enligt utskottets bedömning rimligt att tänka sig
att den kapacitet som en utbyggnad av sistnämnda
flygplats  tillskapar  kommer  att  räcka  för
överskådlig tid. Med hänvisning härtill avstyrks
motion T707 (s).

12.4 Vissa konkurrensfrågor m.m.

12.4.1 Motionsförslag

I  två motioner aktualiseras frågan om statens
ägarengagemang i SAS. Enligt vad som uttalas i
motion T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m) bör
staten inte vara delägare i ett flygbolag. Det finns
inga bärande skäl för att staten skall äga hälften
av aktierna i SAS Sverige AB. SAS bör i första hand
bli ett börsnoterat  nordiskt företag med bred
ägarkrets. Efter diskussioner med systerbolagen i
Danmark och Norge bör samtliga aktier säljas ut
(yrkande 39). Också i motion T222 av Kenth Skårvik
m.fl. (fp) förordas en utförsäljning av den svenska
delen av SAS (yrkande 3).

I motion T220 föreslår Per-Richard Molén m.fl. (m)
utförsäljning av delar av Luftfartsverket. Sålunda
bör  Arlanda  och  Landvetters   flygplatser
privatiseras. Dessa flygplatser står inför stora
investeringar. En försäljning ger möjlighet att få
fram riskvilligt kapital. Genom en privatisering
skulle belastningen på statsbudgeten minska (yrkande
40). Vidare bör Luftfartsverkets bolag Swedavia AB,
LFV  Airport  Center  AB samt LFV Handling AB
privatiseras, gemensamt eller vart för sig. Åtgärden
ses av motionärerna som ett  naturligt  led i
utvecklingen mot en renodling av Luftfartsverkets
verksamhet (yrkande 44).

Enligt vad Kenth Skårvik m.fl. (fp) uttalar i motion
T222 bör de kommunala flygplatserna inte drivas i
kommunal  bolagsform. De bör antingen drivas i
förvaltningsform eller privatiseras (yrkande 12).

I två motioner aktualiseras problemet med höga
biljettpriser på olönsamma flyglinjer. Berit Andnor
m.fl. (s) anser i motion T231 att staten måste skapa
förutsättningar för en väl fungerande flygtrafik i
hela landet till rimliga kostnader. Motionärerna
menar att flygtrafikens avreglering har medfört
starkt stigande priser och försämrat utbud på vissa
linjer  (yrkande  12).  Avregleringens  negativa
effekter framhålls också i motion T703 av Stig
Eriksson m.fl.  (v).  Som  exempel  nämns  att
normalpriset för en flygbiljett mellan Gällivare och
Göteborg är ca 8 000 kr. Regeringen bör utreda
avregleringens konsekvenser och återkomma i ärendet
till riksdagen (yrkande 2).

12.4.2 Utskottets ställningstagande

Statens ägarengagemang i SAS Sverige AB

Frågan om statens ägarengagemang i SAS Sverige AB
behandlades senast av riksdagen våren 1998. Med
anledning av ett motionsyrkande erinrade utskottet
(bet. 1997/98:TU10, s. 114) om att riksdagen år 1997
bemyndigade regeringen att besluta om en minskning
av statens ägarandel i bolaget inom ramarna för en
gemensam skandinavisk politik för ägarengagemang i
SAS (prop. 1996/97:126, bet. 1996/97:TU9, rskr.
1996/97:232).  Bemyndigandet  begränsades  till
förändringar innebärande en minskning av statens
röstetal till 35 %. Motivet var att detta röstetal
krävdes för att staten skulle kunna förhindra beslut
som kräver kvalificerad majoritet, bl.a. ändringar
av bolagsordningsbestämmelser om verksamhetsföremål.
Vidare angavs att denna nivå också låg i linje med
de allmänna riktlinjer för statens ägande i delägda
aktiebolag som riksdagen godkänt. Utskottet ansåg
att riksdagen borde stå fast vid 1997 års beslut.
Utskottet finner inte heller nu skäl att ändra
uppfattning i denna fråga. Följaktligen avstyrks
motionerna T220 (m) yrkande 39 och T222 (fp) yrkande
3.

Privatisering av vissa svenska flygplatser

När  frågan om privatisering av vissa  svenska
flygplatser  aktualiserades  i  samband  med
behandlingen  av  statsbudgeten  för  år  1998
konstaterade utskottet (bet. 1997/98:TU1 s. 99) att
Luftfartsverket driver 14 statliga flygplatser och
härutöver har hand om den civila trafiken på fem
militära  flygplatser.  Dessa  sammanlagt  19
flygplatser drivs som ett sammanhållet system där
överskott som uppstår vid de stora flygplatserna, i
första hand Arlanda, får täcka underskotten vid
vissa mindre flygplatser. Enligt utskottets mening
fanns  stora  fördelar  med  ett  sammanhållet
flygplatssystem.  Att  privatisera  stora  och
inkomstbringande  flygplatser  som  Arlanda  och
Landvetter vore, menade utskottet, att ytterligare
förvärra problemet med hur överskott och underskott
i flygplatsverksamhet skall balanseras. Utskottet
vidhåller denna uppfattning och  avstyrker  med
hänvisning härtill motion T220 (m) yrkande 40.

Avyttring av LFV Holding AB:s dotterbolag

I samband med förra årets budgetbehandling avstyrkte
utskottet  (bet. 1997/98:TU1) en motion rörande
avyttring av  LFV Holding AB:s dotterbolag LFV
Handling AB, LFV Airport Center AB och Swedavia AB,
med hänvisning bl.a.  till  att holdingbolagets
verksamhet gav ett positivt bidrag  till  LFV-
koncernens resultat. Med samma motivering avstyrktes
en motion som väcktes våren 1998 med anledning av
den  transportpolitiska  propositionen  (prop.
1997/98:56, bet. 1997/98:TU10). Utskottet har inte
ändrat uppfattning i frågan.
I sammanhanget vill utskottet nämna att planerna på
ett nordiskt ägarsamarbete i fråga om ramp- och
expeditionstjänst,  redovisade  i  förra  årets
budgetproposition (utgiftsområde 22, s. 52), synes
gå mot ett förverk-ligande. Bakgrunden är  att
Luftfartsverket i regleringsbrevet för år 1998 fick
regeringens bemyndigande att verka för ett breddat
ägarsamarbete   i   fråga   om  ramp-  och
expeditionstjänst. Efter medgivande av regeringen
har därefter Luftfartsverket förvärvat 50 % av
aktierna i ett nybildat aktiebolag, Novia Holding
A/S. Den andra hälften har förvärvats av det danska
flygföretaget Maersk Air A/S. Nuvarande LFV Handling
AB kommer att under nytt namn, Novia Sweden AB, ingå
som dotterbolag till det nordiska holdingbolaget. På
motsvarande sätt kommer ett danskt handlingbolag att
bilda  dotterbolag  till  Novia  Holding  A/S.
Ägarförändringen uppges inte innebära att nuvarande
LFV Handling AB:s verksamhet  på  Arlanda  och
Landvetters   flygplatser   upphör.   Enligt
Luftfartsverket pågår diskussioner om att också
Finland och Norge skall engageras i det nordiska
handlingsamarbetet.  Utskottet  för sin del ser
positivt på den nordiska samverkan inom ramp- och
expeditionstjänst  som  nu  har inletts. Enligt
utskottets bedömning kan samarbetet förväntas stärka
Luftfartsverkets konkurrensförmåga på området.
Med det anförda avstyrks motion T220 (m) yrkande
44.

Associationsformen för kommunala flygplatser

Utskottet  är  inte berett att nu förorda att
kommunala flygplatser inte skall få drivas i form av
kommunala  bolag. Därför  anser  utskottet  att
riksdagen skall avslå motion T222 (fp) yrkande 12.

Olönsamma linjer

Med anledning av tidigare behandlade motionsyrkanden
om höga biljett-priser och begränsat trafikutbud på
vissa olönsamma linjer har utskottet konstaterat att
problemet finns på flera  håll  i landet, där
trafikunderlaget inte är tillräckligt  för  att
motivera inrättandet av direktlinjer eller stimulera
till konkurrens flygbolagen emellan. I samband med
det transportpolitiska beslutet våren 1998 (prop.
1997/98:56, bet. 1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266)
godkände  riksdagen  av  regeringen  föreslagna
principer för att tillskapa en ny myndighetsfunktion
för rikstrafikfrågor. I budgetpropositionen föreslår
rege-ringen ett  särskilt  anslag  för den nya
myndigheten Rikstrafiken. Till den nya myndighetens
huvuduppgifter hör att utreda behovet och genomföra
upphandling av interregional kollektivtrafik. I den
transportpolitiska propositionen bedömde regeringen
att upphandlingen totalt borde uppgå  till 875
miljoner  kronor.  Utskottet  förutsätter  att
Rikstrafiken också kommer att analysera behovet av
upphandling av olönsam flygtrafik. I övrigt vill
utskottet peka på att det nya system för stöd till
kommunala flygplatser som regeringen föreslår i
årets budgetproposition och som utskottet ställer
sig  bakom  torde  innebära  väsentligt  ökade
förutsättningar för en bättre fungerande flygtrafik
på de mindre flygplatserna. Med det anförda avstyrks
motionerna T231 (s) yrkande 12 och T703 (v) yrkande
2.

12.5 Statens haverikommission

Utskottet har ingen erinran mot vad regeringen anför
om Statens haveri-kommission.

13 Post- och telekommunikation samt
informations-teknik

Regeringen erinrar om riksdagens uttalande om vikten
av en årlig avrapportering  från regeringen om
utvecklingen på IT-området i syfte att stärka den
parlamentariska förankringen. Den  andra  årliga
skrivelsen med sådan rapportering överlämnades till
riksdagen  i  september  1998 (skr. 1998/99:2).
Dessförinnan, i juli 1998, överlämnade regeringen
skrivelsen Elektronisk handel  (skr. 1997/98:190)
till riksdagen. Syftet med skrivelsen är att ge en
sammanhållen översikt över de olika frågor som
berörs av utvecklingen av elektronisk handel och att
redogöra för regeringens inställning.
Båda dessa skrivelser kommer att behandlas av
utskottet under våren 1999. Regeringen aviserar
dessutom att riksdagen kommer att få sig förelagd, i
slutet  av  innevarande år, en lägesrapport om
datoromställningen  inför  millennieskiftet och,
under år 1999, ett förslag till en samlad IT-
säkerhetsstrategi.
Under den allmänna motionstiden i år har väckts ett
flertal motionsyrkanden om post-, tele- och IT-
frågor. Alla dessa yrkanden kommer att behandlas av
utskottet under våren 1999.
Vad utskottet nu har att ta ställning till är ett
förslag av regeringen om bemyndigande för regeringen
att, för ändamål som omfattas av ramanslaget C 2
Upphandling av samhällsåtaganden, under år 1999
ikläda staten ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst
200 miljoner kronor efter år 1999.
Anslaget används till att trygga funktionshindrades
behov  av  effektiva  telekommunikationer  och
posttjänster genom upphandling. Det föreslagna be-
myndigandet syftar till att möjliggöra den ökade
kostnadseffektivitet som en upphandling omfattande
flera budgetår kan innebära. Bemyndigandet innebär
inte att anslaget får överskridas.
Utskottet tillstyrker regeringens
förslag.

14    Statens    järnvägar,
kollektivtrafik och samhälls-köpta
tjänster m.m.

Avsnittets innehåll

I  detta  avsnitt  behandlar  utskottet  fyra
regeringsförslag om SJ och samhällsköpta tjänster.
Det gäller yrkandena 17-20 enligt vilka riksdagen
föreslås
dels godkänna ekonomiska mål och investeringsplan
för Statens järnvägar för perioden 1999-2001 i
enlighet med vad regeringen i propositionen anför,
dels bemyndiga regeringen att för år 1999 ge
Statens  järnvägar  finansiella  befogenheter  i
enlighet med vad regeringen i propositionen anför,
dels bemyndiga regeringen att, för ändamål som
omfattas av ramanslaget D 2 Köp av interregional
persontrafik på järnväg m.m.,  under  år  1999
upphandla interregional persontrafik på järnväg m.m.
som innebär utgifter om högst 404 000 000 kr under
år 2000,
dels bemyndiga regeringen att, för ändamål som
omfattas av ramanslaget D 2 Köp av interregional
persontrafik på järnväg m.m.,  under  år  1999
upphandla flygtrafik på sträckan Umeå-Östersund som
innebär utgifter om högst 5 000 000 kr under år
2000.
Vidare behandlar utskottet följande motioner:
· T203 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s),
·
· T205 av Barbro Johansson och Mikael Johansson
(mp),
·
· T217 yrkande 13 av Marianne Samuelsson m.fl (mp),
·
· T223 yrkandena 42-43 av Johnny Gylling m.fl.
(kd),
·
· T230 yrkandena 6 och 8 av Sven Bergström m.fl.
(c),
·
· T231 yrkande 13 av Berit Andnor m.fl. (s),
·
· T521 av Susanne Eberstein (s),
·
· T527 yrkande 2 av Sven Bergström m.fl. (c, s, m,
v, kd, mp),
·
· T542 i denna del av Rune Berglund och Berit
Andnor (s),
·
· T545 av Hans Andersson m.fl. (v),
·
· T705 av Agne Hansson och Lena Ek (c),
·
· T706 av Carin Lundberg m.fl. (s).
·
14.1 Statens järnvägar

14.1.1 Regeringens förslag

Ekonomisk utveckling

Av propositionen framgår att SJ inte nådde sina
ekonomiska mål under år 1997. Soliditeten blev 10,6
% (mål 30 %) medan räntabiliteten på eget kapital
blev negativ med minus 19,4 % (mål 7 %). Resultatet
efter finansnetto blev för koncernen minus 641 (224)
miljoner  kronor.  Rensat  från  engångsposter
förbättrades emellertid resultatet med knappt 500
miljoner  kronor  jämfört  med  året  innan.
Persontrafikens totala volym mätt i personkilometer
ökade  med  1  %  jämfört  med  år  1996.
Godstransportvolymerna mätt  i  nettotonkilometer
ökade med drygt 1 % jämfört med år 1996.

Verksamhetsinriktning

Regeringen anger att SJ:s uppdrag är att bedriva en
effektiv järnvägstrafik på affärsmässiga villkor. SJ
skall ha en stark och sund ekonomi samt fortsätta
utvecklas som ett effektivt och konkurrenskraftigt
transportföretag   med   järnvägstrafik   som
huvudverksamhet. Övrig verksamhet som inte stödjer
kärnverksamheten  skall  på  sikt  avvecklas.
Trafikavtal  som  inte har förutsättningar  att
utvecklas till lönsam trafik skall offereras till
staten för upphandling. Arbetet med att renodla SJ:s
roll som järnvägsoperatör i enlighet med 1998 års
transportpolitiska beslut (prop. 1997/98:56, bet.
1997/98:TU10,  rskr.  1997/98:266)  fortsätter.
Regeringen  anser  att SJ, som  ett  effektivt
transportföretag, har en viktig roll till följd av
de förändringar som på sikt sker inom Europa och med
den nya Öresundsförbindelsen.  Regeringen stöder
kommissionens   förslag   om  att  reformera
järnvägssektorn i Europa, vilket bl.a. förutsätter
att  järnvägsföretagen  skall ha en långsiktigt
hållbar ekonomisk ställning.

Ekonomiska mål och resurser

Regeringen anser att det är viktigt att SJ har en
ekonomisk styrka som gör det möjligt att klara de
påfrestningar som den ökande konkurrensen och en
fortsatt prispress medför. SJ skall nå en sådan
lönsamhetsnivå att SJ kan utvecklas och möta en
föränderlig omvärld av egen kraft. Samtidigt är det
ett faktum att SJ:s ekonomiska situation avviker
stort från de uppsatta ekonomiska målen. Eftersom
tillväxten är låg innebär detta att ansträngningarna
på kort sikt till största del handlar om att
effektivisera resursanvändningen.
Regeringen erinrar vidare om att SJ är ålagd att
självfinansiera sin verksamhet. Det innebär att
finansiering av investeringar  skall  ske  utan
tillskott från ägarna. Beräkningar visar att det
egna kapitalet måste öka med ca 3 500 miljoner
kronor för att en soliditet på 30 % skall nås. Ett
soliditetsmål  på   30  %  för  den treåriga
planeringsperioden skulle därmed betyda krav på ett
årligt resultat på ca 1 200 miljoner kronor. Detta
skall jämföras  med att SJ för innevarande år
beräknar nå ett nollresultat samt att SJ, under
planeringsperioden åren 1999-2001, bedömer att ett
resultat kan nås på 250-300 miljoner kronor per år.
Enligt regeringen är det mot  denna  bakgrund
uppenbart  att  SJ  under  den  förestående
planeringsperioden   inte   kommer   att  nå
soliditetsmålet  på  30  %.  Samtidigt  är ett
soliditetsmål på 30 % en rimlig nivå för SJ:s
verksamhet. Regeringen vidhåller därför att den
långsiktiga inriktningen bör vara en soliditet på 30
%  och bedömer att målet kan uppnås genom en
soliditetsökning med i genomsnitt två procentenheter
per år. Vad beträffar målet för räntabiliteten på 7
% kommer detta mål enligt SJ att uppnås. Detta skall
ses mot bakgrund av att det kapital som ålagts viss
förräntning nu är så pass litet.
Regeringen understryker vidare vikten av att det
pågående   åtgärds-programmet   efterföljs  av
ytterligare resultatförbättrande åtgärder.  I ett
långsiktigt perspektiv  är  det emellertid inte
hållbart att endast arbeta med kostnadssidan utan
även SJ:s intäktssida måste bidra till en förbättrad
ekonomisk situation för SJ. Regeringen anser att SJ
även fortsättningsvis bör få disponera överskott i
sin verksamhet utan att inleverera avkastning på det
egna kapitalet.

Finansiella befogenheter

Sedan 1988 års trafikpolitiska beslut har SJ haft
särskilda befogenheter i en rad finansiella frågor
som t.ex. försäljning av fast egendom. Syftet har
varit  att  underlätta  omstruktureringar  i
verksamheten och att den skall drivas under så
bolagsliknande förhållanden som möjligt inom ramen
för affärsverksformen. Det har bl.a. inneburit att
koncernens investeringar finansieras huvudsakligen
med leasing.  Betalningsåtagandet  för  samtliga
finansiella leasingkontrakt uppgick år 1997 till 6
743 miljoner kronor. Lånen uppgick år 1997 till 1
780 miljoner kronor i SJ-koncernen. SJ har under år
1998 en total låneram på 9,2 miljarder kronor, i
vilken leasing ingår.
Regeringen anser att gällande beslutsordning och
befogenheter  i huvudsak bör ligga fast  under
perioden 1999-2001. Mot denna bakgrund föreslås att
riksdagen bemyndigar regeringen att ge SJ följande
finansiella befogenheter för år 1999:
-     godkänna aktieöverföringar mellan SJ och
AB Swedcarrier,
-
-     godkänna  avtal  som  SJ  träffar om
försäljning av fast egendom och aktier inom en
ram på 3,1 miljarder kronor med avyttringar fr.o.m.
år 1994 intagna i ramen,
-
-     fastställa beloppsgräns för försäljning
av fast egendom och aktier från SJ,
-
-     låta SJ förvärva, förvalta och avyttra
aktier  inom  ramen  för   den  beslutade
koncernstrategin,
-
-     låta SJ besluta om organisationsfrågor
vad gäller avyttringar av verksamhetsgrenar som
inte  bidrar  till  att  stärka  och  stödja
järnvägsverksamheten,
-
-     låta  SJ  använda  den  typ  av
finansieringsform (lån, leasing etc.) som ger den
lägsta kostnaden för SJ sett över investeringens
ekonomiska livslängd,
-
-     tillföra  SJ  utdelning  från  AB
Swedcarrier.
-
Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar
regeringen att under år 1999 låta SJ få rätt att:
· ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret inom
en total ram på 9,2 miljarder kronor,
·
· teckna borgensförbindelser till förmån för bolag
inom SJ-koncernen inom en total ram på 1,9
miljarder kronor,
·
· placera   kassamässigt   överskott   hos
Riksgäldskontoret och på marknaden.
·
14.1.2 Motionsförslag

Johnny Gylling m.fl. (kd) framhåller i motion T223
att SJ:s ekonomiska problem gör det nödvändigt att
det förändringsarbete  som  nu inletts för att
rationalisera SJ får full genomslagskraft. För att
SJ skall utvecklas positivt krävs att staten som
ägare upprätthåller omvandlingstrycket på SJ bl.a.
genom långtgående avkastningskrav.

14.1.3 Utskottets ställningstagande

SJ:s ekonomiska mål och investeringsplan

Under den senaste tioårsperioden har SJ genomfört
ett omfattande förändringsarbete. SJ har därmed
utvecklats i riktning mot ett modernt, effektivt och
kundinriktat transportföretag. De stora förändringar
som gjorts inom den svenska järnvägen har rönt stor
uppmärksamhet utomlands. SJ upplevs i dag vara ett
modernt företag och har på många områden blivit ett
föredöme   för   andra   järnvägar.   Enligt
effektivitetsmåttet transportarbete per anställd är
t.ex.  SJ  mer  än  dubbelt  så effektivt som
genomsnittet av Europas nationella järnvägar och 50
% bättre än den näst effektivaste.
Trots    omfattande   moderniseringar,
rationaliseringar och effektiviseringar har dock SJ
fortfarande allvarliga ekonomiska  problem.  Det
ekonomiska mål som angetts av riksdagen har inte
uppnåtts. Det redovisade resultatet för SJ-koncernen
har dessutom tidigare i stor utsträckning skapats
genom  utdelningar  och  engångsintäkter  från
försäljning av dotterbolag. Vidare  gäller  att
järnvägens  marknadsandel för såväl person- som
godstransporter har minskat.
Utskottet   anser   att   väl   fungerande
järnvägstransporter är en viktig förutsättning för
att tillgodose näringslivets  behov av långväga
transporter och för att bygga upp en effektiv och
konkurrenskraftig kollektivtrafik. Det är därför
viktigt att det kan erbjudas en högkvalitativ och
miljöanpassad järnvägstrafik på de marknader där
järnvägen har utvecklingsmöjligheter. Det betyder
att SJ måste ha möjligheter att möta framtidens
transportmarknad   som  ett  offensivt   och
konkurrenskraftigt företag.
Genom 1998 års transportpolitiska  beslut  har
järnvägstrafiken     givits     förbättrade
utvecklingsmöjligheter. Ett nytt banavgiftssystem
införs fr.o.m. år 1999 som ger en kostnadssänkning
för  järnvägstrafiken med omkring 700  miljoner
kronor. Vidare övertar Banverket ansvaret för delar
av det bannät i form av anslutande spår till
terminaler, hamnar och industrier som SJ i dag
förvaltar.     Genom     bildandet    av
Godstransportdelegationen och Rikstrafiken ges också
ökade  förutsättningar  för  att  skapa  en
samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning   för   medborgarna   och
näringslivet där järnvägens utvecklingsmöjligheter
kan tas till vara.
Utskottet delar mot denna bakgrund regeringens
bedömning att SJ:s ekonomi  måste konsolideras.
Utskottet vill också för egen del understryka vikten
av att ytterligare ansträngningar görs så att en
positiv utveckling kan ske på intäktssidan genom en
ökad järnvägstrafik.
Med hänvisning till det anförda har utskottet inga
erinringar mot regeringens förslag till ekonomiska
mål och investeringsplan för perioden 1999-2001. Det
innebär att SJ:s mål även fortsättningsvis skall
vara att bedriva en effektiv  och  miljövänlig
järnvägstrafik  på affärsmässiga villkor. Vidare
gäller som koncernstrategi att en koncentration
skall ske till kärn-verksamheten, dvs. till att
utveckla järnvägstrafiken. SJ-koncernen skall ha en
sund finansiell  ställning  med  balans  mellan
rörelserisken och den finansiella risken. Som mål
bör gälla att resultatet efter skattemotsvarighet
skall uppgå till 7 % av eget kapital och att den
långsiktiga inriktningen är en soliditet på lägst 30
%. Som regeringen framhåller bör soliditeten öka med
i genomsitt minst två procentenheter per år.
Utskottet efterlyste i samband med behandlingen av
1998 års budgetproposition en bedömning av åtgärder
som är nödvändiga för att stabilisera SJ. Med hänsyn
till den ekonomiska situation som SJ för närvarande
befinner sig i vill utskottet understryka vikten av
att en omsorgsfull uppföljning sker av den fortsatta
utvecklingen på järnvägsområdet och att regeringen
redovisar  för riksdagen  hur  den  anser  att
järnvägstrafiken kan vidareutvecklas.
Utskottet övergår därefter till motion T223 av
Johnny Gylling m.fl. (kd) om att staten som ägare
bör upprätthålla omvandlingstrycket på SJ genom
bl.a. långtgående avkastningskrav. Utskottet bedömer
att regeringens förslag till ekonomiska mål för SJ
skapar  sådana ekonomiska drivkrafter  att  det
nödvändiga  fortsatta arbetet med att förbättra
resultatet får  tillräcklig genomslagskraft. Det
betyder att syftet med det aktuella motionsyrkandet
får anses vara tillgodosett. Något initiativ från
riksdagen är därför inte erforderligt. Utskottet
avstyrker följaktligen motion T223 (kd) yrkande 43.

Finansiella befogenheter

Utskottet konstaterar att SJ inom ramen för en
utvecklad affärsverksform har  fått  ett  klart
ekonomiskt  ansvar  och  en  betydande grad av
handlingsfrihet   i  såväl  ekonomiska   som
organisatoriska frågor. Enligt utskottets mening är
det betydelsefullt att SJ ges sådana finansiella
befogenheter  även  fortsättningsvis. Regeringens
förslag innebär att SJ:s finansiella befogenheter i
huvudsak kvarstår oförändrade. Utskottet har därför
inga erinringar mot regeringens förslag.

14.2 Upphandling av järnvägstrafik m.m.

14.2.1 Regeringens förslag

Regeringen  redovisar i budgetpropositionen  att
staten  för  trafikåret  1999  har  upphandlat
järnvägstrafik av SJ på tretton trafikrelationer.
Trafiken är av samma omfattning som för år 1998 med
undantag  för  sträckan  Karlstad-Göteborg  som
tillkommit.

Upphandlad tågtrafik för år 1999
· Nattågen mellan Stockholm och övre Norrland inkl.
Malmbanan
·
· Nattåg mellan Göteborg och övre Norrland under
perioder med hög efterfrågan
·
· Östersund-Storlien
·
· Sundsvall-Östersund
·
· Västerås-Katrineholm
·
· Mjölby-Örebro
·
· Borlänge-Mora
·
· Gävle-Avesta-Krylbo-Hallsberg
·
· Gävle-Borlänge-Hallsberg
·
· Uddevalla-Herrljunga-Borås
·
· Nässjö-Falköping-Skövde
·
· Kalmar/Karlskrona-Alvesta-Göteborg
·
· Karlstad-Göteborg
·
Av propositionen framgår att det  inför trafikåret
år 2000 blir aktuellt med en helt ny upphandling för
samtliga linjer som i dag upphandlas samt för
tågtrafiken på Västkustbanan. Regeringen anger dock
att det för närvarande är svårt att mer säkert ange
anslagsbehovet för den upphandling som skall ske år
1999  och  som  avser  trafiken år 2000.  Det
sammanhänger bl.a. med övergången till ett nytt
upphandlingssystem  i  enligt  med  1998  års
transportpolitiska beslut. I det uppdrag som lämnats
för  att  utreda  verksamhetsmål,  preciserade
arbetsuppgifter  och  organisation  för  den av
riksdagen beslutade myndigheten Rikstrafiken ingår
att utveckla och föreslå  nya  riktlinjer  för
upphandlingen  av trafik, vilket kan komma att
påverka  bedömningen  av  vilken  omfattning
upphandlingen bör ha.
Vidare gäller att den från den 1 januari 1999
avskaffade   skadeprövningen   gentemot   den
interregionala     järnvägstrafiken     vid
tillståndsgivning  för linjetrafik med buss och
kommande förändring av fordonsskatten för bussar kan
komma att påverka omfattningen av upphandlingen. Då
effekten av dessa förändringar för närvarande inte
kan beräknas med tillräcklig noggrannhet bör enligt
regeringen kostnadsramen för år 2000 räknas upp
schablonmässigt   inklusive   tillägg   för
förvaltningskostnader.
Regeringen  föreslår  mot  den  bakgrunden att
riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999
upphandla interregional persontrafik på järnväg m.m.
som innebär utgifter om högst 404 miljoner kronor
under år 2000.

14.2.2 Motionsförslag

Tågförbindelserna mellan Stockholm och Östersund på
norra stambanan via Ljusdal och Bollnäs behandlas i
tre motioner.
Sven  Bergström m.fl. (c, s, m, v, kd,  mp)
konstaterar i motion T527 att snabbtågssatsningen på
Ostkustbanan har kommit en bra bit på väg och ser ut
att bli en stor framgång. När projektet är fullföljt
inom något år förkortas restiderna avsevärt och
tåget kan ännu mer framgångsrikt konkurrera med
andra färdsätt. Ett allvarligt bekymmer är dock att
SJ:s  intresse  av att köra snabbtåg på norra
stambanan nu förefaller mycket svalt, trots att man
i  tidigare  yttranden  till  Banverket  starkt
understrukit  vikten  av snabbtågsanpassning  av
stambanan över Bollnäs och Ljusdal. För att skingra
den osäkerhet som skapats för företag, kommuner och
enskilda längs banan är det enligt motionärerna
mycket angeläget att ett entydigt besked kan ges om
att tidigare riksdagsbeslut och planer gäller om att
banan kommer att trafikeras med snabbtåg via Bollnäs
och Ljusdal.
Sven Bergström m.fl. (c) anger i motion T230
yrkande 6, att om de kraftfulla investeringarna i
järnvägsnätet skall få avsedd effekt och stärka
järnvägens    konkurrenskraft   krävs   att
snabbtågsplaneringen  fullföljs  som  tidigare
planerats. Det innebär bl.a. att stambanan i södra
Norrlands inland på relationen Stockholm-Östersund
bör trafikeras med snabbtåg.
Rune Berglund och Berit Andnor (båda s) framhåller
i motion T542 att väl fungerande, snabba och bekväma
kommunikationer är en förutsättning för regional
utveckling. För Gävleborgs och Jämtlands län är det
avgörande för en positiv utveckling att det finns
goda transportmöjligheter både vad gäller gods och
persontransporter genom Atlantbanan.  Mot  denna
bakgrund efterlyses ett klargörande om att norra
stambanan kommer att trafikeras med snabbtåg enligt
tidigare planer.
Susanne Eberstein m.fl. (s) anger i motion T521 att
tågtrafiken  på  Mittlinjen, dvs. järnvägslinjen
mellan Östersund och Sundsvall, har stor betydelse
såväl för regional pendling som för interregionala
resor. Tågen har 70 % genomsnittsbeläggning, vilket
är mycket högt. I högtrafik är tågen fullsatta.
Sedan Mitthögskolan inrättades har resorna ökat
markant. Tågförbindelsen har därför stor betydelse
för högskolans utveckling. För att trafiken skall
överleva  och  utvecklas har trafiken  hittills
upphandlats av staten. Motionärerna understryker mot
denna bakgrund vikten  av  att  tågtrafiken på
Mittlinjen  även fortsättningsvis upphandlas  av
staten.

I motion T217 framhåller Marianne Samuelsson m.fl.
(mp) att de grundläggande principerna för statens
trafikupphandling bör förändras. Enligt motionen
bidrar upphandlingen av interregional järnvägstrafik
till  att  hålla  Sverige  levande  och skapar
förutsättningar     för     miljövänligare
persontransporter. Till skillnad från i dag bör dock
inte  bara  regionalpolitiskt  viktig  tågtrafik
upphandlas utan även tågtrafik som är miljöpolitiskt
angelägen. Det betyder att upphandling även bör
göras av företagsekonomiskt olönsamma trafiksträckor
som har ett högt samhällsekonomiskt värde, inräknat
miljövinster. Nivån på upphandlingen bör bestämmas
varje år i samband med statsbudgetarbetet och stå i
proportion till behov och statsfinansiellt utrymme.
Resurserna  till  Rikstrafikens  upphandling  av
interregional persontrafik bör förstärkas för år
2000 och 2001 med 164 respektive 179 miljoner
kronor. Om en sådan höjning genomförs blir det
möjligt att behålla strategiska trafiksträckor för
arbetspendling, nattågstrafik m.m.

14.2.3 Utskottets ställningstagande

Utskottet vill med anledning av de motioner som
efterlyser ett klarläggande om tågtrafiken mellan
Stockholm och Östersund hänvisa till riksdagens
beslut våren 1998 om Regional tillväxt - för arbete
och  tillväxt (prop.  1997/98:62  delvis,  bet.
1997/98:AU11, rskr. 1997/98:204). I trafikutskottets
yttrande till arbetsmarknadsutskottet (1997/98:TU3y)
framhölls att utskottet ansåg det angeläget att
utveckla tågförbindelserna mellan Stockholm  och
Östersund. Utskottet såg därför positivt på vad
regeringen anförde om att snabbtågsanpassningen av
stambanan mellan  Stockholm och Östersund borde
tidigareläggas  med  fem  år.  Beträffande  de
motionsyrkanden som väcktes om att tågtrafiken borde
framföras på Norra stambanan via bl.a. Ljusdal och
Bollnäs erinrade utskottet om det nya systemet med
trafikupphandling.  Det  innebär  bl.a.  att
trafikmyndigheten Rikstrafiken skall, utifrån ett
kundorienterat helhetsperspektiv, verka för  att
åstadkomma  ett samverkande kollektivtrafiksystem
genom  att  bl.a.   upphandla  interregional
persontrafik. Utskottet förutsatte i sitt yttrande
att Rikstrafiken kommer att verka för att den
interregionala   persontrafiken   på  sträckan
Stockholm-Östersund  fortlöpande  utvecklas  och
förbättras. Arbetsmarknadsutskottet instämde i sitt
betänkande i de bedömningar och de slutsatser som
kom till uttryck i trafik-utskottets yttrande.
Utskottet har inte ändrat uppfattning. På riksdag
och regering bör det i första hand ankomma att lägga
fast riktlinjer och ange ekonomiska kostnadsramar
för statens upphandling  av kollektivtrafik. En
viktig uppgift är vidare att initiera och granska
uppföljningar och utvärderingar. Däremot bör det
normalt inte ankomma på riksdag och regering att i
detalj lägga fast vare sig tidtabeller, precisera
var  tåguppehåll  skall ske eller  ange  vilka
delsträckor av bannätet som skall trafikeras av
olika tågförbindelser. Enligt utskottets mening får
det förutsättas att Rikstrafiken, tillsammans med
berörda  lokala  och  regionala  parter  och
trafikföretag, har en sådan kompetens och kunskap om
trafikbehov och trafikeringsförutsättningar att ett
väl fungerande trafiksystem kan erbjudas. Utskottet
är därmed inte berett att vidta någon åtgärd med
anledning av motionerna T230 (c), T527 (c, s, m, v,
kd, mp) och T542 (s) i nu behandlad del.
Beträffande motion T521 (s) om tågtrafiken  på
Mittlinjen vill utskottet klargöra att staten sedan
år 1998 upphandlar fyra dubbelturer på banan. Samma
trafikomfattning ingår i statens trafikupphandling
för år 1999. Trafiken bedöms därmed fylla en viktig
regional  och  interregional trafikuppgift.  Det
betyder att fortsatt statlig upphandling av denna
trafik är en utgångspunkt för den nu förestående
upphandlingen för år 2000. Vidare kan nämnas att SJ
avser att förstärka trafiken med ytterligare ett
tågpar, främst för att möjliggöra anslutning till
snabbtågstrafiken i Sundsvall. Utskottet bedömer
därmed att syftet motion T521 (s) torde komma att
tillgodoses.

I motion T217 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
behandlas vissa grundläggande principer för statens
trafikupphandling.  Utskottet vill med anledning
härav  erinra  om  att  enligt  1998  års
transportpolitiska  beslut  skall  Riks-trafiken
utveckla landets kollektivtrafik genom att bl.a.
upphandla långväga persontrafik som inte kan drivas
på företagsekonomiska villkor men som är viktig för
trafikförsörjningen.   Det    innebär   att
trafikupphandlingen skall anpassas bl.a. till kravet
på en god miljö. Som ett exempel på trafik som
därmed kan upphandlas kan nämnas tågtrafiken på
Västkustbanan.  Enligt utskottets  mening  torde
därför  syftet med den aktuella motionen i nu
behandlad del bli tillgodosett. Något initiativ från
riksdagens   sida   är   inte  erforderligt.
Motionsyrkandet avstyrks därför.

Utskottet övergår därefter till regeringens förslag
om  kostnadsram  för  trafikupphandlingen  för
trafikåret 2000.
Utskottet  har  i  samband  med  1998  års
transportpolitiska beslut förutsatt att riksdagen
får möjlighet att ta del av kostnadsramen för den
framtida trafikupphandlingen och att riktlinjerna
för verksamheten kommer att redovisas för riksdagen.
Utskottet konstaterar att regeringens förslag till
kostnadsram på 405 miljoner kronor i stort motsvarar
den kostnad som riksdagen beslutat om de senaste
åren.  Utskottet  anser  det rimligt att denna
kostnadsram även blir vägledande för upphandlingen
av tågtrafik år 1999. Utskottet noterar samtidigt
att den kostnadsavlastning som skett genom sänkta
banavgifter för järnvägstrafiken genom 1998 års
transportpolitiska beslut bör innebära ett ökat
ekonomiskt utrymme för trafikupphandling.
Av det anförda följer att utskottet tillstyrker
regeringens förslag till kostnadsram för köp av
interregional persontrafik för år 2000 och avstyrker
motionerna T217 (mp) yrkande 13, T230 (c) yrkande 6,
T521 (s), T527 (s, c, m, v, kd, mp) yrkande 2 och
T542 (s) i nu behandlad del.

14.3 Flygtrafiken Umeå-Östersund

14.3.1 Regeringens förslag

Regeringen  föreslår  att  riksdagen  bemyndigar
regeringen att under år 1999 upphandla flygtrafik på
sträckan Umeå-Östersund som innebär utgifter om
högst 5 miljoner kronor under år 2000.

14.3.2 Motionsförslag

Carin Lundberg m.fl. (s) framhåller i motion T706
att den kommande upphandlingen av regional- och
sjukvårdspolitiskt   motiverad   interregional
flygtrafik i Norrland från år 2000 bör göras enligt
följande utgångspunkter:
· Ett basnät omfattande minst tre dubbelturer per
vardag och en dubbeltur helgdagar på sträckorna
mellan Umeå och Östersund, Sundsvall, Luleå,
Gällivare och Kiruna.
·
· Med hänsyn till  regionsjukvårdens  krav  på
flygplanens standard och kvalitet.
·
· Endast plantyper som SAAB 340, Shorts 360 och
Fokker 27 klarar den aktuella beläggningen och
standardkraven för Norrlandsflyget med möjlighet
till tillväxt.
·
· En  samlad  upphandling  av  det  interna
Norrlandsflyget genom Rikstrafiken.
·
· Upphandling med särskilt avsatta statliga medel
som leder till att det interna Norrlandsflyget
blir ett folkflyg med rimliga priser.
·
· Erfarenheterna från hittillsvarande upphandling
av flygtrafik mellan Östersund och Umeå tas till
vara  vad  gäller bl.a. anbudsinfordran  och
avtalens utformning, samråd med berörda parter i
Norrland, samordning med övrigt flyg från angivna
destinationer etc.
·
14.3.3 Utskottets ställningstagande

Av budgetpropositionen framgår att Delegationen för
köp av viss kollektivtrafik har gjort bedömningen
att den aktuella  flygtrafiken  mycket väl, ur
transportteknisk synvinkel, skulle kunna bedrivas
med flygplan av mindre storlek än dagens. Detta
skulle  enligt  Delegationen  ge  en  bättre
trafikstandard samtidigt som det är troligt att
statens  kostnader för trafiken kraftigt skulle
minska. Mot detta talar dock enligt regeringens
bedömning de regionala sjukvårdsorganisationernas
krav på flygplan av viss storlek och standard för
att underlätta de sjukresor som är orsaken till
statens engagemang i trafiken.
Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
sjukvårdens kvalitetskrav bör vara utgångspunkten
för upphandlingen av den aktuella flygplanstrafiken.
Utskottet konstaterar vidare att enligt 1998 års
transportpolitiska beslut skall en ny myndighet
Rikstrafiken inrättas.  Rikstrafiken skall bl.a.
upphandla långväga persontrafik som inte kan drivas
på företagsekonomiska villkor men som är viktig för
trafikförsörjningen. Rikstrafiken skall utifrån ett
kundorienterat  helhetsperspektiv verka för  att
åstadkomma ett samverkande kollektivtrafiksystem som
bidrar  till  att de  transportpolitiska  målen
uppfylls. Rikstrafiken har därvid möjlighet att
upphandla annan trafik än tågtrafik.
Utskottet tillstyrker  följaktligen  regeringens
förslag att den bemyndigas, att, för ändamål som
omfattas av ramanslaget D 2  Köp av interregional
per-sontrafik på järnväg m.m., under  år  1999
upphandla flygtrafik på sträckan Umeå-Östersund som
innebär utgifter om högst 5 miljoner kronor under år
2000. Motion T706 (s) avstyrks. Syftet med den torde
dock komma att tillgodoses.

14.4 Andra trafik- och upphandlingsfrågor

14.4.1 Motionsförslag

Upphandling av flygtrafik

Sven Bergström m.fl. (c) framhåller i motion T230
(yrkande 8) att ett system för statlig upphandling
av  flygtrafiktjänster  som är regionalpolitiskt
viktiga men kommersiellt mindre intressanta bör
införas. Denna upphandling bör finansieras genom att
en avgift tas ut på övriga inrikes flygresor.
Regeringen bör snarast återkomma, dock senast i
samband med vårbudgeten 1999, med förslag till
riksdagen angående den närmare utformningen av ett
sådan sy-   stem.

Agne Hansson och Lena Ek (c) anger i motion T705 att
flygets  konkurrensutsättning  inte  har  gett
gotlänningarna en tillfredsställande flygtrafik med
rimliga   biljettpriser.   Avregleringen   av
inrikesflyget har också drabbat Gotland extra hårt,
dels genom att flygavståndet till fastlandet är
förhållandevis kort, dels genom Gotlands extrema
beroende  av  fungerande  flygkommunikationer.
Marknaden är dessutom begränsad och konkurrens från
andra kommunikationsmedel saknas under större delen
av året med undantag av kvälls- och nattgående
färjor med en gångtid på cirka fem timmar. Enligt
motionärerna skulle ett sätt att sänka kostnaderna
kunna vara att införa ett system  för statlig
upphandling  av  flygtrafiktjänster  som  är
regionalpolitiskt viktiga men kommersiellt mindre
intressanta.  En  sådan  åtgärd  skulle  kunna
finansieras genom att en avgift tas ut på övriga
inrikes flygresor. Mot denna bakgrund föreslås att
regeringen snarast utarbetar ett förslag till hur
staten  kan upphandla regionalpolitiskt  viktiga
flygtrafiktjänster för att sänka flygpriserna till
och från Gotland.

Informationssystem

Johnny Gylling m.fl. (kd) framhåller i motion T223
(yrkande 42) att för handikappade och andra grupper,
som av olika skäl inte har tillgång till egen bil,
är  ett väl fungerande kollektivtrafiksystem en
förutsättning för rörlighet och därmed livskvalitet.
En stor brist i det svenska systemet är att det
saknas   samlad  information  om  kollektiva
resmöjligheter. Enligt motionen bör det i framtiden
vara naturligt att resenärer hemma i sin dator eller
exempelvis på järnvägsstation,  busstation eller
postkontor kan informera sig om kollektivtrafiken.
Det förutsätter dock  att  alla  aktörer  inom
kollektivtrafiken i Sverige samverkar. I dag finns
ett   sådant  samarbete  mellan   SJ   och
trafikhuvudmännen.  Detta  samarbete  kan  dock
svårligen utvecklas på  rent  företagsekonomiska
grunder. Regeringen bör därför utreda möjligheterna
att genomföra en kraftfull satsning på ett samlat
informationssystem för landets kollektivtrafik.

Berit Andnor m.fl. (s) konstaterar i motion T231 att
en god kommunikationsstandard  kräver samordning
mellan bil-, buss-, järnvägs- och flygtrafik. Detta
tycks dock inte vara möjligt med dagens system, där
varje företag fastställer egna turlistor, egna taxor
och svarar för den egna informationen. Motionärerna
framhåller  därför  vikten  av  att  de  olika
trafikföretagens informationssystem kopplas ihop och
förbättras  så  att  hela  Sverige får en god
kommunikationsstandard. Detta är särskilt angeläget
i skogslänen, där avstånden är stora och ett enskilt
trafikslag  sällan  har  en  tillräckligt  hög
servicegrad  för  att  ensamt  kunna  fylla
konsumenternas behov.

Kollektivtrafikkort

Barbro Johansson och Mikael Johansson (båda mp)
föreslår i motion T205 att en utredning tillsätts
för att pröva  möjligheterna  att  införa  ett
riksresekort    för    att    underlätta
kollektivtrafikresandet. Kortet, som bör ha formen
av ett kontokort, skall vara heltäckande för hela
Sveriges  kollektivtrafik  och  gälla  för  all
persontrafik på land och till sjöss. Sverige bör
indelas i två resandezoner, där en zon omfattar
tätortstrafik och den andra zonen landbygdstrafik.
En halvering av nu gällande zonpriser i tätort
föreslås och ett pris per kilometer på landsbygd,
vilket skulle kunna gälla för järnväg och också för
vattenleder. Utredningen bör belysa möjligheterna
för framtida platsreservationer via automater på
järnvägsstationer  och buss eller båtterminaler,
återladdningsservice i närbutiker, kiosker eller
bensinstationer.

Rikstrafikens lokalisering

Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s) behandlar i motion T203
lokaliseringen av den nya myndigheten Rikstrafiken.
Enligt motionärerna passar Rikstrafiken sällsynt väl
in i den myndighetsstruktur som redan är etablerad i
Dalarna.

Internationella tågförbindelser

Hans Andersson m.fl. (v) påtalar i motion T545 att
Sveriges järnvägsförbindelser till kontinenten har
varit undermåliga under lång tid. De senaste åren
har inte ens en direkt ligg- och sovvagnsförbindelse
funnits  mellan  Stockholm  och  Hamburg.  Med
Öresundsbrons  tillkomst  kan dock förutses att
resandet kommer att öka kraftigt mellan Sverige och
Danmark samt vidare till kontinenten. För att en så
stor del som möjligt av denna trafikökning skall
kunna gå på järnväg bör SJ erbjuda biltåg. En snabb,
bekväm  nattförbindelse  med  rimliga  priser
Stockholm-Hamburg  med liggvagnar, sovvagnar och
biltransportvagnar borde enligt motionärerna vara
attraktiv  både  för  affärsresenärer,  vanliga
resenärer och turister. Därmed kan många resenärer
lockas att välja tåget framför flyget eller bilen.

14.4.2 Utskottets ställningstagande

Upphandling av flygtrafik

Inom ramen för det transportpolitiska beslutet den 2
juni 1998 har riksdagen beslutat  att godkänna
principerna för att tillskapa en myndighetsfunktion
för rikstrafikfrågor. Huvuduppgiften för den nya
myndigheten, Rikstrafiken, skall vara att utifrån
ett kundorienterat helhetsperspektiv verka för att
åstadkomma ett samverkande kollektivtrafiksystem som
bidrar  till  att  de  transportpolitiska målen
uppfylls.
Ett  viktigt  instrument för  Rikstrafiken  är
upphandling  av trafik.  Där  det  inte  finns
förutsättningar  för  att  kommersiellt  driva
interregional trafik, eller där trafik inte kan
upprätthållas i  trafikhuvudmännens  regi, skall
staten  genom  Rikstrafiken  kunna  upphandla
transportpolitiskt   motiverad   interregional
persontrafik. Rikstrafiken skall sträva efter att
minimera kostnaden för den upphandlade trafiken.
Alternativa trafiklösningar bör därför systematiskt
prövas.
Utskottet  konstaterar  att  Rikstrafiken  har
möjlighet  att  handla upp flygtrafik  som  är
transportpolitiskt  motiverad.  Rikstrafiken  kan
därmed påverka såväl trafikutbud som prissättning.
Utskottet är mot denna bakgrund inte berett att
vidta någon åtgärd med anledning av motionerna T230
yrkande 8, och T705 (båda c). Motionsyrkandena
avstyrks följaktligen.

Informationssystem

Utskottet delar den uppfattning som kommer till
uttryck i motionerna T223 (kd) och T231 (s) att det
är av stor vikt att informationen om de kollektiva
transportsystemen  förbättras  och  blir  mer
heltäckande. För att främja en ökad kollektivtrafik
är   det   nödvändigt   att   tillvarata
informationsteknikens  nya  möjligheter.  Enligt
utskottets mening är också modern informationsteknik
ett viktigt instrument för att uppnå en förbättrad
samverkan inom och mellan trafikslagen.
Utskottet  konstaterar  att  genom  riksdagens
transportpolitiska beslut våren 1998 har möjligheter
skapats att främja  en angelägen utveckling av
kollektivtrafikens informationssystem. Utvecklingen
av  informationsteknik  för  transporter  skall
exempelvis  stödjas  genom  bl.a.  satsning  på
forsknings-   och   utvecklingsverksamhet  och
pilotförsök. Den nya trafikmyndigheten Rikstrafiken
har vidare som en huvuduppgift att verka  för
samordning av kollektivtrafiken. Rikstrafiken skall
därvid hjälpa, stimulera och förhandla med berörda
myndigheter och övriga aktörer i syfte att uppnå ett
samverkande kollektivtrafiksystem. Av regeringens
direktiv  till  den  pågående  utredningen  om
Rikstrafiken framgår också att det för närvarande
övervägs om Rikstrafiken bör ges en  roll som
samordnare av IT-frågor inom kollektivtrafikområdet.
Med hänvisning till vad som ovan anförts anser
utskottet  att  syftet  med  de  nu behandlade
motionsyrkandena blir tillgodosett. Något initiativ
från riksdagens sida är därför inte nödvändigt.
Utskottet avstyrker därmed motionerna T223 (kd)
yrkande 42 och T231 (s) yrkande 13.

Kollektivtrafikkort

Utskottet konstaterar att under  senare år har
forsknings- och utvecklingsarbete pågått för att ta
fram  ett samordnat kollektivtrafikkort. Svenska
Lokaltrafikföreningen (SLTF) och trafikhuvudmännen
driver vidare ett projekt i syfte att åstadkomma ett
enhetligt elektroniskt biljettkort som kan användas
på bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor i hela
landet. Kortet beräknas komma att införas stegvis
kring  år  2000  i  takt  med att  de  olika
kollektivtrafikföretagen ansluter  sig  till det
gemensamma    biljettsystemet.    Den   nya
trafikmyndigheten  Rikstrafiken har vidare  till
uppgift att bl.a. främja samtrafik mellan olika
företag inom kollektivtrafiken  genom  ett  för
resenärerna överskådligt och smidigt taxesystem.
Utskottet bedömer därmed att de frågor om ett
kollektivtrafikkort som tas upp i motion T205 (mp)
kommer att behandlas inom ramen för det pågående
utvecklingsprojektet   för  att  införa  ett
kollektivtrafikkort och i  Rikstrafikens arbete.
Utskottet avstyrker mot denna bakgrund motionen.

Rikstrafikens lokalisering

Den  25  juni  1998  beslutade  regeringen  om
kommittédirektiv till en utredning om Rikstrafiken.
Utredningen skall senast den 30 november  1998
redovisa ett delbetänkande, som kommer att ligga
till grund för en proposition om Rikstrafiken våren
1999. Regeringens mål är att myndigheten skall
starta sin verksamhet den 1 juli 1999. Under våren
1999 skall utredningen förbereda uppbyggandet och
bildandet  av  myndigheten.  Av  direktiven för
utredningsarbetet framgår att det åligger utredaren
att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir.
1988:46).
Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet
motion T203 (s).

Internationella tågförbindelser

För närvarande pågår ett omfattande arbete inom
flera av EU:s medlemsstater i syfte att skapa en
effektiv,  kundanpassad  och  konkurrenskraftig
järnvägstrafik. Det innebär i flera fall att de
nationella  järnvägsförvaltningarna  ges  ändrade
kommersiella förutsättningar. Omstruktureringen har
för  järnvägens  persontrafik  inneburit  en
modernisering  och  effektivisering  med  bl.a.
införande av allt fler snabbtågsförbindelser. Genom
en  sammankoppling   av   de   skandinaviska
höghastighetsnäten med det centraleuropeiska bedöms
att en helt ny marknad kan öppnas för tågresor
mellan Skandinavien och kontinenten.
Enligt vad utskottet erfarit planerar  SJ att
utveckla   den   internationella  tågtrafiken.
Öresundsförbindelsen och andra järnvägssatsningar
kommer att göra det möjligt att inom attraktiva
tider nå betydligt fler resmål på kontinenten än i
dag. När Öresundsförbindelsen står klar kan t.ex.
den i motionen omnämnda sträckan Stockholm-Hamburg
trafikeras på 9-10 timmar mot 14 i dag. Om även en
fast förbindelse skulle komma att anläggas över
Fehmarn Bält kan restiden förkortas ytterligare till
6-7 timmar.
Med anledning av motionen vill utskottet vidare
erinra om att tillkomsten av Öresundsförbindelsen
syftar  till  att  främja  en  rationell  och
ändamålsenlig järnvägstrafik. Avgifterna för att
använda förbindelsen skall utformas med beaktande av
detta syfte. Mot denna bakgrund har Sveriges och
Danmarks regeringar i ett tilläggsprotokoll enats om
att järnvägsföretagen med lika fördelning mellan
Sverige och Danmark skall betala sammanlagt 300
miljoner kronor per år i 1991 års prisnivå för
användningen av järnvägen på Öresundsförbindelsen.
Riksdagen har förutsatt  att regeringen årligen
redovisar  för  riksdagen  hur Öresundsprojektet
framskrider och vilka miljömässiga avvägningar och
insatser som görs.
Enligt utskottets mening är det
angeläget att nästa avrapportering
från regeringen  behandlar bl.a.
prissättningen          av
Öresundsförbindelsen   och  att
regeringen därvid redovisar sina
bedömningar om möjligheterna att
utveckla en väl fungerande  och
attraktiv     kollektivtrafik.
Utskottet avstyrker, med hänvisning
till det anförda, motion T545 (v).

15  Kommunikationsforskning  och
meteorologi

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet regeringens
förslag om kommunikations-forskning och meteorologi,
nämligen  yrkandena  21  och 22 i  regeringens
hemställan. Riksdagen bör enligt regeringen
dels bemyndiga regeringen att, för ändamål som
omfattas    av    ramanslaget    E    2
Kommunikationsforskningsberedningen, under år 1999
ikläda staten ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst
300 000 000 kr under åren 2000-2004,
dels godkänna vad regeringen anfört om Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut.
I anslutning till regeringens förslag behandlar
utskottet motionerna
- T209 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda
kd),
- T217 yrkande 14 av Marianne Samuelsson mfl. (mp),
- T909 av Gunnel Wallin (c),
- T910 av Gunnel Wallin (c).

15.1 Kommunikationsforskningsberedningen
(KFB)

15.1.1 Regeringens förslag

Med stöd av ett nu gällande bemyndigande har KFB
åtagit sig att fördela medel för forskningsprojekt
för budgetåren 1998-2002 till ett sammanlagt belopp
av 246,1 miljoner kronor. Regeringen anser det
angeläget att KFB kan besluta om fördelning av
forskningsmedel som löper över en längre period.
Därför föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen
att ikläda staten ekonomiska förpliktelser som,
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden,  innebär
utgifter om högst 300 miljoner kronor under åren
2000-2004.

15.1.2 Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen lämnar det begärda
bemyndigandet.

15.2 El- och hybridbilsforskning

15.2.1 Motionsförslag

I motion T217 noterar Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
att statsministern i regeringsförklaringen år 1998
tillkännagav regeringens avsikt att tillsammans med
svensk  bilindustri  utarbeta  ett  program för
utveckling  av  miljövänliga bilar. Motionärerna
förutsätter att el- och hybridbilsforskningen kommer
att ingå i detta samarbete i minst den omfattning
som Miljöpartiet angav i sitt budgetförslag för år
1998 (yrkande 14).

15.2.2 Utskottets ställningstagande

I  den av motionärerna aktualiserade frågan har
utskottet inhämtat följande.

Inom Regeringskansliet finns sedan tidigare två
interdepartementala  grupper  för bilfrågor,  en
statssekreterargrupp och en tjänstemannagrupp. I
båda  dessa  grupper  ingår representanter  för
Kommunikationsdepartementet,  Finans-departementet,
Närings-     och     handelsdepartementet,
Inrikesdepartementet och Miljödepartementet.  Med
anledning av regeringens avsikt att inleda ett
program för utveckling av miljövänliga bilar har
tjänstemannagruppen fått i uppdrag att utarbeta ett
underlag som skall föreläggas statssekreterargruppen
inför ett kommande möte med representanter för den
svenska   bilindustrin.   En   uppgift   för
tjänstemannagruppen är att närmare analysera vilka
miljöför-bättringar som kan åstadkommas med dagens
teknik respektive ny teknik. En annan uppgift är att
klarlägga  vilka  hinder för utveckling av mer
miljövänliga bilar som  finns,  t.ex. inom det
nationella respektive internationella regel-verket.
En tredje fråga gäller hur det nya programmet skall
samordnas  med  tidigare  program,  t.ex.  det
fordonstekniska programmet.
Vidare      kan      nämnas      att
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB), med hjälp
av  ett  anslag  om 120 miljoner kronor  från
Energiteknikfonden, bedrev ett biodrivmedelsprogram
under  åren 1991-1997. År 1993  tog  riksdagen
ställning för att KFB skulle inleda ett fyraårigt
program för forskning, utveckling och demonstration
rörande användningen av el- och hybridfordon. Året
därpå beslutade riksdagen att programmet skulle
omfatta  totalt  120  miljoner  kronor  för
fyraårsperioden  1993/94-1996/97.  Syftet  med
programmet, som planeras pågå till utgången av år
1999,  är  att  främja  kunskapsuppbyggnad  och
marknadsintroduktion genom demonstration  av ett
större antal el- och hybridfordon. Dessutom syftar
programmet till att klarlägga effekterna på miljö,
människor och samhälle av en storskalig introduktion
av sådana fordon. Cirka 300 fordon beräknas ingå i
olika delprojekt. Enligt uppgift från KFB finns ca
18 miljoner kronor kvar i obundna programmedel.
Någon utvärdering av programmet  har ännu inte
gjorts,  men  enligt  KFB pågår för närvarande
förberedelser för upphandling av en sådan.
Våren  1998  meddelade  regeringen  i  den
transportpolitiska propositionen (prop. 1997/98:56)
att den avsåg att föreslå riksdagen en förstärkning
av KFB:s ramanslag med 20 miljoner kronor från år
1999 för att möjliggöra fortsatta insatser i form av
systemdemonstrationer av miljöanpassade trans-porter
m.m.  I anslagsavsnittet i det nu föreliggande
betänkandet tillstyrks regeringens förslag om en
sådan förstärkning. För närvarande pågår inom KFB
programskrivning rörande användningen av det utökade
ramanslaget.
Utskottet finner sammanfattningsvis att regeringen
visat  stort  intresse för det forsknings- och
utvecklingsområde som aktualiseras i motionen. Något
tillkännagivande med anledning av motionen i denna
del  torde  inte  vara  erforderligt  varför
motionsyrkandet avstyrks.

15.3 Teknikupphandling av miljöanpassade
mindre bussar

15.3.1 Motionsförslag

I motion T909 begär  Gunnel  Wallin  (c)  att
Miljöteknikdelegationens uppdrag utvidgas till att
också omfatta teknikupphandling av miljöanpassade
mindre bussar. Enligt motionären görs för närvarande
stora investeringar i mindre bussar som linjeläggs
nära resenärernas bostäder i syfte att underlätta
för bl.a. funktionshindrade resenärer. Men dessa
mindre bussar är dåligt miljöanpassade och kan t.ex.
inte   köras  med   alternativa   drivmedel.
Miljöteknikdelegationen,     som    bedriver
teknikupphandling av bränsleflexibla personbilar,
sägs  sakna  resurser  för  upphandling  av
miljöanpassade småbussar. Motionären, som anser att
delegationens uppdrag skall utvidgas till att avse
också sådana fordon, pekar på möjligheten  att
finansiera uppdraget med medel som KFB disponerar
inom området samhällsbetalda resor.

15.3.2 Utskottets ställningstagande

Miljöteknikdelegationen arbetar med att utveckla
metoder  för  att  stimulera  utveckling  och
kommersialisering  av  miljöanpassade  varor och
tjänster. Strategin inriktas på fyra huvudområden
varav transporter är ett. Genom teknikupphandling
bidrar delegationen till  att  driva  fram och
kommersia-lisera   tekniker  eller  produkter.
Teknikupphandling innebär i korthet att delegationen
fungerar som förbindelselänk  mellan köpare och
producenter, samordnar upphandling och hjälper till
med upprättandet av avtal och andra handlingar.
Delegationens  teknikupphandling  av fordon  har
hittills endast avsett personbilar. Enligt  vad
delegationen uppger saknas för närvarande resurser
för projekt rörande t.ex. upphandling av mindre
bränsleflexibla bussar. I likhet med motionären
anser  utskottet det angeläget att miljövänliga
mindre bussar  utvecklas  och  introduceras  på
marknaden. I motionen anvisas en möjlighet för
Miljöteknikdelegationen    att    finansiera
teknikupphandling av sådana fordon, nämligen genom
bidrag från KFB. Utskottet menar att det i första
hand är en fråga för KFB själv att ta ställning till
vilka  projekt  beredningen  skall  stödja. Med
hänvisning  härtill  avstyrks  motion T909 (c).
Tilläggas kan att KFB på olika sätt manifesterar
sitt  intresse  för frågan  om  hur  kommunala
transporter skall bli  mer  miljövänliga. Bl.a.
anordnar  beredningen i samverkan  med  Svenska
Kommunförbundet i december 1998 en konferens där
kommunala inköpare och användare av fordon m.fl. ges
tillfälle att ta del av erfarenheter och kunskaper
på området.

15.4 Tunga fordons hälsovådliga utsläpp

15.4.1 Motionsförslag

I  motion  T910  hävdar Gunnel Wallin (c) att
hälsovådliga utsläpp från tunga dieselfordon årligen
orsakar ca 700 dödsfall. Enligt motionären finns i
dag teknik för att minska dessa utsläpp.  Men
tekniken  behöver  utvecklas och efterfrågan är
begränsad bl.a. till följd  av höga kostnader.
Motionären  vill  att  en  statlig  utredning
sammanställer de tekniska möjligheterna, utvärderar
olika tekniska lösningar och  föreslår statliga
ekonomiska incitament.

15.4.2 Utskottets ställningstagande

Enligt  vad  utskottet  kunnat  finna  medför
dieselbilar, när det gäller såväl personbilar som
tunga  fordon, betydligt större hälsorisker  än
bensinbilar med modern avgasrening. Naturvårdsverket
har i en  nyligen  avgiven redovisning av ett
regeringsuppdrag (M98/1689/7, dnr 558-2542-98 Rr)
bedömt konse-kvenserna för miljö och hälsa av en
ökad andel dieselbilar i den svenska bilparken. Av
redovisningen framgår bl.a. att risken för cancer
till följd av bilavgaser bedöms vara minst tre fyra
gånger högre för dieselbilar än för bensinbilar med
modern avgasrening. Vidare framgår att en modern
dieselbil har ca 10-15 gånger högre partikelutsläpp
än en modern bensinbil.
Enligt Naturvårdsverkets redovisning, som bygger på
tillgänglig  forskningsdokumentation,  ger  äldre
dieselbilar högre risk för cancer än nyare. Denna
bedömning tycks emellertid inte vara oomstridd.
Sålunda har Motortestcenter (MTC), ett dotterbolag
till AB Svensk Bilprovning, vid sina mätningar
funnit  att  moderna  högvarviga  dieselmotorer
visserligen släpper ut en mindre partikelmängd, mätt
i gram. Men det högre trycket i dessa motorer medför
att antalet små partiklar ökar. Enligt MTC:s mening
kan partikel-storleken  ha  stor betydelse från
hälsosynpunkt. Det kan vara så att mindre partiklar
tränger längre in i vävnaden och därmed är farligare
än större partiklar. En möjlighet som MTC pekar på
för att partikelutsläppet skall kunna minskas är att
införa bestämmelser om s.k. partikelfällor, ett
slags filter som samlar upp partiklarna och som
redan finns på marknaden. En annan möjlighet, som
praktiseras på vissa håll i landet, är att efter
viss modifiering köra dieselfordonen med alternativa
bränslen, t.ex. biogas.
Dieselavgasernas negativa effekter på hälsa och
miljö har också upp-märksammats  inom  EU. EG-
kommissionen har nyligen presenterat ett förslag
till direktiv inom bilavgasområdet. Förslaget, som
är föremål för remissbehandling, avser åtgärder mot
avgasutsläpp  från  nya dieselmotorer för tunga
fordon. Kommissionen föreslår bl.a. nya gränsvärden,
tänkta att tillämpas fr.o.m. den 1 oktober år 2000,
som innebär sänkningar av tidigare utsläppsnormer
med 30 % för kväveoxider, kolmonoxid och partiklar
samt med 34 % för kolväten. Nu gällande gränsvärden,
från år 1996, medger särbehandling av små högvarviga
dieselmotorer beträffande partikelutsläpp.  Denna
särbehandling föreslås behållas. Statens väg- och
transportforsk-ningsinstitut (VTI) redovisar i sitt
remissyttrande motsatt uppfattning på sistnämnda
punkt.
Kommunikationsforskningsberedningen  (KFB)  har,
enligt vad utskottet inhämtat, stött ett antal
forskningsprojekt med anknytning till dieselavgaser
och deras effekter. Vidare har KFB nyligen antagit
ett  särskilt  program  för  forskning  inom
emissionsområdet där dieselavgaserna finns med bland
de prioriterade frågorna. Nämnas kan också att en
stor  del  av  det  biodriv-medelsprogram,  som
avslutades år 1997, gällde erfarenheter och effekter
av att ersätta dieseldrift med etanol eller biogas.
Till KFB:s uppgifter hör inte att ge stöd till
teknisk utveckling av t.ex. dieselmotorer,  men
beredningen följer utvecklingen på området, bl.a.
genom medverkan i olika externa arbets-grupper.
Mot bakgrunden av vad som ovan redovisats finner
utskottet att det av  motionären  aktualiserade
problemet med hälsovådliga utsläpp från tunga fordon
i hög grad har uppmärksammats, bl.a. av  KFB.
Eftersom  beredningen  i  sitt  nyligen antagna
forskningsprogram har pekat ut emissionerna från
dieselfordon  som  en prioriterad  fråga  utgår
utskottet från att problemet kommer att engagera KFB
även i fortsättningen.
Utskottet vill slutligen erinra om att regeringen
nyligen  tagit initiativ till ett program  för
utveckling av mer miljövänliga bilar (jfr avsnitt
15.2.2 i detta betänkande). Arbetet skall bedrivas i
samverkan  med svensk bilindustri.  Enligt  vad
utskottet funnit kommer programmet att innefatta
inte bara personbilsutveckling utan också utveckling
av mer miljövänliga tunga fordon.
Med det anförda avstyrks motion T910 (c).

15.5 Inrättande av samåkningscentraler

15.5.1 Motionsförslag

I motion T209 uppger Tuve Skånberg och Mikael
Oscarsson (båda kd) att det i USA på många håll
finns lokala centraler som organiserar samåkning i
personbilar. Samåkning bidrar till att utsläppen
minskar.  Dessutom förkortas köer och restider.
Enligt motionärerna bör exempelvis länsstyrelserna
få i uppdrag att organisera liknande verksamhet i
Sverige.

15.5.2 Utskottets ställningstagande

Ett  motionsförslag  om kollektiv arbetspendling
behandlades av utskottet i samband med förra årets
budgetberedning. Utskottet redovisade då bl.a. (bet.
1997/98:TU1,  avsnitt 17.4) att  intresset  för
samåkning ökade i samband med oljekrisen på 1970-
talet. Ett antal försöks- och demonstrationsprojekt
fick      stöd      av      dåvarande
Transportforskningsdelegationen. I sin utvärdering
av försöken konstaterade delegationen att projekten
varit  lyckosamma  men  inte fått några större
spridningseffekter. Vidare redovisade utskottet att
Kommu-nikationsforskningsberedningen  (KFB)  hade
givit i uppdrag åt sociologiska institutionen vid
Lunds universitet att kartlägga vilka försök som
under  senare  år  hade genomförts på området.
Resultatet  av  denna kartläggning  har  senare
sammanfattats i en rapport. Enligt vad utskottet
inhämtat pågår eller planeras för närvarande ett
antal projekt med s.k. bilpooler.

Utskottet  delar motionärernas  uppfattning  att
kollektiv  arbetspendling  och  annan  samåkning
verksamt kan bidra till att minska vägtrafikens
problem i form av trängsel, miljöpåverkan  och
energiförbrukning. Utskottet, som inte vill uttrycka
någon uppfattning om hur sådan verksamhet skall vara
organiserad, förutsätter att KFB fortsätter att
intressera sig för frågan. Med hänvisning härtill
avstyrks motion T209 (kd).

15.6 Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut

15.6.1 Regeringens förslag

I budgetpropositionen föreslås riksdagen godkänna
vad regeringen (yrkande 21) anfört om Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Av
redovisningen framgår bl.a. att regeringen anser den
internationella samarbetsorganisationen ECMWF vara
nyckeln till ett utökat och effektivare samarbete
mellan de europeiska  meteorologiska instituten.
Vidare redovisar regeringen bedömningen att SMHI:s
förslag om en tillfällig förstärkning av ramanslaget
i  syfte  att ta fram nya beslutsunderlag för
samhällsplanering  för  närvarande  inte  kan
tillgodoses. Regeringen aktualiserar också frågan om
hur  medlemsavgifterna  i  de  internationella
organisationerna  WMO, ECMWF och  EUMETSAT  för
perioden  1999-2000  skall   finansieras  utan
anslagsökning. Regeringen förordar att fonderade
medel för EUMETSAT skall få tas i anspråk för
ändamålet. Slutligen redovisar regeringen sin syn på
hur anslagssparandet på SMHI:s ramanslag samt på de
tidigare  anslagen  till  de  internationella
organisationerna skall användas.

15.6.2 Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen  godkänner vad
regeringen anfört om Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut.

16 Uppföljning och utvärdering

Bakgrund

Styrningen  av den statliga  verksamheten  inom
kommunikationsområdet har successivt övergått från
detaljstyrning till ramstyrning  med  fokus  på
resultat  i  stället  för  på  resursinsats.
Beslutsfattandet har därmed i stor utsträckning
decentraliserats  till  trafikverk  och  andra
myndigheter. För att denna mål- och resultatstyrning
skall fungera ändamålsenligt krävs att tydliga mål
sätts upp för olika verksamheter samt att resultaten
följs upp och utvärderas. Riksdagens och regeringens
möjlighet att styra riskerar annars att urholkas.
Riksdagen har därför i olika sammanhang pekat på
vikten av att resultatredovisningen till riksdagen
utvecklas.
I  samband  med  behandlingen  av  1998  års
budgetproposition  gjorde  utskottet  mot  denna
bakgrund en mer samlad översyn av hur kraven på en
effektiv mål- och resultatstyrning uppfylldes (prop.
1997/98:1, bet. 1997/98 TU1, rskr. 1997/98:104).
Utskottet konstaterade att regeringens redovisning i
budgetpropositionen gav riksdagen ett bättre och mer
relevant beslutsunderlag jämfört med tidigare. För
att mål- och resultatstyrningen skulle kunna fungera
ändamålsenligt och effektivt krävdes dock enligt
utskottets mening ett fortsatt utvecklingsarbete.
Inför  det  fortsatta  utvecklingsarbetet  med
budgetpropositionens beslutsunderlag ansåg utskottet
att regeringen borde:
· Utforma tydligare och mer konsistenta mål.
·
· Använda efterkalkyler i större utsträckning.
·
· Förbättra  den  övergripande  trafikpolitiska
uppföljningen.
·
· Utveckla effektivitetsberäkningarna.
·
· Redovisa    resultat    av    ordinarie
uppföljningsverksamhet.
·
· Tydliggöra hur myndigheternas sektorsansvar kan
förenas med en effektiv och tydlig mål- och
resultatstyrning.
·
· Utvärdera och redovisa resultat från forsknings-
och utvecklingsinsatser.
·
· Beskriva  tydligare  konsekvenserna  av  de
ekonomiska ramarna.
·
I det följande redovisar utskottet sin bedömning av
hur  resultatstyrningen  har utvecklats och hur
riksdagens  krav  på  att  få  ett  relevant
beslutsunderlag tillgodoses med utgångspunkt i 1999
års   budgetproposition,   utgiftsområde   22
Kommunikationer.

Resultatbeskrivningen har förbättrats

Utskottet konstaterar att i årets budgetproposition
har fortsatta insatser genomförts för att förstärka
mål- och resultatstyrningen. I inledningen till
framställningen av utgiftsområdet redovisas sålunda
såväl de mål och den inriktning som gäller för
verksamheten som tillståndet och utvecklingen inom
utgiftsområdet. Vidare beskrivs effekterna av de
statliga insatserna samt regeringens slutsatser om
måluppfyllelsen på kommunikationsområdet.
Därmed  tydliggörs  bl.a.  sambandet  mellan
övergripande politiska mål och bedömningar och mål
och åtgärder på myndighets- eller anslagsnivå. För
det  anslagsmässigt helt dominerande  avsnittet,
nämligen Väg och järnväg, ges en redovisning av hur
gjorda investeringar bidragit till att uppfylla
olika trafikpolitiska  delmål  som effektivitet,
tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och regional
balans. För fem större vägbyggnadsobjekt som öppnats
för trafik under året redovisas även en efterkalkyl
med uppgifter om de totala projektkostnaderna och
samhällsekonomisk   lönsamhet,   restid   och
trafiksäkerhet.   Vidare   lämnas  bl.a.  en
slutredovisning  av genomförda åtgärder  i  den
nationella väghållningsplanen för åren 1994-2003.
Resultatanalysen för flera enskilda anslag och
verksamhetsområden har  också  förbättrats.  Ett
exempel på detta är statens trafikupphandling där
bl.a. trafikutveckling  och  ekonomiskt resultat
beskrivs. I enlighet med trafikutskottets önskemål
våren 1998 lämnas vidare i budgetpropositionen en
sammanställning av upptagna lån  inom väg- och
järnvägsområdet  samt  en bedömning av framtida
anslagsbehov för räntor och återbetalning av lånen.
Utskottet  bedömer  därmed  sammantaget  att
regeringens redovisning i 1999 års budgetproposition
ger  riksdagen ett  bättre  beslutsunderlag  än
tidigare.   Genom   resultatredovisningar  och
beskrivningar  av  effekterna  av  de  statliga
insatserna  samt  regeringens  bedömning  av
måluppfyllelsen ges riksdagen bättre möjligheter att
styra, följa upp och kontrollera statlig verksamhet.
Trots detta återstår frågor som bör uppmärksammas i
det fortsatta utvecklingsarbetet.

Angeläget med mer uppföljningsbara mål

Utskottet framhöll i samband med behandlingen av
1998 års budgetproposition att de mål som angavs i
budgetpropositionen i många fall var allmänt hållna.
Det gällde såväl de trafikpolitiska målen som målen
för infrastrukturens utbyggnad. De myndighetsmål som
regeringen angav var vidare i flera fall allmänt
beskrivna och gav endast begränsad vägledning för
hur den enskilda myndigheten borde bedriva sitt
arbete.  Kopplingen  mellan  övergripande  mål,
effektmål,  verksamhetsmål  och  ekonomiska  mål
bedömdes också i vissa fall vara mindre tydlig.
Riksdagen har därefter, våren 1998, tagit ett nytt
transportpolitiskt beslut (prop. 1997/98:56, bet.
1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266). Beslutet innebär
att transportpolitiken bör vägledas dels av ett
övergripande mål med ett antal delmål som anger
ambitionsnivån på lång sikt, dels av etappmål som
anger lämpliga steg på vägen mot det långsiktiga
målet. Etappmålen skall fastställas och kvantifieras
eller  konkretiseras  på  en  nivå  som  är
uppföljningsbar samt utformas som tidsbundna mål med
en  målhorisont  som inte är allför  avlägsen.
Regeringen har mot denna bakgrund den 17 september
1998  uppdragit  åt  Statens  institut  för
kommunikationsanalys (SIKA) att i samverkan med
berörda myndigheter vidareutveckla mått och metoder
för att precisera etappmål för de transportpolitiska
delmålen.
Utskottet konstaterar att de transportpolitiska
målen har konkretiserats. För vissa delmål saknas
dock  ännu  heltäckande  etappmål.  Det  gäller
exempelvis för hur transportpolitiken bidrar till en
positiv  regional utveckling. Frågor kan vidare
väckas om hur olika transportpolitiska delmål bör
avvägas gentemot varandra. Enligt utskottets mening
är det därför angeläget att de transportpolitiska
målen vidareutvecklas i syfte att ge tydligare
vägledning för verk och myndigheter. En nedbrytning
av målen underlättar  naturligtvis uppföljningen
väsentligt eftersom målen därmed blir kvantifierade
och tiden för när de skall vara uppfyllda är
bestämd. Utskottet ser därför positivt  på det
utvecklingsarbete som inletts och förutsätter att
regeringen återkommer till riksdagen och redovisar
hur  de  transportpolitiska  målen  kommer  att
preciseras ytterligare.

Resultatinformation bör belysa även hållbar tillväxt
och effektivitet

Resultatinformationen i årets budgetproposition har
utvecklats ytterligare och ger därmed riksdagen ett
förbättrat beslutsunderlag. Som utskottet delvis
berörde  i  samband  med  granskningen  av
resultatanalysen i 1998 års budgetproposition finns
dock  andra  aspekter än transportpolitiska och
räkenskapsmässiga som är av intresse för uppföljning
och utvärdering.
Utbyggnaden av trafiksystem och ökad trafik är
givetvis inget självändamål. En viktig utgångspunkt
är att transporter utförs för att tillgodose behov
utanför  transportsektorn.  De  transport-  och
kommunikationspolitiska delmålen har  därför ett
vidare syfte, nämligen att främja en utveckling som
leder  till  att  mer övergripande mål om ett
långsiktigt hållbart samhälle  uppnås.  Centrala
samhällsmål  som  sysselsättning,  jämställdhet,
säkerhet och en  bra  miljö är därför viktiga
utgångspunkter  även  för  transportpolitiken.
Uppföljnings- och utvärderingsarbetet bör därför
även  vidgas  till  andra  frågor  än  mätbara
förändringar i transportsystemets  kvalitet  och
struktur.
Vad utskottet därmed efterlyser är någon form av
kompletterande beskrivning och regeringens bedömning
om statens medel inom utgiftsområdet har använts på
ett  effektivt  sätt  och  hur  trafik-  och
kommunikationssystemet   främjar  en  önskvärd
samhällsutveckling för medborgare och näringsliv i
hela landet. Utskottet är medvetet om att en sådan
vidgad  resultatanalys  kan ställa krav på nya
analysinstrument och ett förstärkt samarbete över
flera politikområden. Enligt utskottets mening är
det   dock   angeläget   att   pröva   hur
resultatinformationen kan vidareutvecklas för att
klargöra kommunikationssy-    stemets betydelse
för bl.a. en ökad effektivitet, en hållbar tillväxt
och en positiv regional utveckling.

Efterkalkyler bör användas mer

Utskottet har tidigare framhållit vikten av att
efterkalkyler systematiskt utförs när det gäller
investeringar i trafikens infrastruktur. Därmed kan
en  avstämning  göras  mot  tidigare förväntade
kostnader och effekter vilket verksamt bör kunna
bidra  till  ökad precision  i  den  fortsatta
investeringsplaneringen.  Utskottet  ser  därför
positivt  på  att  regeringen  även  i  årets
budgetproposition redovisar efterkalkyler för större
färdigställda vägobjekt.
Enligt utskottets mening är det angeläget att
efterkalkyler redovisas även inom andra områden som
t.ex. för större järnvägsprojekt. Även om många
effekter  av  trafikinvesteringar  vad  gäller
resmönster, transportflöden och samhällsstruktur är
påvisbara först på längre sikt bör kalkyler även
från nyligen färdigställda järnvägsprojekt  vara
värdefulla att granska. Med tanke på den vikt som
regional  balans  och  miljö  tillmäts  som
inriktningsmål i investeringsplaneringen  är det
också  angeläget att efterkalkyler söker belysa
resultatet inom dessa områden. Vidare är det viktigt
att riksdagen  informeras  om  de  huvudsakliga
erfarenheterna från efterkalkyler för projekt som
kommer till stånd på lokal och regional nivå med
hjälp av statsbidrag. För att trygga en allsidig och
neutral  redovisning bör även prövas att vissa
analyser genomförs utanför trafikverken, exempelvis
genom SIKA:s försorg.

Utvärdera och redovisa resultat från forsknings- och
utvecklingsinsatser

Utskottet underströk i samband med behandlingen av
1998 års budgetproposition att resultatanalysen för
forsknings-   och   utvecklingsinsatser   bör
vidareutvecklas. Beträffande resultatinformationen
för  Kommunikationsforskningsberedningen  hänvisas
dock även i årets budgetproposition till att det
återstår ett utvecklingsarbete innan regeringens
behov av effektredovisning och resultatuppföljning
är tillgodosett.
Utskottet har för sin del förståelse för att det
är svårt att ange tydliga mål för forsknings- och
utvecklingsinsatser. Därmed försvåras arbetet med
uppföljning och utvärdering.  Enligt  utskottets
mening är det dock angeläget att budgetpropositionen
på ett tydligare sätt beskriver samhällsnyttan av
den    forsknings-,    utvecklings-    och
demonstrationsverksamhet   som  bedrivs   inom
kommunikationsområdet. Med tanke på omfattningen av
de statsfinansiella medel som årligen anvisas till
bl.a. Kommunikationsforskningsberedningen bör en mer
systematisk   resultatanalys  presenteras  för
riksdagen. En viktig komponent för överväganden om
verksamhetens omfattning och inriktning är vidare en
omvärldsanalys  där  forskningens  roll  för
kommunikationssektorn belyses. Exempel finns på att
riktade insatser bedrivits under en lång följd av år
utan att någon samlad redovisning till riksdagen av
resultatet och samhällsnyttan har gjorts. För att få
en heltäckande bild bör regeringen även överväga hur
den av trafikverken finansierade forsknings- och
utvecklingsverksamheten bör redovisas.

Belys effektivitet och konkurrensförhållanden genom
internationella lägesanalyser

För att resultatinformation om effektiviteten inom
kommunikationsområdet  skall  kunna bedömas, kan
jämförelser med verksamheter i andra länder vara av
intresse. Genom en systematisk och kontinuerlig
jämförelse av den egna effektiviteten i form av
produktivitet, kvalitet, pris och arbetsprocess med
andra  verksamheter  (s.k.  benchmarking)  kan
värdefulla slutsatser dras om effektiviteten inom
områden där den inhemska marknaden är begränsad.
Sådana analyser görs i vissa sammanhang bl.a. inom
järnvägs- och trafiksäkerhetsområdet och för pris-,
service-  och  kvalitetsfrågor  inom post-  och
teleområdet.
Enligt utskottets mening är det angeläget att pröva
om benchmarking eller någon annan metod kan användas
i syfte att  främja en ökad effektivitet  och
klargöra     konkurrensförhållanden     inom
transportsektorn.

Tydliggör anslagsberäkningar och regeringsförslag

Årets budgetproposition innehåller i enlighet med
vad  utskottet  tidigare  efterlyst  utförligare
konsekvensbeskrivningar inom flera avsnitt.  Det
gäller exempelvis inom väg- och järnvägsområdet där
redovisningar lämnas över hur enskilda anslagsposter
beräknats.  Vidare  redovisas hur den beräknade
anslagstilldelningen till investeringar i vägar och
järnvägar stämmer överens med  den  långsiktiga
planeringsram som riksdagen tidigare fastställt.
Till skillnad från tidigare presenteras också i
årets budgetproposition en sammanställning av de
statliga  lånen  för utbyggnaden  av  trafikens
infrastruktur med beräkningar över hur framtida
kapitalkostnader kommer att belasta Vägverkets och
Banverkets anslag.
Enligt utskottets mening är det angeläget att detta
utvecklingsarbete    för    att   förbättra
budgetpropositionens  värde  som  beslutsunderlag
fortsätter.  Exempelvis vore det värdefullt  om
regeringen redovisar konsekvenserna av förändringar
i utgiftsramen i budgetpropositionen jämfört med den
ekonomiska vårpropositionen. Regeringen bör vidare
överväga hur förslagen till riksdagsbeslut skall
utformas. När det exempelvis gäller SMHI föreslås i
årets budgetproposition att riksdagen skall godkänna
allt vad regeringen anfört om myndigheten. Det är
enligt utskottets mening angeläget att förslagen
till riksdagsbeslut inte är så allmänt hållna. Det
kan skapa osäkerhet om vad som är bundet med
riksdagen. Förslag om att riksdagen skall godkänna
SJ:s investeringsplan kan vidare misstolkas som att
riksdagen  har  att  ta ställning  till  vilka
investeringar SJ gör i lok, vagnar och stationer.

Behov av särskilda redovisningar

Av budgetpropositionen framgår att den positiva
utveckling som skett under  flera  år med ett
kontinuerligt sjunkande antal dödade och skadade i
trafiken har brutits. Genomförda åtgärder har inte
medfört de förväntade effekterna när det gäller
trafiksäkerheten. Regeringen har mot bl.a. denna
bakgrund givit Vägverket i uppdrag att presentera en
plan för de kommande fem åren som särskilt betonar
fysiska  åtgärder med hög trafiksäkerhetseffekt.
Vidare anges att sambanden mellan åtgärder och
trafiksäkerhetseffekt bör klarläggas närmare.
Riksdagen beslutade i oktober 1997 att på lång sikt
skall ingen person dödas eller skadas allvarligt
till följd av trafikolyckor, den s.k. nollvisionen.
Genom 1998 års transportpolitiska beslut har detta
trafiksäkerhetsmål konkretiserats i delmål bl.a. om
att antalet dödade och allvarligt skadade till följd
av trafikolyckor fortlöpande bör minskas för alla
trafikantkategorier.  Utskottet  ser  mot  denna
bakgrund   allvarligt   på   den  försämrade
trafiksäkerhetssituationen  och  förutsätter  att
regeringen för riksdagen redovisar sin bedömning av
hur trafiksäkerhetsmålen kan uppnås.
Utskottet vill vidare när det gäller trafikens
infrastruktur  framhålla  betydelsen  av  att
planeringsprocessen  ges  ett  tillfredsställande
demokratiskt inflytande. Under de senaste åren har
riksdagen behandlat flera förslag i syfte att skapa
ett mer decentraliserat beslutsfattande och ett ökat
demokratiskt inflytande över planeringsprocessen.
Som  exempel  kan nämnas dels det ansvar  som
tilldelats länen för utarbetandet av länsplaner för
regional infrastruktur, dels den försöksverksamhet
som pågår med regionala självstyrelseorgan.
Utskottet är medvetet om att erfarenheterna av den
nya  planeringsprocessen  är  begränsade. Enligt
utskottets mening vore det dock värdefullt att
regeringen för riksdagen redovisar hittillsvarande
erfarenheter och bedömningar av det demokratiska
inflytandet i planeringsprocessen för investeringar
i trafikens infrastruktur.

Utvecklad dialog för utvecklad resultatstyrning

Regeringen har i årets budgetproposition klargjort
att   en  strategi   behövs   för   vilken
resultatinformation som skall lämnas och till vem
samt när uppföljning och utvärdering skall ske och
hur det skall gå till (prop. 1998/99:1, volym 1, s.
151).  En  sådan  strategi  förutsätter  enligt
regeringen både en tydlig målstruktur och en aktiv
dialog från regeringens sida med myndigheter och
riksdagen.
Utskottet delar regeringens bedömning om vikten av
att en aktiv  dialog  förs  vid den fortsatta
utvecklingen  av  resultatstyrningen.  Utskottet
förutsätter att de frågor som ovan angetts kommer
att behandlas i en sådan dialog och avrapporteras i
nästa års budgetproposition för utgiftsområdet 22
Kommunikationer.

Sammanfattning

Utskottet anser att regeringens redovisning i 1999
års   budgetproposition   för   utgiftsområdet
Kommunikationer  ger  riksdagen  ett  bättre
beslutsunderlag än tidigare. Utskottet delar vidare
regeringens  uppfattning  att  om  mål-  och
resultatstyrningen   skall   kunna   fungera
ändamålsenligt  och effektivt bör ett  fortsatt
utvecklingsarbete ske i en dialog med riksdagen.
Utskottet anser att bl.a. följande  frågor bör
behandlas i denna dialog:
· Angeläget med mer uppföljningsbara mål.
·
· Resultatinformation  bör  belysa även hållbar
tillväxt och effektivitet.
·
· Efterkalkyler bör användas mer.
·
· Resultat från forsknings- och utvecklingsinsatser
bör utvärderas och redovisas.
·
· Effektivitet  och  konkurrensförhållanden  bör
belysas genom internationella jämförelser.
·
· Anslagsberäkningar  och  regeringsförslag  bör
tydliggöras.
·
Utskottet anser vidare att särskilda redovisningar
bör lämnas för hur trafiksäkerhetsmålen kan uppnås
och för utvecklingen av det demokratiska inflytandet
i planeringsprocessen över investeringar i trafikens
infrastruktur.

Hemställan

Utskottet hemställer

Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1. beträffande anslag inom utgiftsområde
22 Kommunikationer
att riksdagen med bifall till proposition
1998/99:1 utgiftsområde 22 punkt 23 samt med
avslag på motionerna 1998/99:T220 yrkandena 42
och  47,  1998/99:T221  yrkandena  1-10,
1998/99:T222 yrkande 21, 1998/99:T223 yrkande
49, 1998/99:T230 yrkandena 1 och 3, 1998/99:
T310  yrkande 1, 1998/99:T313, 1998/99:T620,
1998/99:Fi210  yrkande  22 och 1998/99:Fi211
yrkande 18 anvisar anslag för budgetåret 1999
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt
utskottets förslag i bilaga 2,
2.  beträffande  anslagsberäkningar för
budgetåren 2000 och 2001
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:T217
yrkandena 10 och 15 samt 1998/99:T229 yrkande
2,
res. 1 (v)
res. 2 (mp)
3.  beträffande  omfördelning  mellan
anslag
att  riksdagen  avslår motion 1998/99:T222
yrkande 20,
Vägar
4.  beträffande  låneram  för  vissa
väginvesteringar
att riksdagen med bifall till regeringens förslag godkänner
en  låneram om totalt 800 000 000 kr för
Vägverket   såväl   för   inköp   av
omsättningstillgångar och anläggningstillgångar
som för byggande av broar som ersätter färjor,
5. beträffande finansiering av vissa
kapitalkostnader inom vägväsendet
att riksdagen med bifall till regeringens förslag godkänner
att anslaget A 2 Väghållning och statsbidrag får
belastas med kostnader för ränta och amortering
av upptagna lån för väg E 6 delen Stenungsund-
Ljungskile, väg E 18/20 delen Örebro-Arboga, väg
E 4 delen Stora Åby-Väderstad, väg E 22 delen
Söderåkra-Hossmo  samt  väg E 4 trafikplats
Hallunda,
6. beträffande avvecklingskostnader för
avgiftsanläggningen på Rödöbron m.m.
att riksdagen med bifall till regeringens förslag godkänner
att anslaget A 2 Väghållning och statsbidrag får
belastas med 18 000 000 kr för lösen av lån
samt     avvecklingskostnader      för
avgiftsanläggningen på Rödöbron,
7. beträffande vissa statliga garantier i
fråga om SVEDAB
att riksdagen med bifall till regeringens förslag godkänner
att anslagen A 2 Väghållning och statsbidrag
och A 4 Banverket: Banhållning får belastas för
att täcka dels förluster vid infriandet av
kapitaltäckningsgarantin  till  SVEDAB,  dels
eventuella   förluster   i  samband  med
Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB,
8. beträffande cykelfrågor
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:T220 yrkande 19 och
1998/99:T223 yrkande 21,
res. 3 (m, kd, c, fp)
9. beträffande vägmärken
att riksdagen avslår motion 1998/99:T223 yrkande 9,
res. 4 (kd)
10. beträffande vägskyltar
att riksdagen avslår motionerna, 1998/99:T320, 1998/99:T407,
1998/99:T412,  1998/99:T414  och 1998/99:N337
yrkande 19,
11. beträffande vägnummer
att riksdagen avslår motion 1998/99:T214 yrkandena 12 och
13,
Banverket
12. beträffande lån i Riksgäldskontoret
att riksdagen med bifall till regeringens förslag godkänner
en  låneram om totalt 8 050 000 000 kr för
Banverket för investeringar i eldrifts- och
teleanläggningar,    produktions-    och
telenätsutrustning, rörelsekapital, finansiering
av            omsättningstillgångar,
tidigareläggningskostnader som finansieras med
bidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) samt
för statens andel av kapitalkostnader för lån
avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet
enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens
järnvägar, Stockholms läns landsting och staten,
13. beträffande anslaget A4 Banverket:
Banhållning
att riksdagen med bifall till regeringens förslag godkänner
att anslaget A 4 Banverket: Banhållning får
belastas  med  kostnader  för  räntor  och
amorteringar   för   upptagna   lån   i
Riksgäldskontoret,
14. beträffande banavgifter
att riksdagen avslår motion 1998/99:T221 yrkande 11,
res. 5 (m)
15. beträffande miljöanpassad tågtrafik
att riksdagen avslår motion 1998/99:T214 yrkande 8,
res. 6 (c)
16. beträffande Inlandsbanan
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:T223 yrkande 29,
1998/99:T505 och 1998/99:T531,
res. 7 (kd)
17. beträffande stängselreglering
att riksdagen avslår motion 1998/99:T511,
Sjöfart
18.   beträffande   den   svenska
handelssjöfartens        internationella
konkurrenskraft
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:T220 yrkande
31 i denna del,  1998/99:T222 yrkande 13,
1998/99:T223 yrkande 31,  1998/99:T229 yrkande
3,  1998/99:T230 yrkande 9,  1998/99:T602,
1998/99:T613,  1998/99:T615 yrkande  6  och
1998/99:T628 yrkande  2 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,
res. 8 (m, kd, fp)
19. beträffande fartygsfonder m.m.
att riksdagen avslår motion 1998/99:T220 yrkande 31 i denna
del,
res. 9 (m)
20.  beträffande  ekonomiska  mål  och
investeringsplan för Sjöfartsverket
att riksdagen med avslag på motion 1998/99:T607 godkänner
ekonomiska  mål  och  investeringsplan  för
Sjöfartsverket för perioden 1999-2001 i enlighet
med vad regeringen förordar,
res. 10 (m)
21.   beträffande   utdelning   och
skattemotsvarighet för Sjöfartsverket
att riksdagen bemyndigar regeringen att fastställa utdelning
och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket  i
enlighet med vad regeringen förordar,
22. beträffande finansiella befogenheter
för Sjöfartsverket
att riksdagen bemyndigar regeringen att för år 1999 ge
Sjöfartsverket  finansiella  befogenheter  i
enlighet med vad regeringen förordar,
23. beträffande Gotlandstillägget
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:T220 yrkande
37 och 1998/99:T626 antar det i propositionen
framlagda förslaget till lag om ändring i lagen
(1996:20) om upphävande av lagen (1979:1035)
med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa
lastbilstransporter,
res. 11 (m)
24. beträffande Handelsflottans kultur-
och fritidsråd
att riksdagen godkänner vad regeringen anför härom,

Luftfart
25.   beträffande   Luftfartsverkets
ekonomiska mål, investeringsplan och finansiella
befogenheter m.m.
att riksdagen med avslag på motion 1998/99:T217 yrkandena 7
och 8
dels   godkänner   ekonomiska   mål  och
investeringsplan  för  Luftfarts-verket  för
perioden 1999-2001 i enlighet med vad regeringen
förordar,
dels bemyndigar regeringen att för år 1999 ge
Luftfartsverket  finansiella  befogenheter  i
enlighet med vad regeringen förordar,
res. 12 (mp)
26.   beträffande   utdelning   och
skattemotsvarighet för Luftfartsverket
att riksdagen bemyndigar regeringen att fastställa utdelning
och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i
enlighet med vad regeringen förordar,
27.  beträffande  Bromma flygplats och
flygkapaciteten i Stockholmsområdet
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:T217 yrkande 9,
1998/99: T220 yrkandena  41  och  43  samt
1998/99:T702,
res. 13 (m, kd, fp)
res. 14 (v, mp)
28. beträffande Kiruna flygplats
att riksdagen avslår motion 1998/99:T707,
29. beträffande statens ägarengagemang i
SAS Sverige AB
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:T220 yrkande 39 och
1998/99:T222 yrkande 3,
res. 15 (m, fp)
30. beträffande privatisering av vissa
svenska flygplatser
att riksdagen avslår motion 1998/99:T220 yrkande 40,
res. 16 (m)
31. beträffande avyttring av LFV Holding
AB:s dotterbolag
att riksdagen avslår motion 1998/99:T220 yrkande 44,
res. 17 (m, fp)
32. beträffande associationsformen för
kommunala flygplatser
att riksdagen avslår motion 1998/99:T222 yrkande 12,
res. 18 (fp)
33. beträffande olönsamma linjer
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:T231 yrkande 12 och
1998/99:T703 yrkande 2,
res. 19 (v)
34.    beträffande    Statens
haverikommission
att riksdagen godkänner vad regeringen anför om Statens
haveri-kommission,
Post- och telekommunikation
35.   beträffande   upphandling   av
samhällsåtaganden
att  riksdagen  med bifall till  regeringens  förslag
bemyndigar regeringen  att, för ändamål som
omfattas av ramanslaget C 2  Upphandling av
samhällsåtaganden, under år 1999 ikläda staten
ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 200
000 000 kr efter år 1999,
Statens järnvägar, kollektivtrafik och samhällsköpta
tjänster
36. beträffande ekonomiska mål för SJ
m.m.
att riksdagen med avslag på motion 1998/99:T223 yrkande 43
godkänner ekonomiska mål och investeringsplan
för Statens järnvägar för perioden 1999-2001 i
enlighet med vad regeringen förordar,
37. beträffande finansiella befogenheter
för SJ
att riksdagen bemyndigar regeringen att för år 1999 ge
Statens järnvägar finansiella befogenheter i
enlighet med vad regeringen förordar,
38.   beträffande   upphandling   av
järnvägstrafik m.m.
att riksdagen med bifall till regeringens förslag samt med
avslag på motionerna 1998/99:T217 yrkande 13,
1998/99:T230   yrkande   6,  1998/99:T521,
1998/99:T527 yrkande 2 och 1998/99:T542 i denna
del bemyndigar regeringen att, för ändamål som
omfattas  av  ramanslaget  D  2  Köp  av
interregional  persontrafik på järnväg m.m.,
under  år  1999  upphandla  interregional
persontrafik på  järnväg  m.m.  som innebär
utgifter om högst 404 000 000 kr under år 2000,
res. 20 (v, c, fp)
39. beträffande flygtrafiken Umeå-Östersund
att riksdagen med bifall till regeringens förslag samt med
avslag  på  motion  1998/99:T706  bemyndigar
regeringen att, för ändamål som omfattas av
ramanslaget  D  2  Köp  av  interregional
persontrafik på järnväg m.m., under år 1999
upphandla flygtrafik på sträckan Umeå-Östersund
som innebär utgifter om högst 5 000 000 kr under
år 2000,
40. beträffande  informationssystem för
kollektivtrafiken
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:T223 yrkande 42 och
1998/99:T231 yrkande 13,
41.   beträffande   upphandling   av
flygtrafik
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:T230 yrkande 8 och
1998/99:T705,
res. 21 (c)
42. beträffande kollektivtrafikkort
att riksdagen avslår motion 1998/99:T205,
43.    beträffande    Rikstrafikens
lokalisering
att riksdagen avslår motion 1998/99:T203,
44.   beträffande    internationella
tågförbindelser
att riksdagen avslår motion 1998/99:T545,
Kommunikationsforskning och meteorologi
45.               beträffande
Kommunikationsforskningsberedningen
att riksdagen med bifall till regeringens förslag bemyndigar
regeringen att, för ändamål som omfattas av
ramanslaget         E         2
Kommunikationsforskningsberedningen,  under år
1999 ikläda staten ekonomiska förpliktelser som
inklusive  tidigare gjorda åtaganden innebär
utgifter om högst  300 000 000 kr under åren
2000-2004,
46.    beträffande    el-    och
hybridbilsforskning
att riksdagen avslår motion 1998/99:T217 yrkande 14,
47.  beträffande  teknikupphandling  av
miljöanpassade mindre bussar
att riksdagen avslår motion 1998/99:T909,
48. beträffande tunga fordons hälsovådliga
utsläpp
att riksdagen avslår motion 1998/99:T910,
49.   beträffande   inrättande   av
samåkningscentraler
att riksdagen avslår motion 1998/99:T209,
50. beträffande Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut
att riksdagen godkänner vad regeringen anför om Sveriges
meteo-rologiska och hydrologiska institut.
Stockholm den 26 november 1998
På trafikutskottets vägnar

Monica Öhman

I beslutet har deltagit: Monica
Öhman (s), Sven Bergström (c), Jarl
Lander  (s), Hans Stenberg (s),
Karin Svensson Smith (v), Johnny
Gylling  (kd),  Tom Heyman (m),
Krister  Örnfjäder  (s),  Lars
Björkman (m), Monica Green (s),
Inger Segelström (s), Stig Eriksson
(v), Tuve Skånberg (kd), Birgitta
Wi-    strand  (m),  Mikael
Johansson (mp), Kenth Skårvik (fp)
och Jan-Evert Rådh-ström (m).Propositionens lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (1996:20) om
upphävande av lagen (1979:1035) med bemyndigande om
utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
Härigenom föreskrivs att lagen (1979:1035) med
bemyndigande  om utjämning av taxor för  vissa
lastbilstransporter skall upphöra att gälla vid
utgången av år 1999.
Utskottets förslag till beslut om
anslag för bud-getåret 1999 inom
utgiftsområde 22 Kommunika-tioner

1 000-tal kronor

Utskottets förslag överensstämmer med regeringens
förslag   till   anslagsfördelning.   Moderata
samlingspartiet,  Kristdemokraterna, Centerpartiet
och  Folkpartiet  liberalerna  redovisar  sina
ställningstaganden i särskilda yttranden som fogats
till betänkandet.
-------------------------------------------------------------------
Verksamhetsområde                  Utskottets
-------------------------------------------------------------------
Anslag                         förslag
-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
A Vägar och järnvägar
------------------------------------------------------------------
1 Vägverket: Administration (ram)           1 125 242
------------------------------------------------------------------
2 Väghållning och statsbidrag (ram)          12 479 738
------------------------------------------------------------------
3 Banverket: Sektorsuppgifter (ram)           786 593
------------------------------------------------------------------
4 Banverket: Banhållning (ram)             6 689 600
------------------------------------------------------------------
5 Från  EG-budgeten  finansierade  stöd  till    200 000
Transeuropeiska nätverk (ram)
------------------------------------------------------------------
6 Nationellt    investeringsprogram    för   1 650 000
infrastrukturutveckling (obet.)
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
B Sjö- och luftfart
------------------------------------------------------------------
1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (obet.)     44 415
------------------------------------------------------------------
2 Transportstöd till Gotland (ram)            190 000
------------------------------------------------------------------
3 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (obet.)      62 660
------------------------------------------------------------------
4 Bidrag till sjöfarten (ram)              405 000
------------------------------------------------------------------
5 Driftbidrag till kommunala flygplatser (obet.)     105 000
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
C Post och telekommunikation
------------------------------------------------------------------
1 Post- och telestyrelsen (ram)               147
391
------------------------------------------------------------------
2 Upphandling av samhällsåtaganden (ram)           157
484
------------------------------------------------------------------
3 Ersättning till Posten AB för rikstäckande betalnings-  200
och kassaservice (ram)                   000
------------------------------------------------------------------
4 Ersättning  till  SOS  Alarm  Sverige  AB  för  140
alarmeringstjänst enligt avtal (ram)            000
------------------------------------------------------------------
5 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. (ram)      50
000
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
D SJ, kollektivtrafik och samhällsköpta tjänster m.m.
------------------------------------------------------------------
1 Ersättning  till  Statens järnvägar i samband med 5 000
utdelning från AB Swedcarrier (ram)
------------------------------------------------------------------
2 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. (ram)  405
000
------------------------------------------------------------------
3 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss  205
kollektivtrafik (ram)                   000
------------------------------------------------------------------
4 Viss internationell verksamhet (ram)           7 500
------------------------------------------------------------------
5 Kostnader  för  avveckling  av  Styrelsen  för   50
riksfärdtjänst m.m. (obet.)
------------------------------------------------------------------
6 Rikstrafiken (ram)                   10 000
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
E Kommunikationsforskning och meteorologi
------------------------------------------------------------------
1 Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)   29 822
------------------------------------------------------------------
2 Kommunikationsforskningsberedningen (ram)       169 277
------------------------------------------------------------------
3 Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)  43 852
(ram)
------------------------------------------------------------------
4 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska  192 690
institut m.m. (ram)
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Summa för utgiftsområdet                25 501
314
------------------------------------------------------------------

Regeringens och partiernas förslag till
anslag    för år 1999
Belopp i 1 000-tal kronor
--------------------------------------------------------------------------
Anslag              Regeringens  m    kd   c   fp
förslag
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
A 1 Vägverket: Administration     1 125      -30      -75
242      000      000
--------------------------------------------------------------------------
A 2 Väghållning och statsbidrag    12 479  +335  +20    -1 500
738   000  000      000
--------------------------------------------------------------------------
A 3 Banverket: Sektorsuppgifter   786 593 -12 016  -30      -75
000      000
--------------------------------------------------------------------------
A 4 Banverket: Banhållning       6 689  -500        -1 250
600   000         000
--------------------------------------------------------------------------
A 5 Från EG-budgeten finansierade
stöd till
Transeuropeiska nätverk     200 000
--------------------------------------------------------------------------
A 6 Nationellt investeringsprogram
för                1 650
infrastrukturutveckling       000
--------------------------------------------------------------------------
B 1
Ersättning för          44 415
fritidsbåtsändamål m.m.
--------------------------------------------------------------------------
B 2 Transportstöd till Gotland    190 000 -15 000
--------------------------------------------------------------------------
B 3 Ersättning till viss       62 660
kanaltrafik m.m.
--------------------------------------------------------------------------
B 4 Bidrag till sjöfarten      405 000  -140
000
--------------------------------------------------------------------------
B 5 Driftbidrag till kommunala    105 000         -105
flygplatser                        000
--------------------------------------------------------------------------
C 1
Post- och telestyrelsen     147 391
--------------------------------------------------------------------------
C 2 Upphandling av          157 484
samhällsåtaganden
--------------------------------------------------------------------------
C 3 Ersättning till Posten AB för
rikstäckande betalnings- och   200 000  -200
kassaservice                 000
--------------------------------------------------------------------------
C 4 Ersättning till SOS Alarm
Sverige AB för          140 000
alarmeringstjänst enligt avtal
--------------------------------------------------------------------------
C 5 Informationsteknik:        50 000
Telekommunikation m.m.
--------------------------------------------------------------------------
D 1
Ersättning till Statens
järnvägar i samband med      5 000
utdelning från AB Swedcarrier
--------------------------------------------------------------------------
D 2 Köp av interregional
persontrafik på         405 000  -100
000
järnväg m.m.
--------------------------------------------------------------------------
D 3 Ersättning till
trafikhuvudmännen för      205 000
köp av viss kollektivtrafik
--------------------------------------------------------------------------
D 4 Viss internationell verksamhet   7 500
--------------------------------------------------------------------------
D 5 Kostnader för avveckling av
Styrelsen för             50
riksfärdtjänst m.m.
--------------------------------------------------------------------------
D 6 Rikstrafiken           10 000 -10 000
--------------------------------------------------------------------------
E 1 Statens väg- och         29 822
transportforskningsinstitut
--------------------------------------------------------------------------
E 2 Kommunikationsforskningsberedningen169 277
--------------------------------------------------------------------------
E 3 Statens institut för
kommunikationsanalys       43 852
(SIKA)
--------------------------------------------------------------------------
E 4 Bidrag till Sveriges
meteorologiska och hydrologiska
institut m.m.          192 690 -20 000
--------------------------------------------------------------------------
Summa
för                  25 501  -662  -40  -105 -2 900
utgiftsområde              314   016  000  000  000
22
--------------------------------------------------------------------------

RESERVATIONER

1. Anslagsberäkningar för budgetåren 2000
och 2001 (mom. 2)

Karin Svensson Smith och Stig Eriksson (båda v)
anser:

Vänsterpartiets syn på transportpolitiken utvecklas
i vår partimotion T229 (v). I denna reservation
redovisar  vi  skälen  för vår uppfattning att
regeringen bör återkomma i 1999 års ekonomiska
vårproposition med förslag angående överföring av
medel från väganslagen till järnväg.

Utgångspunkter

Vår bestämda uppfattning är att det finns stora
samhällsekonomiska vinster att hämta om de fysiska
kommunikationerna i framtiden tar väsentligt mindre
resurser i anspråk. Om principen innebärande att
"förorenaren  betalar"  tillämpades  inom  alla
transportslag skulle  resultatet bli en kraftig
minskning av väg- och flygtrafik. Den trafik som går
på vatten eller spår skulle då sannolikt kunna hävda
sig  utan stödköp eller statliga  subventioner,
eftersom de miljövänliga transportslagen orsakar
väsentligt lägre samhällsekonomiska kostnader. Ett
genomförande av Vänsterpartiets förslag skulle inte
bara förbättra statsfinanserna utan också resultera
i en sundare miljö och en förbättrad folkhälsa,
bl.a. genom att antalet trafikolyckor skulle minska.

Väg och järnväg

Det svenska vägnätet är i stort sett färdigbyggt.
Anslaget för väghållning bör minskas. Merparten av
de långväga godstransporterna bör  flyttas från
långtradare till tåg eller båt. En sådan omläggning
skulle också minska utgifterna för vägunderhåll,
särskilt i områden som drabbas av tjälskador.
Också Vägverkets administrationskonto bör minskas
genom att delar av verkets myndighetsansvar flyttas
över på länsstyrelserna. Vänsterpartiet vill ha en
utredning om konsekvenserna av att Vägverket läggs
ner och dess uppgifter förs över till regionala
organ.
Åtgärder för att stimulera det kollektiva resandet
och för att miljöanpassa godstransporterna måste
prioriteras på bekostnad av
nyinvesteringar inom vägsektorn. Vår bedömning är
att järnvägen har mycket stor utvecklingspotential.
Vi vill införa en ny anslagspost genom vilken
järnvägstrafiken kompenseras för det faktum att
busstrafiken slipper betala för mer än en liten del
av de kostnader  den  förorsakar  i  form  av
miljöförstöring och försämrad hälsa.
På  sikt  bör  SJ  befrias  från  kravet  på
företagsekonomisk  vinst.  I avvaktan härpå bör
införas ett biljettstöd inriktat  på att sänka
priserna för icke-affärsresenärer. Det bör vidare
utredas om SJ och Banverket åter kan utgöra en enda
organisation.
Mot bakgrund av vad vi har anfört begär vi att
regeringen återkommer i 1999 års vårproposition med
förslag  som innebär att medel förs över från
väganslagen till järnvägsanslagen.
Vi anser att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2.  beträffande  anslagsberäkningar  för
budgetåren 2000 och 2001
att  riksdagen  med  bifall  till  motion
1998/99:T229 yrkande 2 och med anledning av
motion 1998/99:T217 yrkandena 10 och 15 som sin
mening ger regeringen till känna vad  ovan
anförs,

2. Anslagsberäkningar för budgetåren 2000
och 2001 (mom. 2)

Mikael Johansson (mp) anser:

I partimotion T217 (mp) utvecklar Miljöpartiet de
gröna sitt transportpolitiska alternativ. I denna
reservation redovisar vi i sammanfattning våra motiv
för att samhällets resurser fr.o.m. budgetåret 2000
bör styras över från väg till järnväg. Vi redovisar
också skälen till att Luftfartsverket, inte staten
över statsbudgeten, bör svara för huvuddelen av det
stöd  till  kommunala  flygplatser  som  bedöms
nödvändigt.

Våra utgångspunkter

Goda kommunikationer är en viktig del av såväl
livskvalitet som utveckling. Men både gods- och
persontransporter innebär en resursförbrukning som
tär på vår miljö. Merparten av transportarbetet
förbrukar fossila bränslen. Utvinning, transport och
förbrukning av olja innebär ett stort miljöslitage.
Det  är hög tid för en systemförändring  inom
trafikpolitiken om vi skall nå långsiktiga hälso-
och miljömål.

Mål och medel i transportpolitiken

Den nya transportpolitik som riksdagen tog beslut om
våren 1998 baseras enligt vår mening på miljömål som
är helt otillräckliga för att vi skall nå målet om
ett långsiktigt hållbart samhälle.
Också  styrmedlen  för  att nå miljömålen  är
otillräckliga.  På  denna  punkt  är  den  nya
transportpolitiken helt undermålig. Ambitionen sägs
vara att åstadkomma en samhällsekonomiskt grundad
prissättning. Men konkreta åtgärder saknas. På punkt
efter punkt har man backat från denna ambition,
oftast som en eftergift för kortsiktiga ekonomiska
intressen. Miljöpartiets politik omfattar ett väl
avvägt styrmedelspaket som innebär en successiv
höjning av energi- och miljörelaterade skatter och
avgifter inom ramen för en skatteväxling.

Väg och järnväg

Vägtrafiken  ger  en  såväl  global  som lokal
miljöpåverkan.  Koldioxidutsläppen  påverkar  det
globala klimatet. Ett stort antal människor lider av
buller  och  allergier,  många  drabbas  av
luftföroreningar,  trafikolyckor  och intrång  i
boendemiljön. Detta är i längden ohållbart. Vår
politik syftar såväl till att minska användningen av
vägfordon som till att effektivisera den vägtrafik
som trots allt är nödvändig. Vår uppfattning är att
varje krona som satsas på väg, att varje meter väg
som byggs, innebär att man bygger in sig i ett
föråldrat system.
Det svenska vägnätet är i huvudsak färdigutbyggt. I
fortsättningen bör medel uteslutande satsas  på
miljö-   och   trafiksäkerhetsåtgärder,   på
reinvesteringar i den icke asfalterade delen av
vägnätet samt på förstärkning av vägar med hård
belastning. Med denna inriktning kan medlen till
väginvesteringar skäras ner med 80 % i förhållande
till regeringens förslag.  Konkret innebär vårt
förslag att väghållningsanslaget för budgetåren 2000
och 2001 bör minskas med 1,6 miljarder kronor
respektive  1,2  miljarder kronor, jämfört  med
regeringens     beräkningar.     Vägverkets
administrationsanslag för åren 2000 och 2001 bör på
motsvarande sätt reduceras med 161 respektive 140
miljoner kronor.
Vad gäller järnvägen krävs omfattande investeringar
för att stärka godstrafikens konkurrenskraft. På
persontrafiksidan måste åtgärder vidtas så att man
kan komma ner i restider under tre timmar för
flertalet förbindelser mellan större städer i södra
och mellersta Sverige. Först då kan tåget på allvar
ta upp  konkurrensen  med  flyget och bilarna.
Miljöpartiets järnvägspolitik innebär sammantaget
att anslaget för investeringar samt  drift och
underhåll av statliga järnvägar ökas med 2 060
miljoner kronor respektive 2 550 miljoner kronor för
budgetåren 2000 och 2001.

Luftfart

I  det  transportpolitiska  beslutet våren 1998
godkände riksdagen principerna för ett nytt statligt
stöd till kommunala flygplatser. Det nya stödet
skall, när det  införs  nästa år, ersätta det
nuvarande driftbidraget till kommunala flygplatser i
skogslänen  och de resultatutjämningsbidrag  som
Luftfartsverket lämnar till de största kommunala
flygplatserna. I årets budgetproposition föreslås
att 105 miljoner kronor av de totalt 115 miljoner
kronor som det nya stödet omfattar skall finansieras
över statsbudgeten. Vi anser det utmanande att öka
subventionerna till flygtrafiken i ett läge där
flyget långtifrån bär sina egna miljökostnader. Vi
förordar i stället en återgång till det nu gällande
stödsystemet fr.o.m. budgetåret 2000. Detta innebär
att  anslaget för  driftbidrag  till  kommunala
flygplatser dras in.

Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m.

Statens upphandling av interregional persontrafik på
järnväg bör inte enbart ses som en regionalpolitisk
utan också som en miljöpolitisk verksamhet. Därför
vill vi öka resurserna till sådan upphandling. Vi
vill också utöka transportstödet till Gotland. Med
hänsyn till att motsvarande två anslag kommer att
föras över till den nya myndigheten Rikstrafiken
föreslår vi att anslaget till Rikstrafiken för
budgetåren  2000  och 2001 räknas upp med 189
respektive  204 miljoner  kronor,  jämfört  med
regeringens beräkningar.
Jag anser att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2.  beträffande  anslagsberäkningar  för
budgetåren 2000 och 2001
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:T217
yrkandena 10 och 15 och med anledning av
motion 1998/99:T229 yrkande 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad ovan
anförs,
3. Cykelfrågor (mom. 8)
Sven Bergström (c), Johnny Gylling (kd), Tom Heyman
(m), Lars Björkman (m), Tuve Skånberg (kd), Birgitta
Wistrand (m), Kenth Skårvik (fp) och Jan-Evert
Rådhström (m) anser:

Vi finner det vara  en stor brist att man i
propositionen   förbigår  det  miljövänligaste,
energieffektivaste och nyttigaste fordonet på väg,
nämligen cykeln. Enligt vår mening saknar regeringen
en cykelpolitik. Vi för vår del vill därför återigen
lyfta fram cykelns möjlighet att, i synnerhet på
korta avstånd, bidra med lösningar för att hitta en
väg  fram  till  det  ekologiskt  hållbara
transportsystemet.
15 % av alla transporter till lands i Sverige sker
per cykel. Ändå cyklas det litet i Sverige, om man
jämför med länder som Danmark, Holland och Tyskland.
Sedan 1950-talet har cyklandet reducerats till en
femtedel, till förmån för bilåkandet. På avstånd
under 5 km är detta problematiskt på grund av t.ex.
avgasutsläpp vid kallstarter, trafikträngsel och
folkhälso-    aspekter. Betänker man att var
fjärde bilresa är kortare än 5 km, inser man att det
finns en stor potential för ökat cyklande. I de
städer som särskilt satsat på cykeln, exempelvis
Göteborg,  Örebro  och Västerås, ligger andelen
cykeltransporter högre än i övriga städer. Det
viktigaste för att öka cyklandet är satsningar på
bra  cykelstråk  och  god väghållning med  bra
snöröjning, liksom vettig  skyltning  och  goda
parkeringsmöjligheter  för cyklister. Viktigt är
också att göra det enkelt att ta med cykeln på
kollektiva transportmedel som tåg och buss. Vidare
kan bra cykelparkeringar vid stationer, gärna med
övervakning och tak, vara ett sätt att stimulera
till ökat cyklande. Försök med kommunala lånecyklar
kan vara ytterligare ett sätt att stimulera till
ökat cyklande.
Vi anser att  regeringen  bör  återkomma till
riksdagen med en handlingsplan för hur cyklandet på
kortare avstånd skall stimuleras.
Vi anser att utskottets hemställan under 8 bort ha
följande lydelse:
8. beträffande cykelfrågor
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:T220 yrkande
19 och 1998/99:T223 yrkande 21 som sin mening
ger regeringen till känna vad ovan anförs,
4. Vägmärken (mom. 9)
Johnny Gylling och Tuve Skånberg (båda kd) anser:

Som framhålls i motion T223 (kd) är flera orter i
framför  allt Tornedalen flerspråkiga  (svenska,
finska och samiska). I Finland där det finns en
svenskspråkig minoritet är man mycket noga med att
återspegla detta i skyltningen vid vägarna men också
allmänt  i  samhällsservicen. Således bör också
skyltningen på vissa orter i Sverige anpassas till
flera språk.
Regeringen bör uppdra åt Vägverket att se till att
så sker.
Vi anser att utskottets hemställan under 9 bort ha
följande lydelse:
9. beträffande vägmärken
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:T223
yrkande 9 som sin mening ger regeringen
till känna vad ovan anförs,
5. Banavgifter (mom. 14)
Tom Heyman, Lars Björkman, Birgitta Wistrand och
Jan-Evert Rådhström (alla m) anser:

Vi anser att det finns  en uppenbar risk att
investeringar   i   olika   trafikanläggningar
feldimensioneras när kostnaden för att utnyttja
infrastrukturen är nära noll. För att uppnå målet
att varje trafikslag skall betala sina kostnader bör
därför banavgifterna återställas till den nivå som
gällde före 1998 års transportpolitiska beslut. Det
innebär, som framhålls i motion T221 (m),  en
statsfinansiell besparing på ca 690 miljoner kronor.

Vi anser att utskottets hemställan under moment 14
bort ha följande lydelse:
14. beträffande banavgifter
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:T221 yrkande 11
som sin mening ger regeringen till känna vad
ovan anförs,

6. Miljöanpassad tågtrafik (mom. 15)

Sven Bergström (c) anser:

Jag anser att Banverket på ett aktivt sätt bör verka
för  ett  miljöanpassat  utnyttjande  av  hela
järnvägssystemet. Som framhålls i motion T214 (c)
bör Banverket inom ramen för detta arbete initiera
projekt som eliminerar  användning av diesel i
tågtrafiken. Exempelvis kan den s.k. Kustpilen från
Kalmar-Vimmerby alternativt Västervik-Linköping, som
ett steg mot övergång till elektrifiering, drivas
med annat bränsle än diesel. Förutsättningarna för
detta är goda då det i nära anslutning till banorna
finns anläggningar för framställande av RME-bränsel,
raps-metylester, i Kristianstad  och  Västervik.
Därmed  kan  utvecklingen  av ett miljöanpassat
transportsystem förenas med en regionalpolitiskt
riktig och viktig satsning.
Jag anser att utskottets hemställan under 15 bort ha
följande lydelse:
15. beträffande miljöanpassad tågtrafik
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:T214
yrkande 8 som sin mening ger regeringen
till känna vad ovan anförs,

7. Inlandsbanan (mom. 16)

Johnny Gylling och Tuve Skånberg (båda kd) anser:

Vi anser, som framhålls i motionerna T223 och T505
(båda kd), att en utredning bör tillsättas om att
överföra  Inlandsbanans  södra  avsnitt  mellan
Kristinehamn och Mora samt alla tvärbanor till
Inlandsbanan  AB.  För  att  bibehålla  och
vidareutveckla  den  positiva  utvecklingen  av
Inlandsbanans godstrafik krävs ökade insatser för
banunderhåll. Vi beräknar därför att ytterligare 9
miljoner  kronor  per  år  bör  avsättas  till
Inlandsbanan från Banverkets anslag.
Enligt  vår bedömning är godstrafiken på hela
Inlandsbanan  väl  motiverad,  inte  minst från
samhällsekonomisk    synpunkt.    Långsiktiga
förutsättningar bör därför skapas för att hela banan
har tillräcklig kapacitet för godstrafiken. Det
innebär  att  bandelarna   Sveg-Brunflo  och
Arvidsjaur-Gällivare bör rustas upp.
Vi anser vidare att regeringen, tillsammans med
berörda parter i inlandet, bör ta ett gemensamt
ansvar för  persontrafikfrågorna  längs inlands-
banestråket för att hitta lämpliga och effektiva
trafiklösningar  för inlandets  persontransporter
efter år 2001.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 16
bort ha följande lydelse:
16. beträffande Inlandsbanan
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:T223 yrkande
29 och 1998/99:T505 och med avslag på motion
1998/99:T531 som sin mening ger regeringen till
känna vad ovan anförs,

8. Den svenska handelssjöfartens
internationella konkurrenskraft (mom. 18)

Johnny Gylling (kd), Tom Heyman (m), Lars Björkman
(m), Tuve Skånberg (kd), Birgitta Wistrand (m),
Kenth Skårvik (fp) och Jan-Evert Rådhström (m)
anser:

Sedan propositionen lämnades till riksdagen har
regeringen  ändrat förslaget och träffat en ny
överenskommelse som höjer kostnaden för statsverket
med 100 miljoner kronor. Någon finansiering av
beloppet  har  inte  presenterats,  endast  ett
pressmeddelande   från  näringsministern   att
motsvarande minskning skall göras på väganslaget. Vi
anser inte att detta är en acceptabel lösning;
väginvesteringarna är redan kraftigt beskurna och
vägunderhållet eftersatt.
Vi vill erinra om att regeringen för något år sedan
otvetydigt ställde i utsikt att man ämnade medverka
till den lagstiftning som skulle krävas till följd
av den nettomodell som parterna hade enats om. Vi
finner det mycket beklagligt att regeringen därefter
ändrat inställning.
I det slutbetänkande (SOU 1998:129) som Utredningen
om sjöfartens struktur- och kapitalsituation nyligen
överlämnade till regeringen framhålls bl.a. följande
om    den    svenska    handelssjöfartens
konkurrenssituation:  "Det  naturligaste   och
snabbaste sättet att likställa konkurrensvillkoren
med andra EU-länders och Norges är att genomföra
motsvarande förändringar, som dessa länder har gjort
vad gäller t.ex. beskattning och sociala avgifter.
Konkurrensvillkoren blir då inte bara likvärdiga
utan också mer jämförbara."
Vi delar utredarens uppfattning och hans besvikelse
då han konstaterar att han måste avstå från att
föreslå sådana förändringar, eftersom regeringens
utredningsdirektiv inte tillåter det.
Vi håller fast vid våra motionsledes uttalade
uppfattningar att regeringen snarast möjligt bör
återkomma till riksdagen med förslag  till den
lagstiftning som krävs för att även i Sverige
genomföra den s.k. nettomodellen. Lagstiftningen
skall   vara   så   utformad   att   full
konkurrensneutralitet  varaktigt  uppnås för den
svenska handelssjöfarten i förhållande till övriga
EU-länder.
Vi anser att utskottets hemställan under 18 bort ha
följande lydelse:
18. beträffande den svenska handelssjöfartens
internationella konkurrenskraft
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:T220 yrkande
31 i denna del,  1998/99:T222  yrkande 13,
1998/99:T223 yrkande 31, 1998/99:T615 yrkande 6
och 1998/99:T628 yrkande 2, med anledning av
motionerna 1998/99:T230 yrkande 9, 1998/99:T602
och 1998/99: T613 samt med avslag på motion
1998/99:T229 yrkande 3  som sin mening ger
regeringen till känna vad ovan anförs,

9. Fartygsfonder m.m. (mom. 19)

Tom Heyman, Lars Björkman, Birgitta Wistrand och
Jan-Evert Rådhström (alla m) anser:

Vi anser att tonnageförnyelsen är en fråga av
strategiskt intresse,  speciellt  för de mindre
företagen. Möjligheten att sälja och köpa tonnage
vid lämpliga tillfällen måste garanteras. För att
underlätta tonnageförnyelse och för att utjämna de
årliga resultaten i en starkt konjunkturkänslig
näring bör fartygsfonderna återinföras.
Vi  anser  också  att  den  arbetsrättsliga
lagstiftningen inom sjöfartsområdet måste ändras och
att möjligheten till sympatiåtgärder begränsas. Den
s.k.  Lex  Britannia,  som  ger svensk facklig
organisation    vidsträckta    internationella
befogenheter, måste upphävas.
En   ny  regel  om  personalövergång  vid
företagsförsäljningar har införts enligt EU-krav.
Inom EU görs dock undantag för skepp, något som
inte införts i den svenska lagstiftningen. Eftersom
den svenska lagen därigenom kommer i konflikt med
EU-reglerna bör EG:s regelverk snarast införas.
I fråga om sjuklön, arbetstid och semester gäller
speciella regler för sjöfarten. Dessa regler bör
snarast anpassas till de generella bestämmelser som
gäller för svensk arbetsmarknad.
De svenska hamnarna drivs i dag i form av kommunala
monopol. Sådana har inte visat sig effektiva i andra
sammanhang. Monopolet baseras dels på en föråldrad
förordning om hamnverksamhet, dels på ILO-konvention
137 som regeringen inte sade upp när möjlighet
fanns. Inom EU finns nu  krav  på  att  även
hamnverksamhet    skall    konkurrensutsättas.
Hamnförordningen och reglerna om allmän hamn måste
anpassas  till  moderna  krav och de kommunala
monopolen avskaffas. Tolkningen av ILO-konvention
137, som nu gäller i ytterligare nio år, måste
ändras så att fackliga kompetenstvister i hamnarna
omöjliggörs.
Sammanfattningsvis  anser  vi  att den svenska
handelssjöfartens interna-tionella konkurrenskraft
skulle stärkas avsevärt om de åtgärder vi sålunda
förordar genomförs.
Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag
i enlighet med våra önskemål.
Vi anser att utskottets hemställan under 19 bort ha
följande lydelse:
19. beträffande fartygsfonder m.m.
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:T220 yrkande 31 i
denna del som sin mening ger regeringen till
känna vad ovan anförs,

10. Ekonomiska mål och investeringsplan för
Sjöfartsverket (mom. 20)

Tom Heyman, Lars Björkman, Birgitta Wistrand och
Jan-Evert Rådhström (alla m) anser:

Sjöfartsverkets generaldirektör Anders Lindström har
inför utskottet upp-givit att verket under år 1998
gjorde en extra inleverans på 100 miljoner kronor
och att det i år är fråga om en extra inleverans på
170 miljoner kronor.  Sjöfartsverkets verksamhet
finansieras huvudsakligen med de sjöfarts-avgifter
som  handelssjöfarten  har  att  betala.  Extra
inleveranser på       270 miljoner under två
år, vid sidan av de avkastningskrav på en tredjedel
av vinsten som Sjöfartsverket har att uppfylla, är
enligt vår mening inte möjliga utan ett så kraftigt
överruttag av avgifter att det för tankarna till en
beskattning av sjöfarten. Samtidigt innebär sådana
inleveranser  en  kraftig   försvagning   av
Sjöfartsverkets soliditet till men för dess förmåga
att finansiera investeringar med eget kapital.
Regeringen bör, innan den fattar beslut om en extra
inleverans för år 1999, återkomma till riksdagen med
en analys av effekterna för verkets ekonomi och
investeringsförmåga, dels av den soliditetssänkning
från 50 % till lägst  30  %  som förordas i
propositionen, dels av det ändrade system  för
sjöfartsavgifter som nyligen genomförts.
Vi anser att utskottets hemställan under 20 bort ha
följande lydelse:
20.  beträffande  ekonomiska  mål  och
investeringsplan för Sjöfartsverket
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:T607
dels avslår regeringens förslag att riksdagen
godkänner ekonomiska mål och investeringsplan
för Sjöfartsverket för perioden 1999-2001 i
enlighet med vad regeringen förordar,
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad ovan anförs,

11. Gotlandstillägget (mom. 23)
Tom Heyman, Lars Björkman, Birgitta Wistrand och
Jan-Evert Rådhström (alla m) anser:

Vi finner det rent principiellt felaktigt  att
transportörer   skall  tillåtas  påföra  ett
Gotlandstillägg, som de sedan kan använda för att
trafikera Gotland. Denna form av staten beviljad
"beskattningsrätt" till privata aktörer finns det
utifrån  ett  flertal  aspekter  anledning  att
ifrågasätta. Varumottagare i olika delar av Sverige
har allt som oftast  reagerat  mot  att deras
fraktkostnad inkluderat ett  Gotlandstillägg. En
öppen redovisning av influtna medel har inte gått
att få till stånd. Det har också gång efter annan
förts fram argument för att Gotlandsstödet inte
skapar  önskvärd  konkurrensneutralitet  fraktare
emellan.
Mot bakgrund av det anförda kan vi inte stödja
regeringens förslag att skjuta upp avvecklingen av
Gotlandstillägget  ett  helt  år.  Föreliggande
analysmaterial bör enligt  vår mening göra det
möjligt för regeringen att före den 1 juli nästa år
återkomma till riksdagen med ett konkret förslag
till avveckling av Gotlandstillägget, ett förslag
som väl tillgodoser Gotlands behov av rationella,
kostnadsneutrala  transporter  till  och  från
fastlandet.
Som  en  följd  av vårt ställningstagande bör
riksdagen anta regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1996:20) om upphävande av lagen
(1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor
för vissa lastbils-transporter med den ändringen att
1979 års lag skall upphöra att gälla vid utgången av
juni år 1999.
Vi anser att utskottets hemställan under 23 bort
ha följande lydelse:
23. beträffande Gotlandstillägget
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:T220 yrkande 37
och med avslag på motion 1998/99:T626
dels antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1996:20) om upphävande av lagen
(1979:1035) med bemyndigande om utjämning av
taxor  för vissa lastbilstransporter med den
ändringen att 1979 års lag skall upphöra att
gälla vid utgången av juni år 1999,
dels som sin mening ger regeringen till
känna vad ovan anförs,

12. Luftfartsverkets ekonomiska mål,
investeringsplan och finansiella
befogenheter m.m. (mom. 25)

Mikael Johansson (mp) anser:

Flyget har expanderat kraftigt under senare tid.
Detta är ett allvarligt hot mot miljön. Flyget är
det   sämsta  färdmedlet  när  det  gäller
energiförbrukning  per  passagerare.  För  samma
energimängd kan tåget på sträckan Göteborg-Stockholm
transportera omkring tio gånger fler personer än
flyget. Vidare är tidsvinsten begränsad på sträckor
inom södra och mellersta Sverige. Flyget orsakar
också stora bullerproblem.
En situation där de olika trafikverken försöker
främja den egna sektorn  leder  till ohållbara
konkurrenssituationer. För att detta skall undvikas
bör riksdagen vara mycket tydlig rörande de mål och
den inriktning som skall gälla. Exempelvis bör
Luftfartsverket, av miljö- och hälsoskäl, inte ges
i uppdrag att öka flygtrafiken i och över Sverige i
nämnvärd utsträckning. Målet bör i stället vara att
hålla flygtrafiken på låga men nödvändiga nivåer.
Miljöpartiet de gröna motsätter sig bestämt en
Schengenanpassning av Sveriges flygplatser eftersom
Sverige bör utträda ur EU. Vi har tidigare avstyrkt
utbyggnad av Arlanda. I konsekvens härmed  bör
riksdagen avslå den föreslagna investeringsplanen
för Luftfartsverket för perioden 1999-2001. Detsamma
gäller förslaget om bemyndigande för regeringen att
för  år  1999  ge  Luftfartsverket  finansiella
befogenheter  enligt  vad  som  föreslås  i
budgetpropositionen.
Jag anser att utskottets hemställan under moment
under 25 bort ha följande lydelse:
25. beträffande Luftfartsverkets ekonomiska
mål,  investeringsplan   och   finansiella
befogenheter m.m.
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:T217
yrkandena 7 och 8 samt med avslag på
proposition 1998/99:1 utgiftsområde 22
punkterna 12 och 14 som sin mening ger
regeringen till känna vad ovan anförs,

13. Bromma flygplats och flygkapaciteten i
Stockholmsområdet (mom. 27)

Johnny Gylling (kd), Tom Heyman (m), Lars Björkman
(m), Tuve Skånberg (kd), Birgitta Wistrand (m),
Kenth Skårvik (fp) och Jan-Evert Rådhström (m)
anser:

På kort tid har Bromma flygplats utvecklats till en
av landets fyra största. De korta avstånden till
Stockholm City gör Bromma till ett mycket bra
alternativ  till  Arlanda  för  tjänste-  och
affärsresor. De bolag som med små och tystgående
flygplan utnyttjar Bromma har också bidragit till
att öka konkurrensen på flygmarknaden. Att lägga ned
flygplatsen anser vi vara kapitalförstöring av stora
mått och ett avbräck för näringslivet i Sverige.
Riksdagen bör alltså uttala att Bromma flygplats
skall vara kvar.
Tillgången   till   snabba   och  effektiva
flygtransporter  är  till  följd  av Stockholms
geografiska läge avgörande för regionens utveckling.
Stockholms flygregion utgör dessutom navet i det
svenska inrikessystemet.  Kapaciteten får därmed
direkt inverkan på tillgången till flygtransporter i
hela Sverige. Enligt Luftfartsverkets beräkningar
kan Arlandas tre banor uppnå sitt kapacitetstak
redan år 2007. En fjärde bana på Arlanda är enligt
Luftfartsverket nödvändig för att behoven fram till
omkring år 2030 skall kunna tillgodoses.
Vad vi här har anfört om Bromma flygplats och om
flygkapaciteten i Stockholmsregionen på längre sikt
bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
känna.
Vi anser att utskottets hemställan under 27 bort ha
följande lydelse:
27.  beträffande  Bromma  flygplats  och
flygkapaciteten i Stockholmsområdet
att riksdagen med bifall till motionerna
1998/99:T220 yrkandena 41 och 43 samt
1998/99:T702 och med avslag på motion
1998/99:T217 yrkande 9 som sin mening ger
regeringen till känna vad ovan anförs,

14. Bromma flygplats och flygkapaciteten i
Stockholmsområdet (mom. 27)

Karin Svensson Smith (v), Stig Eriksson (v) och
Mikael Johansson (mp) anser:

Vår bestämda uppfattning är att flygkapaciteten i
Stockholms-regionen är fullt tillräcklig för att
klara de funktioner där flygtrafik är nödvändig. Vi
motsätter oss all ytterligare utbyggnad. Bromma
flygplats bör enligt vår mening snabbavvecklas,
eftersom den ligger alldeles för nära bebyggelse och
därmed utgör en stor hälsorisk och miljöstörning.
Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
Vi anser att utskottets hemställan under 27 bort ha
följande lydelse:
27.  beträffande  Bromma  flygplats  och
flygkapaciteten i Stockholmsområdet
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:T217 yrkande 9
och  med  avslag på motionerna 1998/99:T220
yrkandena 41 och 43 samt 1998: T702 som sin
mening ger regeringen till känna vad  ovan
anförs,

15. Statens ägarengagemang i SAS Sverige AB
(mom. 29)

Tom Heyman (m), Lars Björkman (m), Birgitta Wistrand
(m), Kenth Skårvik (fp) och Jan-Evert Rådhström (m)
anser:

Enligt  vår uppfattning bör staten inte vara
delägare i ett flygbolag. Det saknas bärande skäl
för att staten skall äga aktier i SAS Sverige AB. En
privatisering av SAS Sverige AB skulle, som vi ser
det, befrämja ökad konkurrens. Efter diskussioner
med Danmark och Norge bör statens aktier i bolaget
säljas ut.

Vi anser att utskottets hemställan under moment 29
bort ha följande lydelse:
29. beträffande statens ägarengagemang i SAS
Sverige AB
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:T220 yrkande
39 och 1998/99:T222 yrkande 3 som sin mening ger
regeringen till känna vad ovan anförs,
16. Privatisering av vissa svenska
flygplatser (mom. 30)

Tom Heyman, Lars Björkman, Birgitta Wistrand och
Jan-Evert Rådhström (alla m) anser:

Arlanda  och  Landvetter  står  inför betydande
investeringar. Mot den bak-grunden anser vi att
dessa  flygplatser  bör  privatiseras.  Framtida
investeringar  behöver  därmed  inte  belasta
statsbudgeten med vare sig lån eller lånegarantier.
Båda  flygplatserna  uppvisar  god  lönsamhet.
Försäljningsvärdet torde uppgå till flera miljarder
kronor. En försäljning skulle öppna möjlighet att få
fram nödvändigt riskkapital.

Vi anser att utskottets hemställan under 30 bort ha
följande lydelse:
30. beträffande privatisering av vissa svenska
flygplatser
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:T220 yrkande 40
som sin mening ger regeringen till känna vad
ovan anförs,

17. Avyttring av LFV Holding AB:s
dotterbolag (mom. 31)

Tom Heyman (m), Lars Björkman (m), Birgitta Wistrand
(m), Kenth Skårvik (fp) och Jan-Evert Rådhström (m)
anser:

Luftfartsverket bedriver  i  dag  en omfattande
affärsmässig verksamhet som inte är behövlig från
myndighetssynpunkt. Vi anser därför att Luftfarts-
verkets holdingbolag och dess dotterbolag Swedavia
AB, LFV Airport Center AB och LFV Handling AB bör
privatiseras, gemensamt eller vart för sig. Denna
åtgärd är ett naturligt steg i en renodling av
Luftfartsverkets verk-samhet.

Vi anser att utskottets hemställan under moment
under 31 bort ha följande lydelse:
31. beträffande avyttring av LFV Holding AB:s
dotterbolag
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:T220 yrkande 44
som sin mening ger regeringen till känna vad
ovan anförs,

18. Associationsformen för kommunala
flygplatser (mom. 32)

Kenth Skårvik (fp) anser :

Folkpartiet liberalerna  anser att de kommunala
flygplatserna inte bör drivas i kommunal bolagsform.
Det är önskvärt att dessa flygplatser i stället
drivs i förvaltningsform eller att de privatiseras.

Jag anser att utskottets hemställan under 32 bort ha
följande lydelse:
32.  beträffande  associationsformen  för
kommunala flygplatser
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:T222 yrkande 12
som sin mening ger regeringen till känna vad
ovan anförs,
19. Olönsamma linjer (mom. 33)
Karin Svensson Smith och Stig Eriksson (båda v)
anser:

Riksdagens beslut om stöd till kommunala flygplatser
är välkommet men långtifrån tillräckligt för att
skapa regional balans. De allvarligaste problemen,
som t.ex. höga flygpriser, kommer att bestå. Att
flyga från inlandet via Arlanda är i dag orimligt
dyrt. T.ex. är normalpriset för en resa mellan
Gällivare och Göteborg ca  8 000 kr. Denna negativ
utveckling är, som vi ser det, en direkt följd av
den svenska luftfartens avreglering. Enligt vår
uppfattning bör regeringen tillsätta en utredning
med uppgift att se över avregleringens konsekvenser
för den regionala balansen i inrikesflyget och
återkomma till riksdagen med förslag.

Vi anser att utskottets hemställan under 33 bort ha
följande lydelse:
33. beträffande olönsamma linjer
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:T703
yrkande 2 samt med anledning av motion
1998/99:T231 yrkande 12 som sin mening ger
regeringen till känna vad ovan anförs,

20. Upphandling av järnvägstrafik m.m.
(mom. 38)

Sven Bergström (c), Karin Svensson Smith (v), Stig
Eriksson (v) och Kenth Skårvik (fp) anser:

Vi anser att Rikstrafiken vid sin upphandling av
kollektivtrafik  skall  sträva  efter  att  de
transportpolitiska målen uppfylls. Det förutsätter
att samhällsnyttan av utbyggnaden av järnvägens
infrastruktur tas till vara. Riksdagen har våren
1998 klargjort att upprustningen av norra stambanan
för snabbtågstrafik är regionalpolitiskt angelägen
och bör tidigareläggas. Det bör därför inför den
förestående  trafikupphandlingen  klarläggas  att
snabbtågstrafiken på sträckan Stockholm-Östersund
skall ske längs norra stambanan via bl.a. Ljusdal
och Bollnäs så att nyttan av den nu pågående
upprustningen av banan kan tas till vara.

Vi anser att utskottets hemställan under 38 bort ha
följande lydelse:
38. beträffande upphandling av järnvägstrafik
m.m.
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:T230 yrkande
6, 1998/99:T527 yrkande 2 och 1998/99:T542 i
denna del, med anledning av regeringens förslag
samt med  avslag på motionerna 1998/99:T217
yrkande 13 och 1998/99:T521
dels bemyndigar regeringen att, för ändamål som
omfattas  av  ramanslaget  D  2  Köp  av
interregional persontrafik på järnväg  m.m.,
under  år  1999  upphandla  interregional
persontrafik på järnväg  m.m.  som  innebär
utgifter om högst 404 000 000 kr under år 2000,
dels som sin mening ger regeringen till
känna vad ovan anförs,

21. Upphandling av flygtrafik (mom. 41)

Sven Bergström (c) anser:

Jag   anser   att   staten  bör  upphandla
flygtrafiktjänster som är regionalpolitiskt viktiga
men kommersiellt mindre intressanta. Upphandlingen
bör i enlighet med motion T230 (c) finansieras genom
att en avgift tas ut på övriga inrikes flygresor.
Regeringen bör snarast återkomma, dock senast i
samband med vårbudgeten 1999, med förslag till
riksdagen angående den närmare utformningen av ett
sådant system. Jag bedömer att med ett sådant system
kan syftet med motion T705 (c) tillgodoses så att
gotlänningarna ges en tillfredsställande flygtrafik
med rimliga biljettpriser.

Jag anser att utskottets hemställan under 41 bort ha
följande lydelse:
41. beträffande upphandling av flygtrafik
att riksdagen med bifall  till motion
1998/99:T230  yrkande 8 och med
anledning av motion 1998/99:T705
som sin mening ger regeringen till
känna vad ovan anförs,

Särskilda yttranden

1. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)

Tom Heyman, Lars Björkman, Birgitta Wistrand och
Jan-Evert Rådhström (alla m) anför:

I riksdagen  finns  en majoritet, bestående av
socialdemokrater,    vänsterpartister    och
miljöpartister, för förslagen i budgetpropositionen
(prop. 1998/99:1) beträffande ekonomiska ramar för
de olika utgiftsområdena samt beräkningen av statens
inkomster avseende år 1999 i den statliga budgeten.
Samma majoritet har också uttalat sitt stöd för
beräkningen av det offentliga utgiftstaket samt för
förslagen om preliminära utgiftstak för åren 2000
och 2001.
Moderata  samlingspartiet  har  i  parti-  och
kommittémotioner förordat en annan inriktning av den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken.  Våra
förslag syftar till att skapa förutsättningar för
ett ekonomiskt, kulturellt och  socialt växande
Sverige. Med en större enskild sektor och ett
starkare civilt samhälle kan både företag  och
människor växa. Massarbetslösheten kan steg för steg
pressas  tillbaka  samtidigt  som  den  sociala
tryggheten också i andra bemärkelser kan öka genom
att  hushållen  får  en  större  ekonomisk
självständighet.
Vi har föreslagit en långtgående växling från
subventioner  och  bidrag  till   omfattande
skattesänkningar  för  alla,  främst  låg-  och
medelinkomsttagare.  Samtidigt  värnar vi om de
människor som är i störst behov av gemensamma
insatser och som har små eller inga möjligheter att
påverka sin egen situation. Vi slår också fast att
det allmänna skall tillföras resurser för att på ett
tillfredsställande sätt kunna genomföra de uppgifter
som måste vara gemensamma.
Då  riksdagens  majoritet  förordar  en  annan
inriktning av politiken deltar vi inte i det nu
aktuella  beslutet  om  anslagsfördelning  inom
utgiftsområde  22.  I  detta särskilda yttrande
redovisar vi dock den del av vår politik som berör
utgiftsområde 22 Kommunikationer och  som också
framgår av motion T220 (m). Vårt trafikpolitiska
alternativ innebär besparingar om sammanlagt 662
miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Mål för transportpolitiken

Vi  anser att  följande  mål  bör  gälla  för
transportpolitikens fortsatta inriktning:
-     Ett kundorienterat, snabbt och effektivt
transportsystem som främjar svenskt näringsliv och
svensk sysselsättning.
-
-     En   stegvis   och   målmedveten
miljöanpassning av trafikslagen i takt med den allt
snabbare teknikutvecklingen.
-
-     Transportsystemen  skall  till rimliga
kostnader tillgodose människors berättigade behov
av transporter  till och från arbetet och på
fritiden samt vara anpassade att stärka svenskt
näringslivs konkurrenskraft.
-
-     En  likvärdig  behandling  av  varje
transportslag i förhållande till dess kostnader och
intäkter, dock med den begränsningen att varje
transportslag också måste tillförsäkras likvärdiga
villkor  i  förhållande  till  internationell
konkurrens.
-
Statens roll

Enligt  vår uppfattning förutsätter en effektiv
infrastruktur ett ökat inslag av marknadsstyrning.
Privata lösningar skall sökas så långt det är
möjligt. Först härigenom kan man kan uppnå ett
effektivt resursutnyttjande  och  göra  korrekta
bedömningar av investeringsbehovet. Statens ansvar
bör  begränsas  till  planering,  upphandling,
finansiering och myndighetsutövning.  All  annan
verksamhet   bör  så  långt  möjligt  vara
konkurrensutsatt och drivas i privat regi.

Väg och järnväg

Efter en kraftig utbyggnad av vägnätet under 1960-
talet har investeringarna i nya vägar minskat,
vilket  under  1980-talet  givit  Sverige  en
bottenplacering i internationell jämförelse. Det har
givit negativa effekter i form av ökad trängsel och
förvärrade miljöproblem.
I vår kommittémotion T221 (m) föreslår vi en
höjning av anslaget till väghållning och statsbidrag
med 335 miljoner kronor, jämfört med regeringens
förslag. Härigenom tillförs ytterligare resurser
till angelägen vägutbyggnad samtidigt som stödet
till det enskilda vägnätet kan förstärkas. Den
halvering av statsbidraget till drift och byggande
av enskilda vägar som genomfördes år 1996 och de
nedskärningar som därefter har gjorts har inneburit
försämrad standard på de enskilda vägarna. Som följd
av att skogsbolag och andra tunga medlemmar i
vägföreningar sagt sig inte vara beredda att svara
för  t.ex.  vinterunderhåll  har  den  bofasta
befolkningen fått vidkännas flerdubblade kostnader.
Med hänsyn härtill, samt till det enskilda vägnätets
stora betydelse för näringsliv och människor bosatta
i glesbygd, bör 150 miljoner kronor av den ovan
föreslagna anslagsökningen tillföras anslagsposten
för enskilda vägar.
Vad  gäller  den  fortsatta  utbyggnaden  av
järnvägsnätet anser vi att landets ekonomiska läge
inte medger framtida satsningar i samma takt som
under senare år. Därför föreslår vi en minskning av
anslaget till banhållning med 500 miljoner kronor,
jämfört med regeringens förslag. Vi anser också att
Banverket bör klara sina sektorsuppgifter med något
mindre resurser än vad regeringen beräknar. Därför
föreslår vi en minskning av motsvarande anslag med
12 miljoner kronor, jämfört med regeringens förslag.

Sjöfart

Den svenskregistrerade  delen  av  den  svenska
handelsflottan  har  fått  en  allt  svårare
konkurrenssituation och är sedan år 1989 beroende av
statligt stöd. Detta är olyckligt. Stödet snedvrider
konkurrensen  och bevarar föråldrad  teknik.  I
reservation  8  redovisar  vi  tillsammans  med
Kristdemokraterna och Folkpartiet förslag som syftar
till att tillförsäkra den svenska handelsflottan
rimliga konkurrensvillkor. För nästa budgetår anser
vi att anslaget kan begränsas till 265 miljoner
kronor. Detta innebär en minskning med 140 miljoner
kronor, jämfört med regeringens förslag.
Regeringen  föreslår  i  budgetpropositionen en
höjning av transportstödet till Gotland med 15
miljoner  kronor  till  190  miljoner  kronor.
Resursförstärkningen skall möjliggöra att basutbudet
av färjetrafik förstärks med ytterligare ett fartyg
under de tre sommarmånaderna. Vi anser att den
utökade trafiken kan klaras om ensamrätten för det
rederi  med  vilket  staten  ingått  avtal  om
Gotlandstrafiken avskaffas. Vi anser att Sverige
skall leva upp till EG:s regler om s.k. fritt
cabotage även när det gäller trafik till och från
Gotland. Därför avvisar vi regeringens förslag om en
höjning av transportstödet till Gotland med 15
miljoner kronor för budgetåret 1999.

Ersättning till Posten för rikstäckande betalnings-
och kassaservice

Postens verksamhet måste effektiviseras och tvingas
bära sina kostnader på en konkurrensutsatt marknad.
Inget hindrar att Posten sätter de priser man
önskar, förutsatt att  dessa  priser  motsvarar
verkliga kostnader. Men genom korssubventionering
mellan affärsområden kan Posten sätta omotiverat
låga priser för att hindra konkurrens. Hittills har
Posten motarbetat alla försök att få en riktig bild
av var kostnader och intäkter uppstår i koncernen.
Staten bör vidta åtgärder som förhindrar fortsatt
missbruk av företagets dominerande ställning. På
sikt bör Posten AB privatiseras.
Staten skall ha ett övergripande ansvar för att det
finns en rikstäckande postservice. Om det behövs
skall sådan upphandlas i konkurrens på marknaden. Vi
avvisar den ersättning med 200 miljoner kronor till
Posten    AB    för        rikstäckande
betalningsservice som regeringen föreslår, eftersom
ersättningen enligt vår uppfattning är en förtäckt
subvention.

Köp av interregional persontrafik på järnväg

Från anslaget Köp av interregional persontrafik på
järnväg  bestrids  kostnader för upphandling av
regionalpolitiskt angelägen persontrafik på järnväg
samt  flygtrafik  mellan  Umeå  och  Östersund.
Regeringen föreslår att riksdagen för nästa budgetår
anvisar 405 miljoner kronor för ändamålet.  Vi
moderater anser att behovet av statlig upphandling
minskar om persontrafiken konkurrensersätts och den
långväga busstrafiken avregleras helt. Vi föreslår
en minskning av anslaget med 100 miljoner kronor,
jämfört med regeringens förslag. Dock bör anslaget
även efter minskningen användas för upphandling av
flygtrafik.

Rikstrafiken

Vi motsätter oss att den nya myndigheten för bl.a.
upphandling av kollektivtrafik inrättas. Det av
regeringen föreslagna anslaget på 10 miljoner kronor
för nästa budgetår kan därmed utgå.

Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut

Vi anser, nu liksom tidigare, att SMHI i ökad
utsträckning bör kunna finansiera sin verksamhet
genom avgifter. Vi föreslår därför en minskning av
anslaget för nästa budgetår med 20 miljoner kronor,
jämfört med vad regeringen föreslår.

2. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)

Johnny Gylling och Tuve Skånberg (båda kd) anför:

I riksdagen finns en majoritet som vill ha en annan
inriktning av politiken än den vi förordat. Eftersom
Kristdemokraternas förslag är en helhet anser vi det
inte meningsfullt att i detta andra steg fullfölja
våra anslagsyrkanden. I stället väljer vi att i
detta särskilda yttrande redovisa huvuddragen i vårt
trafikpolitiska alternativ som för budgetåret 1999
innebär en besparing om 40 miljoner kronor, jämfört
med regeringens förslag. Detta alternativ framgår
också av motion T223 (kd).

Transporternas och kommunikationernas betydelse för
välfärdsut-vecklingen

Den  positiva  välfärdsutveckling  som  Sverige
genomgått under det senaste århundradet är i hög
grad direkt förknippad med ökad handel och därmed
ökade transporter och ökad kommunikation. Välfärden
och den ekonomiska utvecklingen på sikt bestäms
också  av  produktivitetsutvecklingen,  såväl  i
allmänhet    som    i   transport-   och
kommunikationssystemet. För  enskilda  människors
välfärd  är  goda kommunikationer avgörande.  I
begreppet livskvalitet  ingår rörlighet som ett
väsentligt   inslag.   Rörlighet   är   en
grundförutsättning för ett fungerande vardagsliv.

Statens roll

Staten har två uppgifter. Offentliga myndigheter
skall se till att det finns en väl utbyggd och väl
underhållen infrastruktur. Denna infrastruktur skall
finansieras främst med offentliga medel. Men för att
effektivitet och produktivitet skall främjas bör
också privata initiativ uppmuntras. Statens andra
uppgift  är  att  tillse  att  transport-  och
kommunikationsmarknaderna fungerar effektivt. Detta
åstadkommer man bäst genom ett successivt ökat kon-
kurrenstryck och fortsatt avreglering.

Väg och järnväg

Den positiva trenden vad gäller utvecklingen av
antalet trafikolyckor har brutits. Vi anser att
ökade  insatser  på  trafiksäkerhetsområdet  är
angelägna och vill i detta syfte anvisa 20 miljoner
kronor  till  väghållningsanslaget,  utöver  vad
regeringen föreslår.
Effektiviseringen  av  järnvägstrafiken  måste
fortsätta, bl.a. genom ökad konkurrensutsättning och
omstrukturering av verksamheter. Banverket har fått
en   ny   organisation   som  innebär  att
produktionsverksamheten   har   skilts   från
förvaltningen.  Omorganisationen  torde  skapa
förutsättningar för ytterligare rationaliseringar.
För  Vägverkets administrationsanslag liksom för
Banverkets  sektorsanslag  föreslår  vi  ett
besparingsbeting på 30 miljoner kronor vartdera.

3. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)

Sven Bergström (c) anför:

I riksdagen finns en majoritet som vill ha en annan
inriktning  av  politiken  än den vi förordat.
Centerpartiets budgetförslag utgör en helhet. Mot
den bakgrunden väljer vi att inte fullfölja våra
anslagsyrkanden.  I stället redovisas  i  detta
särskilda   yttrande  huvuddragen   i   vårt
trafikpolitiska  alternativ. För budgetåret 1999
innebär detta besparingar om 105 miljoner kronor
jämfört med regeringens förslag. Vårt alternativ
framgår också av motion T230 (c).

Utgångspunkter

Ett kretsloppsanpassat samhälle förutsätter  ett
"grönare" transportsystem. Användningen av fossila
bränslen måste minska. En nollvision för sådana
bränslen bör införas. En plan bör läggas fast för
hur fossila bränslen successivt skall fasas ut och
ersättas med förnybara bränslen.
Goda kommunikationer är en förutsättning för att
hela Sverige skall utvecklas. Transportpolitiken
måste syfta till att minska avståndsnackdelar och
förbättra förutsättningarna för ett decentraliserat
samhälle. De nackdelar som följer av långa avstånd,
såväl inom landet som till övriga Europa och andra
marknader, måste kompenseras med väl fungerande
transporter och en väl utbyggd infrastruktur.

Väg och järnväg

Investeringar i infrastruktur går lätt förlorade om
de inte följs av insatser för drift och underhåll.
Därför krävs en långsiktig strategi för drift och
underhållsåtgärder. Vi anser att sådana åtgärder
måste  prioriteras.  Avstängningar  och  dålig
framkomlighet innebär betydande merkostnader för
näringslivet  och  drabbar  självfallet  också
persontransporterna. Bärighetshöjande åtgärder såsom
tjälsäkring och beläggning av grusvägar är av stor
betydelse. Andelen vägar som stängs på grund av
tjällossning måste reduceras kraftigt. Vi föreslår
att de medel inom väghållningsanslaget, 500 miljoner
kronor, som regeringen  anser bör ställas till
regeringens disposition i stället används för drift
och underhåll. I Sverige finns drygt 2 000 mil
allmän väg som inte är hårdbelagd.
Det enskilda vägnätet är för många landsbygdsboende
förbindelsen till det allmänna vägnätet och utgör
dessutom  en  förutsättning  för  näringslivets
utveckling,  ökad  sysselsättning  och  ökad
tillgänglighet. Anslagsposten till enskilda vägar
har för innevarande budgetår upptagits till 566
miljoner  kronor.  Centerpartiet  anser  att
anslagsposten bör räknas upp till 670 miljoner
kronor för nästa budgetår. Hälften av uppräkningen
bör finansieras genom överföring av medel från
Vägverkets administrationsanslag, medan den andra
hälften bör finansieras genom en omdisponering av
väghållningsanslaget.  Vi  förutsätter  att  den
anslagstekniska förändring som regeringen redovisar
i  budgetpropositionen,  och  som  innebär  att
anslagsposten för år 1999 upptas till endast 100
miljoner kronor, endast är av teknisk karaktär och
inte innebär en reell anslagsminskning. Härutöver
anser vi att de särskilda medel som är avsatta för
bärighetshöjande åtgärder skall kunna gå också till
det enskilda vägnätet.

Luftfart

I samband med det transportpolitiska beslutet våren
1998 godkände riksdagen principerna för ett nytt
stöd  till  kommunala  flygplatser.  I  årets
budgetproposition föreslås att 105 miljoner kronor
av de sammanlagt 115 miljoner kronor som stödet
avses uppgå till finansieras över statsbudgeten,
medan Luftfartsverket i egenskap av sektorsmyndighet
endast skall svara för 10 miljoner kronor. Vi vill
betona  att  Luftfartsverket, som alla statliga
myndigheter, måste ta ett regionalpolitiskt ansvar.
Härav följer att hela det statliga stödet till
kommunala flygplatser måste tas ut inom sektorn.
Detta stöd bör uppgå till 105 miljoner kronor. Med
hänvisning härtill avvisar vi regeringens förslag
till medelsberäkning. Detta innebär att ramen för
utgiftsområdet bör sänkas med 105 miljoner kronor.
Härutöver anser vi att ett system för statlig
upphandling   av   regionalpolitiskt   viktiga
flygtrafiktjänster bör införas. Upphandlingen bör
finansieras genom att en avgift tas ut på övriga
inrikes flygresor.

4. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)

Kenth Skårvik (fp) anför:

I riksdagen finns en majoritet som vill ha en annan
inriktning av politiken än den vi förordat. Då
Folkpartiets budgetförslag är en helhet är det inte
meningsfullt  att i detta andra steg fullfölja
partiets anslagsyrkanden. I detta särskilda yttrande
redovisas  dock  huvuddragen  i  Folkpartiet
liberalernas trafikpolitik, som närmare utvecklas i
motion T222 (fp). Vidare redovisas skälen till att
ramen för utgiftsområde 22 för nästa budgetår bör
minskas med 2,9  miljarder kronor, jämfört med
regeringens förslag.

Utgångspunkter

För oss liberaler är fri konkurrens grundbulten i
trafikpolitiken. Med fri konkurrens tillgodoses den
enskildes  val  av transportslag bäst. Med fri
konkurrens inom alla transportslag når vi bäst målen
om en hållbar utveckling och ökad tillväxt.

De transportpolitiska målen

Transport  och kommunikation  är  en  nödvändig
förutsättning  för all ekonomisk aktivitet. Den
positiva välfärdsutvecklingen i Sverige under det
senaste århundradet kan i hög grad kopplas till ökad
handel  och  därmed  ökade  transporter  och
kommunikation.

Utformningen av transportsystemen måste i hög grad
påverkas av högt ställda krav på miljöhänsyn och
varaktig hushållning med resurser.

För  enskilda  människors  välfärd  är  goda
kommunikationer  avgörande.  Rörlighet  är  ett
väsentligt inslag i  god  livskvalitet  och en
grundförutsättning för ett fungerande vardagsliv.
Tillgång  till  bra kommunikationer  underlättar
arbetspendling. En väl utformad trafikpolitik är av
allra högsta regionalpolitiska betydelse.

Väg och järnväg

En god vägstandard är en förutsättning för att hela
Sverige skall leva och utvecklas samt för att vi
skall  få  ett  företagsklimat  som  främjar
sysselsättning och välfärd.

Ett  allvarligt  problem  är  den  bristfälliga
bärigheten hos många vägar av stor betydelse för
bl.a. skogsindustrins råvaruförsörjning  och för
åkerinäringen. Vi anser att åtgärder för förbättrat
underhåll och höjd standard på de utsatta delarna av
vägnätet snarast bör vidtas. Från Folkpartiets sida
vill vi i sammanhanget betona de enskilda vägarnas
betydelse. Med fog kan påstås att utan bra enskilda
vägar stannar Sverige. Minskade resurser till det
enskilda vägnätet får snabbt betydande negativa
konsekvenser inte bara för glesbygden utan för
landet som helhet.

I  vår  partimotion med anledning av 1998 års
ekonomiska vårproposition föreslog vi att ramen för
utgiftsområde 22 Kommunikationer skulle minskas med
2,9 miljarder kronor för år 1999. Vi vidhåller detta
förslag, som inte är något i sig önskvärt men
nödvändigt  för  att  vård  och  skola  skall
tillförsäkras rimliga resurser. Vi föreslår att
neddragningen fördelas så att väghållningsanslaget
minskas  med  1,5  miljarder  kronor  och  att
banhållningsanslaget dras ner med 1,25 miljarder
kronor.  Dessutom  föreslår  vi  att Vägverkets
administrationsanslag och Banverkets anslag till
sektorsuppgifter reduceras med 75 miljoner kronor
vartdera, allt jämfört med regeringens förslag.

Utgiftsminskningen kan enligt vår uppfattning klaras
genom   senareläggning   av   vissa   nya
investeringsprojekt.  Vi  vill  poängtera  att
nedskärningarna inte får gå ut över drift och
underhåll av vägar och järnvägar och inte heller får
leda till en neddragning av statsbidraget till
enskilda vägar.

5. Anslag inom utgiftsområde 22
Kommunikationer (mom. 1)

Karin Svensson Smith (v), Stig Eriksson (v) och
Mikael Johansson (mp) anför:

Efter 1998 års riksdagsval har Vänsterpartiet och
Miljöpartiet de gröna fört förhandlingar med den
socialdemokratiska regeringen. Förhandlingarna har
resulterat i en överenskommelse. Som följd av denna
avstår Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna från
att framställa alternativa yrkanden rörande 1999 års
statsbudget.  Ett  viktigt  skäl  till  att
Socialdemokraternas  budgetförslag  för  år 1999
accepteras   så   som   det   redovisas  i
budgetpropositionen  för  år  1999  är  att
förhandlingarna har förts under stark tidspress som
inneburit att vi har haft små möjligheter att
påverka budgeten för det närmast kommande året.

6. Inlandsbanan (mom. 16)

Kenth Skårvik (fp) anför:

Jag anser att IBAB har skött Inlandsbanan och
utvecklat banans tågtrafik på ett förtjänstfullt
sätt. Som redovisas i motion T531 av Yvonne Ångström
(fp) har den trafikerade banlängden utökats med
närmare 50 % och godstrafiken återupptagits på
bandelarna  Sveg-Brunflo,  Hoting-Ulriksfors  och
Dorotea-Vilhelmina.  Jag  förutsätter därför att
statens bidrag till IBAB fortsättningsvis kommer att
räknas upp med ytterligare 7 miljoner kronor för att
trygga Inlandsbanans existens och utveckling.

7. Den svenska handelssjöfartens
internationella konkurrenskraft (mom. 18)

Sven Bergström (c) anför:

I  motion T230 (c)  yrkande 9  framhålls  att
regeringen snabbt bör åter-komma till riksdagen med
förslag till sådana lagändringar som krävs för att
den s.k. nettomodellen skall gälla i Sverige och
därmed för den svenska rederinäringen.
Sedan motionen väcktes har regeringen ändrat den i
budgetpropositionen angivna s.k. bruttomodellen så
att bidraget till de sociala avgifterna höjs till 58
000 kr per kalenderår och årsarbetskraft.
Den sålunda ändrade bruttomodellen har godtagits
enligt en överens-kommelse den 16 november 1998
mellan regeringen, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de
gröna, Sveriges redareförening och fackförbundet
SEKO.  Företrädare för regeringen och de  båda
arbetsmarknadsparterna framhåller i ett gemensamt
uttalande att uppgörelsen är positiv för svensk
sjöfart.   De   anställda  ges  löne-  och
anställningstrygghet samtidigt som konkurrenskraften
stärks. Därmed finns förutsättningar för en fortsatt
god utveckling av svensk sjöfart. Parterna kommer nu
omgående att sluta erforderliga avtal om tillfälligt
anställd personal.
Eftersom syftet med motionsyrkandet sålunda synes
tillgodosett, avstår jag från att reservera mig.

8. Bromma flygplats och flygkapaciteten i
Stockholmsområdet (mom 27)

Inger Segelström (s) anför:

Bromma  flygplats  vara  eller  inte  vara har
diskuterats i många år och flera utredningar har
pekat på att flygplatsen skall läggas ned. Många
bostäder har blivit byggda i området, mot bakgrund
av tidigare fattade nedläggningsbeslut. Jag inser
alla att en flygplats mitt i en storstad innebär
allvarliga miljö- och säkerhetsproblem, vilket är
ohållbart i längden. I dag upplever många Brommabor
att de lider fysikt av dålig luft, buller och
föroreningar i trädgårdar etc. på grund av flyget.
Många lider också psykiskt svårt av att ha jet- och
skolflygplan strax ovanför hustaken.
Koncessionsnämnden för miljöskydd har med starka
miljöargument krävt att jetflyget på Bromma skall
upphöra redan år 2000. Det bör också nämnas att
olycksstatistiken för privatflyg per personkilometer
är lika allvarlig som den för motorcyklar.
För  att  en trovärdighet skall
finnas i detta angelägna ärende
krävs att ett årtal fastställs för
Brommas nedläggning som reguljär
flygplats  i  samband  med  att
utredningen om flygplatskapacitet i
Stockholmsregionen blir färdig. Ett
sådant bestämt årtal kommer också
att på ett positivt sätt påskynda
processen  med  att  åstadkomma
ytterligare flygplatskapacitet  i
Stockholmsregionen.