Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets bet 2008/09:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2008

Beslut

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om om 40,2 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2009. Utgiftsområdet omfattar vägar, järnvägar, IT och post. Större delen av anslagen, 39 915 miljoner kronor, går till det transportpolitiska området, och 308 miljoner kronor går till politikområdet för informationssamhället.

Utskottets förslag till beslut: Bifall på propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-11-18
Justering: 2008-11-27
Betänkande publicerat: 2008-12-05
Trycklov: 2008-12-05
Reservationer 3
bet 2008/09:TU1

Alla beredningar i utskottet

2008-11-18, 2008-10-30

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om om 40,2 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2009. Utgiftsområdet omfattar vägar, järnvägar, IT och post. Större delen av anslagen, 39 915 miljoner kronor, går till det transportpolitiska området, och 308 miljoner kronor går till politikområdet för informationssamhället.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-15
4

Beslut

Beslut: 2008-12-15
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för politiken för informationssamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det som regeringen föreslår om ett mål för politiken för informationssamhället och om upphörande av målet för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post (avsnitt 9.4 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 22 punkt 15.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s191038
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v00184
mp01405
Totalt1301051896

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:12 Trafikavtal ge Rikstrafiken befogenheter att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kr under 2010-2022 (avsnitt 4.3.3 i propositionen),
b) godkänner att regeringen för 2009 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 3 200 000 000 kr för Vägverket för E 6 Svinesundsförbindelsen, prioriterade projekt m.m. (avsnitt 5.3.2 i propositionen),
c) bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 27 700 000 000 kr efter 2009 (avsnitt 5.3.2 i propositionen),
d) godkänner att regeringen för 2009 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 3 600 000 000 kr för Banverket för investeringar i eldriftsanläggningar och prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 6.3.2 i propositionen),
e) bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 000 kr efter 2009 (avsnitt 6.3.2 i propositionen),
f) godkänner att regeringen för 2009 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 17 600 000 000 kr till Botniabanan AB för fortsatt utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 6.3.2 i propositionen),
g) bemyndigar regeringen att under 2009 för Botniabanan ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 000 kr efter 2009 (avsnitt 6.3.2 i propositionen),
h) bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 240 000 000 kr under 2010-2013 (avsnitt 9.9.2 i propositionen),
i) bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kr under 2010-2012 (avsnitt 9.9.3 i propositionen) och
j) anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 22 punkterna 1-7 och 16-18 samt avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkandena 84, 85 och 88, 2008/09:T503 yrkandena 1 i denna del, 2 och 6, 2008/09:T509 yrkandena 1 och 4-8 samt 2008/09:T544.

3. Statens järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner Statens järnvägars ekonomiska mål och finansieringsmodell samt bemyndigar regeringen att för 2009 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 6.3.4 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 22 punkt 8.

4. Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.3.1 i propositionen),
b) bemyndigar regeringen att för 2009 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.3.2 i propositionen) och
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för 2009-2011 (avsnitt 7.3.3 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 22 punkterna 9-11.

5. Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.3.1 i propositionen),
b) bemyndigar regeringen att för 2009 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.3.1 i propositionen) och
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för 2009-2011 (avsnitt 8.3.1 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 22 punkterna 12-14.

6. Investeringar i närtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkandena 86 och 87, 2008/09:T503 yrkande 1 i denna del och 2008/09:T509 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m710026
c23006
fp160012
kd17007
v00184
mp00145
Totalt127923298

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag