Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2011/12:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2011

Beslut

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 43 miljarder kronor till vägar, järnvägar, IT och post för 2012. Det innebär bland annat en förstärkning till trafikens infrastruktur på 2 750 miljoner kronor för drift och underhåll av, reinvesteringar i och så kallade trimningsåtgärder för vägar och järnvägar. Riksdagen godkände också regeringens förslag till nytt mål för it-politiken. Det nya målet innebär att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Skr. 1010/11:139 och skr. 2010/11:141 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

110 motioner, 1 proposition, 2 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-22
Justering: 2011-11-29
Betänkande publicerat: 2011-12-07
Trycklov: 2011-12-06
Reservationer 4
Betänkande 2011/12:TU1

Alla beredningar i utskottet

2011-11-22, 2011-11-10

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 43 miljarder kronor till vägar, järnvägar, IT och post för 2012. Det innebär bland annat en förstärkning till trafikens infrastruktur på 2 750 miljoner kronor för drift och underhåll av, reinvesteringar i och så kallade trimningsåtgärder för vägar och järnvägar. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag till nytt mål för it-politiken. Det nya målet innebär att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-14
4

Beslut

Beslut: 2011-12-14
11 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för it-politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ett nytt mål för it-politiken och om att de två delmålen "it ska bidra till att förbättra livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen för människor och företag" och "it ska användas för att främja hållbar tillväxt" ska upphöra att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 22 punkt 19 och avslår motion
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 31.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T18 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1 och
2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 1 och
lägger skrivelse 2010/11:139 till handlingarna.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Riksrevisionens granskning av trafikverkens produktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:141 till handlingarna.

4. Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:1 Väghållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 800 000 000 kr 2013-2040,
b) bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av högst 8 900 000 000 kr för prioriterade vägprojekt m.m.,
c) bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:2 Banhållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 73 600 000 000 kr 2013-2050,
d) bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av högst 16 900 000 000 kr för prioriterade järnvägsprojekt m.m.,
e) bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av högst 16 500 000 000 kr för Botniabanan,
f) bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kr under perioden 2013-2022,
g) fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kr 2012,
h) bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 220 000 000 kr 2013-2014,
i) bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kr 2013-2014,
j) bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 135 000 000 kr 2013 och 2014,
k) anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2012 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 22 punkterna 1-6 och 20-24 samt avslår motionerna
2011/12:T276 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1-3,
2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1, 2 och 5,
2011/12:T393 av Isak From m.fl. (S),
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1-4 och 10,
2011/12:T455 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2011/12:T456 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 1 i denna del och 4,
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 12 och 17-19,
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 10,
2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1-4, 7, 8, 10-12, 14, 16-18 och 20 samt
2011/12:T474 av Tony Wiklander m.fl. (SD).

5. Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och den föreslagna prisrestriktionen samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar,
b) bemyndigar regeringen att för 2012 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 22 punkterna 7-9.

6. Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,
b) bemyndigar regeringen att för 2012 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för perioden 2012-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 22 punkterna 10-12.

7. Statens järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner Statens järnvägars ekonomiska mål och finansieringsmodell samt bemyndigar regeringen att för 2012 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
b) godkänner förslaget till investeringsplan för Statens järnvägar för perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 22 punkterna 13 och 14.

8. Botniabanan AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att förvärva de aktier i Botniabanan AB (publ) som ägs av Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, Nordmalings kommun och Umeå kommun till ett belopp om 90 000 kr,
b) bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra förvärvet enligt punkt a,
c) godkänner att regeringen överför förvaltningen av statens aktier i Botniabanan AB (publ) till Trafikverket,
d) godkänner att Botniabanan AB (publ) avvecklas.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 22 punkterna 15-18.

9. Höghastighetsbanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T206 av Johan Andersson (S),
2011/12:T215 av Lars-Axel Nordell (KD),
2011/12:T341 av Ulf Holm m.fl. (MP),
2011/12:T342 av Annika Lillemets (MP) yrkande 1,
2011/12:T392 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
2011/12:T399 av Yvonne Andersson (KD) yrkande 2,
2011/12:T409 av Carina Hägg m.fl. (S),
2011/12:T421 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 1 i denna del,
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 7 i denna del och
2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP02104
FP19005
C18005
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt174139036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Norrbotniabanan och Botniska korridoren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T237 av Anders Sellström (KD),
2011/12:T289 av Jabar Amin och Jan Lindholm (båda MP),
2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 3 i denna del,
2011/12:T357 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),
2011/12:T381 av Katarina Köhler m.fl. (S),
2011/12:T441 av Helena Lindahl och Emil Källström (båda C),
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 7 i denna del och
2011/12:T476 av Siv Holma och Jonas Sjöstedt (båda V) i denna del.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP02302
FP19005
C18005
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt174141034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Andra särskilda infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.