Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2010

Beslut

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Riskdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om 40,1 miljarder kronor till utgiftsområdet Kommunikationer. Utgiftsområdet omfattar vägar, järnvägar, IT och post. Mest pengar, 39,8 miljarder kronor, går till det transportpolitiska området, och 361 miljoner kronor går till politiken för informationssamhället. Riksdagen sa även ja till förslaget om ny organisation för vissa av de statliga aktiebolagen och tjänsteexporterande bolagen på infrastrukturområdet. Beslutet innebär bland annat att tjänsteexporten inom väg och luftfart samordnas i ett bolag direkt under Regeringskansliet. De nuvarande avgiftsvillkoren för passagerartåg på Öresundsbron ska fortsätta gälla. Regeringen hade föreslagit att riksdagens ställningstaganden från år 2000 om avgifterna för tågtrafiken på Öresundbron inte skulle gälla längre. Det skulle ha inneburit att Trafikverket får möjlighet att bestämma avgifterna inom den ram som järnvägslagen från 2004 tillåter. Men en gemensam reservation från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vann omröstningen i kammaren.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Bifall till tillkännagivande om en konsekvensbeskrivning av de planerade avgiftsändringarna på Öresundsbron.
Riksdagens beslut: Kammaren har dels bifallit reservation 2 under punkt 7, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

1

Förslag

133 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-30
Justering: 2010-12-07
Betänkande publicerat: 2010-12-14
Trycklov: 2010-12-14
Reservationer 7
Betänkande 2010/11:TU1

Alla beredningar i utskottet

2010-11-30, 2010-11-16

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om 40,1 miljarder kronor till utgiftsområdet Kommunikationer. Utgiftsområdet omfattar vägar, järnvägar, IT och post. Mest pengar, 39,8 miljarder kronor, går till det transportpolitiska området, och 361 miljoner kronor går till politiken för informationssamhället.

Trafikutskottet stödjer även regeringens förslag som innebär att det inte längre ska vara något hinder för Trafikverket att höja avgiften för passagerartåg på Öresundsbron. Samtidigt vill utskottet att riksdagen ber regeringen att återkomma med en redogörelse för konsekvenserna av de planerade avgiftsändringarna.

Regeringens förslag om ny organisation för vissa av de statliga aktiebolagen och tjänsteexporterande bolagen på infrastrukturområdet stöds också av utskottet. Förslaget innebär bland annat att tjänsteexporten inom väg och luftfart samordnas i ett bolag direkt under Regeringskansliet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-21
4

Beslut

Beslut: 2010-12-21
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Politikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T447 av Anders Ygeman m.fl. (S, MP, V) yrkande 3.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP02302
FP21003
C21002
SD20000
V01702
KD17002
Totalt178141030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:1 Väghållning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 41 200 000 000 kr under 2012-2063 (avsnitt 3.8.1),
b) godkänner att regeringen för 2011 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 7 452 000 000 kr för prioriterade vägprojekt m.m. (avsnitt 3.8.1),
c) bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:2 Banhållning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 000 kr under 2012-2050 (avsnitt 3.8.2),
d) godkänner att regeringen för 2011 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 12 948 000 000 kr för prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 3.8.2),
e) godkänner att regeringen för 2011 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 18 000 000 000 kr till Botniabanan AB (publ) för fortsatt utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 3.8.2),
f) bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:7 Trafikavtal ge Trafikverket befogenheter att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kr under 2010-2022 (avsnitt 3.8.8),
g) fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kr under 2011 (avsnitt 4.7.1),
h) bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 220 000 000 kr under 2012-2015 (avsnitt 4.7.2),
i) bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 95 000 000 kr under 2012-2013 (avsnitt 4.7.5),
j) för budgetåret 2011 anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt uppställningen enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 22 punkterna 1-5, 10 och 31-34 samt avslår motionerna
2010/11:T1 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 4 och
2010/11:T447 av Anders Ygeman m.fl. (S, MP, V) yrkandena 1 och 2 i denna del.

3. Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.4),
b) bemyndigar regeringen att för 2011 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.4),
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för 2011-2013 (avsnitt 3.8.4).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 22 punkterna 7-9.

4. Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.16),
b) bemyndigar regeringen att för 2011 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.16),
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för 2011-2014 (avsnitt 3.8.16).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 22 punkterna 12-14.

5. Statens järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen och finansieringsmodellen för Statens järnvägar samt bemyndigar regeringen att för 2011 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.17),
b) godkänner förslaget till investeringsplan för Statens järnvägar för perioden 2011-2013 (avsnitt 3.8.17).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 22 punkterna 15 och 16.

6. Rikstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstaganden när det gäller inrättande av en särskild myndighet för rikstrafikfrågor - Rikstrafiken - ska upphöra att gälla (avsnitt 3.8.3).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 22 punkt 6.

7. Avgiftssättningen på Öresundsbron

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstaganden i fråga om betalnings- och avgiftsvillkor för trafiken på den fasta förbindelsen över Öresund ska upphöra att gälla och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma med en konsekvensbeskrivning av planerade avgiftsändringar (avsnitt 3.8.15).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 22 punkt 11 och avslår motion
2010/11:T345 av Ulf Nilsson m.fl. (FP) yrkande 1.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02302
FP21003
C21002
SD02000
V01702
KD18001
Totalt159160030

Beslut: Kammaren biföll reservation 2


8. Ny fast förbindelse över Öresund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),
2010/11:T345 av Ulf Nilsson m.fl. (FP) yrkandena 2 och 3,
2010/11:T419 av Tuve Skånberg och Otto von Arnold (båda KD) och
2010/11:T466 av Ann Arleklo och Anders Karlsson (båda S).

Reservation 3 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP22012
FP21003
C21002
SD19001
V14302
KD17002
Totalt213104131

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Bolagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att överlåta statens aktier i Arlandabanan Infrastructure AB till Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab Aktiebolag (avsnitt 3.9.4),
b) bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra överlåtelsen enligt punkt 17 (avsnitt 3.9.4),
c) bemyndigar regeringen att låta fusionera Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab Aktiebolag och Arlandabanan Infrastructure AB (avsnitt 3.9.4),
d) bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra fusionen enligt punkt 19 (avsnitt 3.9.4),
e) godkänner att regeringen överför förvaltningen av statens aktier i Swedish National Road Consulting AB till Regeringskansliet (avsnitt 3.9.5),
f) godkänner att regeringen överför förvaltningen av statens aktier i LFV Aviation Consulting AB till Regeringskansliet (avsnitt 3.9.5),
g) bemyndigar regeringen att överlåta statens aktier i Swedish National Road Consulting AB och LFV Aviation Consulting AB till ett och samma statligt ägda aktiebolag (avsnitt 3.9.5),
h) bemyndigar regeringen att överföra samtliga tillgångar och skulder i Swedish National Road Consulting Aktiebolag och LFV Aviation Consulting AB till ett och samma statligt ägda aktiebolag eller att fusionera bolagen (avsnitt 3.9.5),
i) bemyndigar regeringen att förvärva ett aktiebolag till vilka statens aktier eller samtliga tillgångar och skulder i Swedish National Road Consulting Aktiebolag och LFV Aviation Consulting AB överlåts enligt punkterna 23 och 24 (avsnitt 3.9.5),
j) bemyndigar regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i Swedish National Road Consulting Aktiebolag och LFV Aviation Consulting AB eller det aktiebolag till vilket aktierna överförts enligt punkterna 23 och 24 (avsnitt 3.9.5),
k) bemyndigar regeringen att som likvid vid en avyttring av aktierna i Swedish National Road Consulting Aktiebolag och LFV Aviation Consulting AB eller det aktiebolag till vilket aktierna överförts enligt punkterna 23 och 24, utöver kontanter ta emot aktier eller andra former av tillgångar (avsnitt 3.9.5),
l) bemyndigar regeringen att avyttra de andra tillgångar än kontanter som staten får som likvid enligt punkt 27 (avsnitt 3.9.5),
m) bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra punkterna 21-28 (avsnitt 3.9.5),
n) godkänner att de kostnader som uppkommer för staten i samband med en avyttring av dess aktier i Swedish National Road Consulting Aktiebolag och LFV Aviation Consulting AB eller det aktiebolag till vilket aktierna överförts enligt punkterna 23 och 24, får avräknas mot försäljningsintäkterna (avsnitt 3.9.5).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 22 punkterna 17-30.

10. Höghastighetsbanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T222 av Liselott Hagberg och Karin Granbom Ellison (båda FP) yrkande 2,
2010/11:T223 av Liselott Hagberg (FP),
2010/11:T232 av Andreas Carlson (KD),
2010/11:T241 av Carina Hägg (S),
2010/11:T260 av Johan Andersson (S),
2010/11:T263 av Lars Elinderson (M),
2010/11:T270 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),
2010/11:T277 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
2010/11:T320 av Cecilie Tenfjord-Toftby m.fl. (M),
2010/11:T323 av Cecilie Tenfjord-Toftby m.fl. (M),
2010/11:T331 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S),
2010/11:T353 av Yvonne Andersson (KD),
2010/11:T372 av Clas-Göran Carlsson (S),
2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 4,
2010/11:T440 av Bengt-Anders Johansson och Betty Malmberg (båda M) yrkandena 1 och 2,
2010/11:T441 av Irene Oskarsson (KD) yrkande 2,
2010/11:T443 av Carina Hägg m.fl. (S) yrkande 2,
2010/11:T447 av Anders Ygeman m.fl. (S, MP, V) yrkande 2 i denna del,
2010/11:T462 av Ann Arleklo och Anders Karlsson (båda S),
2010/11:T523 av Ulf Holm och Maria Ferm (båda MP) och
2010/11:T524 av Annika Lillemets (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S298012
M99008
MP02302
FP21003
C21002
SD20000
V01702
KD18001
Totalt181138030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Förbifart Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T378 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1-4.

Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP02302
FP21003
C21002
SD20000
V01702
KD18001
Totalt28040029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Andra särskilda infrastrukturåtgärder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S922612
M99008
MP12022
FP21003
C21002
SD20000
V01702
KD18001
Totalt27239830

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag