Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2016

Beslut

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet kommunikationer ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 55,1 miljarder kronor för 2017. Pengarna ska bland annat användas till drift och underhåll av järnvägen och insatser för förbättrade stadsmiljöer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-29
Justering: 2016-12-06
Trycklov: 2016-12-07
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:TU1

Alla beredningar i utskottet

2016-11-29, 2016-11-15, 2016-10-27

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet kommunikationer ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 55,1 miljarder kronor för 2017. Pengarna ska bland annat användas till drift och underhåll av järnvägen och insatser för förbättrade stadsmiljöer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-09
Debatt i kammaren: 2016-12-12
4

Beslut

Beslut: 2016-12-13
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och resultatfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 7 och

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 8.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 76 0 0 8
SD 40 0 0 8
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 294 17 0 38


2. Anslagen för 2017 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 22 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 22 punkt 9 och avslår motionerna

2016/17:2224 av Per Klarberg m.fl. (SD),

2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:2529 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 10 och 18.1,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 1, 3, 21, 25, 35, 36 och 40,

2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 5 och 7,

2016/17:3437 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C) och

2016/17:3458 av Nina Lundström m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att för 2017 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 42 800 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt,
2. bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2 i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 22 punkterna 1 och 10.

c) Godkännande av investeringsplan
Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2017-2020 som riktlinje för Sjöfartsverkets investeringar och investeringsplanen för flygtrafikledning för 2017-2020 som riktlinje för Luftfartsverkets investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 22 punkterna 4 och 7.

d) Övriga bemyndiganden och godkännande av ekonomiska mål
Riksdagen
1. godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet enligt vad regeringen förordar,
2. bemyndigar regeringen att under 2017 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
3. godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,
4. bemyndigar regeringen att för 2017 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
5. fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 22 punkterna 2, 3, 5, 6 och 8.

Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 1 0 76 7
SD 33 0 7 8
MP 25 0 0 0
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 2 0 15 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 181 19 112 37


3. Trafikverkets underhållsanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 3 (C)

4. Vissa organisatoriska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:818 av Boriana Åberg (M) och

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 35.