Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2009

Beslut

Kommunikationer för 40 miljarder (TU1)

Under nästa år ska drygt 40 miljarder kronor satsas på kommunikationer, enligt budgetramen för 2010. Pengarna ska fördelas på två huvudområden: Transportpolitik, drygt 39,6 miljarder. IT, elektronisk kommunikation och post, 449 miljoner. Regeringen har dessutom föreslagit hur anslagen ska fördelas inom respektive område. Till exempel hur mycket pengar som ska gå till väghållning, 21 miljarder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-11-17
Justering: 2009-11-24
Betänkande publicerat: 2009-11-26
Trycklov: 2009-11-26
Reservationer 2
Betänkande 2009/10:TU1

Alla beredningar i utskottet

2009-11-17, 2009-11-03

Kommunikationer för 40 miljarder (TU1)

Under nästa år ska drygt 40 miljarder kronor satsas på kommunikationer, enligt budgetramen för 2010.

Pengarna ska fördelas på två huvudområden:

  • Transportpolitik, drygt 39,6 miljarder.
  • IT, elektronisk kommunikation och post, 449 miljoner.
Regeringen har dessutom föreslagit hur anslagen ska fördelas inom respektive område. Till exempel hur mycket pengar som ska gå till väghållning, 21 miljarder.

Trafikutskottet ställer sig bakom regeringens förslag och uppmanar riksdagen att göra detsamma.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-03
4

Beslut

Beslut: 2009-12-09
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för transportpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T535 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m780019
c25004
fp24004
kd20004
v01705
mp01306
Totalt147142060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:2 Väghållning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 31 000 000 000 kr efter 2010 (avsnitt 3.8.2 i propositionen),
b) godkänner att regeringen för 2010 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 4 700 000 000 kr för E6 Svinesundsförbindelsen och prioriterade vägprojekt m.m. (avsnitt 3.8.2 i propositionen),
c) bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:4 Banhållning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 78 000 000 000 kr efter 2010 (avsnitt 3.8.4 i propositionen),
d) godkänner att regeringen för 2010 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 8 300 000 000 kr för investeringar i eldriftsanläggningar för järnväg och prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 3.8.4 i propositionen),
e) godkänner att regeringen för 2010 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 17 800 000 000 kr till Botniabanan AB (publ) för fortsatt fortsatt utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 3.8.4 i propositionen),
f) bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:12 Trafikavtal ge Rikstrafiken befogenheter att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kr under 2011-2022 (avsnitt 3.8.12 i propositionen),
g) fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kr under 2010 (avsnitt 4.7.1 i propositionen),
h) bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 240 000 000 kr under 2011-2014 (avsnitt 4.7.2 i propositionen),
i) bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 95 000 000 kr under 2011-2012 (avsnitt 4.7.5 i propositionen),
j) för budgetåret 2010 anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 22 punkterna 1-5, 9 och 16-19 samt avslår motionerna
2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 28,
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 38-40,
2009/10:T427 av Lars Ohly m.fl. (v),
2009/10:T490 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 1, 3, 4, 8, 9 och 11 samt
2009/10:T501 av Lena Hallengren m.fl. (s) yrkandena 1 och 5-8.

3. Statens järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner Statens järnvägars ekonomiska mål och finansieringsmodell samt bemyndigar regeringen att för 2010 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.23 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 22 punkt 14.

4. Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.6 i propositionen),
b) bemyndigar regeringen att för 2010 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.6 i propositionen),
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för 2010-2012 (avsnitt 3.8.6 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 22 punkterna 6-8.

5. Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket (LFV) och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.22 i propositionen),
b) bemyndigar regeringen att för 2010 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.22 i propositionen),
c) godkänner förslaget till investeringsplan för
Luftfartsverket för 2010-2012 (avsnitt 3.8.22 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 22 punkterna 11-13.

6. Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab aktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att utöka Svensk-
Danska Broförbindelsen Svedab aktiebolags låneram för lån i Riksgäldskontoret till 3 361 000 000 kr exklusive kapitaltjänstkostnader och mervärdesskatt (avsnitt 3.8.24 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 22 punkt 15.

7. Vissa organisatoriska ställningstaganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstaganden rörande Vägverkets, Banverkets och Statens institut för kommunikationsanalys inrättande och organisation ska upphöra att gälla (avsnitt 3.8.21 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 22 punkt 10.

8. Banavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T490 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 5.

Reservation 2 (v, mp)